O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 4 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (12)

Anúncio

Semelhante a боловсрол (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

боловсрол

  1. 1. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД, САНГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ 2010 оны 8 сарын 16 өдөр Дугаар 362/112/183 Улаанбаатар хот Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай “Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох журам батлах тухай” Засгийн газрын 1995 оны 96 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралтаар баталсан “Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам”-ын 8 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь: 1. “Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш, зарим албан тушаалтанд ур чадварын нэмэгдэл олгох шалгуур үзүүлэлт”-ийг хавсралтын ѐсоор баталсугай. 2. Шалгуур үзүүлэлтийн дагуу сургалтын байгууллагын тухайн жилийн цалингийн сангийн ур чадварын нэмэгдлийн санд багтаан багш, ажилтанд нэмэгдэл олгож байхыг ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт үүрэг болгосугай. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, САНГИЙН УХААНЫ САЙД ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД САЙД Ё.ОТГОНБАЯР Т.ГАНДИ С.БАЯРЦОГТ Боловсрол, соѐл, шинжлэх ухааны сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын 2010 оны 8 сарын 16-ны өдрийн 362/112/183 дугаар хамтарсан тушаалын хавсралт ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАГШ, ЗАРИМ АЛБАН ТУШААЛТАНД УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 1. Засгийн газраас тогтоосон бага дунд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал зэрэглэлд хамаарах ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, сургалтын менежер, багш, нийгмийн ажилтан, дотуур байрны багш
  2. 2. болон цэцэрлэгийн эрхлэгч, арга зүйч, багш, туслах багшид ур чадварын нэмэгдэл олгоход энэхүү журмыг мөрдөнө. 2. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн эмч, номын санч, тогоочийн ур чадварын нэмэгдлийг Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн яам, Сангийн яамтай хамтран тухайн салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын боловсруулан баталсан шалгуур үзүүлэлт, журмын дагуу олгоно. 3. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт ажиллаж буй төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагчдад Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын 1996 оны 63/104 хамтарсан тушаалаар баталсан “Төрийн үйлчилгээний албаны түгээмэл мэргэжлийн албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам”–ын дагуу ур чадварын нэмэгдэл олгоно. 4. Ур чадварын нэмэгдлийн хэмжээг ур чадварын шалгуур үзүүлэлтийн хангалтын хувь, түвшнээс хамааруулан тухайн албан хаагчийн албан тушаалын сарын цалингийн 10-30 хувь байхаар тогтооно. 5. Энэхүү журмын 1 дэх заалтад заасан төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад тухайн сургууль, цэцэрлэгийн суралцагчдын сурлагын амжилтыг хагас жил тутамд үнэлсэн үнэлгээний үзүүлэлт нь тухайн аймаг, дүүргийн энэхүү үнэлгээний үзүүлэлтийн дундажаас доошгүй байх нийтлэг шаардлагыг заавал хангасан тохиолдолд ур чадварын нэмэгдэл олгоно. 6. Багш, ажилтны ур чадварыг үнэлэхдээ дараах тусгай шалгуур үзүүлэлтийг баримтлана. Албан тушаал: Сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч Шалгуур: • Байгууллагын менежментийн онол, аргазүйн мэдлэг чадвар • Удирдсан байгууллагын чадавхи Үзүүлэлт: • Байгууллагын стратегийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилтийн зохион байгуулалт, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний арга технологид гарсан ахиц • Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан сургалтын байгууллагын болон Төрийн албаны зөвлөлөөс гаргасан төсвийн ерөнхий менежерийн ажлыг үнэлж дүгнэхээр гаргасан журам, шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтээр “А” ба “В” үнэлгээ авсан байх • Багш, суралцагч, ажилтан, ажилчдын үр бүтээлтэй суралцах, ажиллах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд гаргасан ахиц • Суралцагчид ба хамт олны төлөвшил, байгууллагын соѐлд гарсан өөрчлөлт, тэдний нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд гаргасан ахиц Албан тушаал: Сургуулийн сургалтын менежер, цэцэрлэгийн арга зүйч Шалгуур: • Мэргэжлийн онол, арга зүйн мэдлэг чадвар
