O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Start whit why (20)

Anúncio

Start whit why

 1. 1. ‫در‬‫‌جا‬‫ن‬‫ای‬‌‫ه‬‫خالص‬‫کتاب‬«‫با‬‫چرا‬‫شروع‬‫کنید‬»‫را‬،‫‌خوانید‬‫ی‬‫م‬‫با‬ ‫قانون‬«‫دایره‬‫طالیی‬»‫آشنا‬‫‌شوید‬‫ی‬‫م‬‫و‬‫‌آموزید‬‫ی‬‫م‬‫که‬‫چرا‬ ‫رهبران‬‫بزرگ‬‫و‬‫موفق‬‫همواره‬‫‌جای‬‫ه‬‫ب‬‫مدیریت‬‫اذهان‬،‫مردم‬ ‫‌بخش‬‫م‬‫الها‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫هستند‬ Great leaders are able to inspire people to act
 2. 2. ‌‫سینک‬‫‌کنند‬‫ی‬‫‌بخش‌پیش‌از‌هر‌چیز‌هدفی‌را‌تعیین‌و‌آن‌را‌دنبال‌م‬‫م‬‫فهمید‌که‌رهبران‌الها‬‌.‌‫این‌که‬ ‫‌شان‌در‌درجه‌دوم‌اهمیت‌قرار‌دارد‬‫ف‬‫‌آورند‌در‌مقایسه‌با‌هد‬‫ی‬‫‌کنند‌و‌چه‌به‌بار‌م‬‫ی‬‫چه‌م‬‌‌.
 3. 3. ‫هر‬‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شخص‬‫میداند‬ ‫دنیا‬‫میدهند‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫موفق‬ ‫افراد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سازمانها‬ ‫که‬.‫از‬ ‫برخی‬‫ا‬‫ین‬ ‫افراد‬‫به‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫میدهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫ای‬ ‫نحوی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫میدانند‬‫ارزش‬ ‫آن‬‫م‬ ،‫متفاوت‬ ‫آفرینی‬‫الکیت‬ ‫میگویند‬ ‫انحصاری‬ ‫شیوه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫انحصاری‬ ‫فروش‬.‫سن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫ای‬ ‫برتری‬ ‫دلیل‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫تعداد‬ ‫اما‬‫را‬ ‫ازمانها‬ ‫بسیار‬ ‫میدانند‬‫است‬ ‫کم‬.‫منظور‬‫از‬‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫سودآوری‬ ‫آن‬ ‫انجام‬ ‫دلیل‬‫نیست‬‫نت‬ ‫منظنور‬ ‫بلکه‬ ،‫و‬ ‫یجنه‬ ‫منظور‬ ‫همواره‬ ،‫است‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫هدف‬‫انجام‬ ‫از‬ ‫هدف‬‫میباشد‬ ‫کار‬.‫منظور‬‫از‬‫هدف‬ ،‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫چرایی‬ ‫میباشد‬ ‫آن‬ ‫انجام‬ ‫از‬. ‫اینکه‬‫چیست‬ ‫شما‬ ‫انگیزه‬‫؟‬ ‫میباشد‬ ‫چه‬ ‫شما‬ ‫اعتقاد‬ ‫و‬ ‫باور‬‫؟‬ ‫چه‬ ‫به‬‫سازمان‬ ‫دالیلی‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫شما‬ ‫شرکت‬ ‫و‬‫؟‬ ‫چرا‬‫میشوید؟‬ ‫بیدار‬ ‫رختخواب‬ ‫از‬ ‫صبح‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫و‬‫باشد‬ ‫چرا‬ ‫اصال‬‫که‬ ‫کسی‬‫دهد؟‬ ‫اهمیت‬ ‫موضوع‬ ‫ای‬ ‫به‬ ‫بنابرای‬‫شیوه‬ ،‫فکرکردن‬‫سنم‬ ‫بنه‬ ‫بیرون‬ ‫از‬ ‫همواره‬ ‫ما‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫شیوه‬ ،‫ما‬ ‫عملکرد‬ ‫شیوه‬ ،‫ما‬‫دورن‬ ‫ت‬ ‫میباشد‬.‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شروع‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫مسائل‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫یعنی‬‫مسائل‬ ‫سمت‬‫مین‬ ‫پیش‬ ‫مبهم‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬‫رویم‬.‫امنا‬ ‫رهبران‬‫بخش‬ ‫الهام‬‫سازمانهای‬ ،‫بخش‬ ‫الهام‬،‫نظر‬ ‫صرف‬،‫وسعتشان‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫از‬‫نظر‬ ‫صرف‬‫کنه‬ ‫صنعتی‬ ‫از‬‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫آن‬‫میکننند‬ ‫برقنرار‬ ‫ارتبناط‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫عمل‬ ،‫کرده‬ ‫فکر‬ ‫بیرون‬ ‫به‬ ‫دورن‬ ‫از‬ ‫همواره‬ ،‫میکنند‬.‫یع‬‫از‬ ‫ننی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شروع‬ ‫مبهم‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫بسیار‬ ‫مسائل‬‫بسیار‬ ‫مسائل‬‫میرسند‬ ‫سهل‬ ‫و‬ ‫ساده‬.
