Leg10.2

Мөнх- Очир
Мөнх- ОчирДаТС Оюутны Зөвлөл
СЭДЭВ: ЗОХИОН БОДОХ
Зохион бодох
Хүн бол байгалийн дээд зэргийн бүтээгдэхүүн. Байгалтай
хийсэн урт удаан хугацааны тэмцлийн явцад хүн өөрийгөө
бүтээсэн. Хуримтлуулсан туршлага дээр тулгуурлан шинэ
төсөөллийг зохиох буюу бодит орчны тусгалыг өөрчлөх
сэтгэцийн танин мэдэх процесс. Хүн өөрийгөө хүрээлэн байгаа
ертөнцийг хувьсган өөрчилж өөрийн хөдөлмөрөөрө
материаллаг болон оюун санааны үнэт баялагийг
бүтээдгээрээ амьтнаас ялгаатай юм.
Зохион бодох нь хүн бодит байдлыг хувьсган өөрчлөх
тусгалын процесс юм.
Зохион бодохын физиологи үндэс
Цочроогчийн үйлдлийн нөлөөгөөр тархины гадарт урьд нь
бүрэлдэн тогтсон мэдрэлийн түр хобоосуудаас дахин шинэ
холбоосын нэгдэл бүрэлдэн тогтох процесс нь хүний зохион
бодохын физиологи үндэс болно.
Мөн зохион бодохын физиологи үндэс бол хөөрөл ба саатал,
иррадиаци, концентрац; эерэг сөрөг индукц; их тархины гадрын
задлан ялгагчийн төвүүдийн төлөөллийн мөн чанар юм.
Зохион бодох үйлийн ачаар хүн төрөлхтөн түүхт үйл явдлын
явцыг урьдчилан тодорхойлж алс ирээдүйг төсөөлж чадна.
Хүний амьдралын хувь заяа, ирээдүйн хүсэл мөрөөдлийг үнэн
зөв тусгасан бодит дүр, төсөөлөл үүсэж тэр нь нийгмийн практик
амьдралд биелэлээ олдог байна.
Зохион бодох нь сэтгэцийн бусад процессуудтай нягт холбоотой
хөгжинө.
Зохоин бодох нь хүний сэтгэхүйн хөгжилд эргэж нөлөөлдөг
төдийгүй хэл ярианы хөгжилд нөлөөлнө. Хурц тод дүрслэл нь
хүний яриаг уран илэрхийлэлтэй, амьд дүрслэлтэй, хурц тод,
ойлгомжтой, хураангуй хүртээмжтэй болгодог.
Зохион бодох үйл нь хүнээс бодит байдлыг тусгасан тусгалын
өвөрмөц тусгал бөгөөд хүнд урьд өмнө тусгагдсан зүйлүүдийн ул
мөр дээр түшиглэн бүтээгдсэн шинэ дүр юм.
Зохион бодохын хэлбэр
Зохион бодох нь санамсаргүй,зориудын буюу ухамсартай
гэсэн хоѐр хэлбэрээр үүсэж явагддаг.
Зохион бодохын онцгой хэлбэр бол мөрөөдөл юм.
Ирээдүйд буй болох дүрийг бүтээх хүний хүслэнг мөрөөдөл
гэнэ.
юмсын
хэмжээг
өөрчлөх
юмсын
хэсгийг
нэгтгэх
юмсыг зохион
бүтээх
дүрийн шинжийг
тод.лах
бусад зүйлд
шилж.х
дүрийн
шинжийг сулр-х
нэгтгэн дүгнэж
дүр бүт-х
хөөрөл саатал иррадиаци
концентраци
эерэг, сөрөг индукци анализ ба
синтез
ухамсартай ухамсаргүй
үүсэхдээ:
ЗОХИОН
БОДОХ
юмсын
дүрийг
тодорхойлох
физилоги үндэс
процессын ул мөр
Зохион бодох нь анализ синтез процессын ул мөрөөс үүсч
бүрэлддэг. Энэхүү мэдрэлийн нарийн төвөгтэй үйл ажиллагааны
үр дүнд хуримтлуулсан туршлагад тулгуурлан үүсэх хүртэхүйн
шинэ дүрүүд зохиогддог юм.
Хүн зохион бодохдоо дараах арга барилд тулгуурлан төсөөллийг
өөрчилж болно.
1. Юмсын бүхэл дүрээс тодорхой нэг элемен шинжийг
салган авч тодоруулдаг. Тухайлбал , чулуун зэвсгээс хэрчих ,
хатгах төсөөлөл үүсдэг бол саваа модны уртын төсөөлөл нь гарыг
