O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
11 
GGeenneerraacciióónn aauuttoommááttiiccaa ddee 
iinntteerrffaacceess ddee uussuuaarriioo ppaarraa 
ssiisstteemmaass dd...
2 
AAggeennddaa 
 ¿PPaarraa qquuéé GGAAIIUUSSIISS?? 
 GGeenneerraacciióónn AAuuttoommááttiiccaa ddee IInntteerrffaaccees...
3 
MMoottiivvaacciióónn 
 CCoonnssttrruucccciióónn yy aaddaappttaacciióónn ddee SSIISS aallttaammeennttee 
ccoossttoossaa...
4 
CCoonntteexxttoo 
 22000099 –– pprriimmeerr pprrooyyeeccttoo ccoonn ggeenneerraacciióónn ddee IIUU uuttiilliizzaannddo...
5 
OObbjjeettiivvooss 
 LLooggrraarr uunnaa ssoolluucciióónn 
 FFlleexxiibbllee 
 FFoorrmmaall 
 AAbbiieerrttaa ((eess...
GGAAIIUU eenn PPllaattaaffoorrmmaa EEHHRR 
6
77 
MMeettooddoollooggííaa 
MMooddeellaaddoo MMuullttii--NNiivveell yy ooppeennEEHHRR
MMooddeellaaddoo MMuullttii--NNiivveell ((MMMMNN)) 
8 
 MMeettaaddaattooss 
 DDeessccrriibbeenn llooss ccoommppoonneennt...
99 
EEssttáánnddaarr aabbiieerrttoo ppaarraa SSIISS 
pprreeppaarraaddooss ppaarraa eell ffuuttuurroo 
wwwwww..ooppeenneehh...
10 
 Modelo de Información ((nniivveell 11)) 
 TTiippooss yy eessttrruuccttuurraass ddee ddaattooss [[11]] 
 IImmppllee...
11 
 MMooddeelloo ddee AArrqquueettiippooss ((nniivveell 22)) 
 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoonncceeppttooss ccllíínniic...
12 
Conjunto “máximo” de datos 
http://ckm.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.130_MINDMAP
13 
 MMooddeelloo ddee PPllaannttiillllaass ((nniivveell 22)) 
 CCoommppoossiicciióónn ddee aarrqquueettiippooss 
 DDee...
1144 
MMooddeellaaddoo MMuullttii--NNiivveell 
DDeeffiinniieennddoo IInntteerrffaacceess ddee UUssuuaarriioo
MMooddeellaaddoo MMuullttii--NNiivveell 
 MMooddeelloo ddee PPllaannttiillllaass ddee IInntteerrffaazz ddee UUssuuaarriio...
MMooddeellaaddoo MMuullttii--NNiivveell 
 FFlleexxiibbiilliiddaadd eenn llaass IIUU:: llaayyoouutt,, zzoonnaass yy vviiss...
MMooddeellaaddoo MMuullttii--NNiivveell 
17 
 TTeerrmmiinnoollooggííaa ((nnoommbbrreess)) ppaarraa ccoonnttrroolleess 
 ...
MMooddeellaaddoo MMuullttii--NNiivveell 
18 
 GGeenneerraaddoorr ddee IIUU 
 PPoorr ccaaddaa vviissttaa ssee ggeenneerra...
MMooddeellaaddoo MMuullttii--NNiivveell 
19 
 MMeettooddoollooggííaa:: 
 BBuussccaarr aarrqquueettiippooss ((hhttttpp::/...
MMooddeellaaddoo MMuullttii--NNiivveell 
20 
HTML5
MMooddeellaaddoo MMuullttii--NNiivveell 
21 
XAML Web
MMooddeellaaddoo MMuullttii--NNiivveell 
22 
XAML Desktop
23 
CCoonncclluussiióónn 
 LLaa ggeenneerraacciióónn aauuttoommááttiiccaa ddee UUII eess uunn pprroobblleemmaa nnoo ttrri...
24 
TTrraabbaajjoo FFuuttuurroo 
 PPaarraa aapplliiccaarr llaa mmeettooddoollooggííaa MMMMNN sseerráá úúttiill 
ccoonnsst...
2255 
¡¡MMuucchhaass ggrraacciiaass ppoorr ssuu 
aammaabbllee aatteenncciióónn!! 
