O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT

  • Entre para ver os comentários

TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT

  1. 1. PROJEKT LËNDA: EDUKIM PËR KARRIERËN Teknologjia e informacionit dhe komunikinit në sipërmarrje.
  2. 2.  C’është teknologjia e informacionit?  Rëndësia e saj  Si paraqitet gjendja në Shqipëri?  E ardhmja  Si ndikon në sipërmarrje PËRMBAJTJA
  3. 3.  Teknologjia është një koncept i gjërë që merret me aplikimin e njohurive për veglat dhe profesionet, në funksion të kontrollimit dhe përshtatjes së rrethanave në ambientin jetësor në përputhje me nevojat e tij. Një definicion i saktë për termin "Teknologji", sidoqoftë, nuk ekziston; "teknologjia" mund t'i referohet objekteve materiale që përdoren nga njeriu, siç janë makinat, harduerët ose enët, por mund të përfshijë edhe tema më të gjëra, përfshirë sistemet, metodat e organizimit, dhe teknikat. Ky term mund të aplikohet në përgjithësi ose në kategori specifike si p.sh: "teknologjia e konstruktimit", "teknologjia mjekësore", ose "teknologjinë e përkryer" (state-of-the-art). Aplikimi i teknologjisë nga njerëzimi filloi me shëndrrimin e resurseve natyrale në vegla të thjeshta. Zbulimi i aftësisë të kontrollimit të zjarrit rriti burimet e ushqimit dhe zbulimi i rrotës ndihmoi njerëzit të udhëtonin dhe të kontrollonin ambientin e tyre. Zhvillimet e fundit të teknologjisë, përfshirë "shtypin", telefonin, dhe Internetin, kanë zvogëluar barrierat fizike të komunikimit dhe kanë lejuar njerëzit të komunikojnë në shkallë globale. Sidoqoftë, teknologjia nuk është përdorur vetëm për qëllime paqësore; zhvillimi i armëve me fuqi shkatërruese gjithmonë më të lartë ka ecur përgjatë historisë, nga armët më të thjeshta primitive në armët nukleare . C’ËSHTË TEKNOLOGJIA?
  4. 4.  Informimi Teknologjik është term me të cilin përfshihen të gjitha teknologjitë që përdoren për krijimin, përpunimin, ruajtjen, transmetimin, këmbimin dhe përdorimin e informacioneve në të gjitha format e saj, siç janë: shënimet e biznesit, bashkëbisedimet gojore, fotografitë, pikturat, prezantimet video dhe format tjera, duke përfshirë edhe ato ende të pa krijuara. Kështu i definuar, ky term më së miri integron elektronikën, telekomunikacionin (telecommunications), informatikën (informatics), Internetin dhe mediumet (media), kurse mund të përdoret në njëjës dhe shumës.Teknologjia e informacionit eshte teper e rendesishme ne zhvillimin e biznesit TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT
  5. 5.  Shqipëria rezulton të ketë një nga tregjet më të ulëta në rajon të teknologjisë së informacionit, në raport me PBB-në, duke treguar që potencialet për zhvillimin e këtij tregu janë shumë të larta Me një treg të teknologjisë së informacionit, që arriti në 118 milionë dollarë në vitin 2008, sipas IDC-së, Shqipëria rezulton të ketë një nga tregjet më të ulëta në rajon në raport me PBB-në (sipas të dhënave të llogaritura nga “Monitor”), duke treguar që potencialet për zhvillimin e këtij tregu janë të larta, sidomos në drejtim të programeve, të cilat sa vijnë e po përdoren gjithnjë e më shumë nga biznesi shqiptar, por përsëri në nivele më të ulëta se homologët e rajonit. Në fakt, Shqipëria ka shënuar ritmet më të larta të rritjes së tregut të IT-së gjatë vitit 2008, në krahasim me vendet e tjera të rajonit. TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT NË SHQIPËRI
  6. 6.  Sektori i Internetit dhe Teknologjisë së Komunikimit është duke u rritur shumë shpejtë në Shqipëri si pasojë e faktit që është një sektor i vetëm dhe është duke përshirë dhe sektorët e tjerë. Bashkimi i Internetit dhe Telekomunikacionit (BIT), pjesë e të cilës është edhe Shqipëria, vlerësoi që në 2012 kishte 471,000 përdorues në Shqipëri. 15 % është penetrim shumë i vogël i internetit (në total u vlerësua që popullsia e Shqipërisë ishte 3,087,159) krahasuar me mbulimin e vendit në krahasim me vendet e tjera europiane. Vetëm 1,1% e kësaj i referohet përdorimit të internetit nga përdorues të rregullt dhe përvetësimi shumë i vogël i teknologjisë së re në nivel firmash e rendit Shqipërinë të 109 nga 133 vende dhe të 126 për inovacion. Inovacioni është i dëmtuar nga niveli i ulët i bashkëpunimit në kërkim dhe zhvillim ndërmjet bizneseve dhe universiteteve; Studimi i Opinionit ekzekutivë i drejtuar nga Forumi i Ekonomisë Botërore e rankoi Shqipërinë të fundit (të 133-tën nga 133 shtete) për këtë faktor konkurrues. E ARDHMJA E KËTIJ SEKTORI
  7. 7. Si do te lidhet kjo sipermarrje me teknologjine e informacionit dhe komunikimit: Si nje sipermarrje e saponisur, kompania do te kete nevoje per punonjes.  Nepermjet internetit do te behet lajmerimi per vendet e lira te punes.  Nepermjet postes elektonike kandidatet do te munden te aplikojne online per tu punesuar.  Nepermjet rrjetit social facebook do te krijohet nje faqe per kete qender tregtare. TEKNOLOGJIA NË SIPËRMARRJE
  8. 8.  Nepermjet kodit personal cdo klient ka mundesine qe vetem ai te jete ne gjendje te veproje me llogarite e tij virtual duke shmangur keshtu probleme te tilla si vjedhjet apo mashtrimeve. Duhet permendur se edhe instalimi I sistemeve te alarmeve eshte I domosdoshem ne nje institucion te tille. Nepermjet sistemeve inteligjente te menaxhimit cdo klient I qendres tregtare duke pasur karten e tij ka mundesi te bleje mall kjo qender. Nepermjet programeve te integruara mund te kryhen transporte te blerjeve si brenda ashtu edhe jashte vendit. Duke hyre ne internet klientet e qendres do te kene mundesine te njihen me te mirat material qe posedon qendra. Me qellim punesimin e punetoreve te rinj qendra tregtare do te duhet te kete nje faqe ne internet per te bere lajmerimin, per tu dhene mundesi kandidateve te marrin nje informacion te sakte, te aplikojne dhe te dergojne CV-te dhe diplomat e tyre e ne fund te marrin njoftimin e praninit a te mospranimit. Lidhjen e filialeve me njeri-tjetrin dhe me kompanite kontrat- nenshkruese.
  9. 9. Teknologjia e informacionit dhe komunikimit ndikon ndjeshem ne :  -Rritjen e shpejtesise,  -Rritjen e saktesise,  -Uljen e hapesirave fizike per mbajtjen e dokumentacionit,  -Krijimin e mundesive per gjetjen e punes,  -Krijimin e mundesive te bashkepunimit ne distance,  -Uljen e shpenzimeve. PËRFUNDIME

×