O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

тема 3. розвиток критичного креативного мислення

22.126 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação

тема 3. розвиток критичного креативного мислення

 1. 1. Розвиток критичного та креативного мислення учнів Шмирук Н.І. методист кабінету координації методичної роботи
 2. 2. « Не так вже й багато людей думають один чи два рази на рік, я ж став всесвітньо відомим лише через те, що думаю один чи два рази на тиждень ». Джордж Бернард Шоу, англійський письменник
 3. 3. План : • Визначити суть таких понять як “Творчість” та “Креативність”. • Історія виникнення критичного мислення. • Структура уроку за технологією формування та розвитку КМ. • Методи розвитку критичного та креативного мислення учнів.
 4. 4. Література: • В.М. Макаренко, О.О. Туманцова “Як опанувати технологію формування критичного мислення” Харків “Основа” 2008р. • О.Г.Марченко “Формування критичного мислення школярів” Харків “Основа” 2007р. • А. Кроуфорд, В. Саул «Технології розвитку критичного мислення» Київ «Плеяди» 2006р. • О.І. Пометун “Основи критичного мислення” Тернопіль 2010 р.
 5. 5. Творчість - це створення духовних і матеріальних цінностей високої суспільної значущості, вона є вершиною духовного життя людини. Це діяльність, в яку людина вкладає немов би часточку своєї душі, і чим більше вона вкладає, тим багатшою стає її душа. Процес творчості характерний тим, що творець самою своєю працею і її наслідком справляє величезний вплив на тих, хто поряд з ним”. О.М. Симоненко
 6. 6. Креативність – невід'ємна складова характеристики особистості сучасного учня
 7. 7. Креативність - сума інтелектуальних та особистісних особливостей індивіда, який здатен до самостійного висування проблеми, генерувати нові, оригінальні ідеї, знаходити нетрадиційні та нешаблонні способи вирішення проблемних завдань.
 8. 8. Формування креативності Дитино центризм Креативність – це здатність народжувати надзвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко розв’язувати проблемні ситуації. У широкому розумінні – синонім слова «творчість» або здатнiсть до творчостi. Проектні технології Комунікатив- на спрямова- ність Розвивальне навчання ТРВЗ Особистісно-орієнтований підхід Креативність Творча особис- тість Креативність Компетентнісно орієнтоване навчання Інтерактивні технології Технологія групової діяльності Продуктивні методи навчання Ігрові технології Критичне мислення Інновації Створен- ня ситуації успіху
 9. 9. Креативність як універсальна творча здібність (за Дж. Гілфордом) «Креативність - це значить копати глибше, дивитися крізь стіни, будувати замок на піску, літати в майбутнє.» ( П.Торренс) різноманітність ідей оригінальність аналіз і синтез виявлення і постановка проблеми удосконалення об’єктів велике число ідей нестандартність гнучкість
 10. 10. Основні складові креативності Швидкість думки - кількість ідей, що виникає за деяку одиницю часу. Гнучкість думки – здатність переходити з однієї ідеї на іншу. Оригінальність – здатність знаходити ідеї, що відрізняються від загальноприйнятих. Допитливість – чутливість до проблем, до навколишніх ситуацій.
 11. 11. Едвард де Боно‫׳‬
 12. 12. Шляхи розвитку креативності Діалектичне мислення Системне мислення Функціональне мислення Розвиток різних видів мислення: Критичне мислення Конвергентне мислення Дивергентне мислення розгляд ідей з багатьох точок зору, порівняння з іншими ідеями поняття: система, під-, надсистема; мислення всебічне, взаємопов'язане… альтернативне, що відступає від логіки закони розвитку пізнання, вміння керу- вати процесами, розв'язування протиріч логічне, послідовне головні, додаткові функції предметів; недоліки, модернізація
 13. 13. Етапи творчого розвитку за В.О. Сухомлинським : 1. Попереднє накопичення знань, спостережень, вражень та навичок. 2. Художній задум - початок цілеспрямованої роботи. Задум виражає мету і напрям усієї роботи, стимулює діяльність фантазії та уяви. 3. Період “виношування”, коли сконцентровуються досвід вражень та уява особистості. Людина звертається до напрацьованого матеріалу, власного досвіду. 4. Плани, чернетки, зразки, ескізи. 5. Фаза кінцевої розробки. Народжуються великі та малі відкриття. У цей період відбувається кінцеве становлення задуманого результату.
