O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Theyyam (തെയ്യം )

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 52 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Semelhante a Theyyam (തെയ്യം ) (19)

Anúncio

Theyyam (തെയ്യം )

 1. 1. Copyright@nivedithapraveen.com
 2. 2. Copyright@nivedithapraveen.com
 3. 3. ഉത്തരകേരളത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാനേലേളിൽ ഒന്നാണുു് യ്യം ആരയാധിനികേശത്തിനു േീഴ്പ്യെടാത്ത പ്രാേിഡെഴമയാണ് യ്യങ്ങൾ നൃത്തം യചയുന്ന കരേ്ാസങ്കല്രമാണ് യ്യം. യ്യത്തി്യെ നതത്തനം യ്യാട്ടം എന്നും യ്യത്തി്യെ കേഷം യ്യകകാലം എന്നും അെ ിയയെടുന്നു. Copyright@nivedithapraveen.com
 4. 4. കരോരാധന നിെ ഞ്ഞ യ്യംേലയിൽ മപ്രരരമായ അനുഷ്ഠാനം, ്പ്രരരമായ അനുഷ്ഠാനം, േതമ്മരരമായ അനുഷ്ഠാനം, പ്േ്രരമായ അനുഷ്ഠാനം എന്നിേ ഇടേലതന്നുോണുന്നു. പ്രധാനമായും അമ്മ ദരേങ്ങൾ ആണ് യ്യങ്ങൾ (ഉരാ: മുച്ചികലാട്ടു് ഭഗേ്ി) . േൂടായ് േീരന്മായരയും യ്യങ്ങൾ ആയി ആരാധികുന്നു.(ഉര:േ്ിേന്നൂത േീരൻ). ഏ്ാണ്ടു് അഞ്ഞൂകെ ാളം യ്യങ്ങൾ ഉയണ്ടന്നാണു രെ യയെടുന്നത്. എങ്കിലും നൂറ്റിരുരക്ാളം യ്യങ്ങളാണ് സാധാരണമായിട്ടുള്ളത്. Copyright@nivedithapraveen.com
 5. 5. േൃക്ഷാരാധന, രതേ്ാരാധന, അമ്മദരോരാധന, കപ്ര്ാരാധന, ദശേ- ദേഷ്ണോരാധന എന്നിങ്ങയന രല ആരാധനാരീ്ിേളുകടയും സമനവയമാണ്, തെയ്യം Copyright@nivedithapraveen.com
 6. 6. Copyright@nivedithapraveen.com
 7. 7. പ്രാചീനോലയത്ത സാമൂഹിേജീേി്ത്തി്യെ പ്ര്ിഫലനങ്ങളായിരുന്നു നാടൻ േലേൾ. ആചാരാനുഷ്ഠാനം, ആരാധന എന്നിേയുമായി ബന്ധയെട്ടു് ഉണ്ടായേയാണ് അേയിൽ ഏെ ിയേൂെ ും. സമൂഹത്തി്യെ ഐേയയത്ത രൃഢീേരികാനും േയക്തിേിോരങ്ങളുയട സ്ഥാനത്തു് സമൂഹേിോരയത്ത പ്ര്ിഷ്ഠികുോനും നാടൻ േലേൾകു േഴിഞ്ഞു. രല നാടൻ േലേളും അടിച്ചമതത്തയെട്ട അധഃസ്ഥി്്യെ ആത്മപ്രോശനത്തിനുള്ള ഉരാധിേളായി മാറ്റയെട്ടു. നൂറ്റാണ്ടുേൾ രഴകമുള്ള േടകകമലബാെ ി്യെ ്ന്ു േലാരൂരമാണ് യ്യം. ോസതകഗാഡ്, േണ്ണൂത ജിലലേളിലാണ് ഈ അനുഷ്ഠാനേല യേട്ടിയാടുന്നത്. ദേരികേ്രമായ അനുഷ്ഠാനചരയേകളായട ദരേപ്രീ്ികുകേണ്ടി അധഃസ്ഥി്സമുരായകാത നടത്തുന്ന നൃത്തമാണ് യ്യം. ദരേം എന്ന്ി്യെ ോയമാഴി രൂരമാണ് യ്യം. ഓകരാ സമുരായത്തിനും നിശ്ചി് യ്യകകാലങ്ങൾ യേട്ടിയാടാനുള്ള അേോശം ്മ്പുരാൻ നൽേിയിട്ടുയണ്ടന്നാണ് േിശവാസം. Copyright@nivedithapraveen.com