  3. 3. • Багшийг хөгжүүлэх, ажлын чанарт гаргасан амжилт Үзүүлэлт: • Ажил, мэргэжлийн болон ур чадварын уралдаан, тэмцээнд оролцож, дүүрэг, аймаг, нийслэл, улсад гаргасан амжилт • Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан сургалтын байгуулагын болон холбогдох байгуулагаас сургуулийн сургалтын менежер, цэцэрлэгийн арга зүйчийн ажлыг үнэлж дүгнэхээр журам, шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтээр “А” ба “В” үнэлгээ авсан байх • Сургалтын технологийн менежментийн арга барил болон хичээлийн судалгаа арга зүйд гаргасан ахиц, бүтээлч хандлага • Мэргэжлийн зэрэгтэй багшийн тоо ба чанарын өсөлт Албан тушаал: Сургуулийн багш Шалгуур: • Мэргэжлийн онол, арга зүйн мэдлэг чадвар • Хүүхдийг сургаж төлөвшүүлэх ажлын чанарт гаргасан амжилт Үзүүлэлт: • Ажил, мэргэжлийн болон ур чадварын уралдаан, тэмцээнд оролцож, сум, дүүрэг, аймаг, нийслэл, улсад гаргасан амжилт • Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас багшийн ажлыг үнэлж дүгнэхээр гаргасан журам, шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтээр “А” ба “В” үнэлгээ авсан байх • Сургалтын технологийн шийдэл, хөгжил төлөвшлийн ажлын арга барилд гаргасан ахиц, бүтээлч хандлага • Сурагчдын сурлагын амжилтын хагас жил тутмын үнэлгээ болон хөндлөнгийн үнэлгээний үзүүлэлтүүдийн зөрүү нь 15 хувиас илүүгүй байх, эсвэл суралцагчид нь олимпиад, уралдаан, тэмцээнд оролцож, сум, дүүрэг, аймаг, нийслэл, улсад үзүүлсэн амжилт Албан тушаал: Цэцэрлэгийн багш Шалгуур: • Мэргэжлийн онол, арга зүйн мэдлэг чадвар • Хүүхдийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх ажлын чанарт гаргасан амжилт Үзүүлэлт: • Ажил, мэргэжлийн болон ур чадварын уралдаан, тэмцээнд оролцож, сум, дүүрэг, аймаг, нийслэл, улсад гаргасан амжилт • Холбогдох байгууллагаас гаргасан цэцэрлэгийн багшийн ажлыг үнэлэх журам, шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтээр “А” ба “В” үнэлгээ авсан байх • Сургалтын технологийн шийдэл, хөгжил төлөвшлийн ажлын арга барилд гаргасан ахиц, бүтээлч хандлага • Хөндлөнгийн үнэлгээгээр нийт хүүхдийн хөгжлийн түвшинд гарсан ахиц, эсвэл суралцагчид нь олимпиад, уралдаан, тэмцээнд оролцож, сум, дүүрэг, аймаг, нийслэл, улсад үзүүлсэн амжилт Албан тушаал: Боловсролын нийгмийн ажилтан Шалгуур:
  4. 4. • Мэргэжлийн онол, арга зүйн мэдлэг, чадвар • Нийгмийн ажлын үйлчилгээний чанарт гаргасан амжилт Үзүүлэлт: • Ажил мэргэжлийн болон ур чадварын уралдаан тэмцээнд оролцон сум, дүүрэг, аймаг, нийслэл, улсад гаргасан амжилт • Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан сургалтын байгуулага болон холбогдох байгууллагас гаргасан нийгмийн ажилтны ажлыг үнэлж дүгнэхээр гаргасан журам, шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтээр “А” ба “В” үнэлгээ авсан байх • Хүүхдийн эрхийг хангаж, тэдэнд боловсролын болон нийгмийн ажлын үйлчилгээг хүргэх арга барилд гарсан ахиц • Төсөл, хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүж, суралцахад нь тохиолдож буй бэрхшээл, тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэсэн байдал Албан тушаал: Сургуулийн дотуур байрны багш, цэцэрлэгийн туслах багш Шалгуур: • Хүүхдийг аюулгүй, эрүүл орчинд суралцах, амьдрах үйлчилгээний ажлын чанарт гаргасан амжилт Үзүүлэлт: • Ажил, мэргэжлийн болон ур чадварын уралдаан, тэмцээнд оролцож, сум, дүүрэг, аймаг, нийслэл, улсад гаргасан амжилт • Холбогдох журам, шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтээр “А” ба “В” үнэлгээ авсан байх • Сургалт хүмүүжлийн ажилд нэвтрүүлсэн шинэлэг ажлууд, үйлчилгээний эв дүй • хүүхдийн эрүүл ахуйн зөв дадалд хэвшүүлэх талаар хүүхэд, багш, эцэг эхтэй хамтарч ажилласан байдал 7. Багш, ажилтны ур чадварыг хагас жил тутам үнэлж дүгнэнэ. 8. Ур чадварт тавигдах нийтлэг шаардлагыг бүрэн, тусгай шалгуур нийт үзүүлэлтийн 50- аас доошгүй хувийг тус тус хангасан тохиолдолд багш, ажилтанд сургалтын байгууллагын тухайн жилийн цалингийн санд батлагдсан ур чадварын нэмэгдлийн санд багтаан ур чадварын нэмэгдлийг олгоно. 9. Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан, цэцэрлэгийн багш, туслах багш, арга зүйчид ур чадварын нэмэгдэл олгох, олгож байгаа нэмэгдлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, бууруулах, хасах асуудлыг ажлын хэсгийн дүгнэлтийг үндэслэн тухайн байгууллагын ерөнхий менежерийн тушаалаар шийдвэрлэнэ. 10. Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчид ур чадварын нэмэгдэл олгох, олгож байгаа нэмэгдлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, бууруулах, хасах асуудлыг аймгийн Боловсрол, соѐлын газар, дүүргийн Боловсролын хэлтсийн даргын тушаалаар батлагдсан ажлын хэсгийн дүгнэлтийг үндэслэн захирал, эрхлэгчийг томилсон этгээдийн шийдвэрээр шийдвэрлэнэ.

×