уртасгах төсөөлөлийг үүсгэж болно.
2. Аливаа зүйлийн хэмжээг нь ихэсгэх эсвэл багасгах замаар
зөгнөлт дүрийг аврага том хүн анахай хүн г.м зохиож болно.
3. Өөр өөр объектийг тодорхойлох шинж элементүүдийг нэгтгэн
байгальд орших амьтадыг эртний египтийн сфинкс, ассирын
хүн - бүх , эртний грекийн кентавр г.м дүрслэн зохиодог.
4. Аливаа зүйлийг хэрэглэх байдлаас хамааруулан хэлбэр
байдлыг зохион боловсруулдаг ба тухайлбал , жадны тухайд
холоос тодорхой бай онохоор хэрэглэвэл нарийнжад
хэлбэрээр, ойроос юм хатгах, цохих байдлаар хэрэглэх
тохиолдолд сэлэм байдлаар хийдэг билээ.
5. Тухайн объектийн ямар нэг шинж, чанарйг тодоруулан бодож
,энэхүү шинжээр уг зүйлийг тодорхойлон төсөөлдөг,
тухайлбал, зальт үнэг, хулчгар туулай г.м.
6. Дээрх шинжийг бусад объектод шилжүүлэн үнэг шиг зальтай
хүн, туулай шиг аймхай хүн гэх мэт хэрэглэдэг.
7. Аливаа зүйлийн тодорхой нэг шинж чанарыг сулруулан үнэлж
бусад шинжийг төвийлгөж бодит байдлаас хүчтэй ялгаатай
дүрийг ардын үлгэр, домгийн олон дүр зохиодог.
8. Төстэй объектуудыг нэгтгэн дүгнэсний үр дүнд шинэ тодорхой
зуун ангид хамааралтай уран зохиолын дүр тухайн цаг
хугацааг төлөөлөн өөр хоорондоо төстэй байдаг үүсгэдэг.
ТӨСӨӨЛЛИЙН МӨН ЧАНАР
Төсөөллийн мөн чанар
Үүрэг
ЗохицуулахДохионы Тохируулах
Онцлог
Ерөнхийлөн
дүгнэсэн
Системтэй
Тодорхой нөхцөлд
үүсэх
Ухамсарласан Тодорхой байдал Дүрийн бүрэн байдал
Физиологи үндэс
Хүртэхүйн төв мэдрэлийн тогтолцооны бодит хөөрлөөс үүссэн их
тархины гадрын “ул мөр”
Төсөөлөл - бидний мэдрэхүйн эрхтэнд урьд нь үйлдэл
үзүүлсэн гадаад орчины юмс ба үзэгдлийн тодорхой дүрийг
дахин сэргээх кроцесс.
Төсөөллийн дохионы үүргийн мөн чанар нь бидний
мэдрэхүйн эрхтэнд үйлдэл үзүүлсэн цочроогчийн дүрээс гадна
түүний тухай олон төрлийн мэдээллээс хамааран бидний зан
байдлыг удирдан зохицуулах дохионы тогтолцоо болон
хувирдагт оршдог.
Төсөөллийн дохионы үүрэг нь тархины гадрын холбоослон
хадгалагдах чанараар илэрдэг.
Хүн бодит орчиныг төсөөлөх дохионы нэгдүгээр
тогтолцоонд тулгуурлан ухамсарт үйл ажиллагаа явуулдаг ба
энэ нь нөхцөлт рефлексийн зарчмаар хэрэгждэгийг
И.П.Павлов тодорхойлсон юм.
Иймээс төсөөлөл нь бодит ертөнцийн тодорхой үзэгдлийн
талаарх дохио болдог. Тухайлбал,хөдөлгөөний төсөөллийн
дохионы өвөрмөц онцлог нь хөдөлгөөний /шинж хэлбэр,
чиглэл, чармайлт г.м. дохионы үүрэгтэй байхын зэрэгцээгээр
хөдөлгөөнд оролцож буй бие махбодын бүх л тогтолцоонд ийм
үүрэл хамааралтай.
Төсөөллийн зохицуулах үүрэг бол тухайн үйл
ажиллагааны нөхцөлийг тооцоолон бидний мэдрэмжийн
эрхтэнд урьд нь үйлдэл үзүүлсэн юмс, үзэгдлийн тухай
мэдээллийг зөв сонгох нь юм.
Төсөөллийн тохируулах үүрэг бол хүний бие махбодын