 8. 8. സങ്കീതണ്ണേും മകനാഹരേുമായ മുഖയത്തഴുത്തും േുരുകത്താലേളും രൂകളും മറ്റും ഉരകയാഗിച്ചുള്ള രക്തേതണ്ണാങ്കി്മായ ആടയാഭരണങ്ങളും യചണ്ട, കചങ്ങില, ഇലത്താളം, േെ ുംേുഴൽ, ്േിൽ, ്ുടങ്ങിയ ോരയകമളങ്ങളും, ലാസയ ്ാണ്ഡേ നൃത്താരിേളും സകമ്മാഹനമായി സകമ്മളികുന്ന യ്യം േിശവാസകത്തായടാെം േലാസവാരനചാ്ുരയേും ഉണതത്തുന്ന അരൂതേമായ ഒരു േലാരൂരമാണ്. േതഷങ്ങൾ നീളുന്ന രരിശീലനത്തിലൂയട മാപ്്യമ ഒരാൾകു് നലല യ്യകാരനാോൻ േഴിയുേയുള്ളൂ. യ്യയത്ത ക്ാറ്റിച്ചു് (പ്രാതത്ഥിച്ചു്) ഉണതത്തുന്ന രാട്ടാണ്ക്ാറ്റം രാട്ടു്. പ്രക്യേോലങ്ങളിൽ സമൂഹജീേി്യത്ത സമതത്ഥമായി പ്ര്ിഫലിെികുന്ന സാഹി്യ രൂരം േൂടിയാണ് ക്ാറ്റം രാട്ടുേൾ. ക്ാറ്റം രാടുന്ന ഇളം കോലത്തിനും ക്ാറ്റം എന്നു രെ യും. ചില യ്യങ്ങൾകു് ്കലന്നാൾ യേള്ളാട്ടമാണ് യേട്ടിയാടുന്നത്. Copyright@nivedithapraveen.com
 9. 9. Copyright@nivedithapraveen.com
 10. 10. ഓര ോ തെയ്യത്തിന്രേയ ം െ ടക്കത്തിന ു് പിന്നിൽ അെോെ രേശവ ം കോലവ മന സ ിച്ചു് വയെയസ്െ ഐെിഹ്യങ്ങളചണ് ു്, ഇന്ത്യയിതല പ്പോരേശിക ആചോ ങ്ങളചം അന ഷ്ഠോനങ്ങളചം പ്രോഹ്മണരമധോവിെവമ ള്ള ഹഹ്ന്ദവസംസ്കോ ത്തിന്തേ ഭോഗമോതണന്ന ു് സ്ഥോപിതച്ട ക്കോന ള്ള പ്ശമങ്ങൾ ആേി ശങ്ക ോചോ യ തട കോലംതെോട്ചു് നടന്നിട്ചണ് ു്[തെയ്യങ്ങളചതട പിന്നില ം പ്രോഹ്മണയവ മോയി രന്ധതെട് ഏക ഐെിഹ്യമ തണ്ന്ന ു് സ്ഥോപിക്കോന ള്ള പ്ശമങ്ങളചണ്ോയിട്ചണ് ു്. പ്രോഹ്മണർ അധികമോയ ം കോണതെട്ി ന്ന രകോലത്ത നോട്ിതല പയ്യന്നൂ ം തപ ിംതചലലൂ ം (െളിെേമ്പ) അമ്പലങ്ങൾ ധോ ോളമോയി ഉണ്ോയത് തെയ്യങ്ങളചരടയ ം മറ്റു് അന രന്ധകലകളചരടയ ം പ്പചോ ത്തിന് കോ ണമോയി. രക രളോൽെത്തി പ്പകോ ം പ ശ ോമനോണ് കളിയോട്ം, പ േരവല, രേവിയോട്ം (തെയ്യം) എന്നിവ സൃഷ്ടിച്തെന്നോണ് ഐെിഹ്യം. അരേഹ്ം തെയ്യം തകട്ോന ള്ള അന വോേം പോണൻ, രവലൻ, വണ്ണോൻ എന്നീ ജോെികൾക്കു് കൽെിച്ച തകോട ത്ത . പ്രോഹ്മണന്മോ തട രമൽരനോട്ത്തിൽ ഈ ജോെിക്കോർ തെയ്യം ൂപതെട ത്ത കയ ം വളർത്തിതയട ക്ക കയ ം തമച്തെട ത്ത കയ ം തചയ്െ .വളത നോൾ തകോണ്ു് സോമൂഹ്ികമോയ മോറ്റങ്ങൾ പലെ ം ഉണ്ോക കയ ം അമ്പലങ്ങൾ രമൽജോെിക്കോ തട ഹകവശമോക കയ ം തെയ്യം െോഴ്ന്ന്ന ജോെിക്കോ ിൽ മോപ്െം നിക്ഷിപ്െമോക കയ ം തചയ്െ . ജോെിവയവസ്ഥയ്ക്കു് കോ യമോയ മോറ്റങ്ങൾ ഒ ിക്കല ം ഉണ്ോവോെി ന്നെിനോൽ ഈ ജോെികൾ െമ്മിൽ യോതെോ സംഘർഷവ ം നോളിെ വത തെയ്യത്തിന്തേ രപ ിൽ ഉണ്ോയിലല. എന്നോൽ തെയ്യങ്ങളില ം അെിന്തേ ഐെീഹ്യങ്ങളില ം വൻ രെോെിൽ ആ യവൽക്ക ണം നടന്നിട്ചണ്ു്. കൂടോതെ കോവ കളചതട രപ ിൽ രപോല ം ഇന്നു് "രക്ഷപ്െ"വല്ക ണം നടന്നി ിക്ക ന്ന . Copyright@nivedithapraveen.com