 4. 4. ‫داشت‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫بیرون‬ ‫از‬ ‫نگاه‬ ‫اگر‬ ‫اپل‬ ‫تفکر‬: ‫ما‬‫های‬ ‫رایانه‬‫بسیار‬‫ای‬ ‫پیشرفته‬‫تولید‬‫کنیم‬ ‫می‬،‫طراحی‬ ‫آنها‬‫کنردن‬ ‫کنار‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫زیبایی‬ ‫بسیار‬‫آنهنا‬ ‫بنا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کاربران‬ ‫تمامی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آسان‬ ‫بسیار‬‫پسندند‬ ‫می‬. ‫کنید؟‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫دارید‬ ‫تمایل‬ ‫آیا‬ ‫دارد‬ ‫بیرون‬ ‫به‬ ‫درون‬ ‫از‬ ‫نگاه‬ ‫وقتی‬ ‫اپل‬ ‫تفکر‬: ‫هر‬‫انجام‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫کاری‬‫دهیم‬ ‫می‬‫ایجاد‬ ‫کنونی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫تغییری‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫باور‬ ،‫کنند‬ ‫می‬‫بناور‬ ،‫کن‬ ‫دارینم‬‫ه‬ ‫ای‬ ‫بگونه‬‫فکر‬ ‫متفاوت‬‫ایم‬ ‫کرده‬.‫محصنوالت‬ ‫تولیند‬ ،‫موجنود‬ ‫وضنعیت‬ ‫کشیدن‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫شیوه‬‫بنا‬ ‫ی‬ ‫بسیار‬ ‫طراحی‬‫کننده‬ ‫خیره‬‫زیبا‬ ‫و‬‫باشد‬ ‫می‬.‫که‬ ‫محصوالتی‬‫آسان‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬‫همگنان‬ ‫و‬ ‫لذت‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫از‬‫برند‬ ‫می‬.‫ما‬ ‫شکل‬ ‫بدی‬‫های‬ ‫رایانه‬‫و‬ ‫عالی‬ ‫بسیار‬‫پسندی‬ ‫همه‬‫تولید‬ ‫را‬‫ک‬‫ایم‬ ‫رده‬. ‫کنید؟‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫تمایل‬ ‫آیا‬
 5. 5. •‫منطقی‬ ‫تصمیمات‬ •‫های‬ ‫تحلیل‬ ‫محاسباتی‬ •‫زبان‬ •‫تصمیمات‌منطقی‬ •‫تحلیل‌های‌محاسباتی‬ •‫زبان‬
 6. 6. •‫احساسات‬ •‫عواطف‬ •‫رفتارهای‌بشری‬ •‫عدم‌توانایی‌در‌بکار‌گیری‌و‌یادگیری‌زب‬‫ان‬
 7. 7. ،‫بفروشید‬ ‫دارند‬ ‫احتیاج‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاالیی‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫ای‬ ‫هدف‬ ‫بلکه‬‫کسانی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاال‬ ‫همان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫هدف‬‫بفروشید‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫باور‬ ‫دارید‬ ‫باور‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫که‬.
