Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Mais de Natasa Spasic(20)

Anúncio

Nervni sistem uvod

 1. NERVNI SISTEMNERVNI SISTEM
 2. NERVNI SISTEMNERVNI SISTEM CENTRALNI NERVNI SISTEM PERIFERNI NERVNI SISTEM Mozak: prednji, međumozak, srednji mozak, mali mozak, produžena moždina Kičmena moždina •12 pari glavenih nerava •31 par moždinskih nerava GanglijeNervi ULOGA: upravlja telom
 3. Uloga nervnog sistema • Kontroliše sve procese u organizmu • Prima informacije od receptora, obrađuje ih i obezbeđuje adekvatan odgovor (reakciju) organizma
 4. Receptorsko-efektorski sistem • Refleksne reakcije ostvaruju se preko receptorsko-efektorskog sistema koji čine 3 komponenete: 1. RECEPTORI (primaju draž i pretvaraju je u nadražaj) 2. NERVNE ĆELIJE (sprovode nadražaj – nervni impuls) 3. EFEKTORI (organi koji reaguju na draž: mišići, žlezde)
 5. Refleks povlačenja Receptor za bol Senzitivni neuron Centar u kičmenoj moždini Motorni neuron Mišić Sve ćelije u refleksnom luku su nadražljive! Imaju sposobnost da primaju, stvaraju i sprovode AKCIONI POTENCIJAL
 6. RECEPTORIRECEPTORI • Čulne ćelije: imaju sposobnost da registruju promenu u spoljašnjoj ili unutrašnjoj sredini (draž), i da je pretvore u nadražaj – akcioni potencijalakcioni potencijal, koji se dalje prenosi nervnim ćelijama EKSTEROCEPTORI INTEROCEPTORI Primaju draži iz spoljašnje sredine Primaju draži iz unutrašnje sredine, iz samog organizma
 7. Mehanoreceptori Primaju mehaničke draži. Nalaze se u čulu dodira, čulu sluha i ravnoteže Termoreceptori Primaju termičke draži, reaguju na promene temperature Fotoreceptori Primaju svetlosne draži. Nalaze se u čulu vida Hemoreceptori Primaju hemijske draži. Nalaze se u čulu ukusa i čulu mirisa Podela receptoraPodela receptora
 8. Receptori reaguju samo na adekvatnu draž (stimulus) 25ºC Prag draži i šifra frekvencijePrag draži i šifra frekvencije 30ºC Draž - temperatura Frekvencija akcionih potencijala Učestalost akcionih potencijala koje proizvodi receptor proporcionalna je jačini stimulusa Da bi receptor reagovao, draž mora da ima određenu jačinu – prag draži
 9. Kako razlikujemo osećaje, kada se svi oni svode na nervne impulse koji stižu u mozak? Percepcija dražiPercepcija draži Kora velikog mozga u kojoj se tumače osećaji podeljena je na različite zone: vidnu, slušnu, somatosenzornu... Informacije koje stižu u vidnu zonu tumače se kao slika, informacije koje stižu u slušnu zonu tumače se kao auditorne informacije, itd.
 10. NERVNE ĆELIJENERVNE ĆELIJE • Neuroni – sprovode nervni impuls • Neuroglije – potporne ćelije nervnog tkiva
 11. Građa neuronaGrađa neurona • Telo neurona • Nastavci: dendriti, akson • Mijelinski omotač koji stvaraju Švanove ćelije dendriti završni dugmići telo neurona mijelinski omotač akson jedro nodus internodus
 12. Tipovi neuronaTipovi neurona • Senzitivni neuroni – sprovode impuls od receptora do CNS-a • Motorni neuroni – sprovode impuls od CNS-a do efektora • Interneuroni – povezuju senzitivne i motorne neurone prema funkciji
 13. Tipovi neuronaTipovi neurona prema građi bipolarni multipolarni pseudounipolarni
 14. Akcioni potencijalAkcioni potencijal • Kratkotrajna promena membranskog potencijala koja se prenosi duž neurona u jednom smeru - od inicijalnog segmenta do završnih dugmića
 15. Promena membranskog potencijalaPromena membranskog potencijala Depolarizacija Hiperpolarizacija Ulazi Na+ -60mV -50mV -70mV Smanjenje razlike potencijala Povećanje razlike potencijala -60mV -60mV Izlazi K+ -60mV
 16. Faze akcionog potencijalaFaze akcionog potencijala 1. Depolarizacija 2. Uzlazna faza 3. Silazna faza 4. Hiperpolarizacija 2 1 3 4 Potencijal mirovanja