 11. 11. യ്യത്തിൽോണുന്ന മാെിളച്ചാമുണ്ഡി, മുപ്േിയത്തയം, ആലിയത്തയം, ഉമ്മച്ചി-യത്തയം മു്ലായ മാെിള യത്തയങ്ങൾമലബാെ ി്യെ സാമൂഹിേനിഷ്രക്ഷ്യ്ക്കു് ഉത്തകമാരാഹരണമാണ്. 'നാങ്കയള യോത്തയാലുയമാന്നകലല കചാര, നീങ്കയള യോത്തയാലുയമാന്നകലല കചാര '(എലലാേരുകടയും രക്തത്തിൻയെ നിെ ം ഒന്നു ്യന്ന എന്നു്) എന്നു കചാരികുന്ന യരാട്ടൻ യ്യേും യ്ളിയികുന്ന്ും മയറ്റാന്നലല. Copyright@nivedithapraveen.com
 12. 12. ്ുലാമാസത്തിൽ ( ഒകകടാബത-നേംബത) രത്താം ്ീയ്ി യോളകച്ചരി ചാത്തമ്പള്ളി േിഷേണ്ഠൻ കക്ഷപ്്ം ചാത്തമ്പള്ളി േിഷേണ്ഠൻ, നീകലശവരം അഞ്ഞൂറ്റമ്പലം േീരതോവ് എന്നിേടങ്ങളിയല േളിയാട്ടകത്തായടയാണ് േടകക മലബാെ ിയല യ്യകാലം ്ുടങ്ങുന്ന്ുു്. ഇടേൊ്ിയിൽ (ഏേകരശം ജൂൺ15) േളരട്ടണം േളരിോ്ുകൽ കക്ഷപ്്ത്തിൽ ഭഗേ്ിയുയട യ്യം, നീകലശവരം മന്നൻരുെ ത്തു് ോേിൽ േലശം എന്നിേകയായട േളിയാട്ടകാലം അേസാനികും
 13. 13. ോേുേളികലാ സ്ഥാരനങ്ങളികലാ ്െ ോടുേളികലാ നിശ്ചി്ോലത്തു നടത്തിേരുന്ന യ്യാട്ടത്തിനു യരാ്ുകേ 'േളിയാട്ടം' എന്നാണു രെ യുന്നത്. േഴേങ്ങളിലും ോേുേളിലും ചില പ്രമുഖ ്െ ോടുേളിലും ആണ്ടുക്ാെ ും യ്യാട്ടം നടത്തുന്ന്ി് സ്ഥിരമായി മാസേും ്ീയ്ിയും നിശ്ചയിച്ചിരികും. ഇത്തരം േളിയാകട്ടാത്സേങ്ങയള േല്രനേളിയാട്ടം എന്നു രെ യും. എന്നാൽ , പ്രമുഖങ്ങളായ ചില േഴേങ്ങളിലും ോേുേളിലും േതഷംക്ാെ ും േളിയാട്ടം ര്ിേിലല. രകത്താ ര്ിനകചാ ഇരുരത്തകചാ േതഷങ്ങൾ േൂടുകമ്പാൾ മാപ്്മാണ് അേിടങ്ങളിൽ േളിയാട്ടം നടത്തുന്നത്. ആതഭാടരൂതേം നടത്തയെടുന്ന അത്തരം േളിയാട്ടങ്ങയള 'യരരുങ്കളിയാട്ട'യമന്നാണു രെ യുന്നത്
 14. 14. ോവ്, കോട്ടം, ്ാനം (സ്ഥാനം), അെ , രള്ളിയെ , മുണ്ടയ, േഴേം
 15. 15. ഒെ േങ്കരകാവ്,േരകീൽോവ്,ോൊട്ടുോവ്, േുട്ടികരകാവ്,രാെ കമൽകാവ്,പ്രമാകചരികാവ്, േലലാേുളങ്ങരകാവ്,േകരകാവ്,രൂമാലകാവ്, േണങ്ങാട്ടുോവ്, മുച്ചികലാട്ടുോവ്,്ിരുേതോട്ടുോവ് എന്നിങ്ങയന മുഖയകരേ്േളുയട കരരുേളിലാണ് ോേുേൾ Copyright@nivedithapraveen.com
 16. 16. അ്യുത്തരകേരളത്തിൽ യ്യാട്ടം നടത്തുന്ന ോേുേളിൽ മയറ്റാന്നാണ് 'മുണ്ടയ'േൾ. രണ്ടു് ഇേ നായാട്ടു സകങ്ക്ങ്ങൾ േൂടി ആയിരുന്നിരികാം. ചീകമനി,ഒകളാെ , രടന്ന, യോഴുമ്മൻ യോകയാൻേര, നടകാവ്, രുലിയന്നൂത, േുകലരി ്ുടങ്ങിയ പ്രകരശങ്ങളിൽ മുണ്ടയകാേുേൾ ോണാം. മുണ്ടയേൾ മികോെ ും ്ീയരുയട ആരാധനാലയങ്ങളാണ്.ചീകമനിമുണ്ടയകാവ് മണിയാണിമാരുകട്യപ്്. േിഷ്ണുമൂതത്തി, രക്തചാമുണ്ഡി, അങ്കകുളങ്ങര ഭഗേ്ി ്ുടങ്ങിയ കരേ്േളാണ് പ്രാകയണ മുണ്ടയേളിൽ ആരാധികയെടുന്നത്.ചില മുണ്ടയേളിൽ േയനാട്ടുേുലേൻ ദരേേും ഉണ്ടു്. Copyright@nivedithapraveen.com