үйл ажиллагааны баримжаалал нь гадаад орчны нөлөөлийг
тусгах тодорхой үзүүлэлттэй холбоотой байдлаар илэрдэг.
Зориудын хөдөлгөөний физиологийн механизмыг
И.П.Павлов судлан зохих хөдөлгөөн явагдахад хөдөлгөөний
дүр ач холбогдолтой байдгийг тодорхойлсон байна.
Иймээс энэхүү үүрэг нь хөдөлгөөний төсөөллийн
дасгалжилтын тодорхой нөлөөнд хэрэгждэг.
Төсөөллийн физиолои үндэс нь хүртэхүйн төв
мэдэрлийн тогтолцооны бодит хөөрлөөс үүссэн их тархины
гадрын “ул мөр” юм. Энэхүү “ул төр” төв мэдэрлийн
тогтолцооны уян хатан чанараас хатаарч хадгалагдан үлддэг.
Бидний сэрэл болон хүртэхүйн идэвхитэй холбоотой
хөөрлийн “ул мөр” зохих төсөөлөл үүсэх зайлшгүй нөхцөл
болдог.
Төсөөлөл нь дохионы нэгдүгээр тогтолцоонд тулгуурлан их
тархины гадрын нөхцөлт түр холбоосын үр дүнд үүсдэг.
ТӨСӨӨЛЛИЙН ТӨРЛҮҮД
Төсөөлийн
төрлүүд
Задлан
ялгагчаар
Ерөнхийлсөн
дүгнэлтээр
Зориг
чармайлтаар
Үргэлжлээр
Харааны
Сонорын
Шүргэх ба
бусад
Шуурхай
Богино
хугацааны
Урт
хугацааны
Ганцаар
чилсан
Санамсарүй
Ерөнхий Зориудын
Төсөөллийг түүнтэй холбоотой байгаа задлан ялгагчын
хэлбэрээс хамааралтай ангилдаг. Харааны (хүн, юмс, байдлын
дүр ), сонирхолын (хөгжмийн агуулаг төсөөлөл ), шүргэх (урьд
хүрсэн зүйлийг төсөөлөх) хөдөлгөөний (үсрэх үе дэх хөдөлгөөнийг
төсөөлөх) гэх мэтээр ангилдаг.
Задлан ялгагчтай уялдаатайгаар төсөөллийг ангилах нь
оновчтой биш бөгөөд юмсын тодорхой нэг шинжийг харгалзан
бусдыг орхидуулдаг. Төсөөлөл нь нэг биш хэд хэдэн задлан
ялгагчийн оролцоотойгоор үүсдэг байна.
Төсөөлөл нь хүний үйл ажиллгааны явцад бүрэлддэг учраас
хүний мэргэжлээс хамааран зохих нэг төрлийн төсөөлөл илүү
хөгжиж болдог зураачид-харааны хөгжмийн зохиогчид сонорын
тамирчид, бүжигчид-хөндөлгөөний, химич хүнд-үнэрлэх гэх мэт.
Төсөөллийг ерөнхийлөн дүгнэсэн шинжээр нь ангилдаг.
Төсөөлөл нь байнга ганцаарчилсан шинжтэй хүртэхүйгээс
ялгаатайгаар ганцаарчилсан ,ерөнхий байж болно.
Ганцаарчилсан төсөөлөл бол трдорхой нэг зүйлийг хүртэхэд
үүссэн төсөөлөл бол ерөнхий төсөөлөл нь зүйлийг ерөнхийлөн
тусгасан байдаг.
Төсөөллийг зориг тэвчээрээс хамааруулан ангилдаг.
Санамсаргүй төсөөлөл - хүний зориг тэвчээр, ой тогтоолтын
идэвхжилгүйгээр аяндаа үүсдэг.
Зориудын төсөөлөл-хүний зорилго маар той холбоотойгоор
зориг тэвчээрийн дор үүснэ.
Төсөөллийг үргэлжлүүлэх хугацаагаар нь ангилдаг.
Шуурхай төсөөлөл-ухамсрын агуулга дахь үйл
ажиллагааны шуурхай зорилго, сонирхлын дагуу сэргээх
байдал. Тухайлбал, нисэх онгоцыг удирдах газрын операторын
төвөгтэй үйл ажиллагаа нь түүнээс онгоцны тухай мэдээлэл
байрлалыг тодорхойлохын тулд олон төрлийн төсөөллийг
байнга шуурхай сэргээх шаардлага гардаг.
Богино хугацааны төсөөлөл-хугацааны хувьд мөн л их урт
үргэлжилдэггүй төсөөлөл.
1 de 18