 14. 14. Критичне мислення - це вміння активно, творчо, індивідуально сприймати інформацію, оптимально застосовувати потрібний вид розумової діяльності, різносторонньо аналізувати інформацію, мати особисту незалежну думку та вміти коректно її відстоювати, уміти застосувати здобуті знання на практиці.
 15. 15. Ознаки людини, яка мислить критично: 1. Здатність сприймати думки інших критично. Людина виявляє здатність прислухатись до думок інших, оцінювати й аналізувати їх щодо розв`язання поставленої проблеми. 2. Компетентність. Людина виявляє прагнення до аргументації прийнятого нею рішення на основі життєвого досвіду, фактів з життя та знання справи. 3. Незалежність думок. Людина прислуховується до критики на свою адресу, може протиставити свою думку думкам інших або не погодитися з групою. 4. Допитливість. Людина виявляє вміння проникнути в сутність проблеми, глибину інформації. 5. Здатність до діалогу та дискусії. Людина вміє вести діалог та дискутувати, тобто вислухати думку інших, з повагою ставитись до цих думок, переконливо доводити свою позицію, толерантно поводити себе під час проведення дискусій.
 16. 16. Умови, які стимулюють учнів до критичного мислення : 1.Час. Учні повинні мати достатньо часу для збору інформації за заданою проблемою, її обробки, вибору оптимального способу презентації свого рішення. 2.Очікування ідей. Учні повинні усвідомлювати, що від них очікують висловлення своїх думок та ідей у будь-якій формі, їх діапазон може бути необмеженим, а ідеї – різноманітними. 3. Спілкування. Учні повинні мати можливість для обміну думками. Внаслідок цього вони можуть бачити свою значущість і свій внесок у розв`язання проблеми. 4. Цінування думок інших. Учні повинні вміти слухати і цінувати думки інших. При цьому вони мають усвідомлювати, що для знаходження оптимального розв`язання проблеми дуже важливо вислухати всі думки кола зацікавлених людей, щоб мати можливість сформулювати власну думку, яка може бути скоригована “ колективною мудрістю”. 5.Віра в сили учнів. Учні повинні знати, що їм можна висловлювати будь-які думки, мислити поза шаблоном. Вони мають бути впевненні, що можуть внести свою “цеглинку” у зведення “будинку”, яким є розв`язання проблеми. 6.Активна позиція. Учні повинні займати активну позицію у навчанні, отримувати справжнє задоволення від здобування знань. Це викликає у них прагнення мислити критично.
 17. 17. Прийоми створення «ситуації успіху»: • «Радість класу» — емоційний відгук навколишніх на успіх учня класу, констатація будь-якого, навіть незначного позитивного результату діяльності, навіювання у дитини віри в себе. • «Лінія горизонту» — перший успіх дитини одразу підхоплюється вчителем, пропонується повторити завдання на більш складному рівні, наче «відсуваючи» лінію горизонту. • «Авансування» — вчитель в індивідуальній роботі виконує з учнем завдання, пояснюючи йому складні місця, а потім у класі дає подібне завдання, що самостійно виконується учнем, і він відчуває успіх.
 18. 18. Структура уроку з використанням технології критичного мислення.
 19. 19. 1. Розминка - Замінює так звані організаційні моменти класичного уроку. - Головна функція-створення сприятливого психологічного клімату на уроці. Актуальність етапу Теплий психологічний клімат сприяє: - кращому засвоєнню навчального матеріалу; - підвищенню авторитету вчителя; - психологічному розвантаженню учнів, які за день мають 6-7 уроків.