 17. 17. മടെുര മ ത്തെൻ ഹേവത്തിന്തേ സ്ഥോനമോണ് തപോടിക്ക ളവ ം മടെച യ ം. മടെച വിപ ലമോയ ആ ോധനോസരങ്കെമോണ്.പ്പധോനമോയ ം കണ്ണച ിലോണ് മടെച യ ംതപോടിക്കളവ ം ഉള്ളത്.ഏറ്റവ ം പ്പധോനതപട്ത് പേശിനികടവ് മ ത്തെൻ മടെച യ ം ക ന്നത്തൂർപോടിയ ം Copyright@nivedithapraveen.com
 18. 18. യ്യം യേട്ടുന്നേത (കോലകാത) യ്യംയേട്ടിയാടിേരുന്നത് േണ്ണാൻ, മലയൻ, അഞ്ഞൂറ്റാൻ, മുന്നൂറ്റാൻ, കേലൻ, ചിങ്കത്താൻ, മാേിലൻ, കോൊളത അഥോ രുലയൻ എന്നീ സമുരായങ്ങളിൽയെട്ടേരാണ്. Copyright@nivedithapraveen.com
 19. 19. ചമയങ്ങൾ മുഖയത്തഴുത്തു്, യമയയഴുത്തു്, ചമയങ്ങൾ, കേഷങ്ങൾ എന്നിേ ഉരകയാഗിച്ചാണു യ്യങ്ങയള രരസ്രരം കേത്ിരികുന്നത്. അരിയൊടിചാരു്, ചുയട്ടടുത്ത നൂറ്, മഞ്ഞൾയൊടി എന്നിേ നിെ ങ്ങൾകായി ഉരകയാഗികുന്നു. ശുദ്ധജലം, യേളിയച്ചണ്ണ എന്നിേ ഉരകയാഗിച്ചാണ് നിെ ങ്ങയള ചാലികുന്നത്. യ്കങ്ങാലയുയട ഈതകിൽ ച്ച്ചാണ് ചായയമഴുത്തിനുരയയാഗികുന്നത്. ്ലൊളി, യചന്നിമലത എന്നിേ മുഖത്തും, േള, േടേം, ചൂടേം എന്നിേ ദേേളിലും, ചിലമ്പു്, മണികയല്, രറ്റുമ്പാടേം എന്നിേ ോലിലും യ്യകേഷത്തിൽ നിതബന്ധമാണ്. േേുങ്ങിൻ (േമുേിൻ) രാളയും മറ്റും യോണ്ടുള്ള യരായ്ക്മുഖങ്ങൾ അണിയുന്നേരും, യരായ്ക്കണ്ണു് യേച്ചേരും, ്ാടിമീശയേച്ചേരുമായ യ്യങ്ങകളയും ോണാം. ചില യ്യങ്ങളുയട മുടിയികലാ അരയ്ക്കകാ ്ീ രരങ്ങളും രിടിെികുന്നു. Copyright@nivedithapraveen.com
 20. 20. Copyright@nivedithapraveen.com
 21. 21. േലിയമുടി േട്ടമുടി രീലിമുടി ്ിരുമുടി ചട്ടമുടി യോണ്ടൽമുടി യോടുമുടി Copyright@nivedithapraveen.com
 22. 22. േൂമ്പുമുടി യോ്ച്ചമുടി ഓങ്കാരമുടി യ്ാെിച്ചമയം ഓലമുടി ഇലമുടി രൂകട്ടിമുടി Copyright@nivedithapraveen.com
 23. 23. അരയിലുടുകുന്ന േസ്പ്്ങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളും േയ്യസ്ഥമായിരികും ഒലിയുടുെു്േി്ാനത്തെ ചിെ േുടുെു് ചില യ്യങ്ങൾകു് ഒട്ടിയാണം, യോയ്ക്്ം, മത്താമ്മലാടി, രടിയരത്താണം ്ുടങ്ങിയേയും അരച്ചമയങ്ങളായി ഉരകയാഗിച്ചുേരാെ ുണ്ടു്. Copyright@nivedithapraveen.com
 24. 24. േടേം, േളേൾ, ചൂടേം, രൂത്തണ്ട ്ുടങ്ങിയ ദേച്ചമയങ്ങളും, രറ്റും രാടേേും, മണികയല്, ചിലമ്പു് ്ുടങ്ങിയ 'ോൽച്ചമയ'ങ്ങളും, മാതേട്ടേും യ്യങ്ങൾ ധരികാെ ുണ്ടു് ചിലമ്പു്േടേം, േളേൾ, ചൂടേം, രൂത്തണ്ടമാതേട്ടം Copyright@nivedithapraveen.com