AArriiaannnnee PPaallaauu –– lluuaarriin...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Presentacion InfoLac 2014 - generacion de interfaz de usuario para sistemas de informacion en salud

826 visualizações

Publicada em

Un enfoque Multi-Nivel para la generación de interfaces de usuario para sistemas de información en salud

Publicada em: Tecnologia
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Presentacion InfoLac 2014 - generacion de interfaz de usuario para sistemas de informacion en salud

 1. 1. 11 GGeenneerraacciióónn aauuttoommááttiiccaa ddee iinntteerrffaacceess ddee uussuuaarriioo ppaarraa ssiisstteemmaass ddee iinnffoorrmmaacciióónn ccllíínniiccooss bbaassaaddooss eenn uunnaa mmeettooddoollooggííaa mmuullttii--nniivveell AArriiaannnnee PPaallaauu,, LLaauurraa CCuuaaddrraaddoo,, AAnnttoonniioo LLooppeezz,, PPaabblloo PPaazzooss hhttttpp::////ccaabboollaabbss..ccoomm//ppaappeerrss//IInnffoollaacc22001144__PPaallaauu--CCuuaaddrraaddoo--PPaazzooss..ppddff
 2. 2. 2 AAggeennddaa  ¿PPaarraa qquuéé GGAAIIUUSSIISS??  GGeenneerraacciióónn AAuuttoommááttiiccaa ddee IInntteerrffaacceess ddee UUssuuaarriioo ppaarraa SSIISS  OObbjjeettiivvooss MMeettooddoollooggííaa  RReessuullttaaddooss  CCoonncclluussiióónn
 3. 3. 3 MMoottiivvaacciióónn  CCoonnssttrruucccciióónn yy aaddaappttaacciióónn ddee SSIISS aallttaammeennttee ccoossttoossaa ((mmeettooddoollooggííaa))  IInnvveerrssiióónn ddee ttiieemmppoo eenn rreessoollvveerr pprroobblleemmaass qquuee yyaa ttiieenneenn bbuueennaass ssoolluucciioonneess ((eessttáánnddaarreess))  NNoo eexxiisstteenn hheerrrraammiieennttaass ddee ggeenneerraacciióónn ddee IIUU ppaarraa SSIISS qquuee sseeaann aabbiieerrttaass yy mmuullttiippllaattaaffoorrmmaa ((tteeccnnoollooggííaa))
 4. 4. 4 CCoonntteexxttoo  22000099 –– pprriimmeerr pprrooyyeeccttoo ccoonn ggeenneerraacciióónn ddee IIUU uuttiilliizzaannddoo uunn eessttáánnddaarr ((ooppeennEEHHRR)) [[11]][[22]]  NNuueevvooss rreeggiissttrrooss ssiinn ccaammbbiiaarr ccóóddiiggoo ffuueennttee nnii BBDD  GGeenneerraaddoorr ppooccoo fflleexxiibbllee ((ccaammppooss,, ddiissppoossiicciióónn))  IIUU ssoolloo wweebb eenn ccoommppuuttaaddoorraass ddee eessccrriittoorriioo [1] http://www.slideshare.net/pablitox/proyecto-traumagen-cais-jaiio-2010 [2] http://41jaiio.sadio.org.ar/sites/default/files/15_CAIS_2012.pdf
 5. 5. 5 OObbjjeettiivvooss  LLooggrraarr uunnaa ssoolluucciióónn  FFlleexxiibbllee  FFoorrmmaall  AAbbiieerrttaa ((eessppeecciiffiiccaacciióónn,, ccóóddiiggoo))  EEssttáánnddaarr  MMuullttiippllaattaaffoorrmmaa
 6. 6. GGAAIIUU eenn PPllaattaaffoorrmmaa EEHHRR 6
 7. 7. 77 MMeettooddoollooggííaa MMooddeellaaddoo MMuullttii--NNiivveell yy ooppeennEEHHRR
 8. 8. MMooddeellaaddoo MMuullttii--NNiivveell ((MMMMNN)) 8  MMeettaaddaattooss  DDeessccrriibbeenn llooss ccoommppoonneenntteess ddee ssooffttwwaarree ppoorr nniivveell  EEssppeecciiffiiccaacciioonneess ffoorrmmaalleess  NNiivveelleess::  MMooddeelloo ddee IInnffoorrmmaacciióónn ((eessttrruuccttuurraass ddee ddaattooss))  MMooddeelloo ddee CCoonntteenniiddoo ((ccoonncceeppttooss yy rreeggiissttrrooss ccllíínniiccooss))  MMooddeelloo ddee IInntteerrffaacceess ddee UUssuuaarriioo ((vviissuuaalliizzaacciióónn))
