O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
VELFERDSTEKNOLOGI 
Behov og status i kommunane 
IT-Forum 01.10.14 
Marta Strandos, Førde kommune 
Leiar Utviklingssenteret...
Korleis forstå «Velferdsteknologi»? 
Ei fellesnemning på tekniske installasjonar og løysingar 
som kan bidra til: 
• Auka ...
Tryggleiks- og sikkerheitsteknologi 
• Alarmar: varme/brann, komfyrvakt, vatn, besøk av 
uvedkommande 
• Varsling ved util...
Kompensasjons- og velværeteknologi 
• Kontroll av omgjevnader v/fjernstyring av lys, varme, vindu, 
dører, komfyr ol. 
• H...
Teknologi for sosial kontakt 
• Videokommunikasjon (PC, Skype …) 
• Webtenester (sosiale media - Facebook, Twitter..) 
• R...
Teknologi for behandling og pleie 
• Heimebehandling via PC m/berøringsskjerm og kamera 
• Eigenregistrering av kliniske d...
Utviklingstrekk og framtid 
• Fleire yngre med auka hjelpebehov (4 av 10) 
• Tal 80-åringar blir dobla mellom 2020 og 2050...
SAMSPEL VELFERDSTEKNOLOGI OG 
TENESTEINNOVASJON
Tenkje nytt ? 
• Korleis få innbyggarane til å starte 
planlegginga av eigen alderdom i eigen bolig 
tidlegare? 
• Kva er ...
Føresetnader 
• Dokumentere i pasientjournal – fagprogram 
• Strenge krav til datatryggleik – Norsk helsenett 
• Stabilt b...
Tryggleikspakkar: 
• Tryggleiksalarm 
• Sjølvutløysande alarmar 
• Fallsensor 
• Røykdetektor 
• Elektronisk døropnar 
• L...
Generelle tiltak 
• Planlegge eigen bustad for å kunne 
bu lengst mogeleg heime 
– Legge til rette for nødvendig teknologi...
Hjelpemiddel - Nav 
• Ein viktig aktør 
• Leverandør av mykje 
hjelpemiddel som kan 
karakteriserast som 
velferdsteknolog...
Kommunal teneste 
• Kommunal institusjon eller privat 
heim? Ulike utfordringar 
Behov for: 
 lokale «driftspersonar» som...
Prosjekt i fylket 
• Utviklingssenteret for sjukeheim og heimetenester (USHT). 
Kartlegge behov for kunnskap og kompetanse...
Etablert eit samarbeid… 
• Kartlegging kommunane 
• Kjennskap til kvarandre 
• Deltek på konferansar lokalt/nasjonalt 
• S...
Vidare arbeid – forslag til organisering 
Kva namn? Forslag ? 
Prosjektgruppe – 
repr. frå aktuelle 
aktørar 
Utdanning, 
...
Ei oppsummering.. 
• Velferdsteknologi er så mykje 
• Nye digitale tryggleiksalarmar 
– Ikkje standarar endå – kjem til ha...
Ei lita liste…Kva veit vi om? 
• Fredrikstad kommune – heimebuande – kraftselskap med i samarbeidet 
• Cathinka Gulberg – ...
Velferdsteknologi- USHT
Velferdsteknologi- USHT
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Velferdsteknologi- USHT

973 visualizações

Publicada em

IT-forumkonferansen 2014. Velferdsteknologi. Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester (USHT) i SFJ Marta Strandos, leiar USHT