 25. 25. സ്പ്്ീകരേ്േളിൽ രല്ും എേിറ് (രംപ്രം) ഉരകയാഗികും. രുരുഷകരേ്േൾകു '്ാടി' ര്ിേുണ്ടു് എേിറ് (രംപ്രം ്ാടി Copyright@nivedithapraveen.com
 26. 26. യരായ്ക്മുഖം, യരായ്ക്കാത്, യരായ്ക്കണ്ണു് മരം, ഓട്, രാള എന്നിേയോണ്ടാണ് പ്രാകയണ യരായ്ക്മുഖങ്ങൾ നിതമികുന്നത് ഗുളിേൻ, യരാട്ടൻ എന്നീ യ്യങ്ങൾകു് ചായംയോണ്ടു ചിപ്്ണം യചയ്ക്് രാള (മുഖരാള)യാണ് മുഖാേരണമായി ധരികുന്നത് മുഖരാളയരായ്ക്കണ്ണു് യരായ്ക്മുഖം Copyright@nivedithapraveen.com
 27. 27. ചടങ്ങുേളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും Copyright@nivedithapraveen.com
 28. 28. അടയോളം തകോട ക്കൽ യ്യാട്ടത്തി്യെ ആരയയത്ത ചടങ്ങാണിത്. യ്യത്തി്യെ ്ീയ്ി നിശ്ചയിച്ചു് കോലം(യ്യം) യേട്ടാൻ നിശ്ചി്കോലകാരയന ഏൽെികലാണ് ഈ ചടങ്ങു്. കരേ്ാസ്ഥാനത്തിനു മുമ്പു് യേറ്റിലയും രഴുകയും രണേും േൂടി കോലകാര് സമ്മാനിച്ചു് ഇന്ന കോലം യേട്ടണയമന്നു് ആചാരകെര്‌ രെ കഞ്ഞൽരികും. ചില യ്യങ്ങൾകു് പ്േ്യമടുകകണ്ട്ായിട്ടുണ്ടു്. പ്േ്യമടുകകണ്ട കോലങ്ങളായണങ്കിൽ പ്േ്ാനുഷ്ഠാനം അക്ായട ആരംഭികും. സ്ഥാനിേരും കോമരങ്ങളും കോലകാരനുയമലലാം പ്േ്ശുദ്ധികയായടയിരികണം. യ്യങ്ങൾകുമുകന്ന അനുഷ്ഠികകണ്ട പ്േ്ത്തി് രിേസേയ്യാസമുണ്ടു്. മൂന്നു രിേസം, അചു രിേസം, ഏഴു രിേസം എന്നിങ്ങയനയാണ് സാധാരണ പ്േ്ാനുഷ്ഠാനത്തി്യെ രിേസാപ്േമം. ഒറ്റകകാലം ്ുടങ്ങിയ ്ീകകാലങ്ങൾകും മറ്റും ഇരുരത്തി ഒന്നു് രിേസം പ്േ്മനുഷ്ഠികും. പ്േ്ാനുഷ്ഠാനസംമയത്തു് ഒരു പ്രക്യേ േുച്ചിലിൽ(രുരയിൽ) ്ാമസിച്ചു് ശുദ്ധമായി ഭക്ഷണം േഴികണം. മത്സയമാംസാരിേയളലലാം അകാലത്തു് നിഷിദ്ധമാണ്. Copyright@nivedithapraveen.com
 29. 29. തെയ്യം കൂടൽ യ്യാട്ടം ആരംഭികുന്ന്ി് ്കലന്നാൾ ്യന്ന കോലകാരനും ോരയകാരുയമലലാം യ്യസ്ഥലയത്തത്തിയിരികും. സന്ധയകുമുകന്ന ോരയങ്ങൾ യോട്ടിയെ ിയികും. യ്യാട്ടത്തി്യെ ചടങ്ങുേൾ ആരംഭികുന്ന ഈ ചടങ്ങി് യ്യം േൂടൽ എന്നാണ് രെ യുേ Copyright@nivedithapraveen.com
 30. 30. യ്യത്തിനുമുമ്പായി നടത്തുന്ന ഒരു അനുഷ്ഠാനമാണുു് യേള്ളാട്ടം. യ്യാട്ടത്തിനു ്കലരിേസം കോലകാരൻ ലഘുോയ ക്ാ്ിൽ കേഷമണിഞ്ഞു് യചണ്ടയോട്ടി രാട്ടുരാടുേയും അ്ി്യെ അരയത്തിൽ ഉെ ഞ്ഞു്ുള്ളി നതത്തനം യചയുേയും ര്ിേുണ്ടു്. ക്ാറ്റകാരകനായടാെം മറ്റു രാട്ടുോരും രാടും തവള്ളോട്ം Copyright@nivedithapraveen.com
