O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Ppt BAHASA JAWA - WULANGAN III SMT 2

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 14 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Ppt BAHASA JAWA - WULANGAN III SMT 2

 1. 1. 1. Dwika Ramadhan (06) 2. Ghiffari Zaka (11) 3. Maulida Dwi Africhati (16) 4. M. Yulfian Saputra (21) 5. Neva Pravita Sari (23) 6. Nurul Hidayah (25)
 2. 2. CERKAK CRITA MACA RIKAT NULIS WACANA
 3. 3. • Karangan cekak kang awujud prosa. Biasane isine kurang saka 1000 tembung kang menehi kesan tunggal kang dominan lan musatake crita ana ing salah sawijining tokoh.
 4. 4. • Struktur cerkak kabentuk saka unsur – unsur ing ngisor: 1. Tema : Inti utawa ide dhasare crita. 2. Alur/Plot : bagian saka unsur intrinsik karya sastra. Alur iku wujud pola pengembangan kang kabentuk saka hubungan sebab-akibat. Lakon crita kaperang dadi bagian – bagian : a. Pengenalan bab situasi utawa kahanan crita (eksposition): pangarang nepungake (ngenalake) para tokoh, nata adegan lan hubungan tokkoh – tokohe. b. Panjlentrehan kadadeyan (complication): kadadeyan wiwitan kang dadi sumbering masalah kanggo para tokohe.
 5. 5. c. Nuju ana ing konflik (rising action): masalahe kang dilakoni tokohe saya tambah. d. Puncak utawa pucuk ing konflik (turning point): Ana ing bab iki nasibe para tokoh ditentukake (kasil apa orane ngadepi masalah) e. Rerampungan (ending) nasib – nasib kang dialami para tokohe wes cetha utawa uga bisa di arani rampung. 3. Latar Papan panggonan, hubungan wektu lan lingkungan sosiale saka kedadeyan – kedadeyan kang dicritake ana ing crita. • Latar panggonan • Latar wektu • Latar kahanan (suasana)
 6. 6. 4. Penokohan : Carane pengarang nggambarake lan jlentrehake karakter tokoh – tokoh ana ing crita. Teknik nggambarake tokoh : a. Teknik analik b. Teknik dramatik 5. Sudut Pandang (Point Of View): Posisine pengarang nalika nyeritakake crita. posisi pengarang : a. Dadi wong kapisan (orang pertama) b. Dadi wong ketelu (orang ketiga)
 7. 7. 6. Amanat : Ajaran moral/pesn didaktis kang bakal disampekake utawa dijlentrehake pengarang marang wong kang maca, supaya bisa nemokake amanat iana ing crita, kita kudu rampung maca crita ora kena mung separo – separo utawa nanggung. 7. Gaya Bahasa : Basa ana ing crita handuweni fungsi utawa kagunan kanggo nyiptakake nada utawa kahanan persuasif uga ngrumusake dialog kang bisa ngetokake hubungan lan intereksi tokoh siji lan sijjine.
 8. 8. NYERITAKAKE PENGALAMAN Saben manungsa (wong) mesti nduweni pengalaman kang ora gampang dilalekake utawa kang narik kawigaten ana ing uripe. Pengalaman iku ana kang nyenengake, gawe sedih, lucu utawa malah ngayelake. Dening wong Jawa, pengalaman didadekake guru utawa tuladhan kang wicaksana. Pengalaman biasane dicritakake nganggo tembung pilihan kang trep lan ukara kang bisa narik kawigaten. Kajaba saka iku, pengalaman kudu bisa dicritakake kanthi urut (runtut) lan cetha. Tujuane, wong liya kang ngrungokake bisa melu bayangake kedadeyan kang wis kelakon ana ing crita mau.
 9. 9. Nyeritakake pengalaman kudu nduweni unsur – unsur kaya: 1. Pengalaman apa kang bakal dicritakake 2. Wektu kedadeyan pengalaman iku 3. Papan panggonan kedadeyan pengalaman iku 4. Wong – wong kang melu andil ana ing pengalaman 5. Sebab – sebab pengalaman iku kedadeyan 6. Kepriye pengalaman iku kedadeyan
 10. 10. Kabisan maca rikat iku bisa dianggo keperluan apa wae. Maca cepet tegese maca wektu sing ditemtokake tur ana ilmu kang lumebu ana pikiran. Paedahe maca rikat : 1. Ngirit wektu 2. Nyiptakake efisiensi 3. Ndhuweni nilai nyenengake 4. Ngambakake cakrawala mental 5. Mbiyantu wicara kanthi efektif 6. Mbiyantu ngadhepi ujian/tes 7. Mbiyantu ningkatake pemahaman 8. Njamin ora ketinggalan zaman
 11. 11. NULIS WACANA (NARASI LAN DESKRIPSI) Narasi: wacana kang mbudidaya nyritakake prastawa utawa kedadeyan kaya – kaya wong kang maca nyekseni dhewe utawa ngalami dhewe prastawa mau. Ekspositoris: wacana kang mung menehi ketrangan apa anane lan duweni tujuan kang podo karo eksposisi yaiku njambarake pangertene pawongan. Sugestif : wacana kang ngracik kanthi runtut nganti bisa nggugah pengangen – angene wong kang moco. Narasi
 12. 12. perbedaan Narasi Ekspositoris Narasi Sugestif Njembarake wawasa/pangerten Mbeberake makna kang sinandi Mbeberake katrangan bab prasawa Nguripake pengangen – angen/imajinatif Adhedhasar nalar supaya padha sarujuk Nalar mung kanggo nggayuh surasa (makna), yen perlu dilirwakake Basa informatig, tembunge denotatif Basa figuratif, tembunge konotatif
 13. 13. Deskripsi : wacana kang nggambarake kanthi catha sawijining kahanan (objek). Menurut KBBI: pemaparan atau penggambaran nganggo kata – kata secara jelas lan rinci.
 14. 14. MATUR SUWUN

×