 8. 8. •‫بودجه‌پنجاه‌هزار‌دالری‌از‌دپارتمان‌جنگ‬ •‫مدرس‌هاروارد‬ •‫استخدام‌بهترین‌مهندسین‬ •‫حمایت‌نیویورک‌تایمز‬ ‫لنگلی‬‫پیرپانت‬‫ساموئل‬ ‫نکردنی‬ ‫باور‬ ‫شهرت‬ ‫و‬ ‫فراوان‬ ‫ثروت‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫هدف‬
 9. 9. •‫بدون‌بودجه‌مالی‬ •‫بدون‌تحصیالت‌دانشگاهی‬ •‫داشتن‌هدف‬ •‫وجود‌همکاران‬ ‫رایت‬‫ویلبر‬‫و‬‫اولیور‬ ‫رویا‬:‫اگر‬‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫پرنده‬ ‫ماشی‬ ‫مشکل‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫راهکاری‬ ‫بتوانند‬، ‫دهند‬ ‫تغییر‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫حرکت‬ ‫سیر‬ ‫میتوانند‬
 10. 10. ‫جذب‌کسانی‌که‌باور‌ما‌را‌باور‌دارند‌چه‌اهمیتی‌دارد؟‬
 11. 11. ‫نا‬‫ن‬‫م‬ ‫نه‬‫ن‬‫جامع‬ ‫از‬ ‫ند‬‫ن‬‫درص‬ ‫نیم‬‫ن‬‫ن‬ ‫و‬ ‫دو‬ ‫نی‬‫ن‬‫اول‬ ‫نکیل‬‫تشن‬ ‫را‬ ‫نا‬‫من‬ ‫نرعی‬‫مختن‬ ‫و‬ ‫نوآوران‬‫نن‬ ‫سیزده‬ ،‫میدهند‬‫و‬‫نیم‬‫از‬ ‫بعندی‬ ‫درصند‬ ‫مرحلنه‬ ‫در‬ ‫کنه‬ ‫هستند‬ ‫افرادی‬ ‫ما‬ ‫جامعه‬ ‫محصول‬ ‫پذیرای‬ ‫اولیه‬‫می‬‫باشند‬‫سنی‬ ،‫و‬ ‫را‬ ‫اولینه‬ ‫اکثرینت‬ ‫جامعه‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫چهار‬ ‫تشکیل‬‫می‬‫دهند‬، ‫ثانوی‬ ‫اکثریت‬ ‫بعدی‬ ‫درصد‬ ‫چهار‬ ‫و‬ ‫سی‬‫و‬ ‫ه‬ ‫درصد‬ ‫شانزده‬ ‫انتها‬ ‫در‬‫باقیمانده‬،‫کس‬‫انی‬ ‫عقب‬ ‫دیگران‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هستند‬‫افتاده‬‫اند‬.
 12. 12. ‫از‬ ‫مثال‬ ‫یک‬‫بزرگتری‬‫شکست‬‫پیروزی‬ ‫بزرگتری‬ ‫و‬ ‫از‬‫نوآوری‬ ‫انتشار‬ ‫قانون‬ ‫تیوو‬ ‫تجاری‬ ‫شکست‬ ‫تابستان‬ ‫در‬1963،‫میدانگ‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ ‫پنجاه‬ ‫و‬ ‫دویست‬ ‫از‬ ‫بیش‬‫اه‬ ‫بزرگ‬‫واشنگت‬ ‫شهر‬‫کینن‬ ‫دکتر‬ ‫سخنرانی‬ ‫تا‬ ‫آمدند‬ ‫هم‬ ‫گرد‬‫را‬ ‫گ‬ ‫بشنوند‬.‫هیچ‬‫ای‬ ‫دعوتنامه‬‫هن‬ ‫و‬ ‫بنود‬ ‫نشده‬ ‫فرستاده‬ ‫آنها‬ ‫برای‬‫یچ‬ ‫را‬ ‫تاریخی‬ ‫نیز‬ ‫اینترنتی‬ ‫سایت‬‫همایش‬ ‫برای‬‫مشن‬ ‫سنخنرانی‬‫خص‬ ‫نکرده‬‫بود‬.‫او‬‫دارم‬ ‫باور‬ ‫م‬ ‫که‬ ‫میگفت‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫همواره‬.‫ن‬ ‫مردم‬‫ینز‬ ‫بودند‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫باور‬ ‫داشت‬ ‫باور‬ ‫و‬ ‫ایمان‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫به‬. ‫که‬ ‫داشت‬ ‫باور‬ ‫کینگ‬ ‫دکتر‬‫د‬ ‫وجود‬ ‫دنیا‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫قانون‬ ‫نوع‬ ‫دو‬‫ارد‬: ‫شنده‬ ‫سناخته‬ ‫برتر‬ ‫نیروی‬ ‫یک‬ ‫بوسیله‬ ‫که‬ ‫آنهایی‬‫کن‬ ‫آنهنایی‬ ‫و‬‫ه‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫انسان‬ ‫توسط‬.