343ศิลปการพูด

niralai
343ศิลปการพูด
ข้าพเจ้าจะซื้อ
ม้าสักตัว
ข้าพเจ้าไม่
ต้องการทราบว่า
ขนที่หางม้ามีกี่
เส้น
เริ่มเป็นนักพูด
๑. เป็นนักฟังที่ดี
๒. ศึกษาหาความรู้อยู่
เสมอ
๓. ยอมรับฟังคำา
วิจารณ์
การเลือกเรื่องที่จะพูด
๑. เลือกเรื่องที่เรามี
ความรู้
ความเข้าใจ
๒. เป็นเรื่องที่เรา
อยากพูด
ศิลปการสร้างโครงเรื่อง
a.ส่วนหัว, คำานำา หรือ
เริ่มต้น...ต้อง
ตื่นเต้น
๒. ส่วนกลาง เนื้อหา
สาระ...ต้องเรื่องดี
๑.ส่วนหัว, คำำนำำ
- กำรพำดหัวข่ำว-
กล่ำวคำำถำม
- ชวนสงสัย-ให้
รื่นเริง
- เชิงกวี-มีตัวอย่ำง
๒.ส่วนกลำงเนื้อหำ
สำระ
-เรียงลำำดับ
-จับประเด็น
-เน้นตอน
สำำคัญ
๓.ส่วนหำง หรือสรุป
-ต้องมีควำมหมำย
ชัดเจน
-สัมพันธ์กับหัวข้อ
และเนื้อเรื่อง
-กะทัดรัดไม่เยิ่นพอคลุมส่วนสำำคัญ สั้นพอคลุมส
ข้อควรระวัง
กำรสรุปจบมิใช่
-กำรทบทวนเรื่อง
ที่พูด
-กำรย่อเรื่องที่พูด
ทั้งหมด
บันได ๑๓ ขั้น
343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
หลักพัฒนาการพูด
๑.จด จำา ถ้อยคำาที่มี
สาระไว้เป็นข้อมูล
๒.จัดลำาดับความคิดที่จะ
พูดให้สอดคล้อง
๓.พูดจากใจ ที่จริงใจ
๕. ก่อนพูดเตรียมกาย
ใจให้พร้อม
๖. เตรียมอุปกรณ์ให้
พร้อม
๗. ต้องพูดให้ได้
เหมือนการเขียน
๘. ระลึกเสมอว่า การ
บุคลิกภาพของนักพูด
-รูปร่างหน้าตา -
การแต่งกาย
-การปรากฏตัว -
กิริยาท่าทาง
-การสบสายตา -
ข้อควรปฏิบัติหลังการพูด
วบคุมจิตใจให้สงบ
ย่ารู้สึกเสียดายบางคำาที่ลืมพ
ม่หลงระเริงคำาสรรเสริญเยิน
ดทนฟังคำาวิจารณ์อย่างสนใ
นทึกข้อบกพร่องเพื่อแก้ไข
เส้นทางสู่ความสำาเร็จ
ฉันทะ พอใจในเรื่องที่จะพูด
ิริยะหมั่นฝึกซ้อม
ิตตะ เอาใจฝักใฝ่
ิมังสา หมั่นคิดตริตรอง
1 de 17

Recomendados

หน่วยที่ 7 การเขียนย่อหน้าเนื้อเรื่อง por
หน่วยที่ 7 การเขียนย่อหน้าเนื้อเรื่องหน่วยที่ 7 การเขียนย่อหน้าเนื้อเรื่อง
หน่วยที่ 7 การเขียนย่อหน้าเนื้อเรื่องขนิษฐา ทวีศรี
2.5K visualizações6 slides
การอ่านออกเสียง por
การอ่านออกเสียงการอ่านออกเสียง
การอ่านออกเสียงSurapong Klamboot
3.5K visualizações10 slides
หน่วยที่ 4 องค์ประกอบของเรียงความ por
หน่วยที่ 4  องค์ประกอบของเรียงความหน่วยที่ 4  องค์ประกอบของเรียงความ
หน่วยที่ 4 องค์ประกอบของเรียงความขนิษฐา ทวีศรี
8.6K visualizações9 slides
056ภาพทายนิสัย por
056ภาพทายนิสัย056ภาพทายนิสัย
056ภาพทายนิสัยniralai
5.1K visualizações7 slides
304เกมทายนิสัยจากตัวเลข por
304เกมทายนิสัยจากตัวเลข304เกมทายนิสัยจากตัวเลข
304เกมทายนิสัยจากตัวเลขniralai
3K visualizações11 slides
คู่มือโฆษกเสียงทอง por
คู่มือโฆษกเสียงทองคู่มือโฆษกเสียงทอง
คู่มือโฆษกเสียงทองniralai
58K visualizações20 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de niralai

334กุศลกรรมบถ10 por
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10niralai
2.7K visualizações23 slides
332วันอาสาฬหบูชา por
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชาniralai
1.1K visualizações13 slides
331วันเข้าพรรษา por
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษาniralai
654 visualizações7 slides
338มารยาทไทย por
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทยniralai
7.1K visualizações76 slides
337ประวัติพระพุทธศาสนา por
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนาniralai
1.9K visualizações36 slides
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)niralai
1.9K visualizações21 slides

Mais de niralai(20)

334กุศลกรรมบถ10 por niralai
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10
niralai2.7K visualizações
332วันอาสาฬหบูชา por niralai
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา
niralai1.1K visualizações
331วันเข้าพรรษา por niralai
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา
niralai654 visualizações
338มารยาทไทย por niralai
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทย
niralai7.1K visualizações
337ประวัติพระพุทธศาสนา por niralai
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา
niralai1.9K visualizações
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por niralai
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
niralai1.9K visualizações
336เบญจศีล por niralai
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
niralai883 visualizações
340วัฒนธรรมชาวพุทธ por niralai
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
niralai436 visualizações
339ระวังอย่าให้อาย! por niralai
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
niralai341 visualizações
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย por niralai
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
niralai508 visualizações
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ por niralai
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
niralai503 visualizações
342วิธีสร้างสุข5 por niralai
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
niralai522 visualizações
341วันออกพรรษา por niralai
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
niralai603 visualizações
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา por niralai
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
niralai814 visualizações
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี por niralai
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
niralai789 visualizações
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 por niralai
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
niralai443 visualizações
350สารานิยธรรม6 por niralai
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
niralai266 visualizações
349สังคหวัตถุ4 por niralai
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
niralai241 visualizações
351หน้าที่ชาวพุทธ3 por niralai
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
niralai2.3K visualizações
098ชีวิตวัยรุ่น por niralai
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
niralai737 visualizações

343ศิลปการพูด