 20. 20. 2. Обгрунтування навчання Етап передбачає: - Постановку мети уроку; - Розвиток внутрішньої мотивації до вивчення конкретної теми та предмета в цілому. Актуальність етапу Навчальний матеріал засвоюється краще, якщо: - Учні розуміють його конкретну практичну значимість для кожного з них; - Чітко знають, що вимагатиметься від них на уроці.
 21. 21. 3. Актуалізація - Девіз етапу: “Пробудіть, викличте зацікавлення, схвилюйте, спровокуйте учнів пригадати те, що вони знають”. - На цьому етапі відтворюються знання, вміння, встановлюється рівень досягнень з теми, потрібних для наступних етапів уроку. Актуальність етапу - Те, що людина знає, визначає те, про що вона може дізнатись. - Знання пов`язані з досвідом учня, краще та швидше запам`ятовуються. - Підвищується роль учня на уроці.
 22. 22. 4. Усвідомлення змісту - Учень знайомиться з новою інформацією. - На цьому етапі вчитель має найменший вплив на учня. - Учень аналізує інформацію, визначає своє особисте її розуміння. Актуальність етапу Розвиток уміння: - Працювати з інформацією; - Працювати самостійно; - Виділяти головне, суттєве; - Формування компетентності з предмета.
 23. 23. 5. Рефлексія - Учень стає власником ідеї, інформації, знань. - Можливість використання знань. - Обмін знаннями з іншими учнями. - Оцінка та самооцінка діяльності. Актуальність етапу - Усвідомлення того, що було зроблено на уроці. - Демонстрація знань та того, як можна застосовувати знання. - Можливість замислитись над підвищенням якості роботи.
 24. 24. Структура уроків критичного мислення -Розминка -Обгрунтування навчання -Актуалізація -Усвідомлення змісту -Рефлексія
 25. 25. Критичне мислення • Це мислення самостійне. Воно носить індивідуальний характер. Кожен формує свої власні ідеї та переконання, причому має повне право прийняти думку іншої людини, якщо її аргументація буде вагомішою. • Критичне мислення починається з постановки запитань та усвідомлення проблем, які потрібно вирішити. На думку Дьюї, “лише борючись із конкретною проблемою, відшукуючи власний вихід із складної ситуації, учень дійсно думає”. • Критичне мислення прагне до переконливої аргументації (докази, контраргументи, признання інших точок зору). • Критичне мислення – це мислення соціальне. Кожна думка перевіряється й обгрунтовується, коли нею діляться з іншими. Саме через це застосовуються різні види парної та групової роботи.
 26. 26. Навчальні результати РКМЧП • вміння ставити запитання, самостійно формулювати гіпотезу; • вміння вирішувати проблеми; • вміння самостійно займатись своїм навчанням; • вміння висловлювати свої думки (усно, письмово) ясно та коректно по відношенню до інших; • вміння відстоювати свою точку зору; • вміння брати на себе відповідальність; • вміння брати участь у колективному прийнятті рішення; • вміння співпрацювати і працювати в групі і тд.
 27. 27. Навчаємось творчо інтерпретувати інформацію Навчаємось ставити запитання Навчаємось працювати з текстом Навчаємось прогнозувати Навчаємось сприймати інформацію ІНФОРМАЦІЯ
 28. 28. НАВЧАЄМОСЬ СПРИЙМАТИ ІНФОРМАЦІЮ Прийом: 1.Знаю – хочу дізнатись – навчаюсь.
