331วันเข้าพรรษา

niralai
วันเข้าพรรษา
ปี 2552 ตรงกับวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2552
ความสาคัญและประโยชน์ของการเข้าพรรษา
1. ช่วงเข้าพรรษานั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านประกอบอาชีพทาไร่นา ดังนั้นการกาหนดให้
ภิกษุสงฆ์หยุดการเดินทางจาริกไปในสถานที่ต่างๆ ก็จะช่วยให้พันธุ์พืชของต้นกล้า หรือสัตว์
เล็กสัตว์น้อย ไม่ได้รับความเสียหายจากการเดินธุดงค์
2. หลังจากเดินทางจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็นเวลา 8 - 9 เดือน ช่วงเข้าพรรษา
เป็นช่วงที่ให้พระภิกษุสงฆ์ได้หยุดพักผ่อน
3. เป็นเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสาหรับตนเอง และศึกษาเล่าเรียน
พระธรรมวินัยตลอดจนเตรียมการสั่งสอนให้กับประชาชนเมื่อถึง วันออกพรรษา
4. เพื่อจะได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนและบวชให้กับกุลบุตรผู้มีอายุครบบวช อันเป็นกาลัง
สาคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป
5. เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสบาเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ เช่น การทาบุญตักบาตร
หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้าฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้น
อบายมุข และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดเวลาเข้าพรรษา
เมื่อถึงวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนนิยมไปทาบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้า
จานาพรรษา โดยมักจะจัดเครื่องสักการะเช่น ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น มา
ถวายพระภิกษุสามเณรหรือมีการช่วยพระทาความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหารและ
อื่นๆ โดยนิยมไปร่วมทาบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด บางคนอาจ
ตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น ซึ่งพอสรุปกิจที่
พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในพรรษากาลได้ดังนี้
1. ร่วมกิจกรรมทาเทียนจานาพรรษา
2. ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้าฝน และจตุปัจจัย แก่ภิกษุสามเณร
3. ร่วมทาบุญ ตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนารักษาอุโบสถศีล ตลอดพรรษากาล
4. อธิษฐานตั้งใจทาความดี หรืองดการทาชั่วอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น งดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็น
ต้น
เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงมีกาหนดให้พระภิกษุอยู่จาพรรษาในฤดูฝน
30
ไม่ทาให้พืชผลของ
ชาวบ้านเสียหาย
พระสงฆ์จะได้ฝึ กปฏิบัติ
ธรรมและศึกษาเล่าเรียน
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทาบุญ
ตักบาตร และถวายเทียน
ถูกทุกข้อ
รูปใดที่เกี่ยวข้องกับวันเข้าพรรษา 30
เราควรจะถวายเทียนจานาพรรษา เนื่องในวันใด
วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา
15
331วันเข้าพรรษา
1 de 7

Recomendados

วันเข้าพรรษา por
วันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษาkruwanna
170 visualizações7 slides
Lime StoneEplore por
Lime StoneEploreLime StoneEplore
Lime StoneEploreKrabi Educational Service Area Office
299 visualizações11 slides
ด.ชสุภกินห์ดาววี แก้0 (3) por
ด.ชสุภกินห์ดาววี แก้0 (3)ด.ชสุภกินห์ดาววี แก้0 (3)
ด.ชสุภกินห์ดาววี แก้0 (3)bass spk
38 visualizações23 slides
คาถาเจิม(คนขับ)รถ por
คาถาเจิม(คนขับ)รถคาถาเจิม(คนขับ)รถ
คาถาเจิม(คนขับ)รถniralai
730 visualizações1 slide
ใบปวารณาทำบุญ por
ใบปวารณาทำบุญใบปวารณาทำบุญ
ใบปวารณาทำบุญTongsamut vorasan
866 visualizações2 slides
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)niralai
1.9K visualizações21 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