Recomendados

зохион бодохуй por
зохион бодохуйзохион бодохуй
зохион бодохуйMaRaLaa
6.4K visualizações8 slides
сэтгэхүй ба хэл яриа por
сэтгэхүй ба хэл яриасэтгэхүй ба хэл яриа
сэтгэхүй ба хэл яриаАриунгэрэл Миз
13.9K visualizações34 slides
Leg8 por
Leg8Leg8
Leg8Мөнх- Очир
12.9K visualizações15 slides
Ой тогтоолт por
Ой тогтоолтОй тогтоолт
Ой тогтоолтBorte
28.7K visualizações21 slides
ой тогтоолт por
ой тогтоолтой тогтоолт
ой тогтоолтOyuka Oyu
11.9K visualizações12 slides
Leg1 por
Leg1Leg1
Leg1Мөнх- Очир
21K visualizações24 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Lekts 4 por
Lekts 4Lekts 4
Lekts 4Siner AG
5.5K visualizações45 slides
ТМТ por
ТМТТМТ
ТМТnight owl
39.1K visualizações55 slides
хүртэхүй por
хүртэхүйхүртэхүй
хүртэхүйEnkhbat Chimed-Ochir
12.1K visualizações13 slides
лекц por
лекцлекц
лекцPsychology Psy
20.1K visualizações54 slides
Leg6 por
Leg6Leg6
Leg6Мөнх- Очир
12.1K visualizações27 slides
Ой тогтоолтоо сайжруулах por
Ой тогтоолтоо сайжруулахОй тогтоолтоо сайжруулах
Ой тогтоолтоо сайжруулахazora14
22.4K visualizações18 slides

Mais procurados(20)

Lekts 4 por Siner AG
Lekts 4Lekts 4
Lekts 4
Siner AG5.5K visualizações
ТМТ por night owl
ТМТТМТ
ТМТ
night owl39.1K visualizações
лекц por Psychology Psy
лекцлекц
лекц
Psychology Psy20.1K visualizações
Ой тогтоолтоо сайжруулах por azora14
Ой тогтоолтоо сайжруулахОй тогтоолтоо сайжруулах
Ой тогтоолтоо сайжруулах
azora1422.4K visualizações
сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломж por Binderya Becky
сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломжсургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломж
сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломж
Binderya Becky35.8K visualizações
лекц 1 por Psychology Psy
лекц 1лекц 1
лекц 1
Psychology Psy14.3K visualizações
Лекц 6 por Temuulen Baldan
Лекц 6Лекц 6
Лекц 6
Temuulen Baldan27.3K visualizações
лекц 3 por azora14
лекц 3лекц 3
лекц 3
azora146.3K visualizações
тархины бүтэц por Enkhbold1211
тархины бүтэцтархины бүтэц
тархины бүтэц
Enkhbold121128.9K visualizações
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаан por Thistle Khongorzul
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаансэтгэл судлалын шинжлэх ухаан
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаан
Thistle Khongorzul50.9K visualizações
сэрэмтгий эсийн физиологи por khashkhorol mashbat
сэрэмтгий эсийн физиологисэрэмтгий эсийн физиологи
сэрэмтгий эсийн физиологи
khashkhorol mashbat7.3K visualizações
9 ой тогтоолт ) por Tsuntsaga Ch
9 ой тогтоолт )9 ой тогтоолт )
9 ой тогтоолт )
Tsuntsaga Ch1.4K visualizações