‫بو‬ ‫کنه‬ ‫قوانینی‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫فقط‬ ‫و‬‫سنیله‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫انسان‬‫باش‬ ‫همخوان‬ ‫برتر‬ ‫قدرت‬ ‫ساخته‬ ‫قوانی‬ ‫با‬‫د‬‫ما‬ ‫کنرد‬ ‫خنواهیم‬ ‫زنندگی‬ ‫عادالننه‬ ‫دنیای‬ ‫یک‬ ‫در‬.‫هرحنال‬ ‫بنه‬‫او‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫سخنرانی‬"‫دارم‬ ‫روینا‬ ‫ینک‬ ‫م‬"‫کنرد‬ ‫اینراد‬ ‫را‬.‫موضنوع‬ ‫او‬ ‫سخنرانی‬"‫دارم‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫م‬"‫نبود‬. ‫تلویزین‬ ‫زننده‬ ‫برنامنه‬ ‫که‬ ‫میکنیم‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫محصولی‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫اعالم‬ ‫آنها‬‫را‬ ‫ونی‬ ‫متوقف‬‫می‬‫کند‬‫رد‬ ‫را‬ ‫بازرگانی‬ ‫پیامهای‬ ،‫می‬‫کند‬،‫برنامه‬‫های‬‫زنده‬‫عقنب‬ ‫بنه‬ ‫را‬ ‫برمیگرداند‬‫و‬ ‫ارد‬ ‫میسن‬ ‫خناطر‬ ‫بنه‬ ‫را‬ ‫داریند‬ ‫آن‬ ‫دیدن‬ ‫به‬ ‫عادت‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫و‬ ‫حتی‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫ای‬ ‫تیوو‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫ذخیره‬‫شما‬‫درخواست‬‫انجنام‬ ‫کنیند‬ ‫می‬‫دهد‬.‫بناور‬ ‫را‬ ‫ادعنا‬ ‫ای‬ ‫هرگز‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫داشتند‬ ‫اظهار‬ ‫جامعه‬ ‫بدبی‬ ‫افراد‬‫نمنی‬ ‫کنیم‬.‫اصال‬ ‫ما‬ ،‫نداریم‬ ‫محصول‬ ‫ای‬ ‫به‬ ‫احتیاجی‬ ‫ما‬‫ای‬‫محصول‬‫نداریم‬ ‫دوست‬ ‫را‬. ‫را‬ ‫ما‬ ‫خود‬ ‫ادعاهای‬ ‫با‬ ‫شما‬‫می‬‫ترسانید‬. ‫تبلیغ‬ ‫چنی‬ ‫آنها‬ ‫اگر‬ ‫میافتاد‬ ‫اتفاقی‬ ‫چه‬‫می‬‫کردند‬: ‫اگر‬‫هستید‬ ‫افرادی‬ ‫دسته‬ ‫از‬ ‫شما‬‫عالقمند‬‫که‬‫ک‬ ‫تسلط‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫داشت‬ ‫به‬‫بنر‬ ‫امل‬ ‫تمام‬‫های‬ ‫جنبه‬‫خود‬ ‫زندگی‬‫باشید‬ ‫می‬‫تول‬ ‫شنما‬ ‫برای‬ ‫مفید‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫ما‬ ،‫یند‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬‫برنامه‬ ‫محصول‬ ‫ای‬ ،‫تلویزیونی‬ ‫زنده‬‫متوقف‬ ‫را‬‫کنند‬ ‫منی‬،‫هن‬ ‫پینام‬‫ای‬ ‫رد‬ ‫را‬ ‫بازرگانی‬‫کند‬ ‫می‬‫ذخین‬ ‫شما‬ ‫درخواست‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫برنامه‬ ،‫ره‬ ‫کند‬ ‫می‬‫دیگر‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬‫به‬ ‫را‬‫میکند‬ ‫عرضه‬ ‫شما‬. ‫کینگ‬ ‫لوتر‬ ‫مارتی‬ ‫بزرگ‬ ‫پیروزی‬
 13. 13. ‫کردید‬ ‫گوش‬ ‫م‬ ‫های‬ ‫حرف‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫متشکرم‬ ‫آذی‬ ‫رضا‬ ‫محمد‬ www.iranfa.ir Telegram.me/isfadmin Instagram.com/m.r.azin info@iranfa.ir

×