 31. 31. രെോറ്റം പോട്ു് യ്യങ്ങൾകും അേയുമായി ബന്ധയെട്ട ക്ാറ്റം, യേള്ളാട്ടം എന്നിേയുയട രുെ ൊടിനും രാടുന്ന അനുഷ്ഠാനൊട്ടുേൾകു് ക്ാറ്റംരാട്ടുേൾ എന്നാണു രെ യുന്നത്. സ്ക്ാപ്്ം എന്ന സംസ്േൃ്രരത്തി്െ എ േേകഭരമാണുു് ക്ാറ്റം. േരേിളികത്താറ്റം, സ്്ു്ിേൾ, േീതത്തനങ്ങൾ, അചടികത്താറ്റം, മൂലകത്താറ്റം, യരാലിച്ചുരാട്ടു്, ഉെ െിൽകത്താറ്റം ്ുടങ്ങിയ ഘടേങ്ങൾ ഈ ക്ാറ്റംരാട്ടുേൾകുണ്ടു്.'ക്ാറ്റം' എന്നു് യരാ്ുകേ രെ യുന്ന അനുഷ്ഠാനൊട്ടുേളിൽ സ്്ു്ിേളും േീതത്തനങ്ങളും ഉൾയെടും.അടിസ്ഥാനരരമായ 'മൂലകത്താറ്റ'ങ്ങൾകു രുെ കമയാണിേ. 'അചടി'േളാണ് ക്ാറ്റംരാട്ടിയല മയറ്റാരു ഘടേം. സ്്ു്ിരരമായ രരയഖണ്ഡങ്ങളാണേ. േലിയ അചടി, യചെ ിയ അചടി എന്നു് അചടിേൾകു് ചിലകൊൾ ്രകഭരം ോണാം. സുരീതഘമായ േഥാഖയാനത്തി് അചടിയിൽ സ്ഥാനമിലല. ഉദ്ദിരകരേ്യയ സ്്ു്ികുന്നേയും ആ കരേ്യുയട ചരി്കമാ ചരി്ാംശങ്ങകളാ േഥാസൂചനേകളാ രൂരേതണനേകളാ അടങ്ങുന്നേയുമാണ് അചടികത്താറ്റങ്ങൾ. ക്ാറ്റംരായട്ടന്ന മഹാേിഭാഗത്തിൽത്തയന്ന അടിസ്ഥാനരരമായ മൂലകത്താറ്റങ്ങൾ ോണാം Copyright@nivedithapraveen.com
 32. 32. ചില യ്യങ്ങൾ യേട്ടിയാടുകമ്പാൾ 'േലശകാരൻ' പ്രക്യേ രാരചലനങ്ങകളായട ഉെ ഞ്ഞു്ുള്ളാെ ുണ്ടു്. ചില യ്യങ്ങൾ പ്രസാരമായി യചെ ിയ േിണ്ടിയിൽ(യമാര) േള്ളു് നൽോെ ുണ്ടു് ഇ്ിയന ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ “മീത്തു്“ എന്നു േിളികുന്നു ്ിെ യാട്ടസമയത്തു് ചില യ്യങ്ങൾ, ആയുധങ്ങളുമായി യുദ്ധം യചയുന്ന്ിയന പ്ര്ിനിധീേരികുന്ന ചുേടുേൾ യേകാെ ുണ്ടു് - ോളും രരിചയും, അമ്പും േിലലും, ഗര, ശൂലം എന്നീ ആയുധങ്ങളുയട പ്ര്ിരൂരങ്ങളാണ് ഉരകയാഗിച്ചുേരുന്നത്. കലശം മീത്തു് ആയ ധങ്ങൾ Copyright@nivedithapraveen.com
 33. 33. രമരല ി യ്യത്തികനാ യേളിച്ചൊടിയനാ ്ീയിൽ ചാടുന്ന്ികനാ മറ്റു രീ്ിയിൽ ്ീയിൽ പ്രകേശികുന്ന്ികനാ കേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന േനൽേൂമ്പാരമാണ് കമകലരി Copyright@nivedithapraveen.com
 34. 34. രകോലക്കോ തട പ്വെം യ്യം യേട്ടുന്ന കോലധാരിേളും കനാറ്റിരികുന്ന കോമരേും സ്ഥാനിേരും പ്േ്നിഷ്ഠകയായടയിരികണം. േതമസന്നദ്ധ്യ്ക്കു കേണ്ടി ശരീരയത്തയും മനസ്സിയനയും രാേയെടുത്തി ശുദ്ധീേരിയച്ചടുകുോൻ പ്േ്ാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സഹായികുമയപ്്. കോലകാരൻ കരേ്ാകഭരമനുസരിച്ചു് മൂന്നു് രിേസം, അചു് രിേസം, ഏഴ്പ് രിേസം എന്നിങ്ങയന നിശ്ചി്ോലം പ്േ്യമടുകും. 'ഒറ്റകകാലം' ്ുടങ്ങിയ ്ീകകാലങ്ങൾകും ഭാരകമെ ിയ മുടി ്ലയിൽ േഹികകണ്ട യ്യങ്ങൾകും മറ്റും േൂടു്ൽ നാളുേൾ പ്േ്യമടുത്തിരികണം. പ്േ്യമടുത്തിരികുന്ന സമയത്തു് പ്രക്യേം യേട്ടിയ േുടിലിൽ േസിച്ചു് ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം േഴികണയമന്നാണ് നിയമം. മത്സയമാംസാരിേയളലലാം േതജികണം. മരയം േഴികുന്ന യ്യമായണങ്കിൽകൊലും യ്യാട്ടത്തി്യെ േതമാംശമായികട്ട മരയം േഴികാേൂ. Copyright@nivedithapraveen.com