Similar a Leg10.2

Leg10.1 por
Leg10.1Leg10.1
Leg10.1Мөнх- Очир
1.1K visualizações10 slides
PТОN111-Хичээл 1/2 por
PТОN111-Хичээл 1/2PТОN111-Хичээл 1/2
PТОN111-Хичээл 1/2E-Gazarchin Online University
352 visualizações18 slides
PTON111-Хичээл-8 por
PTON111-Хичээл-8PTON111-Хичээл-8
PTON111-Хичээл-8E-Gazarchin Online University
697 visualizações41 slides
лекц№5 por
лекц№5лекц№5
лекц№5azora14
1.7K visualizações22 slides
PТОN111-Хичээл 1/1 por
PТОN111-Хичээл 1/1PТОN111-Хичээл 1/1
PТОN111-Хичээл 1/1E-Gazarchin Online University
418 visualizações32 slides
New microsoft office word document por
New microsoft office word documentNew microsoft office word document
New microsoft office word documentMinjmaa Gombosuren
309 visualizações7 slides

Similar a Leg10.2(20)

лекц№5 por azora14
лекц№5лекц№5
лекц№5
azora141.7K visualizações
New microsoft office word document por Minjmaa Gombosuren
New microsoft office word documentNew microsoft office word document
New microsoft office word document
Minjmaa Gombosuren309 visualizações
логик хөтөлбөр por Dorj Otgonchimeg
логик хөтөлбөрлогик хөтөлбөр
логик хөтөлбөр
Dorj Otgonchimeg4.1K visualizações
танин мэдэхүйн-түвшний-даалгавар por Ireedui12
танин мэдэхүйн-түвшний-даалгавартанин мэдэхүйн-түвшний-даалгавар
танин мэдэхүйн-түвшний-даалгавар
Ireedui121.7K visualizações
танин мэдэхүйн-түвшний-даалгавар por Ireedui12
танин мэдэхүйн-түвшний-даалгавартанин мэдэхүйн-түвшний-даалгавар
танин мэдэхүйн-түвшний-даалгавар
Ireedui122.7K visualizações
лекц №1 por azora14
лекц №1лекц №1
лекц №1
azora1416.5K visualizações
Лекц 3 por Temuulen Baldan
Лекц 3Лекц 3
Лекц 3
Temuulen Baldan25.4K visualizações
парапсихологи буюу ер бусын сэтгэл судлал por azora14
парапсихологи буюу ер бусын сэтгэл судлалпарапсихологи буюу ер бусын сэтгэл судлал
парапсихологи буюу ер бусын сэтгэл судлал
azora1429.1K visualizações
Лекц 5 por Temuulen Baldan
Лекц 5Лекц 5
Лекц 5
Temuulen Baldan18.2K visualizações
лекц №4 por azora14
лекц №4лекц №4
лекц №4
azora147.9K visualizações
М.Золзаяа - ӨНГӨ СЭТГЭЛ ЗҮЙД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ por batnasanb
М.Золзаяа - ӨНГӨ СЭТГЭЛ ЗҮЙД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛМ.Золзаяа - ӨНГӨ СЭТГЭЛ ЗҮЙД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ
М.Золзаяа - ӨНГӨ СЭТГЭЛ ЗҮЙД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ
batnasanb10.6K visualizações

Mais de Мөнх- Очир

Leg16 por
Leg16Leg16
Leg16Мөнх- Очир
5.7K visualizações80 slides
2 huchin zuiliin sydalgaa por
2 huchin zuiliin sydalgaa2 huchin zuiliin sydalgaa
2 huchin zuiliin sydalgaaМөнх- Очир
317 visualizações1 slide
2 ererbiin sydalgaa por
2 ererbiin sydalgaa2 ererbiin sydalgaa
2 ererbiin sydalgaaМөнх- Очир
694 visualizações12 slides
Leg15 por
Leg15Leg15
Leg15Мөнх- Очир
999 visualizações22 slides
Leg14 por
Leg14Leg14
Leg14Мөнх- Очир
17.7K visualizações82 slides
Leg13.2 por
Leg13.2Leg13.2
Leg13.2Мөнх- Очир
3K visualizações13 slides

Mais de Мөнх- Очир(20)

2 huchin zuiliin sydalgaa por Мөнх- Очир
2 huchin zuiliin sydalgaa2 huchin zuiliin sydalgaa
2 huchin zuiliin sydalgaa
Мөнх- Очир317 visualizações
2 ererbiin sydalgaa por Мөнх- Очир
2 ererbiin sydalgaa2 ererbiin sydalgaa
2 ererbiin sydalgaa
Мөнх- Очир694 visualizações

