O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Evolución correxido axustado

2.961 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Evolución correxido axustado

 1. 1. Tema 5. A evolución biolóxica
 2. 2. Panespermia: a vida veu do espacio…
 3. 3. Orixe da vida. <ul><li>1.2.A xeración expontánea </li></ul><ul><li>Demostración para descartar a teoría da xeración expontánea: </li></ul><ul><li>Francesco Redi (XVII) </li></ul>
 4. 4. Orixe da vida. <ul><li>1.2.A xeración expontánea </li></ul><ul><li>Louis Pasteur (XIX): </li></ul><ul><ul><li>Todo ser vivo procede doutro </li></ul></ul>
 5. 5. 1.Principais T as evolutivas <ul><li>1.3. As primeiras células. </li></ul><ul><ul><li>Alexander Oparin e a Tª sobre a orixe da vida </li></ul></ul><ul><ul><li>Stanley Miller </li></ul></ul><ul><ul><li>Joan Oró </li></ul></ul><ul><li>As tres apuntan a: </li></ul><ul><ul><li>Sopa primitiva </li></ul></ul><ul><ul><li>Aparición da capacidade de reproducirse das biomoléculas </li></ul></ul><ul><ul><li>Unión das biomoléculas para formar coacervados </li></ul></ul>
 6. 14. 1.Principais T as evolutivas <ul><li>2.1.Evolución biolóxica: gradual e en escalas de tempo de millóns de anos. </li></ul><ul><ul><li>Fixismo: Especies invariables </li></ul></ul><ul><ul><li>Catastrofismo/creacionismo: Trataba de explicar a existencia de fósiles. </li></ul></ul><ul><ul><li>27 episodios de creación/aniquilación </li></ul></ul><ul><li>2.2. Tª de J.B. Lamarck (1744-1829) </li></ul><ul><ul><li>Os seres vivos adáptanse por tendencia ao perfeccionamento </li></ul></ul><ul><ul><li>Lei do uso ou desuso dos órganos </li></ul></ul><ul><ul><li>A función crea ó órgano </li></ul></ul><ul><ul><li>Herdanza dos caracteres adquiridos </li></ul></ul>
 7. 16. 1.Principais T as evolutivas <ul><li>3.1. ½ S. XIX. Charles Darwin. Tª Selección Natural </li></ul><ul><ul><li>Link viaxe </li></ul></ul>
 8. 17. Puntos da Tª de Darwin <ul><li>As especies se reproducen en gran nº </li></ul><ul><li>Os recursos son limitados: espacio, alimento.. </li></ul><ul><li>Existe variabilidade dentro de cada especie. </li></ul><ul><li>Establécese unha loita pola existencia onde permanecen só os máis adapatados. A selección natural. </li></ul><ul><li>Os descendentes herdan caracteres dos pais </li></ul>
 9. 18. 1.Principais T as evolutivas <ul><li>3.2. O Neodarwinismo: </li></ul><ul><ul><li>Mutacións e selección natural son as que levan ao cambio evolutivo </li></ul></ul><ul><li>3.3. T as actuais: </li></ul><ul><ul><li>Gradualismo: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rexistro fósil é incompleto </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Evolución gradual & continua </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Equilibrio puntuado ou saltacionismo (Eldredge & Gould): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grandes períodos de estabilidade/períodos curtos de inestabilidade con gran nº de novidades. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Explicaría o rexistro fósil </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Macromutacións: procesos de especiación que afectaron a grandes grupos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Evolución en mosaico: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A velocidade de cambio dos órganos non é igual. Algúns son moi estables mentres outros evolucionan gradualmente. </li></ul></ul></ul>
 10. 19. o
 11. 20. Gradualismo vs Saltacionismo Gradualismo: Pequenos cambios pero constantes Equilibrio puntuado ou saltacionismo :
 12. 21. As probas da evolución <ul><ul><li>Probas evolutivas procedentes de: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paleontoloxía </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Embrioloxía </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anatomía comparada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bioxeografía </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bioloxía molecular </li></ul></ul></ul>
