O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

การมีสติ

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Luangpoo wan
Luangpoo wan
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 13 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

การมีสติ

  1. 1. ความมีสติ ไมประมาท
  2. 2. สติ คือความไมประมาทนั่นเอง คนที่ประมาท คือ คนที่ปราศจากสติ ความไมประมาทนี้เองเปนหลักยอ แหงคําสอนของพระพุทธเจา ความไมประมาท คือ การมีสติกํากับตัวอยูเสมอ ไมวาจะคิด จะพูด จะทําสิ่งใดๆไมยอมถลําลงไปในทาง ที่เสื่อม และไมยอมพลาดโอกาสในการทําความดี
  3. 3. หนาที่ของสติ ๑. สติเปนเครื่องทําใหเกิดความระมัดระวังตัว ๒. สติเปนเครื่องยับยั้ง เตือนไมใหตกไปในทางเสื่อม ไมใหมัวเมา ลุมหลง ไมใหเพลิดเพลินไปในสิ่งที่เปนทุกขเปนโทษตอตนเอง ๓. สติเปนเครื่องกระตุนเตือนใหขวนขวายในการสรางความดีไมแช เชือนหยุดอยูกับที่ ไมทอดธุระ ไมเกียจคราน ปองกันโรค ๔. สติเปนเครื่องเรงเราใหมีความขะมักเขมน ๕. สติเปนเครื่องทําใหเกิดความสํานึกในหนาที่อยูเสมอ ๖. สติเปนเครื่องทําใหเกิดความละเอียดรอบคอบในการทํางาน
  4. 4. พฤติกรรมของความมีสติไมประมาท ๑. ไมประมาทในเวลา ๒. ไมประมาทในวัย ๓. ไมประมาทในความไมมีโรค ๔. ไมประมาทในชีวิต ๕. ไมประมาทในการงาน ๖. ไมประมาทในการศึกษา ๗. ไมประมาทในการปฏิบัติธรรม ๘. ไมหลงลืมเปนผูความจําดี ๙. ไมทําผิดกฎระเบียบวินับ
  5. 5. ๑๐. ไมเกิดอุบัติเหตุ ๑๑. ไมมีเหตุทะเลาะเบาะแวง ๑๒. มีภาวการณเปนผูนําผูตามที่ดี ๑๓. แกไขปญหาไดดี ๑๔. สุขุมรอบคอบ
  6. 6. ความเมตตา
  7. 7. เมตตากรุณา หมายถึง มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือ เกื้อกูล โอบออมอารีในลักษณะสงเคราะห อนุเคราะห หรือบูชา คุณความดี แลวแตเวลา สถานที่ และบุคคล มีความรักและ ความหวังดีเปนที่ตั้ง เมตตา คือ ความกรุณาปรานี การสงเคราะหชวยเหลือ การใหดวยใจบริสุทธิ์โดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ เอากิเลสออก จากตัว มีความสุขทางใจจากการให เสียสละ เอื้อเฟอเจอจุนตอ ผูอื่น เมตตา คือ ความรักที่บริสุทธิ์ผุดผอง ปราศจากกิเลส โลภ โกรธ หลง ตัณหา อุปานทานใดๆทั้งสิ้น
  8. 8. พฤติกรรมของความเมตตา 1. ไมรังแกสัตวหรือผูที่ออนแอกวา  2. ชวยเหลือผูอื่นดวยกําลังกาย การพูด การใชความคิดและ สติปญญา และการแบงปนทรัพยสิน ใหอภัยและใหกําลังใจผูอื่น 3. บริจาคสิงของชวยเหลือผูประสบภัยเมื่อมีโอกาส ่ 4. ชวยเหลือผูอื่นโดยไมหวังสิ่งตอบแทน 5. ชวยเหลือครูดวยความเต็มใจ 6. แบงปนอาหาร ขนมใหเพื่อน 7. ชวยแบงเบาภาระของครอบครัวตามโอกาส 8. ชวยเหลือเด็ก สตรีและคนชรา
  9. 9. 9. ใหอภัยผูที่ทําความผิดและสํานึกผิด 10. ใหอาหารสตวั 11. ไมเบียดเบียนใครใหเดือดรอน 12. . ชวยพูดปลอบใจ เมื่อผูอื่นไดรับความเดือดรอนใจ 13. ใหความอนุเคราะหเกื้อกูล 14. มีความสลดใจเมื่อเห็นผูอื่นมีทุกข 15. มีอาการทางกาย วาจา ใจที่แสดงออกตอผูอื่น 16. เมตตาแมมีผูทําใหเดือดรอน 17. ไมฆา ทุบ ตี จําจองหรือทํารายดวยลักษณะตางๆ

×