O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Slides tci inss.pdf 2

SLIDES TCI INSS

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Slides tci inss.pdf 2

 1. 1. TTEECCNNOOLLOOGGIIAASS DDAA IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO EE CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO DDOO IINNSSSS 1
 2. 2. OO QQUUEE ÉÉ TTEECCNNOOLLOOGGIIAA DDAA IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO EE CC2OOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO?? 2
 3. 3. PLANO DDIIRREETTOORR DDAA TTEECCNNOOLLOOGGIIAA DDAA IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO ((PPDDTTII)) ÁÁRREEAA IINNTTEERREESSSSAADDAA:: ►MMiinniissttéérriioo ddaa PPrreevviiddêênncciiaa SSoocciiaall ––MMPPSS ►IInnssttiittuuttoo ddaa PPrreevviiddêênncciiaa SSoocciiaall -- IINNSSSS 3
 4. 4. PPRROOPPOOSSTTAA DDAA PPDDTTII ◙ OOBBJJEETTIIVVOO GGEERRAALL ◙ OOBBJJEETTIIVVOO EESSPPEECCÍÍFFIICCOO ◙ RREESSUULLTTAADDOOSS EESSPPEERRAADDOOSS 4
 5. 5. INFRA EESSTTRRUUTTUURRAA DDAA TTIICC DDOO IINNSSSS ► SSeerrvviiddoorreess ddee RReeddee;; ► EEssttaaççõõeess ddee TTrraabbaallhhoo;; ** CCoommppuuttaaddoorreess ** NNootteebbooookkss ** WWeebbccaammss ** CCDD''ss ee DDVVDD''ss ** DDiissccooss RRííggiiddooss oouu HHDD''ss ** CCaarrttõõeess ddee MMeemmóórriiaa ** PPeennddrriivveess ee ZZiippddrriivveess 5
 6. 6. INFRA EESSTTRRUUTTUURRAA DDAA TTIICC DDOO IINNSSSS ► IImmpprreessssoorraass ee MMuullttiiffuunncciioonnaaiiss;; ► SSeerrvviiççooss ddee RReeddee ddee LLoonnggaa DDiissttâânncciiaa –– EEAADD;; ► PPaarrqquuee ddee TTeelleeffoonniiaa;; ** TTeelleeffoonneess ffiixxooss ** TTeelleeffoonneess CCeelluullaarreess 6
 7. 7. INFRA EESSTTRRUUTTUURRAA DDAA TTIICC DDOO IINNSSSS ►VViiddeeooccoonnffeerrêênncciiaa;; ► IInntteerrnneett;; ► CCoorrrreeiioo EElleettrrôônniiccoo ((ee--mmaaiill));; ** LLiissttaass ddee DDiissccuussssããoo ►TTVV ppoorr AAnntteennaa PPaarraabbóólliiccaa;; 7
 8. 8. INFRA EESSTTRRUUTTUURRAA DDAA TTIICC DDOO IINNSSSS ► TTeeccnnoollooggiiaass ddiiggiittaass ddee ccaappttaaççããoo ee ttrraattaammeennttoo ddee iimmaaggnneess ee ssoonnss;; ** SSccaannnneerrss ** FFoottooggrraaffiiaa DDiiggiittaall ** VVííddeeoo DDiiggiittaall ** SSoomm DDiiggiittaall ** TTVV DDiiggiittaall ee RRááddiioo DDiiggiittaall 8
 9. 9. INFRA EESSTTRRUUTTUURRAA DDAA TTIICC DDOO IINNSSSS ► TTeeccnnoollooggiiaass ddee AAcceessssoo RReemmoottoo ((sseemm ffiioo));; ** WWii--ffii ** BBlluueettooootthh ((PPrroojjeettoo eemm aannddaammeennttoo)) 9
 10. 10. OOBBRRIIGGAADDAA!!!!!! ◙ CCaarrllaa PPaattrríícciiaa GG.. ddee SSoouuzzaa 10

×