Publicada em: Ciências
 • Seja o primeiro a comentar

Velferdsteknologi- USHT

 1. 1. VELFERDSTEKNOLOGI Behov og status i kommunane IT-Forum 01.10.14 Marta Strandos, Førde kommune Leiar Utviklingssenteret for sjukeheim og heimetenester i Sogn og Fjordane
 2. 2. Korleis forstå «Velferdsteknologi»? Ei fellesnemning på tekniske installasjonar og løysingar som kan bidra til: • Auka tryggleik, sikkerheit, sosial deltaking, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet • Styrke den enkelte si evne til å klare seg sjølv i kvardagen trass sjukdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsett funksjonsevne • Teknologisk støtte til pårørande • Forbetre tilgjengelegheit, ressursutnytting og kvalitet på tenestetilbodet • Førebygge behov for tenester eller innlegging i institusjon (NOU 2011:11: Innovasjon i omsorg)
 3. 3. Tryggleiks- og sikkerheitsteknologi • Alarmar: varme/brann, komfyrvakt, vatn, besøk av uvedkommande • Varsling ved utilsikta hendingar/aktivitet: fall, dør.. • Tilkalle hjelp (assistanse, helse/omsorg) • Lokaliseringsteknologi - GPS
 4. 4. Kompensasjons- og velværeteknologi • Kontroll av omgjevnader v/fjernstyring av lys, varme, vindu, dører, komfyr ol. • Hjelp til å hugse avtalar, tider, strukturere dagen (memoplanner) • Medisindosett med påminning om når medisin skal takast. • Rullestol, rullator, forflytningsheisar… • Toalett m/spyl tørk osv. for å ivareta eigen personlig hygiene • Robotstøvsugar • Syn – hørsel • Spelteknologi til hjelp i trening (Wii, X-Box osv.)
 5. 5. Teknologi for sosial kontakt • Videokommunikasjon (PC, Skype …) • Webtenester (sosiale media - Facebook, Twitter..) • Robotteknologi (tekniske kjæledyr som f.eks. Paro )
 6. 6. Teknologi for behandling og pleie • Heimebehandling via PC m/berøringsskjerm og kamera • Eigenregistrering av kliniske data • Automatisk måling av blodtrykk, blodsukker, vekt • Kommunikasjon med helsepersonell • Telemedisin Illustrasjonsfoto: Svein G. Lunde
 7. 7. Utviklingstrekk og framtid • Fleire yngre med auka hjelpebehov (4 av 10) • Tal 80-åringar blir dobla mellom 2020 og 2050 • Sterk auke i tal personar med demenssjukdom – ei dobling i løpet av 25-30 år  frå 70 000 i dag, til om lag 140 000 i 2045 • Vanskar med å ha nok helseutdanna i åra som kjem  Same teneste som i dag: treng kvar 3. ungdom! • Kommunale tenester når det er oppstått eit hjelpebehov VELFERDSTEKNOLOGI  Brukarane skal mestre sin eigen kvardag på ein meir sjølvstendig måte  Betre kvalitet og ressursnytting
 8. 8. SAMSPEL VELFERDSTEKNOLOGI OG TENESTEINNOVASJON
 9. 9. Tenkje nytt ? • Korleis få innbyggarane til å starte planlegginga av eigen alderdom i eigen bolig tidlegare? • Kva er kommunane sine oppgåver? • Kva kan private aktørar bidra med? • Kva kan lag og organisasjonar bidra med? • Kvar er opplæringsinstitusjonane i dette bilete? • Behov for «lokal» kompetanse på alle felt, ikkje berre helse.
 10. 10. Føresetnader • Dokumentere i pasientjournal – fagprogram • Strenge krav til datatryggleik – Norsk helsenett • Stabilt breiband og god mobildekning «der folk bur»  Videoteknologi, varslingar via mobilnettet og elektronisk datafangst vert ein viktig del av framtidas omsorgsteneste. • Nasjonale standardar for velferdsteknologi  Nasjonalt velferdsteknologiprogram  Tryggleiksalarmar/-pakkar  Utstyr som kommuniserer med pasientjournalsystema Gerica CosDoc Profil
 11. 11. Tryggleikspakkar: • Tryggleiksalarm • Sjølvutløysande alarmar • Fallsensor • Røykdetektor • Elektronisk døropnar • Lokaliseringsteknologi (GPS) • Mobiltelefon • PC og nettbasert teknologi • Andre løysingar som skal gje betre tryggleik for brukar og pårørande og gjere det mogeleg å kunne bu i eigen bustad lengr
 12. 12. Generelle tiltak • Planlegge eigen bustad for å kunne bu lengst mogeleg heime – Legge til rette for nødvendig teknologi. – Kven kan hjelpe med dette? (Ikkje ei kommunal oppgåve ?) • Kunnskap og det å kunne bruke teknologi. – Organisert opplæring av dei som treng omsorgsteneste om nokre år – i bruk av pc og nettbrett? – Friske eldre kan hjelpe /lære andre eldre. – Seniorkurs – utfordre bedrifter, skular(elevbedrifter), organisasjonar mm. • Legge til rette for velferdsteknologi inn i alle nye kommunale sjukeheimar og omsorgsbustader • Informasjon, forankring, haldningsendring på alle nivå