 13. 22. O rexistro fósil máis antiguo corresponde a organimos máis sinxelos Paleontolóxicas: A importancia dos fósiles Hai 540 millóns de anos Actualidade
 14. 23. Paleontolóxicas: os elos ou eslabóns
 15. 26. Anatomía comparada:órganos homólogos
 16. 27. Anatomía comparada: órganos análogos
 17. 28. Anatomía comparada : órganos vestixiais <ul><li>Órganos vestixiais: Se trata de órganos atrofiados, sen función algunha na actualidade, pero que poden revelar a existencia dos antepasados, para os que estos órganos eran necesarios. Por exemplo, nos golfinños e focas. </li></ul>
 18. 29. Probas bioxeográficas
 19. 30. Probas embriolóxicas
 20. 31. Evidencias da bioloxía molecular: ADN
 21. 32. 4.Mecanismos da evolución <ul><li>4.1. As mutacións fonte de variabilidade. </li></ul><ul><ul><li>Mutación : cambio ao chou do AND dun ser vivo </li></ul></ul><ul><ul><li>Os mutante s proporcionan novos xenotipos sobre os cales actuar a evolución </li></ul></ul><ul><ul><li>Proporcionan variabilidade á población dunha especie. </li></ul></ul><ul><ul><li>As mutacións poden ser: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Positivas: Mellora adaptativa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Neutras </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Negativas: Desventaxa adaptativa </li></ul></ul></ul>
 22. 33. Mutación
 23. 34. O caso da avelaíña do bidueiro. Revolución Industrial (Manchester, 1850) A RESERVA DE VARIABILIDADE XENÉTICA é o que permite aos individuos irse acomodando e adaptando aos cambios ambientais… Unha población suficientemente diversa ten máis probabilidade de sobrevivir e de que algún dos seus indiviuos esté adaptado as novas condicións
 24. 35. Cor branca e vive sobre troncos de bidueiras, que soen estar cubertos de liques brancos. Así, pasa inadvertida ante os depredadores: os paxaros. As que teñen unha mutación que failles ser escuras, son presas fáciles. Éstas son minoritarias. O caso da avelaíña do bidueiro. Revolución Industrial (Manchester, 1850)
 25. 36. Cara 1850, en plena Revolución Industrial, a contaminación atmosférica matou a moitos liques  os troncos de bidueiras xa non tiñan liques e amosaban cor escura… As avelaíñas blancas convertéronse na presa doada dos paxaros… As mutantes escuras pasaban inadvertidas no novo ambiente e se reproducían… En 50 anos, o 99% da poboación era escura…
 26. 37. … Un século máis tarde, a calidade ambiental mellorou e la contaminación desapareceu da zona… Os líquenes voltaron a aparecer sobre as bidueiras… e a situación voltou a cambiar… … As avelaíñas blancas volven a ser outra vez maioría!!
 27. 38. 4.2. A Recombinación xenética <ul><li>A recombinación dos xenes ao chou produce gametos diferentes que aumentan a variabilidade xenética </li></ul><ul><li>A unión dos gametos é ao chou, aumenta esta variabilidade xenotípica </li></ul>
 28. 39. 4.3.Variabilidade e Selección natural <ul><li>Unha poboación aumentará a súa variabilidade a través de: </li></ul><ul><ul><li>Mutación: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ +” Aumentan a supervivencia: mellor adaptación </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ -” Diminúen supervivencia: menor adaptación </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Recombinación </li></ul></ul><ul><li>A selección natural preservará aqueles xenotipos máis aptos, eliminará os desfavorables. </li></ul><ul><li>As mutacións provocarán pequenos cambios que se suman paseniño ao longo de milleiros de anos, permitindo a evolución </li></ul><ul><li>A selección natural non ten ningún obxectivo. </li></ul>
 29. 40. 5. Formación dunha especie <ul><li>Especie: Conxunto de individuos de características similares que poden cruzarse entre si, pero que están illados reproductivamente doutros grupos afíns </li></ul><ul><li>Especiación: proceso polo cal unha poboación dunha  determinada especie da lugar a outra ou outras poboacións, illadas reproductivamente da poboación anterior e entre si, que co tempo irán acumulando outras diferencias xenéticas. </li></ul>