 29. 29. Прийом “Знаю – хочу дізнатись – навчаюсь” Знаю (виклик) Хочу дізнатись (виклик) Навчаюсь ( рефлексія) Робота в парі: що я знаю про тему уроку? Формулювання цілей Співвідношення старої та нової інформації
 30. 30. KWL Chart KNOW WANT TO KNOW LEARNT 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
 31. 31. Стратегія «Кубування» Речення, тексти, фразеологізми, прислів’я, приказки Сполучення слів Спільнокореневі слова До витоків слова Синоніми, антоніми, омоніми Лексичне значення слова
 32. 32. Лексичне значення слова. Ведмідь – дика кошлата тварина, що живе у лісі, зимує у барлозі, любить мед. До витоків слова Ведмідь – означає «поїдавший мед», медоїд. Спільнокореневі слова. Ведмідь, ведмежа, ведмедик, ведмежатник, ведмежий. Сполучення слів: Великий, крупний, клишоногий, вайлуватий, старий, голодний, чорний, бурий, гімалайський, білий. Побачити, зустріти, вислідити (ведмедя). Реве, ричить, смокче (лапу), спить. Синоніми Ведмідь клишоногий, топтигін, ведмежа. Фразеологізм: Ведмідь на вухо наступив (немає музичного слуху). Ведмежа послуга.Дивитися ведмедем. Прислів’я: - Два ведмеді в одному барлозі на живуть; - Для ведмедя зима – одна ніч. Загадка: Клишоногий, вайлуватий, Смокче у барлозу лапу, Вміє голосно ревіть, Називається … (ведмідь).
 33. 33. Навчаємось прогнозувати Прийоми: 1.Правильні – неправильні твердження. 2.Прогнозування.
 34. 34. «Правильні – неправильні твердження». А.П.Чехов, 10 клас. • А.П.Чехов використовував псевдоніми «Людина без селезінки», «Антоша Чехонте». • Йому належить афоризм «Краса спасе світ». • А.П.Чехов за освітою був лікарем. • Перша вдала постановка п`єси належить К.С. Станіславському.
 35. 35. ВЧИМОСЯ ПРАЦЮВАТИ З ТЕКСТОМ Прийоми: 1.Читання з зупинками. 2.Читання з помітками INSERT. 3.Подвійний щоденник. 4.Кластер.
 36. 36. Прийом «Читання з зупинками». Орієнтовні питання. 1.За назвою здогадайтеся про що буде оповідання? 2.Які асоціації викликають у вас імена та прізвища героїв? 3.Що ви відчули прочитавши це оповідання? 4.Яким на вашу думку буде закінчення оповідання? Як би ви його закінчили?
 37. 37. Прийом «Читання з розмітками INSERT» (вставка) V + - ? Я це знав Нове для мене Я думав інакше Цікаво; незро- зуміло; потрібно розібра- тись.
 38. 38. I- interactive INSERT N- notion S- system E- effective R- reading T- thinking v + - ? You should put a tick if you knew this fact before (те, що ви читаєте, відповідає тому, що ви знаєте або думали, що знаєте) New information (те, що ви читаєте є для вас новим) Thought differently (те, що ви читаєте суперечить тому, що ви вже знали або думали, що знаєте) Don’t understand, have questions (те, що ви читаєте, незрозуміло, чи ви хотіли б отримати більш докладні відомості з цього питання)
 39. 39. Учні діляться на три групи, кожній групі пропонується свій текст. Працюючи над текстом, учні роблять відповідні позначки на полях. Учитель задає такі питання: • What fact did you know before? • What new information have you found in the text? • Are there any facts in the text you don’t understand?