 17. Faze akcionog potencijalaFaze akcionog potencijala 2 1 3 4 Potencijal mirovanja 1. Depolarizacija: otvaraju se ligand-zavisni kanali za Na+, natrijum ulazi u ćeliju 2. Uzlazna faza: otvaraju se voltažno-zavisni kanali za Na+ , natrijum ulazi u ćeliju 3. Silazna faza: zatvaraju se kanali za Na+ , otvaraju se voltažno-zavisni kanali za K+, kalijum izlazi iz ćelije 4. Hiperpolarizacija i repolarizacija: Na-K pumpa izbacuje Na+ van ćelije, a K+ ubacuje u ćeliju.
 18. SINAPSASINAPSA • Sinapsa je veza između nadražljivih ćelija, preko koje se prenosi akcioni potencijal - sa presinaptičke na postsinaptičku ćeliju
 19. Vrste sinapsiVrste sinapsi Sinapsa između dva neurona Nervno-mišićna sinapsa Sinapsa između neurona i žlezdanih ćelija
 20. Vrste sinapsiVrste sinapsi Hemijska sinapsaElektrična sinapsa AP se prenosi direktno preko jonskih kanala AP se prenosi preko neurotransmitera
 21. Nervno-mišićna sinapsaNervno-mišićna sinapsa • Veza između motornog neurona i mišićne ćelije; hemijska sinapsa • Motorna jedinica: jedan motoneuron + mišićne ćelije koje on inerviše
 22. Građa nervno-mišićne sinapseGrađa nervno-mišićne sinapse • Presinaptička membrana – membrana motornog neurona • Sinaptička pukotina • Postsinaptička membrana – membrana mišićne ćelije neuron mišićna ćelija sinaptička pukotina
 23. 1. AP stiže u završni dugmić 2. Otvaraju se kanali za Ca2+ , ulazi Ca2+ 3. Vezikule sa acetil-holinom kreću se ka membrani 4. Egzocitoza ACh u sinaptički prostor 5. ACh se vezuje za receptor na membrani mišićne ćelije. Receptor je ligand zavisni kanal za Na+ 6. Na+ ulazi u mišićnu ćeliju, izaziva depolarizaciju 7. Otvaraju se voltažno zavisni kanali za Na+ , ulazi još Na jona: stvara se AP u mišićnoj ćeliji: potencijal motorne ploče
 24. Mišićna ćelijaMišićna ćelija membrana jedra miofibrili sarkoplazmatični retiklum (rezervoar Ca2+ ) U mišićnoj ćeliji prisutan je posebno građen citoskelet sastavljen iz proteinskih vlakana - miofibrila
 25. Građa miofibrilaGrađa miofibrila miozinski filamenti aktinski flamenti sarkomera
 26. SarkomeraSarkomera • Miofibrili se sastoje od sarkomera • Sarkomera je gradivna i funkcionalna jedinica (jedinica kontrakcije) miofibrila • Sastoji se od debljih miozinskih i tanjih aktinskih filamenata koji se delimično preklapaju
 27. KontrakcijaKontrakcija sarkomera sarkomera miozin aktin Prilikom kontrakcije aktinski filamenti ulaze dublje među miozinske filamente, i sarkomera se skraćuje Za ovaj proces neophodni su joni Ca2+ i ATP
 28. Centralna sinapsa • Veza između neurona u CNS-u • Hemijski tip sinapse presinaptički neuron postsinaptički neuron Akso-dendritska sinapsa
 29. Vrste neurostransmitera Amini Acetil-holin, noradrenalin, serotonin Aminokiseline GABA, glicin, glutamat, aspartat Peptidi Supstanca P, enkefalin Purini Adenozin, ATP
 30. Nastanak sinaptičkog potencijala Vezivanje neurotransmitera, koji luči presinaptička ćelija, za membranu postsinaptičke ćelije - izaziva otvaranje ligand-zavisnih jonskih kanala i nastanak SINAPTIČKOG POTENCIJALA
 31. Vrste sinaptičkog potencijala EPSP - Ekscicatorni postsinaptički potencijal IPSP – Inhibitorni postsinaptički potencijal Depolarizacija postsinaptičke membrane Hiperpolarizacija postpsinaptičke membrane Ulazak Na+ Izlazak K+ -60mV -60mV
 32. Sabiranje sinaptičkih potencijala Prostorno sabiranje Vremensko sabiranje Više akcionih potencijala stiže istovremeno na neuron Akcioni potencijali stižu u kratkom vremenskom razmaku na neuron Više sinaptičkih potencijala koji stižu na jedan neuron – sabiraju se.
Anúncio