Anúncio
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
Anúncio
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
Anúncio
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
Anúncio
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
Anúncio
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
Anúncio
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
Anúncio
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)
Próximos SlideShares
Honda wave s 110 2012 2013Honda wave s 110 2012 2013
Carregando em ... 3
1 de 34
Anúncio

988 82 kwnh0015 (banh truoc - giam soc truoc - co lai)

 1. 15-1 15 15. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI V TRÍ CÁC B PH N·································15-2 THÔNG TIN B O D NG ·························15-3 TÌM KI M H H NG···································15-5 BÁNH TR C ············································15-6 GI M XÓC TR C ··································15-11 TAY LÁI·····················································15-20 C PH T ··················································15-26 C LÁI·······················································15-28 Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 2. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-2 BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI V TRÍ CÁC B PH N 27 N.m (2,8 kgf.m, 20 lbf.ft) 59 N.m (6,0 kgf.m, 44 lbf.ft) 39 N.m (4,0 kgf.m, 29 lbf.ft) 30 N.m (3,1 kgf.m, 22 lbf.ft) 49 N.m (5,0 kgf.m, 36 lbf.ft) Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 3. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-3 THÔNG TIN B O D NG CHUNG • Ph n này bao g m bánh tr c, gi m xóc tr c, tay lái và c lái. • Khi th c hi n b o d ng bánh tr c, gi m xóc tr c và c lái, xe b ng giá hay kích th y l c. • a phanh ho c b phanh b h ng làm gi m hi u qu phanh. Lo i b b i b n quanh b phanh và làm s ch a phanh b ng hóa ch t t y nh n phanh ch t l ng cao. • Sau khi l p bánh tr c, ki m tra ho t ng c a tay phanh b ng cách bóp tay phanh. • b o d ng h th ng phanh, hãy tham kh o (trang 17-3). THÔNG S K THU T n v :mm (in) MÔMEN L C SI T Th ng xuyên hít ph i b i b n gu c phanh, các thành ph n v t li u c a gu c phanh, có th nh h ng không t t t i s c kh e. • Do v y, tránh hít ph i các ph n t b i. • Không c s d ng ng khí ho c ch i làm s ch phanh. S d ng máy hút chân không tiêu chu n OSHA. M C TIÊU CHU N GI I H N S A CH A Chi u sâu t i thi u c a gai l p – n d u ch th Áp su t l p ngu i Ch ng i i u khi n 200 kPa (2,00 kgf/cm2 , 29 psi) – Ng i i u khi n và ng i ng i sau 200 kPa (2,00 kgf/cm2 , 29 psi) – o tr c – 0,2 (0,01) o vành H ng tâm – 2,0 (0,08) D c tr c – 2,0 (0,08) Gi m xóc tr c Chi u dài t do c a lò xo 273,6 (10,77) 268,1 (10,56) o ng gi m xóc – 0,2 (0,01) D u gi m xóc khuy n cáo D u gi m xóc – M c d u gi m xóc 75 (2,95) – Dung tích d u gi m xóc 118,0 ± 2,5 cm3 (3,99 ± 0,05 US oz, 4,15 ± 0,05 Imp oz) – c tr c tr c 59 N.m (6,0 kgf.m, 44 lbf.ft) c U Bu lông giác chìm a phanh tr c 42 N.m (4,3 kgf.m, 31 lbf.ft) Bu lông ALOC; thay m i bu lông. Vít i tr ng tay lái 9 N.m (0,9 kgf.m, 7 lbf.ft) Vít ALOC; thay m i vít. c b t c tay lái 39 N.m (4,0 kgf.m, 29 lbf.ft) c U c khóa g ng chi u h u 34 N.m (3,5 kgf.m, 25 lbf.ft) Ren trái Bu lông ch nh g ng chi u h u 34 N.m (3,5 kgf.m, 25 lbf.ft) Bulông giá xy lanh chính phanh tr c 12 N.m (1,2 kgf.m, 9 