Leg10.2

 • 2. Зохион бодох Хүн бол байгалийн дээд зэргийн бүтээгдэхүүн. Байгалтай хийсэн урт удаан хугацааны тэмцлийн явцад хүн өөрийгөө бүтээсэн. Хуримтлуулсан туршлага дээр тулгуурлан шинэ төсөөллийг зохиох буюу бодит орчны тусгалыг өөрчлөх сэтгэцийн танин мэдэх процесс. Хүн өөрийгөө хүрээлэн байгаа ертөнцийг хувьсган өөрчилж өөрийн хөдөлмөрөөрө материаллаг болон оюун санааны үнэт баялагийг бүтээдгээрээ амьтнаас ялгаатай юм. Зохион бодох нь хүн бодит байдлыг хувьсган өөрчлөх тусгалын процесс юм.
 • 3. Зохион бодохын физиологи үндэс Цочроогчийн үйлдлийн нөлөөгөөр тархины гадарт урьд нь бүрэлдэн тогтсон мэдрэлийн түр хобоосуудаас дахин шинэ холбоосын нэгдэл бүрэлдэн тогтох процесс нь хүний зохион бодохын физиологи үндэс болно. Мөн зохион бодохын физиологи үндэс бол хөөрөл ба саатал, иррадиаци, концентрац; эерэг сөрөг индукц; их тархины гадрын задлан ялгагчийн төвүүдийн төлөөллийн мөн чанар юм.
 • 4. Зохион бодох үйлийн ачаар хүн төрөлхтөн түүхт үйл явдлын явцыг урьдчилан тодорхойлж алс ирээдүйг төсөөлж чадна. Хүний амьдралын хувь заяа, ирээдүйн хүсэл мөрөөдлийг үнэн зөв тусгасан бодит дүр, төсөөлөл үүсэж тэр нь нийгмийн практик амьдралд биелэлээ олдог байна. Зохион бодох нь сэтгэцийн бусад процессуудтай нягт холбоотой хөгжинө. Зохоин бодох нь хүний сэтгэхүйн хөгжилд эргэж нөлөөлдөг төдийгүй хэл ярианы хөгжилд нөлөөлнө. Хурц тод дүрслэл нь хүний яриаг уран илэрхийлэлтэй, амьд дүрслэлтэй, хурц тод, ойлгомжтой, хураангуй хүртээмжтэй болгодог.
 • 5. Зохион бодох үйл нь хүнээс бодит байдлыг тусгасан тусгалын өвөрмөц тусгал бөгөөд хүнд урьд өмнө тусгагдсан зүйлүүдийн ул мөр дээр түшиглэн бүтээгдсэн шинэ дүр юм. Зохион бодохын хэлбэр Зохион бодох нь санамсаргүй,зориудын буюу ухамсартай гэсэн хоѐр хэлбэрээр үүсэж явагддаг. Зохион бодохын онцгой хэлбэр бол мөрөөдөл юм. Ирээдүйд буй болох дүрийг бүтээх хүний хүслэнг мөрөөдөл гэнэ.
 • 6. юмсын хэмжээг өөрчлөх юмсын хэсгийг нэгтгэх юмсыг зохион бүтээх дүрийн шинжийг тод.лах бусад зүйлд шилж.х дүрийн шинжийг сулр-х нэгтгэн дүгнэж дүр бүт-х хөөрөл саатал иррадиаци концентраци эерэг, сөрөг индукци анализ ба синтез ухамсартай ухамсаргүй үүсэхдээ: ЗОХИОН БОДОХ юмсын дүрийг тодорхойлох физилоги үндэс процессын ул мөр
 • 7. Зохион бодох нь анализ синтез процессын ул мөрөөс үүсч бүрэлддэг. Энэхүү мэдрэлийн нарийн төвөгтэй үйл ажиллагааны үр дүнд хуримтлуулсан туршлагад тулгуурлан үүсэх хүртэхүйн шинэ дүрүүд зохиогддог юм. Хүн зохион бодохдоо дараах арга барилд тулгуурлан төсөөллийг өөрчилж болно. 1. Юмсын бүхэл дүрээс тодорхой нэг элемен шинжийг салган авч тодоруулдаг. Тухайлбал , чулуун зэвсгээс хэрчих , хатгах төсөөлөл үүсдэг бол саваа модны уртын төсөөлөл нь гарыг уртасгах төсөөлөлийг үүсгэж болно. 2. Аливаа зүйлийн хэмжээг нь ихэсгэх эсвэл багасгах замаар зөгнөлт дүрийг аврага том хүн анахай хүн г.м зохиож болно.