 35. 35. രവഷം അണിയൽ യ്യങ്ങൾകു് കേഷമണിയുോൻ അണിയെ യുണ്ടാേും. സ്ഥിരമായി രുര രണി്ിട്ടിലലാത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ േൃക്ഷങ്ങളുയട ചുേട്ടിൽ മെ യേട്ടി അണിയെ യുണ്ടാകും. മുഖയത്തഴുത്തും അണിയഞ്ഞാരുങ്ങലുയമായക പ്രാകയണ അണിയെ യിൽ നിന്നു്യന്നയാണ് ര്ിവ്. യചെ ിയ മുടിേയ്ക്കുന്ന യ്യങ്ങയളലലാം അണിയെ യിൽനിന്നു യേട്ടിെുെ യെട്ടുേരും. എന്നാൽ, േലിയ മുടി േയ്ക്കകണ്ട യ്യങ്ങൾ രള്ളിയെ യ്ക്കു മുമ്പിൽ േന്ന കശഷമാണ് മുടി േയ്ക്കുേ. രള്ളിയെ യ്ക്കു മുമ്പിൽ േന്നു് അരിയും ്ിരിയും േച്ച നാകില ോങ്ങിയകശഷം, േടകകാട്ടു ്ിരിഞ്ഞു് നാകിലേച്ചു്, 'േരേിളികത്താറ്റം' രാടുോൻ ്ുടങ്ങും. േച്ചുയേട്ടുോൻ കശഷിച്ച അണിയലങ്ങൾ അകൊൾ അലങ്കരികും. മുടി അണിയികുന്ന്ും ആ സന്ദതഭത്തിലയപ്്. ഒടുേിൽ മുേുരരതശനമാണ്. കരേ്ാരൂരം കോലകാരൻ േണ്ണാടിയിൽ കനാകികാണുന്നു. ്ാൻ കരേ്യായി മാെ ിയയന്ന ഭാേം കോലകാരനിൽ ജനിെികുോൻ പ്രസ്്ു് ചടങ്ങിനു േഴിയും. സ്ഥാനത്തു നിന്നു് േതമി അരിയയെ ിയുന്ന്ും ആ സന്ദതഭത്തിലായിരികും. അക്ായട കോലകാരൻ യ്യമായി ഉെ ഞ്ഞു്ുള്ളുോൻ ്ുടങ്ങും. േുരു്ി്തെണം ആ സന്ദതഭത്തിൽ നടത്താെ ുണ്ടു്. യ്യം യേട്ടി രുെ യെട്ടാൽ നതത്തനേും േലാശാരിേളും നടകും. അ്ുേഴിഞ്ഞാൽ ചില യ്യങ്ങൾ ശേുനം കനാകാെ ുണ്ടു്. യേറ്റില, അടയ്ക്ക, നാളികേരം എന്നിേയയെ ിഞ്ഞു് അ്ി്യെ ഗ്ികനാകുേയാണ് ആ ചടങ്ങു്. ചില യ്യങ്ങൾ യരായ്ക്മുഖം യേച്ചാടും. ചില യ്യങ്ങൾകു് 'േലശം' ഉണ്ടു്. േലാശകത്തായടാെകമാ അ്ിനുകശഷകമാ ആണ് 'േലശയമഴുന്നള്ളിെു്'. മരയം നിെ ച്ച മൺേുംഭങ്ങളാണ് 'േലശം'. അകനേം േുംഭങ്ങൾ കമൽകുകമയലേച്ചു് േുരുകത്താലയോണ്ടു് അലങ്കരിച്ചിരികും. അത് ഒരുകി േയ്ക്കുോൻ േലശത്തെ യുണ്ടാേും. േലശം ്യാെ ാകുേയും അത് ്ലയിൽ എഴുന്നള്ളികുേയും യചകയണ്ടത് ്ീയസമുരായത്തിൽയെട്ട േയക്തിയാണ്. 'േലശകാരൻ' എന്നാണ് അയായള േിളികുേ. അത് ആചാരകെരാണ്. യ്യത്തിനഭിമുഖമായി നിന്നുയോണ്ടു്, യ്യത്തി്യെ നതത്തനത്തിനനുഗുണമായി േലശകാരൻ രിെ കോട്ടു നീങ്ങുേയാണ് േലശയമഴുന്നള്ളിെി്യെ സവഭാേം. യ്യങ്ങൾകു് 'മുമ്പുസ്ഥാനം രെ യുേ' എയന്നാരു ര്ിേുണ്ടു്. Copyright@nivedithapraveen.com
 36. 36. രവഷം അണിയൽ Copyright@nivedithapraveen.com
