O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Nguoi Tieu Dung

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Nguoi Tieu Dung

 1. 1. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Chöông 3 Lyù thuyeát haønh vi ngöôøi tieâu duøng Caùc chuû ñeà thaûo luaän Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Giôùi haïn ngaân saùch Söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng Sôû thích ñöôïc boäc loä Höõu duïng bieân vaø Söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 2 1 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 2. 2. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Haønh vi ngöôøi tieâu duøng Coù 3 böôùc khi nghieân cöùu veà haønh vi ngöôøi tieâu duøng. Nghieân cöùu sôû thích cuûa ngöôøi tieâu Böôùc1) duøng (ñöôøng ñaúng ích). Nhaèm giaûi thích nhö theá naøo vaø taïi sao ngöôøi tieâu duøng thích roå haøng hoùa naøy hôn roå haøng hoùa khaùc. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 3 Haønh vi ngöôøi tieâu duøng Coù 3 böôùc khi nghieân cöùu veà haønh vi ngöôøi tieâu duøng. Ñeà caäp ñeán khaû naêng cuûa ngöôøi Böôùc 2) tieâu duøng (ñöôøng ngaân saùch). Thu nhaäp cuûa nhöõng ngöôøi tieâu duøng ñeàu coù giôùi haïn. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 4 2 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 3. 3. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Haønh vi ngöôøi tieâu duøng Coù 3 böôùc khi nghieân cöùu veà haønh vi ngöôøi tieâu duøng. Böôùc3) Cuoái cuøng, keát hôïp sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng vaø giôùi haïn ngaân saùch ñeå xaùc ñònh söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng. Ngöôøi tieâu duøng seõ mua haøng hoùa vôùi keát hôïp naøo ñeå toái ña hoùa söï thoûa maõn cuûa mình? Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 5 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Caùc roå haøng Moät roå haøng treân thò tröôøng laø moät taäp hôïp cuûa moät hay nhieàu loaïi haøng hoùa vôùi soá löôïng cuï theå. Moät roå haøng naøy coù theå ñöôïc öa thích hôn roå haøng khaùc do coù söï keát hôïp caùc loaïi haøng hoùa khaùc nhau vaø soá löôïng khaùc nhau. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 6 3 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 4. 4. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Ba giaû thieát cô baûn veà sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng 1) Sôû thích laø hoaøn chænh. 2) Sôû thích coù tính baéc caàu. 3) Ngöôøi tieâu duøng luoân thích nhieàu hôn ít Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 7 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Roå haøng Ñôn vò thöïc phaåm Ñôn vò quaàn aùo A 20 30 B 10 50 D 40 20 E 30 40 G 10 20 H 10 40 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 8 4 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 5. 5. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Quaàn aùo (Ñôn vò tính theo tuaàn) B 50 Ngöôøi tieâu duøng öa thích roå haøng A hôn H E caùc roå haøng naèm ôû oâ 40 maøu xanh. Trong khi A ñoù, caùc roå haøng naèm 30 ôû oâ maøu vaøng laïi ñöôïc öa thích hôn roå haøng D G A. 20 10 Thöïc phaåm 10 20 30 40 (Ñôn vò tính theo tuaàn) Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 9 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Caùc roå haøng B,A, & D coù möùc Quaàn aùo 50 B ñoä thoûa maõn nhö nhau (Ñôn vò) •E ñöôïc öa thích hôn U1 H •U1 ñöôïc öa thích hôn H & G E 40 A 30 D 20 U1 G 10 Thöïc phaåm 10 20 30 40 (Ñôn vò) Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 10 5 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 6. 6. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Ñöôøng ñaúng ích Ñöôøng ñaúng ích laø taäp hôïp taát caû caùc keát hôïp khaùc nhau cuûa caùc haøng hoaù, dòch vuï (caùc roå haøng) cuøng taïo neân möùc thoûa maõn nhö nhau cho ngöôøi tieâu duøng. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 11 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Bieåu ñoà ñaúng ích (taäp hôïp caùc ñöôøng ñaúng ích) Moät bieåu boà ñaúng ích laø moät taäp hôïp caùc ñöôøng ñaúng ích moâ taû caùc möùc ñoä öa thích khaùc nhau cuûa ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi söï keát hôïp cuûa hai loaïi haøng hoùa. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 12 6 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 7. 7. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Quaàn aùo Roå haøng A ñöôïc öa thích hôn B. (ñôn vò) Roå haøng B ñöôïc öa thích hôn D. D Toång quaùt: U3 >U2>U1 B A U3 U2 U1 Thöïc phaåm (ñôn vò) Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 13 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Caùc tính chaát cuûa ñöôøng ñaúng ích Ñöôøng ñaúng ích doác xuoáng töø traùi sang phaûi Caùc ñöôøng ñaúng ích khoâng theå caét nhau. Neáu caùc ñöôøng ñaúng ích doác leân hay caét nhau seõ traùi vôùi giaû thieát: ngöôøi tieâu duøng thích nhieàu hôn ít. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 14 7 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 8. 8. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Tyû leä thay theá bieân Tyû leä thay theá bieân (MRS) laø soá löôïng cuûa moät haøng hoùa maø ngöôøi tieâu duøng coù theå töø boû ñeå coù theâm moät ñôn vò cuûa haøng hoùa khaùc maø lôïi ích khoâng thay ñoåi. MRS ñöôïc xaùc ñònh baèng ñoä doác cuûa ñöôøng ñaúng ích. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 15 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng A 16 Quaàn aùo 14 MRS = 6 MRS = − ∆C (Ñôn vò) ∆F -6 12 10 B 1 8 -4 D MRS = 2 6 1 E -2 G 4 1 -1 1 2 Thöïc phaåm 1 2 3 4 5 (Ñôn vò) Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 16 8 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 9. 9. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Tyû leä thay theá bieân Doïc theo ñöôøng ñaúng ích, Tyû leä thay theá bieân coù quy luaät giaûm daàn. MRS giöõa hai ñieåm AB laø 6 Trong khi MRS giöõa hai ñieåm DE laø 2. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 17 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Caùc tính chaát cuûa ñöôøng ñaúng ích Caùc ñöôøng ñaúng ích coù maët loài höôùng veà goác ñoà thò Neáu maët loài höôùng ra ngoaøi seõ traùi vôùi quy luaät MRS giaûm daàn Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 18 9 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 10. 10. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Thay theá hoaøn haûo vaø boå sung hoaøn haûo Hai haøng hoùa ñöôïc goïi laø thay theá hoaøn haûo khi Tyû leä thay theá bieân giöõa chuùng laø khoâng ñoåi. MRS : const Hai haøng hoùa ñöôïc goïi laø boå sung hoaøn haûo khi caùc ñöôøng ñaúng ích coù daïng vuoâng goùc. MRS = 0 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 19 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng 4 Haøng thay theá hoaøn haûo Nöôùc traùi caây (ly) 3 2 1 Nöôùc cam 0 1 2 3 4 (Ly) Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 20 10 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 11. 11. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Haøng boå sung 4 Giaày traùi hoaøn haûo 3 2 1 0 1 2 3 4 Giaày phaûi Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 21 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Caùc loaïi haøng xaáu Caøng ít thì caøng toát Ví duï OÂ nhieãm khoâng khí Chaát ñoäc Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 22 11 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 12. 12. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Baïn coù suy nghó gì? Laøm theá naøo chuùng ta coù theå döïa vaøo nhöõng haøng hoùa coù tính chaát tieâu cöïc (haøng xaáu) khi phaân tích sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng? Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 23 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Thieát keá moät loaïi oâ toâ môùi(I) Caùc nhaø quaûn lyù coâng ty saûn xuaát oâ toâ thöôøng phaûi quyeát ñònh khi naøo seõ giôùi thieäu oâ toâ kieåu daùng môùi ra thò tröôøng vaø ñaàu tö bao nhieâu ñeå saùng cheá ra moät kieåu daùng xe môùi. Vieäc phaân tích sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng seõ giuùp nhaø quaûn lyù quyeát ñònh thôøi ñieåm vaø coâng ty coù neân thay ñoåi kieåu daùng xe hay khoâng. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 24 12 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 13. 13. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Sôû thích cuûa ngöôøi Kieåu daùng tieâu duøng A: MRS cao Nhöõng ngöôøi tieâu duøng naøy saün saøng boû qua nhieàu veà kieåu daùng ñeå coù moät xe oâ toâ coù hieäu quaû hoaït ñoäng toát hôn. Hieäu quaû hoaït ñoäng Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 25 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Nhoùm ngöôøi tieâu duøng B: Kieåu daùng MRS thaáp Nhöõng ngöôøi tieâu duøng naøy saüng saøng töø boû qua nhieàu veà hieäu quaû hoaït ñoäng ñeå coù kieåu daùng môùi. Hieäu quaû hoaït ñoäng Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 26 13 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 14. 14. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Thieát keá moät loaïi oâ toâ môùi(I) Moät nghieân cöùu gaàn ñaây veà nhu caàu xe hôi ôû Hoa Kyø cho thaáy trong suoát hôn hai thaäp kyû qua phaàn lôùn ngöôøi tieâu duøng öa chuoäng kieåu daùng hôn laø hieäu quaû hoaït ñoäng. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 27 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Ñoä thoaû duïng Ñoä thoaû duïng: laø möùc ñoä thoûa maõn cuûa ngöôøi tieâu duøng nhaän ñöôïc khi tieâu duøng moät roå haøng hoùa. Neáu vieäc mua 3 cuoán saùch Kinh teá hoïc vi moâ laøm baïn sung söôùng hôn vieäc mua moät caùi aùo, thì coù theå noùi raèng caùc cuoán saùch mang laïi cho baïn ñoä thoaû duïng cao hôn. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 28 14 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 15. 15. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Haøm höõu duïng & Caùc ñöôøng ñaúng ích Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Giaû söû: U = FC Quaàn aùo (ñôn vò) roå haøng 15 C 25 = 2,5(10) A 25 = 5(5) B 25 = 10(2,5) C 10 U3 = 100 (thoûa maõn hôn U2) A 5 B U2 = 50 (thoûa maõn hôn U1) U1 = 25 Thöïc phaåm 0 5 10 15 (Ñôn vò) Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 29 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Thöù baäc vaø soá löôïng cuûa ñoä thoaû duïng Thöù baäc cuûa ñoä thoaû duïng: saép xeáp caùc roå haøng theo thöù töï töø öa thích cao nhaát ñeán thaáp nhaát, tuy nhieân noù khoâng cho bieát moät roå haøng naøy ñöôïc öa thích hôn so vôùi roå haøng khaùc cuï theå laø bao nhieâu. Haøm bieåu dieãn soá löôïng cuûa ñoä thoaû duïng : haøm höõu duïng moâ taû möùc ñoä moät roå haøng naøy ñöôïc öa thích hôn so vôùi roå haøng khaùc laø bao nhieâu. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 30 15 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 16. 16. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Saép xeáp theo thöù baäc vaø theo soá löôïng Ñôn vò tính cuï theå ñeå ño löôøng ñoä thoaû duïng laø khoâng quan troïng. Do ñoù, vieäc xeáp haïng ñoä thoaû duïng theo thöù baäc laø ñuû ñeå giaûi thích phaàn lôùn caùc caù nhaân ra quyeát ñònh nhö theá naøo. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 31 Giôùi haïn ngaân saùch Sôû thích khoâng giaûi thích ñöôïc taát caû caùc haønh vi cuûa ngöôøi tieâu duøng. Giôùi haïn ngaân saùch laø giôùi haïn khaû naêng cuûa ngöôøi tieâu duøng vôùi nhöõng giaù caû maø hoï phaûi traû cho caùc haøng hoùa vaø dòch vuï khaùc nhau. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 32 16 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 17. 17. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Giôùi haïn ngaân saùch Ñöôøng ngaân saùch Ñöôøng ngaân saùch laø taäp hôïp taát caû caùc keát hôïp khaùc nhau cuûa caùc haøng hoaù, dòch vuï (caùc roå haøng) maø ngöôøi tieâu duøng coù theå mua ñöôïc vôùi cuøng moät möùc chi tieâu laø toaøn boä thu nhaäp. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 33 Giôùi haïn ngaân saùch Ñöôøng ngaân saùch Ñaët F laø soá löôïng thöïc phaåm vaø C laø soá löôïng quaàn aùo coù theå mua ñöôïc. Giaù thöïc phaåm = Pf vaø giaù quaàn aùo = Pc Do ñoù Pf F laø soá tieàn mua thöïc phaåm vaø Pc C laø soá tieàn mua quaàn aùo. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 34 17 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 18. 18. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Giôùi haïn ngaân saùch Ñöôøng ngaân saùch coù theå ñöôïc vieát laø: P FF + P CC = I Hoaëc coù theå vieát: C = I/PC – (PF / PC) F Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 35 Giôùi haïn ngaân saùch Quaàn aùo Pc = $2 Pf = $1 I = $80 (Ñôn vò) Ñöôøng ngaân saùch F + 2C = $80 A (I/PC) = 40 B 1 Ñoä doác = ∆ C /∆ F = - 30 = - P F/P C 2 10 D 20 20 E 10 G Thöïc phaåm (Ñôn vò) 0 20 40 60 80 = (I/PF) Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 36 18 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 19. 19. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Giôùi haïn ngaân saùch Ñöôøng ngaân saùch Ñoä doác cuûa ñöôøng ngaân saùch laø soá aâm cuûa tyû giaù hai loaïi haøng hoùa. Ñoä doác cuûa ñöôøng ngaân saùch phaûn aùnh giaù töông ñoái cuûa hai loaïi haøng hoaù. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 37 Giôùi haïn ngaân saùch Taùc ñoäng cuûa söï thay ñoåi veà thu nhaäp vaø giaù caû Söï thay ñoåi veà thu nhaäp Moät söï gia taêng (giaûm suùt) veà thu nhaäp laøm cho ñöôøng ngaân saùch dòch chuyeån ra phía ngoaøi (vaøo beân trong) vaø song song vôùi ñöôøng ngaân saùch ban ñaàu. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 38 19 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 20. 20. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Giôùi haïn ngaân saùch Quaàn aùo Thu nhaäp taêng laøm ñöôøng ngaân saùch (ñôn vò) dòch chuyeån song song vaø ra ngoaøi 80 60 Thu nhaäp giaûm laøm ñöôøng ngaân saùch dòch chuyeån song song vaø vaøo beân trong 40 L3 20 L1 (I = L2 $40) (I = $80) (I = $160) Thöïc phaåm 0 40 80 120 160 (Ñôn vò) Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 39 Giôùi haïn ngaân saùch Taùc ñoäng cuûa söï thay ñoåi veà thu nhaäp vaø giaù caû Söï thay ñoåi veà giaù caû Neáu giaù cuûa moät loaïi haøng hoùa taêng (giaûm), ñöôøng ngaân saùch dòch chuyeån vaøo trong (ra ngoaøi) vaø xoay quanh ñieåm chaën cuûa haøng hoùa kia. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 40 20 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 21. 21. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Giôùi haïn ngaân saùch Quaàn aùo Neáu giaù thöïc phaåm taêng leân $2.00 (ñôn vò) seõ laøm ñöôøng ngaân saùch thay ñoåi ñoä doác vaø xoay vaøo beân trong. 40 Neáu giaù thöïc phaåm giaûm coøn $.50 seõ laøm ñöôøng ngaân saùch thay ñoåi ñoä doác vaø xoay ra beân ngoaøi. L1 L2 L3 (PF = 1) (PF = 0,5 (PF = 2) Thöïc phaåm 40 120 160 80 (Ñôn vò) Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 41 Söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng Quaàn aùo (ñôn vò) Taïi roå haøng A ñöôøng ngaân 40 saùch tieáp xuùc vôùiø ñöôøng ñaúng ích vaø khoâng theå ñaït ñöôïc möùc thoûa maõn naøo cao hôn 30 do thu nhaäp haïn cheá A Taïi A: MRS =Pf/Pc = 0,5 20 U2 Ñöôøng ngaân saùch 0 20 40 80 Thöïc phaåm (Ñôn vò) Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 42 21 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 22. 22. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng Roå haøng ñem laïi thoaû duïng cao nhaát cho ngöôøi tieâu duøng (phoái hôïp toái öu) phaûi thoûa maõn hai ñieàu kieän: 1) Noù phaûi naèm treân ñöôøng ngaân saùch. (PFF + PCC = I) 2) Naèm treân ñöôøng ñaúng ích cao nhaát. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 43 Söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng Phoái hôïp toái öu: Laø phoái hôïp maø ñöôøng ngaân saùch tieáp xuùc vôùi ñöôøng ñaúng ích. Laø phoái hôïp maø ñoä doác cuûa ñöôøng ñaúng ích baèng ñoä doác cuûa ñöôøng ngaân saùch Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 44 22 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 23. 23. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng Phoái hôïp toái öu: Ñoä doác cuûa ñöôøng ñaúng ích = Ñoä doác cuûa ñöôøng ngaân saùch = - PF / PC ∆C/∆F ∆C Maø MRS = − ∆F Do ñoù, coù theå phaùt bieåu: ngöôøi tieâu duøng ñaït thoûa duïng toái ña taïi ñieåm: P F = MRS P C Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 45 Söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng Thieát keá moät loaïi oâ toâ môùi (II) Haõy xem xeùt hai nhoùm khaùch haøng, moãi nhoùm ñeàu coù sôû thích chi $10.000 cho kieåu daùng vaø hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa xe. Moãi nhoùm coù sôû thích khaùc nhau. Baèng vieäc xaùc ñònh ñieåm tieáp tuyeán giöõa ñöôøng ñaúng ích cuûa töøng nhoùm vôùi ñöôøng ngaân saùch, caùc coâng ty saûn xuaát oâ toâ coù theå leân keá hoaïch saûn xuaát vaø tieáp thò. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 46 23 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 24. 24. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Thieát keá moät loaïi oâ toâ môùi (II) Kieåu daùng Nhöõng ngöôøi tieâu duøng naøy $10.000 saün saøng ñaùnh ñoåi soá löôïng ñaùng keå veà kieåu daùng ñeå coù theâm hieäu quaû hoaït ñoäng. $3.000 Hieäu quaû $7.000 $10.000 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 47 Thieát keá moät loaïi oâ toâ môùi (II) Kieåu daùng $10.000 Nhöõng ngöôøi tieâu duøng naøy saün saøng ñaùnh ñoåi soá löôïng ñaùng keå hieäu quaû hoaït ñoäng ñeå coù $7.000 kieåu daùng môùi. Hieäu quaû $10.000 $3.000 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 48 24 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 25. 25. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Giaûi phaùp goùc yaourt (huõ/thaùng) A Giaûi phaùp goùc xuaát hieän taïi B. U1 U2 U3 B Kem (ly/thaùng) Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 49 Söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng Giaûi phaùp goùc Giaûi phaùp goùc phaùt sinh khi ngöôøi tieâu duøng mua haøng hoùa soá löôïng lôùn, vaø chæ mua moät loaïi haøng hoùa vaø khoâng tieâu duøng saûn phaåm coøn laïi. Giaûi phaùp goùc phaùt sinh khi ñöôøng ñaúng ích tieáp xuùc vôùi truïc tung hoaëc truïc hoaønh. MRS ≠ PX/PY Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 50 25 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 26. 26. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Sôû thích ñöôïc boäc loä Neáu bieát ñöôïc söï löïa choïn ñaõ thöïc hieän cuûa ngöôøi tieâu duøng vaø coù thoâng tin ñaày ñuû veà caùc löïa choïn naøy khi giaù caû vaø thu nhaäp thay ñoåi thì coù theå xaùc ñònh ñöôïc söï öa thích cuûa ngöôøi naøy. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 51 Sôû thích boäc loä - Hai ñöôøng ngaân saùch l1 Quaàn aùo I1: choïn A thay vì B (ñôn vò) cho bieát A ñöôïc öa thích hôn B l2: choïn B thay vì D l2 cho bieát B ñöôïc öa thích hôn D A B D Thöïc phaåm (ñôn vò) Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 52 26 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 27. 27. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Sôû thích boäc loä - Hai ñöôøng ngaân saùch l1 Quaàn aùo (ñôn vò) Taát caû roå haøng ôûû oâ maøu vaøng ñöôïc öa thích hôn A. l2 A B D A ñöôïc öa thích hôn taát caû caùc roå haøng ôû oâ maøu xanh Thöïc phaåm (ñôn vò) Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 53 Sôû thích boäc loä - Boán ñöôøng ngaân saùch I3: cho bieát E ñöôïc öa thích hôn A Quaàn aùo l3 (ñôn vò) Taát caû roå haøng ôû oâ maøu tím ñöôïc öa thích hôn A E l1 l4 A l2 G B A: ñöôïc öa thích hôn taát caû I4: cho bieát G ñöôïc öa thích hôn A caùc roå haøng ôû oâ maøu xanh Thöïc phaåm (ñôn vò) Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 54 27 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 28. 28. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Sôû thích boäc loä ñoái vôùi hoaït ñoäng giaûi trí Kòch baûn: •Ngaân saùch giaûi trí cuûa Xuaân laø $100/tuaàn Caùc hoaït ñoäng ngoaøi giaûi trí •Giaù moät giôø giaûi trí = $4/giôø ($) •Giaûi trí 10 giôø/tuaàn taïi A vôùi U1 & I1 100 C 80 •Giaù thay ñoåi coøn $1/giôø + $30/tuaàn •Ñöôøng ngaân saùch môùi I2 & keát hôïp 60 A B B ñöôïc choïn. Ñieàu naøy cho bieát •B ñöôïc öa thích hôn A 40 U2 U1 Lôïi ích cuûa caâu laïc boä 20 giaûi trí coù taêng leân? l1 l2 Löôïng giaûi trí 0 25 50 75 (giôø) Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 55 Höõu duïng bieân vaø Söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng Höõu duïng bieân laø cheânh leäch trong toång höõu duïng khi ngöôøi tieâu duøng tieâu duøng theâm moät ñôn vò saûn phaåm trong moãi ñôn vò thôøi gian. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 56 28 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 29. 29. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Höõu duïng bieân vaø Söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng Ví duï: X UX MUX 1 9 9 Nhaän xeùt: 2 16 7 3 21 5 Höõu duïng bieân coù 4 24 3 quy luaät giaûm daàn 5 25 1 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 57 Höõu duïng bieân vaø Söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng Höõu duïng bieân vaø ñöôøng ñaúng ích Neáu tieâu duøng doïc theo ñöôøng ñaúng ích, höõu duïng taêng theâm do taêng tieâu duøng haøng hoùa naøy phaûi baèng vôùi höõu duïng maát ñi do giaûm tieâu duøng haøng hoùa khaùc. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 58 29 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 30. 30. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Höõu duïng bieân vaø Söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng 0 = MU F(∆ F) + MU C (∆ C) Coâng thöùc: − (∆ C / ∆ F )= Saép xeáp laïi: MU / MU F C − (∆C / ∆F ) = MRS Do: = MU F /MU Neân coù theå vieát: MRS C Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 59 Höõu duïng bieân vaø Söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng Khi ngöôøi tieâu duøng ñaït thoûa duïng toái ña : MRS = P F /P C (1) Maø: = MU MRS /MU F C Neân ñieàu kieän toái öu coù theå vieát: MU F /MU C = P F /P C (2) Hoaëc vieát: MU / P F = MU (3) / PC F C Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 60 30 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh
 31. 31. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi phaùt 3 Naêm hoïc 2005 - 2006 Höõu duïng bieân vaø Söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng Ñeå ñaït ñöôïc thoaû duïng toái ña ngöôøi tieâu duøng phaûi phaân boå ngaân saùch coù haïn cuûa mình ñeå mua caùc loaïi haøng hoaù vaø dòch vuï vôùi soá löôïng moãi thöù sao cho höõu duïng bieân moãi ñoàng chi tieâu cho caùc haøng hoùa, dòch vuï khaùc nhau phaûi baèng nhau. Ñieàu naøy ñöôïc goïi laø nguyeân taéc caân baèng bieân. Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 61 31 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh

×