ธรรมบทเทศนาเล่ม1 por
ธรรมบทเทศนาเล่ม1ธรรมบทเทศนาเล่ม1
ธรรมบทเทศนาเล่ม1Tongsamut vorasan
889 visualizações556 slides
การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุด por
การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุด
การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดKiat Chaloemkiat
4.9K visualizações10 slides
332วันอาสาฬหบูชา por
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชาniralai
1.1K visualizações13 slides
โลกธรรม ๘ por
โลกธรรม ๘โลกธรรม ๘
โลกธรรม ๘Kiat Chaloemkiat
2.1K visualizações7 slides
ธัมมะฐิตะกะถา (เทศน์ทำบุญอุทิศให้ยายยาน มาลีหวล) por
ธัมมะฐิตะกะถา (เทศน์ทำบุญอุทิศให้ยายยาน มาลีหวล)ธัมมะฐิตะกะถา (เทศน์ทำบุญอุทิศให้ยายยาน มาลีหวล)
ธัมมะฐิตะกะถา (เทศน์ทำบุญอุทิศให้ยายยาน มาลีหวล)Kiat Chaloemkiat
21K visualizações5 slides
กระแสโลกกับความอยู่รอดของท้องถิ่น por
กระแสโลกกับความอยู่รอดของท้องถิ่นกระแสโลกกับความอยู่รอดของท้องถิ่น
กระแสโลกกับความอยู่รอดของท้องถิ่นKiat Chaloemkiat
8.8K visualizações19 slides

Destaque(10)

ธรรมบทเทศนาเล่ม1 por Tongsamut vorasan
ธรรมบทเทศนาเล่ม1ธรรมบทเทศนาเล่ม1
ธรรมบทเทศนาเล่ม1
Tongsamut vorasan889 visualizações
การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุด por Kiat Chaloemkiat
การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุด
การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุด
Kiat Chaloemkiat4.9K visualizações
332วันอาสาฬหบูชา por niralai
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา
niralai1.1K visualizações
โลกธรรม ๘ por Kiat Chaloemkiat
โลกธรรม ๘โลกธรรม ๘
โลกธรรม ๘
Kiat Chaloemkiat2.1K visualizações
ธัมมะฐิตะกะถา (เทศน์ทำบุญอุทิศให้ยายยาน มาลีหวล) por Kiat Chaloemkiat
ธัมมะฐิตะกะถา (เทศน์ทำบุญอุทิศให้ยายยาน มาลีหวล)ธัมมะฐิตะกะถา (เทศน์ทำบุญอุทิศให้ยายยาน มาลีหวล)
ธัมมะฐิตะกะถา (เทศน์ทำบุญอุทิศให้ยายยาน มาลีหวล)
Kiat Chaloemkiat21K visualizações
กระแสโลกกับความอยู่รอดของท้องถิ่น por Kiat Chaloemkiat
กระแสโลกกับความอยู่รอดของท้องถิ่นกระแสโลกกับความอยู่รอดของท้องถิ่น
กระแสโลกกับความอยู่รอดของท้องถิ่น
Kiat Chaloemkiat8.8K visualizações
กำหนดการศึกษาดูงาน ของ อบต.ย่านซื่อ por สเตฟาน เจมส์
กำหนดการศึกษาดูงาน ของ อบต.ย่านซื่อกำหนดการศึกษาดูงาน ของ อบต.ย่านซื่อ
กำหนดการศึกษาดูงาน ของ อบต.ย่านซื่อ
สเตฟาน เจมส์12.7K visualizações
334กุศลกรรมบถ10 por niralai
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10
niralai2.7K visualizações
บทบรรยายพระคุณแม่ por niralai
บทบรรยายพระคุณแม่บทบรรยายพระคุณแม่
บทบรรยายพระคุณแม่
niralai35.4K visualizações
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์ por niralai
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม  ฉบับสมบูรณ์คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม  ฉบับสมบูรณ์
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์
niralai16.9K visualizações

Similar a 331วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา por
วันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษาkruwanna
158 visualizações7 slides
กิจกรรมการเรียน นำเสนอวันเข้าพรรษา por
กิจกรรมการเรียน นำเสนอวันเข้าพรรษากิจกรรมการเรียน นำเสนอวันเข้าพรรษา
กิจกรรมการเรียน นำเสนอวันเข้าพรรษาrattanaae
847 visualizações40 slides
ด.รนิตร์ por
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์guest810ca5
261 visualizações7 slides
ด.รนิตร์ por
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์guest810ca5
298 visualizações7 slides
วั por
วัวั
วัmonchai chaiprakarn
269 visualizações3 slides
ด.รนิตร์ por
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์guest810ca5
219 visualizações8 slides

Similar a 331วันเข้าพรรษา(19)