 40. 40. Концептуальне колесо Прийом «концептуальне колесо» ефективно використовувати на стадії виклику. Учням необхідно підібрати синоніми до слова, що знаходиться в ядрі понятійного «колеса», і вписати в сектори колеса. наприклад:
 41. 41. Прийом «Подвійний щоденник» Вислови з тексту, які вас найбільше вразили Коментарі: що змусило вас записати саме цей вислів? Які думки, запитання та асоціації вона викликала? Текст Текст
 42. 42. Кластер - об'єднання окремих елементів (складових часток) у єдине ціле для виконання певної функції, або реалізації певної мети. Наприклад, при вивченні творчості І.А. Буніна в 7 класі: І.А.Бунін «Я родом із старовинного дворянського роду...», з нього ж і В.А.Жуковский «Тут, в глибокій польовій тиші , серед...величавої природи, і прошло все моє дитинство»- І.А.Бунін Багато мандрує по Європі та Азії надихнув мене любов`ю до книг Брат Юлій У 1905 оселяється у Москві, товаришує з М.Горькім, А.П.Чеховим Літературна доля складалась щасливо, його називали «певцом осени, грусти и дворянских гнезд»
 43. 43. Кластер При вивченні теми “How to understand those mystifying foreigners” (10 класс) пропонується індивідуально скласти три кластера, вибравши риси характеру, притаманні росіянам, американцям і британцям. Тhe Russians The Americans The British
 44. 44. Стратегія вирішення проблем “Ідеал”Дж. Бремсфорд розробив стратегію вирішення проблем, яка може бути застосовна в роботі з текстами і при аналізі ситуацій. I Identify a problem D Debate a problem E    Essential solutions A Activity L Logical conclusions І - Ідентифікуйте проблему. Проблема визначається в загальному вигляді. Д - Дістаньтеся до її суті. Школярі формулюють проблему у вигляді питання (точним, конкретним, починатися зі слова «як» (How). Е - Є варіанти рішення. Генерування як можна більшого числа варіантів рішення проблеми здійснюється за допомогою мозкової атаки. Будь-яка критика тут заборонена. Важливо кількість: чим більше рішень, тим краще (для графічної організації ідей можна використовувати кластер). А - А тепер за роботу! Вибір оптимального варіанта (варіантів). Тепер учні зваживши всі «за» і «проти», вибирають найкращий варіант (и) вирішення проблеми. Л – Логіка, висновки. Аналіз заходів, вжитих для вирішення проблеми, логічні висновки. На останньому етапі учні аналізують виконану ними роботу.
 45. 45. Лист для вирішення проблем 1. What is the main problem? Яку головну проблему повинні вирішити герої? 2. What important information have you found? Якою важливою інформацією забезпечив нас автор? 3. What do you know else about this problem? Що ще ви знаєте, що допомогло б вирішити проблему? Що ще потрібно знати героям? 4. Find 3 main solutions of the problem? Які три головні способи вирішення проблеми? 5. What is the most suitable solution? Why? Який з обраних вами способів найкращий і чому?
 46. 46. Вчимося ставити запитання Прийом: 1.Товсті та тонкі запитання.
 47. 47. Тонкі запитання Товсті запитання Хто...? Що...? Коли...? Як звуть...? А чи було...? Дайте три пояснення, чому...? Чому ви думаєте, що...? У чому відмінність ...? Уявіть, що було б якби ...? Чи згодні ви ...? Чи правильно ...?
 48. 48. “Thin” questions “Thick” questions Who …? What … ? When … ? Where … ? Was it … ? What was the name …? Are you agree that … ? etc. Why … ? Explain why … ? Why do you think that … ? Was his/her choice right or wrong to your mind? What is the most important idea of the story? What is the difference between … ? If you were … would you … ? etc
 49. 49. “FISH BONE” problem reason reason fact fact conclusion
 50. 50. Наприклад, при вивченні теми "How does the geographical position influence the people's lives" пропонується скласти фішбоун, використовуючи текст про Австралію. Problem: Does the geographical position of Australia influence the people's lives? Reason: The seasons are the other way round. Fact: Australia is situated to the south of equator. Reason: The few rivers play an especially important role in people's life. Fact: Much of the land is a desert. Etc. Conclusion: Australia so different from other countries. Its geographical position influences the life of the country and its people. Далі вчитель ділить клас на дві групи і пропонує познайомитися з географічним положенням Великої Британії і США. Кожна група складає свій фішбоун, при виступі діти використовують відповідні (because, thanks to, that `s why). В якості домашнього завдання пропонується скласти аналогічний фішбоун про Росію або Африку.
 51. 51. Навчаємось творчо інтерпретувати інформацію Прийоми: 1.Написання ессе. 2.Телеграма. 3. Вірш за алгоритмом. 4. Намалюйте щастя. 5. Лист по колу.
 52. 52. К.Паустовскій «Телеграма», 8 клас. Напишіть телеграму від імені головної героїні, адресоване матері, в якому вона могла б попросити пробачення за свою байдужість.