 37. 37. യചണ്ട, ഇലത്താളം, ചീനികുഴൽ ്ുടങ്ങിയ ോരയങ്ങളുയട ്ാളകമളങ്ങൾകനുഗുണമായാണ് യ്യങ്ങൾ ആടുന്നത് യചണ്ട ചീനികുഴൽ ഇലത്താളം Copyright@nivedithapraveen.com
 38. 38. അന പ്ഗഹ്ം നൽകൽ ഭക്തജനങ്ങൾക്കു് ക േിതകോട ത്തു് അന പ്ഗഹ്ം തചോ ിയ കതയന്നത് തെയ്യോട്ത്തിതല പ്ശരേയമോയ മൂഹ്ൂർത്തമോണ്. പ്പസോേമോയി നല്ക ന്നെോണ് 'ക േി'. ഭഗവെിമോർ മഞ്ഞക്ക േിയോണ് തകോട ക്ക ക. അ ിയ ം മഞ്ഞളചം തപോടിച്ോണ് അെ ണ്ോക്ക ന്നത് ക േിതകോട ക്ക രമ്പോൾ ഭക്തജനങ്ങൾ തെയ്യങ്ങൾക്കു് പണം തകോട ക്ക ം. 'ക േി തെോടോൻ തകോട ക്ക ക' എന്നോണ് ഇെിന പേയ ക. 'ഗ ണംവ തട്' എന്നു് തെയ്യം അന പ്ഗഹ്ം തചോ ിയ ം. ചിലരെോൾ കൂട െൽ കോ യങ്ങൾ തമോഴിഞ്ഞ തവന്ന ം വ ോം. ഭക്തന്മോർ അവ തട േ ുഃഖങ്ങളചം േ ിെങ്ങളചം ആവശയങ്ങളചം തെയ്യരത്തോട ണർത്തിക്ക ം. അവയ്ക്ക ള്ള പ ിഹ്ോ മോർഗങ്ങൾ തെയ്യം അ ളിതച്യ്യചം. തെയ്യങ്ങളചതട തമോഴികതള 'ഉ ിയോട്ച രകൾെിക്കൽ' എന്ന ം പേയോേ ണ്ു്. Copyright@nivedithapraveen.com
 39. 39. അന പ്ഗഹ്ം നൽകൽ Copyright@nivedithapraveen.com
 40. 40. തെയ്യം സമോപിക്കൽ തെയ്യം സമോപിക്ക ന്ന ചടങ്ങിന് 'മ ടിതയട ക്കൽ' എന്നോണ് രപര്. അെിന മ മ്പു് 'ആത്മം തകോട ക്ക ം'. രകോലക്കോ നിതല രേവെോഹചെനയം രേവെോസ്ഥോനരത്തക്ക െതന്ന സമർെിക്ക ന്ന തവന്നോണ് അെിതല സങ്കല്പം. കർമിരയോട ം രകോമ രത്തോട ം ഭക്തജനങ്ങരളോട ം 'ആത്മം തകോട ക്കതട്' എന്നു് രചോേിച്െിന രശഷമോണ് തെയ്യങ്ങൾ വിടവോങ്ങ ന്നത്. Copyright@nivedithapraveen.com
 41. 41. ഹഭ വൻ ഉച്ിട്തപോട്ൻ തെയ്യം Copyright@nivedithapraveen.com
 42. 42. ക ട്ിച്ോത്തൻ നിട രോലിയൻ ഹേവം മനയിൽ ഭഗവെി Copyright@nivedithapraveen.com
 43. 43. ക്തചോമ ണ്ഡി ക ണ്ോടി ചോമ ണ്ഡി Copyright@nivedithapraveen.com
 44. 44. വിഷ്ണ മൂർത്തി െമ്പ ോട്ി Copyright@nivedithapraveen.com
 45. 45. വലിയ െമ്പ ോട്ി കണ്ഠോകർണൻ ഗ ളികൻ Copyright@nivedithapraveen.com
 46. 46. മ ച്ിരലോട്ച ഭഗവെി തെയ്യം Copyright@nivedithapraveen.com
 47. 47. കണ്നോർരകളൻ തെയ്യം Copyright@nivedithapraveen.com
 48. 48. ഒറ്റരക്കോലം (വിഷ്ണ മൂർത്തി)തപോട്ൻ തെയ്യം Copyright@nivedithapraveen.com
 49. 49. െി വെൻക േത്തി രേവക്കൂത്തു് Copyright@nivedithapraveen.com
 50. 50. കേടൻ Copyright@nivedithapraveen.com
 51. 51. ചലച്ചിപ്്ങ്ങൾ Copyright@nivedithapraveen.com
 52. 52. Niveditha V P B- Ed Malayalam St.Jacobs Training College Menakulam,TrivandrumCopyright@nivedithapraveen.com

×