 • 8. 3. Өөр өөр объектийг тодорхойлох шинж элементүүдийг нэгтгэн байгальд орших амьтадыг эртний египтийн сфинкс, ассирын хүн - бүх , эртний грекийн кентавр г.м дүрслэн зохиодог. 4. Аливаа зүйлийг хэрэглэх байдлаас хамааруулан хэлбэр байдлыг зохион боловсруулдаг ба тухайлбал , жадны тухайд холоос тодорхой бай онохоор хэрэглэвэл нарийнжад хэлбэрээр, ойроос юм хатгах, цохих байдлаар хэрэглэх тохиолдолд сэлэм байдлаар хийдэг билээ. 5. Тухайн объектийн ямар нэг шинж, чанарйг тодоруулан бодож ,энэхүү шинжээр уг зүйлийг тодорхойлон төсөөлдөг, тухайлбал, зальт үнэг, хулчгар туулай г.м.
 • 9. 6. Дээрх шинжийг бусад объектод шилжүүлэн үнэг шиг зальтай хүн, туулай шиг аймхай хүн гэх мэт хэрэглэдэг. 7. Аливаа зүйлийн тодорхой нэг шинж чанарыг сулруулан үнэлж бусад шинжийг төвийлгөж бодит байдлаас хүчтэй ялгаатай дүрийг ардын үлгэр, домгийн олон дүр зохиодог. 8. Төстэй объектуудыг нэгтгэн дүгнэсний үр дүнд шинэ тодорхой зуун ангид хамааралтай уран зохиолын дүр тухайн цаг хугацааг төлөөлөн өөр хоорондоо төстэй байдаг үүсгэдэг.
 • 10. ТӨСӨӨЛЛИЙН МӨН ЧАНАР Төсөөллийн мөн чанар Үүрэг ЗохицуулахДохионы Тохируулах Онцлог Ерөнхийлөн дүгнэсэн Системтэй Тодорхой нөхцөлд үүсэх Ухамсарласан Тодорхой байдал Дүрийн бүрэн байдал Физиологи үндэс Хүртэхүйн төв мэдрэлийн тогтолцооны бодит хөөрлөөс үүссэн их тархины гадрын “ул мөр”
 • 11. Төсөөлөл - бидний мэдрэхүйн эрхтэнд урьд нь үйлдэл үзүүлсэн гадаад орчины юмс ба үзэгдлийн тодорхой дүрийг дахин сэргээх кроцесс. Төсөөллийн дохионы үүргийн мөн чанар нь бидний мэдрэхүйн эрхтэнд үйлдэл үзүүлсэн цочроогчийн дүрээс гадна түүний тухай олон төрлийн мэдээллээс хамааран бидний зан байдлыг удирдан зохицуулах дохионы тогтолцоо болон хувирдагт оршдог. Төсөөллийн дохионы үүрэг нь тархины гадрын холбоослон хадгалагдах чанараар илэрдэг.
 • 12. Хүн бодит орчиныг төсөөлөх дохионы нэгдүгээр тогтолцоонд тулгуурлан ухамсарт үйл ажиллагаа явуулдаг ба энэ нь нөхцөлт рефлексийн зарчмаар хэрэгждэгийг И.П.Павлов тодорхойлсон юм. Иймээс төсөөлөл нь бодит ертөнцийн тодорхой үзэгдлийн талаарх дохио болдог. Тухайлбал,хөдөлгөөний төсөөллийн дохионы өвөрмөц онцлог нь хөдөлгөөний /шинж хэлбэр, чиглэл, чармайлт г.м. дохионы үүрэгтэй байхын зэрэгцээгээр хөдөлгөөнд оролцож буй бие махбодын бүх л тогтолцоонд ийм үүрэл хамааралтай.