 53. 53. М.Булгаков «Мастер и Маргарита», 11 класс. Телеграмма Маргариты с бала Сатаны. Нахожусь на балу Сатаны. Кругом одни грешники. Ужасно болит колено. Но я – королева!
 54. 54. Хокку про Данко за оповіданням М.Горького «Стара Изергіль», 7 клас. 11 Я був кимось або чимось. Я бачив когось або щось. Я був спасителем. 22 Місце та дія (де і що робив). В темному лісі. 33 Визначення (як?). Мужньо приносячи себе в жертву.
 55. 55. Діаманта - віршована форма із семи рядків, перша та остання з яких – поняття з протилежними значеннями, корисно для роботи з поняттями, протилежними за значенням. 1рядок Тема (іменник) ЛИСТОК ДЕРЕВА Народження 2рядок Визначення (2 прикметники) Зелений, яскравий 3рядок Дія (3 дієприкметники) Сяючий, зростаючий, квітучий 4рядок Ассоціації (4 іменники) Спека, рух, сонце, їжа. 5рядок Дія (3 дієприкметники) В`янучий, сповільнений, туманний. 6рядок Визначення (2 прикметники) Коричневий, старий. 7рядок Тема (іменник) Смерть
 56. 56. СИНКВЕЙН ово «синквейн» походить від французького слова «п'ять»; прийом технології розвитку критичного мислення, на стадії рефлексії; мала віршована форма, використовується для фіксації емоційних оцінок, опису своїх вражень, відчуттів і асоціаціацій; короткий літературний твір, що характеризує предмет (тему), складається з п'яти рядків, які пишуться за певним планом.
 57. 57. Учні навчаються: дотримуватись інтонації; розставляти розділові знаки; значно активізується словарний запас учня; удосконалюються навики використання в мові синонімів, антонімів; активізується і розвивається розумова діяльність;  удосконалюється уміння висловлювати власне відношення до чого-небудь.
 58. 58. Синквейн за п`єсою А. Островського «Гроза» 1 Хто? Що? 1 іменник Катерина 2 Який? 2 прикметники Вільнолюбна, протестуюча 3 Що робить? 3 дієслова Кохає, страждає, вірить 4 Відношення до теми Речення із 4 слів Страшний виклик самодурної сили 5 Хто? Що? Нове звучання теми 1 іменник Промінь світла в темному царстві
 59. 59. Приклади синквейну Синквейны Легки и затейны Плетут, расшивают и нижут... В рисунке их и настроенье Кусочек Парижа. Вода Свежа и чиста Течет, рассекает и точит Всех на Земле повидала она Времени очи. Синквейн Образный, точный Обобщает, развивает, обучает “Сила речи состоит в умении выразить многое в немногих словах” Творчество.
 60. 60. Прийом “Намалюйте совість”
 61. 61. Совість. Совість.
 62. 62. Лист по колу Об`єднайтесь у групи. У кожного має бути листочок і ручка. Напишіть три речення по темі, потім передайте свій листок сусіду. Отримавши листок сусіда, продовжіть його роботу, написав ще три речення, передайте сусіду. Листочки рухаються до тих пір, поки до кожного не повернется листок, в якому були написані його перші речення.
 63. 63. Джерела Інтернету • Сайт международного журнала о критическом мышлении «Перемена» http://www.ct-net.net/ru/rwct_tcp_ru • Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php?subject=9 • Газета «Первое сентября» http://ps.1september.ru/newspaper.php?year=2004&num=70 • Учебная программа курса «Технологии компетентностно-ориентированного образования: «Развитие критического мышления через чтение и письмо» • Е.Е.Вишнякова «Не только о технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо» • С.В.Столбунова. Лекция №1. «Технология развития критического мышления через чтение и письмо» • А.Ковальчукова «Нарисуйте счастье» • И.Васюта, А.Махотина «Использование приемов развития критического мышления на уроках литературы»
 64. 64. Успіху !!!

×