 13. 13. Hjelpemiddel - Nav • Ein viktig aktør • Leverandør av mykje hjelpemiddel som kan karakteriserast som velferdsteknologi. • Søknadsprosess:  kommunen hjelp til med kartlegging  Nav sakshandsamar og tildeler  kommunen plasserer ut. o Tidsbrytar o Komfyrvakt o Støttestang o Dusj/toalettstol o Digital kalendar o Hørsel og synshjelpemiddel o ……….
 14. 14. Kommunal teneste • Kommunal institusjon eller privat heim? Ulike utfordringar Behov for:  lokale «driftspersonar» som kan rykke ut når tekniske komponentar sviktar  opplæring – både av brukar og av personell  Trygg/stabil teknologi - Stole på, vere ressurssparande  «smarte» løysingar som skal hjelpe oss med datafangst og som integrerer seg med pasientjournalsystema. - Meir effektiv rapportering.
 15. 15. Prosjekt i fylket • Utviklingssenteret for sjukeheim og heimetenester (USHT). Kartlegge behov for kunnskap og kompetanse. Pilotprosjekt. • IT-forum velferdsteknologi - koordinerer satsinga i fylket – Saman med USHT: Kartlegging av satsingar, aktive og planlagde prosjekt/tiltak i kommunane – God respons – 24/26 kommunar har svart og viser interesse for prosjektet • Flora – søkjarkommune på fornyingsmidlar hos Fylkesmannen saman med Eid og IT-forum. Etablere eit fylkesovergripande samarbeid om planlegging og iverksetting i S & Fj • Eid – leverandørutviklingsprosjekt. Skal bygge nytt omsorgssenter. Demoleiligheit. Dialogkonferanse i vår • Gloppen – fornyingsmidlar. Kva eksisterer av teknologiske løysingar som lett kan takast i bruk, demorom, spreie kunnskap, forankre politisk, knytte til kvardagsrehabilitering • Vidaregåande skule i Eid og Stryn – tenkjer opplæring på fagarbeidarnivå
 16. 16. Etablert eit samarbeid… • Kartlegging kommunane • Kjennskap til kvarandre • Deltek på konferansar lokalt/nasjonalt • Studietur til Ålesund + Trøndelag • Ein viss oversikt kva som skjer - nasjonale føringar og anbefalingar, prosjekt.. • Arrangere seminar for kommunane ………..
 17. 17. Vidare arbeid – forslag til organisering Kva namn? Forslag ? Prosjektgruppe – repr. frå aktuelle aktørar Utdanning, forsking USHT – kartlegging, kompetanse Demorom/- Pilot/ leiligheit utprøving I Leverandør-utvikling Pilot/ utprøving II ALV - Møre Prosjektgruppe/arbeidsgruppe: Vestlandsforsking/IT-forum, USHT, kommunar, fylkesmann, høgskule, Nav…..
 18. 18. Ei oppsummering.. • Velferdsteknologi er så mykje • Nye digitale tryggleiksalarmar – Ikkje standarar endå – kjem til hausten (?) – KS ber oss vente til standarar er på plass • Integrasjonar med plo-fagsystem – Ikkje standardiserte grensesnitt – kjem til hausten (?) – Mange leverandørar med eigne system – som må integrerast om det skal avlevere data i journalsystema • Få er komne langt – det meste på pilotstadiet • Umoden teknologi – og «umoden» bestillarkompetanse • Demorom/-leiligheit • Komme i gang med: informasjon, forankring, kompetanse
 19. 19. Ei lita liste…Kva veit vi om? • Fredrikstad kommune – heimebuande – kraftselskap med i samarbeidet • Cathinka Gulberg – Digitale pasientrom • Lindås kommune – plassert ut i 250 husstandar – knytt opp mot satsinga til Høgskulen i Bergen. • Alv-prosjektet i Ålesund. (spelteknologi og bruk av nettbrett til kommunikasjon) • Tradisjonelle leverandørar av automasjonsløysingar til nybygg – anna tilnærming til velferdsteknolog. (Dialog-konferanse på Eid) • Lister-kommunane – har gjort ein del mot heimebuande. • Værnesregionen • Trondheim • Elektronisk nøkkelhandtering – med integrasjonar mot å kunne kvittere for utførde oppdrag. • «Intelligente» medisindoseringsboksar som varslar om at medisinen skal takast, «slepp ut» rett dose, og varslar sentralt at no er medisinen ute/tatt. • Ulike treningsopplegg – Ergometersykkel i kombinasjon m video frå distriktet – Bruk av spelteknologi • Elektroniske memoar – kalender som varslar både brukarar, pårørande og kommunen om avtalar. • Værnes regionen – «studietur» til Biltema, Clas Ohlson og Enklere liv.

×