 • 13. Төсөөллийн зохицуулах үүрэг бол тухайн үйл ажиллагааны нөхцөлийг тооцоолон бидний мэдрэмжийн эрхтэнд урьд нь үйлдэл үзүүлсэн юмс, үзэгдлийн тухай мэдээллийг зөв сонгох нь юм. Төсөөллийн тохируулах үүрэг бол хүний бие махбодын үйл ажиллагааны баримжаалал нь гадаад орчны нөлөөлийг тусгах тодорхой үзүүлэлттэй холбоотой байдлаар илэрдэг. Зориудын хөдөлгөөний физиологийн механизмыг И.П.Павлов судлан зохих хөдөлгөөн явагдахад хөдөлгөөний дүр ач холбогдолтой байдгийг тодорхойлсон байна.
 • 14. Иймээс энэхүү үүрэг нь хөдөлгөөний төсөөллийн дасгалжилтын тодорхой нөлөөнд хэрэгждэг. Төсөөллийн физиолои үндэс нь хүртэхүйн төв мэдэрлийн тогтолцооны бодит хөөрлөөс үүссэн их тархины гадрын “ул мөр” юм. Энэхүү “ул төр” төв мэдэрлийн тогтолцооны уян хатан чанараас хатаарч хадгалагдан үлддэг. Бидний сэрэл болон хүртэхүйн идэвхитэй холбоотой хөөрлийн “ул мөр” зохих төсөөлөл үүсэх зайлшгүй нөхцөл болдог. Төсөөлөл нь дохионы нэгдүгээр тогтолцоонд тулгуурлан их тархины гадрын нөхцөлт түр холбоосын үр дүнд үүсдэг.
 • 16. Төсөөллийг түүнтэй холбоотой байгаа задлан ялгагчын хэлбэрээс хамааралтай ангилдаг. Харааны (хүн, юмс, байдлын дүр ), сонирхолын (хөгжмийн агуулаг төсөөлөл ), шүргэх (урьд хүрсэн зүйлийг төсөөлөх) хөдөлгөөний (үсрэх үе дэх хөдөлгөөнийг төсөөлөх) гэх мэтээр ангилдаг. Задлан ялгагчтай уялдаатайгаар төсөөллийг ангилах нь оновчтой биш бөгөөд юмсын тодорхой нэг шинжийг харгалзан бусдыг орхидуулдаг. Төсөөлөл нь нэг биш хэд хэдэн задлан ялгагчийн оролцоотойгоор үүсдэг байна. Төсөөлөл нь хүний үйл ажиллгааны явцад бүрэлддэг учраас хүний мэргэжлээс хамааран зохих нэг төрлийн төсөөлөл илүү хөгжиж болдог зураачид-харааны хөгжмийн зохиогчид сонорын тамирчид, бүжигчид-хөндөлгөөний, химич хүнд-үнэрлэх гэх мэт.
 • 17. Төсөөллийг ерөнхийлөн дүгнэсэн шинжээр нь ангилдаг. Төсөөлөл нь байнга ганцаарчилсан шинжтэй хүртэхүйгээс ялгаатайгаар ганцаарчилсан ,ерөнхий байж болно. Ганцаарчилсан төсөөлөл бол трдорхой нэг зүйлийг хүртэхэд үүссэн төсөөлөл бол ерөнхий төсөөлөл нь зүйлийг ерөнхийлөн тусгасан байдаг. Төсөөллийг зориг тэвчээрээс хамааруулан ангилдаг. Санамсаргүй төсөөлөл - хүний зориг тэвчээр, ой тогтоолтын идэвхжилгүйгээр аяндаа үүсдэг.
 • 18. Зориудын төсөөлөл-хүний зорилго маар той холбоотойгоор зориг тэвчээрийн дор үүснэ. Төсөөллийг үргэлжлүүлэх хугацаагаар нь ангилдаг. Шуурхай төсөөлөл-ухамсрын агуулга дахь үйл ажиллагааны шуурхай зорилго, сонирхлын дагуу сэргээх байдал. Тухайлбал, нисэх онгоцыг удирдах газрын операторын төвөгтэй үйл ажиллагаа нь түүнээс онгоцны тухай мэдээлэл байрлалыг тодорхойлохын тулд олон төрлийн төсөөллийг байнга шуурхай сэргээх шаардлага гардаг. Богино хугацааны төсөөлөл-хугацааны хувьд мөн л их урт үргэлжилдэггүй төсөөлөл.