 9. 9. 99 EEssttáánnddaarr aabbiieerrttoo ppaarraa SSIISS pprreeppaarraaddooss ppaarraa eell ffuuttuurroo wwwwww..ooppeenneehhrr..oorrgg..eess
 10. 10. 10  Modelo de Información ((nniivveell 11))  TTiippooss yy eessttrruuccttuurraass ddee ddaattooss [[11]]  IImmpplleemmeennttaaddoo eenn ssooffttwwaarree yy bbaasseess ddee ddaattooss  CCoommppaattiibbllee ccoonn oottrrooss eessttáánnddaarreess ((HHLL77,, CCCCRR,, 113660066)) [1] http://www.openehr.org/programs/specification/releases/1.0.2
 11. 11. 11  MMooddeelloo ddee AArrqquueettiippooss ((nniivveell 22))  DDeeffiinniicciióónn ddee ccoonncceeppttooss ccllíínniiccooss iinnddiivviidduuaalleess • PPAA,, FFRR,, DDxx,, RRxx,, …… • VVaalliiddeezz gglloobbaall • ““CCoonnjjuunnttoo mmááxxiimmoo ddee ddaattooss””  SSeemmáánnttiiccaa:: • pprrooppóóssiittoo,, eessttrruuccttuurraa,, rreessttrriicccciioonneess,, tteerrmmiinnoollooggííaa yy ttrraadduucccciioonneess  EEssppeecciiffiiccaacciióónn ffoorrmmaall:: AADDLL ((eessttáánnddaarr IISSOO 113660066--22)) • AArrcchheettyyppee DDeeffiinniittiioonn LLaanngguuaaggee  RReeppoossiittoorriioo:: hhttttpp::////ooppeenneehhrr..oorrgg//cckkmm//
 12. 12. 12 Conjunto “máximo” de datos http://ckm.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.130_MINDMAP
 13. 13. 13  MMooddeelloo ddee PPllaannttiillllaass ((nniivveell 22))  CCoommppoossiicciióónn ddee aarrqquueettiippooss  DDeeffiinniicciioonneess ddee ddooccuummeennttooss ccllíínniiccooss • SSoolloo eessttrruuccttuurraa,, nnoo ddeeffiinnee ccóómmoo ddeebbee sseerr vviissuuaalliizzaaddoo  VVaalliiddeezz llooccaall  UUnn ssoolloo iiddiioommaa
 14. 14. 1144 MMooddeellaaddoo MMuullttii--NNiivveell DDeeffiinniieennddoo IInntteerrffaacceess ddee UUssuuaarriioo
 15. 15. MMooddeellaaddoo MMuullttii--NNiivveell  MMooddeelloo ddee PPllaannttiillllaass ddee IInntteerrffaazz ddee UUssuuaarriioo ((nniivveell 33)) 15  DDeeffiinniimmooss uunnaa ssiinnttaaxxiiss ffoorrmmaall eenn XXMMLL ((XXSSDD))  UUttiilliizzaa llooss 22 nniivveelleess ddee ooppeennEEHHRR
 16. 16. MMooddeellaaddoo MMuullttii--NNiivveell  FFlleexxiibbiilliiddaadd eenn llaass IIUU:: llaayyoouutt,, zzoonnaass yy vviissttaass 16  AAnntteess tteennííaammooss uunn ssoolloo llaayyoouutt ffiijjoo
 17. 17. MMooddeellaaddoo MMuullttii--NNiivveell 17  TTeerrmmiinnoollooggííaa ((nnoommbbrreess)) ppaarraa ccoonnttrroolleess  RRaaddiiooBBuuttttoonn,, CChheecckkBBooxx,, CCoommbbooBBooxx,, ……  IInnddeeppeennddiieenntteess ddee tteeccnnoollooggííaass  ¡¡IImmppoorrttaannttee ppaarraa eessttaannddaarriizzaarr!!  CCoorrrreessppoonnddeenncciiaass ccoonn ttiippooss ddee ddaattooss ddeeffiinniiddooss eenn eell nniivveell 11 ddee ooppeennEEHHRR  11 ttiippoo ddee ddaattoo ==>> NN ttiippooss ddee ccaammppooss  CCoorrrreessppoonnddeenncciiaass ccoonn nnoommbbrreess ddee ccoonnttrroolleess eenn tteeccnnoollooggííaass eessppeeccííffiiccaass ((HHTTMMLL,, JJaavvaa,, ..NNeett,, ……))..  UUIITTeemmppllaattee CCoommbbooBBooxx ==>> HHTTMMLL SSeelleecctt  VVaarriiaabblleess ppaarraa ccoonnttrroollaarr yy ppeerrssoonnaalliizzaarr llaass IIUU ggeenneerraaddaass  UUttiilliizzaaddaass eenn aarrcchhiivvooss ..mmaapp