 30. 41. A especiación pode darse de dúas formas: alopátrica e simpátrica
 31. 42. Especiación Alopátrica <ul><li>Tamén chamada especiación xeográfica . </li></ul><ul><li>Separación xeográfica de poboacións que comparten un acervo xenético común . </li></ul><ul><ul><li>Pero que sometidas a diferentes condicións ambientais, evolucionaron independientemente ata xerar novas especies. </li></ul></ul>
 32. 43. .....especiación alopátrica <ul><li>Barreira xeográfica . </li></ul><ul><li>A separación entre poboacións pode ser debida a migración, a extinción das poboacións situadas en posicións xeográficas intermedias, ou mediada por sucesos xeolóxicos. </li></ul><ul><li>É o mecanismo de especiación máis extendido entre os vertebrados. </li></ul>
 33. 44. Especiación Simpátrica <ul><li>Prodúcese dentro dun mesmo espacio xeográfico. </li></ul><ul><li>Non ten barreiras de illamento xeográfico. </li></ul><ul><li>Esto implica que as novas poboacións empreguen nichos ecolóxicos diferentes pero dentro do intervalo de distribución da especie ancestral. </li></ul>
 34. 45. <ul><li>O illamento reproductor neste proceso pode xurdir como consecuencia da colonización e explotación de novos hábitats por individuos xenéticamente diferenciados por mutacións ou que se alimenten de distintos recursos ou por un desenvolvemento extremo na variabilidade, onde se producen mecanismos de illamento polas diferencias extremas en tamaños, formas, conductas,etc. </li></ul>Especiación simpátrica
 35. 46. Mecanismos de illamento. Son de dous tipos: <ul><li>Precigóticos: os que impiden que se forme o cigoto: </li></ul><ul><ul><li>Incompatibilidade de xenitais </li></ul></ul><ul><ul><li>Falta de resposta a chamada sexual(ineficiencia de feromonas) </li></ul></ul><ul><ul><li>Incompatibilidade de gametos </li></ul></ul><ul><ul><li>Illamento por diferencias de hábitat ou conducta </li></ul></ul><ul><li>Postcigóticos: os que fan inviable ou estéril ao cigoto. </li></ul><ul><ul><li>Aborto do embrión ou feto. </li></ul></ul><ul><ul><li>Morte prematura do recén nacido. </li></ul></ul><ul><ul><li>Esterilidade do adulto. </li></ul></ul><ul><ul><li>Esterilidade do híbrido. </li></ul></ul>
 36. 47. 5.3.Biodiversidade <ul><li>É o conxunto de especies que habitan a Terra froito da evolución de millóns de anos. Tamén se engloba a variedade de ecosistemas . </li></ul><ul><li>Vídeo: </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=2Xip14iRiJk </li></ul>
 37. 48. As Illas Galápagos
 38. 49. Nas Illas Galápagos <ul><li>Habitan unha gran variedade de pinzóns. </li></ul><ul><li>Estes proveñen dunha forma ancestral chegada do continente. </li></ul><ul><li>As diferentes especies viven no chan, nas árbores ou alternando ambos hábitats </li></ul><ul><li>Se alimentan de froitos, sementes, insectos e codia das cactáceas. </li></ul>
 39. 50. que tipo de especiaciación é esta?
 40. 51. ...fundamenta as conclusións no seguiente: <ul><li>Observa os diferentes tamaños e formas dos picos. </li></ul><ul><li>Aliméntanse de diferentes recursos. </li></ul><ul><li>Reflexiona: o ancestro é o mesmo, pero difiren en hábitat (xeográfico eu/o ecolóxico). </li></ul>
 41. 52. 5.4.O papel da humanidade na extinción de especies e as súas causas <ul><li>Actualmente o home é o principal agresor da Terra. Consecuencias das súas accións: </li></ul><ul><ul><li>Perda de biodiversidade </li></ul></ul><ul><ul><li>Extinción de especies (unha /día!) </li></ul></ul><ul><ul><li>Alteración de hábitats e ecosistemas completos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cambio no clima global do planeta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Contaminación das cadeas tróficas… </li></ul></ul><ul><li>Vídeo: </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=G_vL7crePRA </li></ul>
 42. 53. A Orixe da especie humana Vídeo: http://cienciasnarede-4eso-bioxeo.blogspot.com/2010/02/tema-5-orixe-da-vida-evolucion-videos.html

×