lbf.ft) Bu lông giá b t tay phanh sau 12 N.m (1,2 kgf.m, 9 lbf.ft) Vít p công t c tay lái trái/ph i 2,5 N.m (0,3 kgf.m, 1,8 lbf.ft) ai c khóa dây ga (bên tay lái) 1,5 N.m (0,2 kgf.m, 1,1 lbf.ft) Bu lông b t giá trên tay lái 27 N.m (2,8 kgf.m, 20 lbf.ft) Bu lông ch t tay phanh sau 1 N.m (0,10 kgf.m, 0,7 lbf.ft) ai c b t tay phanh sau 4,5 N.m (0,5 kgf.m, 3,3 lbf.ft) c U Bu lông b t ngàm phanh 30 N.m (3,1 kgf.m, 22 lbf.ft) Bu lông ALOC; thay m i bu lông. Bu lông b t u d i gi m xóc 49 N.m (5,0 kgf.m, 36 lbf.ft) Bu lông giác chìm gi m xóc tr c 20 N.m (2,0 kgf.m, 15 lbf.ft) Bôi keo khóa vào các ren. Ren trên c lái – Xem trang 15-32 c hãm thân c lái – Xem trang 15-33 Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 4. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-4 D NG C D ng c tháo ph t d u ho c lo i t ng ng 07748-0010001 C lê tháo ch t 07702-0020001 D n h ng 32 × 35 mm 07746-0010100 D n h ng 45 × 50 mm 07946-6920100 D n h ng óng ph t gi m xóc 35 mm 7746-0030400 nh v 12 mm 07746-0040200 Tr c tháo vòng bi 07746-0050100 u tháo bi 12 mm 07746-0050300 D ng c óng 07749-0010000 Khóa giác chìm 07916-KM10000 D n h ng óng vòng bi 07946-3710701 óng ph t d u 53,5 mm 07947-SB00200 Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 5. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-5 TÌM KI M H H NG C lái c ng • Áp su t l p th p • H ng l p • c khóa c lái quá ch t • H ng vòng bi u c lái • H ng b m t vòng bi u c lái • Cong thân c lái C lái l ch sang m t bên ho c không th ng v t bánh xe • Cong tr c tr c • Ráp bánh tr c không úng • H ng ho c mòn vòng bi bánh tr c • Cong gi m xóc • Mòn ho c h ng các m lót b t ng c • Cong khung • H ng vòng bi u c lái Bánh tr c rung l c • L ng c tr c tr c • Cong vành • H ng ho c mòn vòng bi bánh tr c Khó quay bánh tr c • Dính phanh tr c • Cong tr c tr c • H ng vòng bi bánh tr c Gi m xóc tr c y u • Áp su t l p th p • D u gi m xóc b h ng • Tr ng l ng d u gi m xóc không úng • Thi u d u gi m xóc • Lò xo gi m xóc y u Gi m xóc c ng • Áp su t l p cao • D u gi m xóc quá nhi u • Tr ng l ng d u gi m xóc không úng • ng gi m xóc b cong • T c ng d u gi m xóc Gi m xóc tr c có ti ng n • Cong ng tr t gi m xóc • Thi u d u gi m xóc • L ng các c gi m xóc D ng c tháo vòng bi 34,5 mm 07948-4630100 Tr c tháo vòng bi 07GMD-KS40100 Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 6. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-6 BÁNH TR C THÁO N i l ng c tr c tr c. xe ch c ch n b ng m t kích hay thi t b khác và nâng bánh tr c lên kh i m t t. Tháo c tr c bánh tr c. Tháo tr c tr c ra r i tháo bánh tr c. Tháo các b c c nh ra kh i 2 bên bánh xe. KI M TRA TR C t tr c c trên kh i V và o l ch tâm b ng ng h so. l ch tâm th c t b ng ½ t ng giá tr c c trên ng h . Không bóp tay phanh sau khi ã tháo bánh tr c. C TR C B C C NH GI I H N S A CH A:0,2 mm (0,01 in) TR C Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 7. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-7 VÀNH BÁNH XE Ki m tra o c a vành b ng cách t bánh xe lên m t tr c quay chu n. Quay bánh xe t t b ng tay và o o b ng m t ng h so. o th c t b ng ½ t ng giá tr c c trên ng h . VÒNG BI BÁNH XE Dùng tay xoay m t trong c a m i vòng bi, các vòng ph i quay nh nhàng và êm. Ngoài ra ki m tra vòng ngoài bi xem có kh p ch t v i moay không. Tháo và b các vòng bi n u chúng quay không nh , êm ho c n u không v a khít v i moay . L P XE S cân b ng bánh xe nh h ng tr c ti p t i n nh khi lái xe và nh h ng t i s an toàn c a xe. Luôn ki m tra s cân b ng l p xe khi tháo l p ra kh i vành. Chú ý d u chi u quay c a bánh xe. Ráp l p xe sao cho d u cân b ng c a l p và thân van trong ph m vi 50 mm (2,0 in). GI I H N S A CH A: D c tr c: 2,0 mm (0,08 in) H ng tâm: 2,0 mm (0,08 in) Thay các vòng bi bánh xe theo c c p. VÒNG BI BÁNH XE THÂN VAN D U CHI U QUAY D U CÂN B NG CHUÙ YÙ Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 8. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-8 THÁO RÃ Tháo ph t ch n b i ra kh i moay trái. Tháo 4 bulông giác chìm và a phanh. Tháo ph t ch n b i ra kh i moay ph i. L p u tháo bi vào vòng bi. T phía i di n c a bánh xe, l p tr c tháo vòng bi và óng vòng bi ra kh i moay . Tháo b c cách và óng vòng bi còn l i ra. BU LÔNG GIÁC CHÌM PH T CH N B I A PHANH PH T CH N B I D NG C : u tháo bi 12 mm 07746-0050300 Tr c tháo vòng bi 07746-0050100 U THÁO TR C THÁO Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 9. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-9 RÁP Bôi tr n tr c vòng bi b ng m . óng vòng bi bên ph i m i vào, v i phía b t kín h ng lên trên cho t i khi v a khít. Bôi m t l p m m ng vào b c cách và ráp nó vào. óng vuông góc vòng bi bên ph i m i vào v i phía b t kín h ng lên trên cho t i khi v a khít trên b c cách. PH T CH N B I Si t các bu lông theo ng chéo 2 ho c 3 b c. 42 N.m (4,3 kgf.m, 31 lbf.ft) A PHANH PH T CH N B I VÒNG BI BÊN PH I BÁNH XE(6201U) B C CÁCH BU LÔNG GIÁC CHÌM VÒNG BI BÊN TRÁI BÁNH XE (6201U) Ráp a phanh v i m t ánh d u h ng lên trên. Không ráp các bi c . Khi ã tháo bi, ph i thay bi m i. óng vuông góc vòng bi bên trái m i vào v i phía b t kín h ng lên trên cho t i khi v a khít. D NG C : D ng c óng 07749-0010000 D n h ng 32 x 35 mm 07746-0010100 nh v 12 mm 07746-0040200 NH V TR C ÓNG D N H NG VÒNG BI D NG C : D ng c óng 07749-0010000 D n h ng 32 x 35 mm 07746-0010100 nh v 12 mm 07746-0040200 VÒNG BI B C CÁCH Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 10. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-10 Tra m vào mi ng ph t ch n b i m i. L p ph t ch n b i m i vào moay ph i cho t i khi v a khít. Ráp a phanh lên moay bánh xe v i phía có d u h ng lên trên. Ráp và si t ch t bu lông giác chìm m i theo úng mô men l c si t quy nh. Bôi m vào mi ng ph t ch n b i m i. L p ph t ch n b i m i vào moay bên trái cho t i khi v a khít. RÁP Ráp các b c c nh vào 2 bên bánh xe. Ráp bánh tr c vào gi a 2 chân gi m xóc ng th i chèn a phanh vào gi a các má phanh. Ráp tr c tr c vào t bên ph i. L p c tr c và si t ch t theo mô men l c si t quy nh. PH T CH N B I MÔ MEN L C SI T: 42 N.m (4,3 kgf.m, 31 lbf.ft) BU LÔNG GIÁC CHÌM A PHANH PH T CH N B I D U B C C NH MÔ MEN L C SI T:59 N.m (6,0 kgf.m, 44 lbf.ft) C TR C Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 11. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-11 GI M XÓC TR C THÁO Tháo nh sau: – ch n bùn tr c (trang 3-5) – bánh tr c (trang 15-6) Tháo bu lông k p và k p ng phanh ra kh i chân gi m xóc trái. Tháo bu lông và ngàm phanh tr c ra kh i chân gi m xóc trái. Tháo bu lông k p và k p ng phanh ra kh i c lái. Tháo bu lông trên gi m xóc. N i l ng bu lông d i gi m xóc và tháo ng gi m xóc ra kh i c lái. THÁO RÃ Lót ng tr t b ng v i m m và k p vào êtô. N i l ng bu lông giác chìm gi m xóc. Treo ngàm phanh tr c b ng m t o n dây nó không b treo trên ng phanh tr c. Không xo n ng phanh. BU LÔNG K P NGÀM PHANH TR C BU LÔNG BU LÔNG K P BULÔNG D I GI M XÓC BULÔNG TRÊN GI M XÓC BU LÔNG GIÁC CHÌMNG TR T GI M XÓC Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 12. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-12 Tháo n p ng gi m xóc. t d ng c phù h p lên lò xo. Ép lò xo vào ng gi m xóc b ng d ng c chuyên d ng và ép th y l c, sau ó tháo vòng hãm b ng tua vít. Tháo lò xo và lò xo gi m xóc kh i ng gi m xóc. Tháo ph t O ra kh i lò xo. Tháo bu lông giác chìm và m kín. d u gi m xóc ra b ng cách b m ng gi m xóc vài l n. tránh làm m t tính àn h i lò xo, không nên nén lò xo quá m c c n thi t. lò xo ch u áp l c c a lò xo. C n th n khi tháo b gi m xóc ra kh i ép th y l c. N P NG GI M XÓC LÒ XO VÒNG HÃM D NG C PHÙ H P LÒ XO PH T O LÒ XO GI M XÓC NG GI M XÓC M KÍN BU LÔNG GIÁC CHÌM Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 13. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-13 Tháo piston gi m xóc và lò xo h i v ra kh i ng gi m xóc. Kéo ng gi m xóc ra kh i ng tr t gi m xóc. Tháo ph t ch n b i ra. Tháo vòng hãm ph t d u ra. LÒ XO H I V PISTON GI M XÓC NG GI M XÓC NG TR T GI M XÓC PH T CH N B I VÒNG HÃM Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 14. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-14 Tháo ph t d u b ng d ng c chuyên d ng. Tháo vòng chèn ra kh i ng tr t gi m xóc. KI M TRA LÒ XO GI M XÓC o chi u dài t do lò xo gi m xóc . NG GI M XÓC/ NG TR T GI M XÓC/PISTON Ki m tra ng gi m xóc, ng tr t gi m xóc và piston xem b x c, mòn quá m c hay mòn b t th ng không. Ki m tra xéc m ng gi m xóc xem có b mòn hay h h ng không. Ki m tra lò xo h i v xem có b mòn hay rão không. Thay th các b ph n n u c n thi t. D NG C : D ng c tháo ph t d u t ng ng 07748-0010001 hay lo i PH T D U D NG C THÁO PH T D U NG TR T GI M XÓC VÒNG CHÈN GI I H N S A CH A:268,1 mm (10,56 in) LÒ XO NG TR T GI M XÓC NG GI M XÓC LÒ XO H I V PISTON GI M XÓC XÉC M NG GI M XÓC : Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 15. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-15 t ng gi m xóc lên kh i V và o o. o th c t b ng ½ t ng giá tr c c trên ng h . VÒNG CHÈN/B C NG GI M XÓC Ki m tra b c d n h ng trong ng tr t gi m xóc b ng m t th ng. Thay th c b ng tr t gi m xóc n u b x c ho c mòn quá m c, ho c n u l p teflon b mòn làm b m t m xu t hi n 3/4 trên toàn b b m t. Ki m tra vòng chèn, thay th n u có b t k v t x c nào t i các i m ch th b i d u m i tên nh hình v . GI I H N S A CH A:0,2 mm (0,01 in) B C D N H NG VÒNG CHÈN I M KI M TRA , Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 16. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-16 RÁP Tr c khi ráp, r a s ch các chi ti t b ng dung môi khó cháy hay có i m cháy cao và lau khô. Ráp vòng chèn vào ng tr t gi m xóc. Bôi d u gi m xóc vào mi ng ph t d u m i. óng ph t d u vào ng tr t gi m xóc b ng d ng chuyên d ng cho t i khi v a khít. M KÍN20 N.m (2,0 kgf.m, 15 lbf.ft) BU LÔNG GIÁC CHÌM NG GI M XÓC PH T O N P NG GI M XÓC LÒ XO H I V NG TR T GI M XÓC PH T D U VÒNG HÃM XÉC M NG GI M XÓC PISTON GI M XÓC LÒ XO GI M XÓC PH T CH N B I VÒNG HÃM LÒ XO VÒNG CHÈN NG TR T GI M XÓC VÒNG CHÈN L p ph t d u v i m t ánh d u h ng lên trên. D NG C : D ng c óng 07749-0010000 D n h ng 45 × 50 mm 07946-6920100 D N H NG PH T D U TR C ÓNG Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 17. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-17 Ráp vòng hãm ph t d u vào trong rãnh trên ng tr t gi m xóc. Bôi d u vào mi ng ph t ch n b i m i. Ráp ph t d u vào cho n khi v a khít. L p ng gi m xóc vào ng tr t gi m xóc. N u tháo xéc m ng gi m xóc ra kh i piston gi m xóc, ráp xéc m ng m i vào rãnh piston gi m xóc. L p lò xo h i v và piston gi m xóc vào ng gi m xóc. Lau s ch ren bu lông giác chìm và bôi keo khóa vào ren. Ráp và si t t m th i bu lông giác chìm cùng m kín m i vào piston gi m xóc. Không c óng ph t ch n b i quá m nh. VÒNG HÃM PH T CH N B I NG GI M XÓC NG TR T GI M XÓC m b o ch c ch n xéc m ng v a khít vào trong rãnh. LÒ XO H I V PISTON GI M XÓC XÉC M NG M KÍN BU LÔNG GIÁC CHÌM Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 18. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-18 d u gi m xóc khuyên dùng vào ng gi m xóc v i l ng nh t nh. B m ng gi m xóc vài l n rút h t không khí ra kh i ph n d i c a ng gi m xóc. Ch c ch n m c d u hai gi m xóc b ng nhau. Ép chân ng gi m xóc xu ng h t và o m c d u tính t nh c a ng gi m xóc. Kéo ng gi m xóc lên và ráp lò xo ng gi m xóc vào sao cho u côn h ng xu ng. Bôi d u gi m xóc vào ph t O m i và l p nó vào rãnh c a lò xo. t b gi m xóc, lò xo và vòng hãm lên ép th y l c. t d ng c phù h p lên lò xo. Ráp vòng hãm vào rãnh vòng hãm trên ng gi m xóc. Ép lò xo vào ng gi m xóc cho n khi rãnh vòng hãm có th nhìn th y c. Ráp n p ng gi m xóc. DUNG TÍCH D U GI M XÓC: 118,0 ± 2,5 cm3 (3,99 ± 0,05 US oz, 4,15 ± 0,05 Imp oz) DUNG TÍCH D U GI M XÓC: 75 mm (2,95 in) 75 mm (2,95 in) LÒ XO PH T O LÒ XO GI M XÓC NG GI M XÓC Phía côn tránh làm m t tính àn h i lò xo, không nên nén lò xo quá m c c n thi t. LÒ XO VÒNG HÃM D NG C PHÙ H P N P GI M XÓC Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 19. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-19 Lót ng tr t b ng v i m m và k p vào êtô. Si t ch t bu lông giác chìm gi m xóc theo mô men l c si t quy nh. RÁP Ráp gi m xóc vào thân c lái sao cho rãnh c a ng gi m xóc trùng v i l bu lông trên c a c u gi m xóc. V n ch t bu lông trên và bu lông d i b t c u gi m xóc theo l c si t quy nh. Ráp k p ng phanh và bu lông vào c lái. Ráp ngàm phanh tr c và bu lông m i b t chân gi m xóc trái sau ó si t chúng theo mô men si t quy nh. Ráp k p ng phanh và bu lông vào chân gi m xóc trái. Ráp theo trình t sau: – bánh tr c (trang 15-10) – ch n bùn tr c (trang 3-5) MÔ MEN L C SI T: 20 N.m (2,0 kgf.m, 15 lbf.ft) NG TR T GI M XÓC BU LÔNG GIÁC CHÌM MÔ MEN L C SI T: 49 N.m (5,0 kgf.m, 36 lbf.ft) BULÔNG D I BU LÔNG TRÊN BU LÔNG K P MÔ MEN L C SI T: 30 N.m (3,1 kgf.m, 22 lbf.ft) BU LÔNG BU LÔNG K P NGÀM PHANH TR C Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 20. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-20 TAY LÁI THÁO c khóa g ng chi u h u có ren trái. Tháo g ng chi u h u. Tháo ai k p dây. Tháo 2 bu lông giác chìm, gi giá và giá tay phanh sau. Tháo hai vít ra kh i h p công t c tay lái trái. Tách công t c tay lái trái và tháo nó ra kh i tay lái. G NG CHI U H U AI K P DÂY GIÁ TAY PHANH BU LÔNG GIÁC CHÌM GIÁ GI CÁC VÍT H P CÔNG T C CÔNG T C Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 21. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-21 Tháo vít, i tr ng tay lái trái và ng tay n m bên trái. Tháo u n i công t c èn phanh tr c. Tháo 2 bu lông giác chìm, giá gi và xy lanh chính phanh tr c. Tháo vít và i tr ng tay lái ph i. Tháo hai vít ra kh i h p công t c tay lái ph i. VÍT NG TAY N M BÊN TRÁI I TR NG TAY LÁI XY LANH CHÍNH PHANH TR C BU LÔNG GIÁC CHÌM GIÁ GI U N I VÍT I TR NG TAY LÁI H P CÔNG T C CÁC VÍT Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 22. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-22 Tách công t c tay lái ph i và tháo dây ga ra kh i ng ga. Tháo công t c tay lái ph i và ng ga. Tháo 4 n p. Tháo 4 bu lông giác chìm, giá gi trên và tay lái. DÂY GA NG GA CÔNG T C N P GIÁ GI TRÊN TAY LÁI BU LÔNG GIÁC CHÌM Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 23. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-23 RÁP Ráp tay lái vào giá gi d i sao cho d u t trên tay lái trùng v i c nh trên c a giá gi d i. Ráp giá gi trên v i d u t h ng v phía tr c. Ráp và si t bu lông giác chìm theo mô men si t quy nh. Ráp 4 n p. Ráp ng ga vào tay lái. Bôi 0,1 – 0,2 g m vào u dây và khu v c l n c a dây. N i dây ga vào ng ga. Ráp công t c tay lái ph i sao cho ch t nh v kh p vào l trên tay lái. MÔ MEN L C SI T: 27 N.m (2,8 kgf.m, 20 lbf.ft) BU LÔNG GIÁC CHÌM GIÁ GI TRÊNkh p D U T TAY LÁI TR C 1, 23, 4 N P DÂY GA NG GA CÔNG T C kh p Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 24. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-24 Ráp 2 vít và si t vít phía tr c tr c theo mô men si t tiêu chu n sau ó si t vít phía sau theo mô men si t tiêu chu n. Ráp i tr ng tay lái ph i sao cho ph n khuy t tay lái kh p v i ph n khuy t u tay lái. Ráp vít b t i tr ng tay lái m i và si t nó theo mô men si t quy nh. Ráp xy lanh chính phanh tr c và giá gi sao cho d u “UP” h ng lên. t c nh xy lanh chính phanh tr c kh p v i d u t trên tay lái và v n bu lông trên tr c sau ó v n bu lông d i sau theo mô men l c si t quy nh. N i các u n i dây công t c èn phanh tr c. N u tháo ng n m tay lái ra, thì bôi keo Honda Bond A ho c lo i t ng ng vào bên trong c a ng tay lái và b m t nh n c a tay lái bên trái. Ch 3 – 5 phút sau ó l p ng n m tay lái vào. Xoay ng n m tay lái sao cho keo bám dính u vào. MÔ MEN L C SI T: 2,5 N.m (0,3 kgf.m, 1,8 lbf.ft) H P CÔNG T C TAY LÁI PH I VÍT MÔ MEN L C SI T: 9 N.m (0,9 kgf.m, 7 lbf.ft) VÍTI TR NG TAY LÁI kh p MÔ MEN L C SI T: 12 N.m (1,2 kgf.m, 9 lbf.ft) kh p XY LANH CHÍNH PHANH TR C BU LÔNG GIÁC CHÌM GIÁ GI U N I D U “UP” keo dính khô 1gi tr c khi s d ng. TAY LÁI BÊN TRÁI NG N M TAY LÁI Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 25. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-25 Ráp i tr ng tay lái trái sao cho ph n khuy t trên tay lái kh p v i ph n khuy t u tay lái. Ráp vít b t i tr ng tay lái m i và si t nó v i mô men si t quy nh. Ráp công t c tay lái trái sao cho ch t nh v kh p vào l trên tay lái. Ráp 2 vít và si t vít phía tr c tr c sau ó si t vít phía sau theo mô men si t tiêu chu n. Ráp giá tay phanh sau và giá gi sao cho d u “UP” h ng lên. Kh p c nh giá tay phanh sau sao cho kh p v i d u t trên tay lái và si t bu lông trên tr c sau ó si t bu lông d i sau theo mô men l c si t quy nh. MÔ MEN L C SI T:9 N.m (0,9 kgf.m, 7 lbf.ft) I TR NG TAY LÁIVÍT kh p CÔNG T C kh p MÔ MEN L C SI T: 2,5 N.m (0,3 kgf.m, 1,8 lbf.ft) H P CÔNG T CCÁC VÍT MÔ MEN L C SI T: 12 N.m (1,2 kgf.m, 9 lbf.ft) GIÁ TAY PHANH BU LÔNG GIÁC CHÌM GIÁ GI kh p D U “UP” Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 26. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-26 i dây h p lý (trang 1-15). Ráp ai k p dây. Ráp g ng chi u h u và si t ch t theo mô men l c si t quy nh. C PH T THÁO Tháo nh sau: – tay lái (trang 15-20) – p trong (trang 3-10) Tháo 2 bu lông giác chìm/ m nh a, p tr c tay lái và p sau tay lái. Ráp t m th i tay lái,sau ó tháo c giá gi d i. Tháo tay lái ra và giá gi d i. Tách các b ph n sau t k p tay lái: – dây ga – dây phanh sau (dây phanh sau th nh t) – dây công t c tay lái ph i – dây công t c tay lái trái – dây công t c phanh sau – dây công t c an toàn – ng phanh tr c c khóa g ng chi u h u có ren trái. MÔ MEN L C SI T: 34 N.m (3,5 kgf.m, 25 lbf.ft) G NG CHI U H U AI K P DÂY P SAU TAY LÁI P TR C TAY LÁI BU LÔNG GIÁC CHÌM/ M NH A TAY LÁI GIÁ GI D IC K P NG PHANH DÂY DÂY Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 27. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-27 Tháo nh sau: – c – b c sau/tr c – bu lông – c ph t RÁP Ráp c ph t vào c lái ng th i kh p các l bu lông. Ráp b c tr c/sau, bu lông và c. V n ch t c theo úng mômen l c si t: i dây, cáp và ng h p lý (trang 1-15). Lu n nh ng dây sau vào k p: – dây ga – dây phanh sau (dây phanh sau th nh t) – dây công t c tay lái ph i – dây công t c tay lái trái – dây công t c phanh sau – dây công t c an toàn – ng phanh tr c Ráp giá gi bên d i và tay lái vào. Ráp c gi giá d i và si t ch t chúng. Tháo tay lái. C PH T CBU LÔNG B C TR C B C SAU MÔ MEN L C SI T:39 N.m (4,0 kgf.m, 29 lbf.ft) C PH T CBU LÔNG B C TR C B C SAU K P NG DÂY DÂY TAY LÁI GIÁ GI D IC Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 28. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-28 Ráp p sau tay lái và p tr c tay lái. Ráp và si t ch t 2 bu lông giác chìm vào v i m nh a. Ráp theo trình t sau: – tay lái (trang 15-23) – p trong (trang 3-10) C LÁI THÁO Tháo nh sau: – gi m xóc tr c (trang 15-11) – c ph t (trang 15-26) Gi ren trên c lái b ng c lê ch t và n i l ng c khóa c lái b ng d ng c m c. Tháo c khóa c lái. C n th n không làm r i c lái. Gi c lái và n i l ng ren trên c lái b ng c lê ch t. Tháo ren trên u c lái trong khi gi c lái. C n th n không làm r i thân c lái và bi s t phía trên. • Luôn luôn thay c b các vòng bi và các m t vòng bi. Tháo m t trong vòng bi phía trên và vòng bi thép trên (23 bi) ng th i gi c lái. P SAU TAY LÁI BU LÔNG GIÁC CHÌM/ M NH A P TR C TAY LÁI D NG C : Khóa m giác chìm 07916-KM10000 C lê ch t 07702-0020001 KHÓA M GIÁC CHÌM C KHÓA C C LÊ CH T D NG C : C lê ch t 07702-0020001 REN TRÊN C LÁI C LÊ CH T C LÁI VÒNG TRONG PHÍA TRÊN VÒNG BI THÉP (23) Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 29. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-29 C n th n không làm r i thân c lái và bi s t phía d i. Tháo c lái và vòng bi thép d i (29 bi). • Luôn luôn thay c b các vòng bi và các m t vòng bi. Tháo m t ngoài vòng bi trên b ng d ng c sau: Tháo m t ngoài vòng bi d i b ng d ng c sau: Tháo ph t ch n b i ra kh i vòng trong vòng bi d i. Tháo vòng trong vòng bi d i b ng c ho c d ng c t ng ng, c n th n không làm h ng thân c lái. Tháo vòng m ra kh i c lái. C LÁI VÒNG BI THÉP (29) D NG C : Tr c tháo vòng bi 07GMD-KS40100 VÒNG NGOÀI PHÍA TRÊN TR C THÁO VÒNG BI D NG C : D ng c tháo vòng bi 34,5 mm 07948-4630100 Tr c tháo vòng bi 07GMD-KS40100 TR C THÁO VÒNG BI D NG C THÁO VÒNG BI VÒNG NGOÀI PHÍA D I VÒNG TRONG PHÍA D I C LÁI PH T CH N B I M Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 30. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-30 RÁP • Luôn luôn thay c b các vòng bi và các m t vòng bi. L p m vào c lái. Ráp vòng trong bi d i m i b ng d ng c sau và b ng ép th y l c. VÒNG NGOÀI PHÍA D I PH T CH N B I bôi m d i áp l c m nh (M ch nh: EXCELIGHT EP2 c s n xu t b i KYODO YUSHI, Nh t B n ho c Shell ALVANIA EP2 ho c lo i t ng ng). C LÁI REN TRÊN C LÁI VÒNG TRONG PHÍA TRÊN VÒNG NGOÀI PHÍA TRÊN M VÒNG TRONG PHÍA D I VÒNG BI D I (29) VÒNG BI TRÊN (23) C KHÓA D NG C : D n h ng óng ph t gi m xóc 07746-0030400 35 mm D N H NG ÓNG PH T GI M XÓC M VÒNG TRONG PHÍA D I Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 31. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-31 Bôi 3 g m d i áp l c cao (M ch nh: EXCELIGHT EP2 c s n xu t b i KYODO YUSHI, Nh t b n ho c Shell ALVANIA EP2 ho c lo i t ng ng) vào mi ng ph t ch n b i m i, sau ó ráp vòng trong vòng bi d i. óng vòng ngoài bi trên m i vào u ng b ng các d ng c sau. óng vòng ngoài bi d i m i vào u ng b ng các d ng c sau. Bôi 3 g m d i áp l c cao (M ch nh: EXCELIGHT EP2 c s n xu t b i KYODO YUSHI, Nh t b n ho c Shell ALVANIA EP2 ho c lo i t ng ng) vào các m t c a vòng bi d i. G n các bi thép (29 bi) m i vào vòng ngoài bi d i. óng c lái vào u ng, c n th n không làm r i bi thép. PH T CH N B I D NG C : D ng c óng 07749-0010000 D n h ng óng vòng bi 07946-3710701 D NG C ÓNG/D N H NG VÒNG NGOÀI TRÊN D NG C : óng ph t d u 53,5 mm 07947-SB00200 VÒNG NGOÀI D I D NG C ÓNG PH T D U C n th n không làm r i thân c lái và bi s t phía d i. C LÁI VÒNG BI THÉP (29 bi) Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 32. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-32 Bôi 3 g m d i áp l c cao (M ch nh: EXCELIGHT EP2 c s n xu t b i KYODO YUSHI, Nh t b n ho c Shell ALVANIA EP2 ho c lo i t ng ng) vào các vòng bi trên. Ráp bi thép (23 bi) m i vào vòng ngoài bi trên. L p vòng trong vòng bi trên lên thân c lái. Ráp ren trên c lái. Gi c lái và si t ren trên c lái vào v i mô men ban u b ng d ng c chuyên d ng. Xoay c lái qua v trí khóa vài l n v a khít v i vòng bi. N i l ng hoàn toàn ren trên c lái. Si t ren trên vào h t b ng tay trong khi gi c lái, sau ó xoay ren trên ng c chi u kim ng h m t góc 450 . C n th n không làm r i thân c lái và bi s t phía trên. VÒNG TRONG PHÍA TRÊN VÒNG BI THÉP (23 bi) D NG C : C lê tháo ch t 07702-0020001 MÔ MEN L C SI T: Th c t : 25 N.m (2,5 kgf.m, 18 lbf.ft) Ch th : 21 N.m (2,1 kgf.m, 15 lbf.ft) REN TRÊN C LÁI C LÊ CH T REN TRÊN C LÁI Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 33. BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI 15-33 Gi ren trên c lái b ng c lê ch t và n i l ng c khóa c lái theo l c si t quy nh. Ch c ch n c lái v n hành êm, không b l ng ho c bó c ng. Ráp theo trình t sau: – c ph t (trang 15-30) – gi m xóc tr c (trang 15-23) D NG C : Khóa m giác chìm 07916-KM10000 C lê tháo ch t 07702-0020001 MÔ MEN L C SI T:74 N.m (7,5 kgf.m, 55 lbf.ft) KHÓA M GIÁC CHÌM C KHÓA C C LÊ CH T Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
 34. GHI NH Tài liệu ô tô www.oto-hui.com
Anúncio