 18. 18. MMooddeellaaddoo MMuullttii--NNiivveell 18  GGeenneerraaddoorr ddee IIUU  PPoorr ccaaddaa vviissttaa ssee ggeenneerraann 33 ppaannttaallllaass  EEttiiqquueettaass yy ooppcciioonneess ssee oobbttiieenneenn ddee ppllaannttiillllaass//aarrqquueettiippooss ooppeennEEHHRR  AArrcchhiivvooss ..mmaapp ddeeffiinneenn llaass rreeggllaass ddee ggeenneerraacciióónn Web Browser Visual Studio SwiXML
 19. 19. MMooddeellaaddoo MMuullttii--NNiivveell 19  MMeettooddoollooggííaa::  BBuussccaarr aarrqquueettiippooss ((hhttttpp::////ooppeenneehhrr..oorrgg//cckkmm//)) oo ccrreeaarrllooss ((hhttttpp:://// wwwwww..ooppeenneehhrr..oorrgg//ddoowwnnllooaaddss//aarrcchheettyyppeeeeddiittoorr//hhoommee))  CCrreeaarr ppllaannttiillllaass ((ddeeffiinniicciioonneess ddee ddooccuummeennttooss ccllíínniiccooss))  CCrreeaarr ppllaannttiillllaass ddee IIUU  CCrreeaarr oo mmooddiiffiiccaarr aarrcchhiivvooss ddee ccoonnffiigguurraacciióónn ((..mmaapp)) ddeell ggeenneerraaddoorr  EEjjeeccuuttaarr eell ggeenneerraaddoorr  IInntteeggrraarr llaass IIUU ggeenneerraaddaass aall ssooffttwwaarree
 20. 20. MMooddeellaaddoo MMuullttii--NNiivveell 20 HTML5
 21. 21. MMooddeellaaddoo MMuullttii--NNiivveell 21 XAML Web
 22. 22. MMooddeellaaddoo MMuullttii--NNiivveell 22 XAML Desktop
 23. 23. 23 CCoonncclluussiióónn  LLaa ggeenneerraacciióónn aauuttoommááttiiccaa ddee UUII eess uunn pprroobblleemmaa nnoo ttrriivviiaall yy uunnaa ssoolluucciióónn ggeennéérriiccaa eess ddiiffíícciill ddee eennccoonnttrraarr..  BBaassaarrssee eenn eessttáánnddaarreess eexxiisstteenntteess aayyuuddóó eenn ggrraann mmeeddiiddaa aa ddiisseeññaarr eell MMMMNN..  AAuuttoommaattiizzaarr ttaarreeaass eenn eell ddeessaarrrroolllloo ddee SSIISS ppuueeddee aayyuuddaarr aa ppeeqquueeññaass eemmpprreessaass oo iinnssttiittuucciioonneess ccoonn ppooccooss rreeccuurrssooss..  TTaammbbiiéénn eenn llaa vvaalliiddaacciióónn tteemmpprraannaa ddee pprroottoottiippooss..
 24. 24. 24 TTrraabbaajjoo FFuuttuurroo  PPaarraa aapplliiccaarr llaa mmeettooddoollooggííaa MMMMNN sseerráá úúttiill ccoonnssttrruuiirr eeddiittoorreess vviissuuaalleess ddee UUIITTeemmppllaatteess yy ddee aarrcchhiivvooss ddee ccoonnffiigguurraacciióónn ..mmaapp  UUIITTeemmppllaattee sseerráá eessppeecciiffiiccaaddoo yy pprrooppuueessttoo ccoommoo eessttáánnddaarr ppaarraa eessppeecciiffiiccaacciióónn ddee IIUU ssoobbrree llaa ppllaattaaffoorrmmaa ddeeffiinniiddaa ppoorr eell eessttáánnddaarr ooppeennEEHHRR..
 25. 25. 2255 ¡¡MMuucchhaass ggrraacciiaass ppoorr ssuu aammaabbllee aatteenncciióónn!! AArriiaannnnee PPaallaauu –– lluuaarriinnbblluuee@@ggmmaaiill..ccoomm LLaauurraa CCuuaaddrraaddoo –– llaauurraacccciibbiicc@@ggmmaaiill..ccoomm AAnnttoonniioo AArrrreeddoonnddoo –– aallooppeezzaa@@ffiinngg..eedduu..uuyy PPaabblloo PPaazzooss –– ppaabblloo..ppaazzooss@@ccaabboollaabbss..ccoomm hhttttpp::////ccaabboollaabbss..ccoomm//ppaappeerrss//IInnffoollaacc22001144__PPaallaauu--CCuuaaddrraaddoo--PPaazzooss..ppddff

×