วันเข้าพรรษา por kruwanna
วันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา
kruwanna158 visualizações
กิจกรรมการเรียน นำเสนอวันเข้าพรรษา por rattanaae
กิจกรรมการเรียน นำเสนอวันเข้าพรรษากิจกรรมการเรียน นำเสนอวันเข้าพรรษา
กิจกรรมการเรียน นำเสนอวันเข้าพรรษา
rattanaae847 visualizações
ด.รนิตร์ por guest810ca5
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์
guest810ca5261 visualizações
ด.รนิตร์ por guest810ca5
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์
guest810ca5298 visualizações
ด.รนิตร์ por guest810ca5
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์
guest810ca5219 visualizações
ด.รนิตร์ por guest810ca5
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์
guest810ca5188 visualizações
num28 por guest810ca5
num28num28
num28
guest810ca5215 visualizações
ด.รนิตร์ por guest810ca5
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์
guest810ca5149 visualizações
โพธิยาลัย เดือน มกราคม 2555 por Panda Jing
โพธิยาลัย เดือน มกราคม 2555โพธิยาลัย เดือน มกราคม 2555
โพธิยาลัย เดือน มกราคม 2555
Panda Jing654 visualizações
พระพุทธศาสนากับป่าไม้ por Kasetsart University
พระพุทธศาสนากับป่าไม้พระพุทธศาสนากับป่าไม้
พระพุทธศาสนากับป่าไม้
Kasetsart University14.4K visualizações
ด.รนิตร์ por guest810ca5
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์
guest810ca5258 visualizações
ด.รนิตร์ por guest810ca5
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์
guest810ca5192 visualizações
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ธรรมนูญชีวิต por Tongsamut vorasan
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)   ธรรมนูญชีวิตพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)   ธรรมนูญชีวิต
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ธรรมนูญชีวิต
Tongsamut vorasan1.8K visualizações
วันสำคัญทางศาสนา Eng por pasin202
วันสำคัญทางศาสนา Engวันสำคัญทางศาสนา Eng
วันสำคัญทางศาสนา Eng
pasin202450 visualizações
ด.รนิตร์ por guest810ca5
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์
guest810ca5155 visualizações
ด.รนิตร์ por guest810ca5
ด.รนิตร์ด.รนิตร์
ด.รนิตร์
guest810ca5153 visualizações
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา por linda471129101
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
linda4711291015.5K visualizações
3 33+พระธัมมปทัฏฐกถาแปล+ภาค+๗ por Tongsamut vorasan
3 33+พระธัมมปทัฏฐกถาแปล+ภาค+๗3 33+พระธัมมปทัฏฐกถาแปล+ภาค+๗
3 33+พระธัมมปทัฏฐกถาแปล+ภาค+๗
Tongsamut vorasan114 visualizações

Mais de niralai

338มารยาทไทย por
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทยniralai
7.1K visualizações76 slides
336เบญจศีล por
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีลniralai
883 visualizações59 slides
340วัฒนธรรมชาวพุทธ por
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธniralai
436 visualizações13 slides
339ระวังอย่าให้อาย! por
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!niralai
341 visualizações20 slides
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย por
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทยniralai
508 visualizações10 slides
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ por
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศniralai
503 visualizações19 slides

Mais de niralai(20)

338มารยาทไทย por niralai
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทย
niralai7.1K visualizações
336เบญจศีล por niralai
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
niralai883 visualizações
340วัฒนธรรมชาวพุทธ por niralai
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
niralai436 visualizações
339ระวังอย่าให้อาย! por niralai
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
niralai341 visualizações
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย por niralai
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
niralai508 visualizações
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ por niralai
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
niralai503 visualizações
343ศิลปการพูด por niralai
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
niralai531 visualizações
342วิธีสร้างสุข5 por niralai
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
niralai522 visualizações
341วันออกพรรษา por niralai
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
niralai603 visualizações
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา por niralai
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
niralai814 visualizações
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี por niralai
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
niralai789 visualizações
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 por niralai
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
niralai443 visualizações
350สารานิยธรรม6 por niralai
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
niralai266 visualizações
349สังคหวัตถุ4 por niralai
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
niralai241 visualizações
351หน้าที่ชาวพุทธ3 por niralai
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
niralai2.3K visualizações
098ชีวิตวัยรุ่น por niralai
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
niralai737 visualizações
097คุณค่าของชีวิต por niralai
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต
niralai1.6K visualizações
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล por niralai
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล096แบบฝึกหัด อกุศลมูล
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล
niralai1.1K visualizações
095ทศพิศราชธรรม por niralai
095ทศพิศราชธรรม095ทศพิศราชธรรม
095ทศพิศราชธรรม
niralai746 visualizações
094ทฤษฎีใหม่ por niralai
094ทฤษฎีใหม่094ทฤษฎีใหม่
094ทฤษฎีใหม่
niralai645 visualizações

331วันเข้าพรรษา