O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

چگونه از ایده‌‌ای خلاقانه به محصولی نوآورانه برسیم؟

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 7 Anúncio

چگونه از ایده‌‌ای خلاقانه به محصولی نوآورانه برسیم؟

Baixar para ler offline

اجرای ایده همیشه امری کلیدی برای شروع کسب‌و‌کاری موفق است.
اگر ایده‌ی فوق‌العاده‌تان را پیدا کردید، برای تبدیل آن به محصول کارهایی که در ادامه مطرح می‌کنیم را انجام دهید:
http://www.modirinfo.com/content/4/48671/

اجرای ایده همیشه امری کلیدی برای شروع کسب‌و‌کاری موفق است.
اگر ایده‌ی فوق‌العاده‌تان را پیدا کردید، برای تبدیل آن به محصول کارهایی که در ادامه مطرح می‌کنیم را انجام دهید:
http://www.modirinfo.com/content/4/48671/

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (12)

Semelhante a چگونه از ایده‌‌ای خلاقانه به محصولی نوآورانه برسیم؟ (20)

Anúncio

Mais de Modirinfo (20)

چگونه از ایده‌‌ای خلاقانه به محصولی نوآورانه برسیم؟

  1. 1. ‫از‬ ‫ترس‬ ‫بدیم‬ ‫اجازه‬ ‫نباید‬ ،‫بشه‬ ‫باعث‬ ‫مون‬‫ایده‬ ‫رفتن‬ ‫لو‬ ‫کنیم‬ ‫فراموش‬ ‫اونو‬ ‫کردن‬ ‫اجرایی‬! ‫از‬ ‫چگونه‬‌‫‌ای‌خالقانه‬‌‫ه‬‫اید‬‫به‬‌‫محصولی‌نوآورانه‬‫برسیم‬‫؟‬
  2. 2. 2 ‫موفق‬ ‫کاری‬‫و‬‫کسب‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫کلیدی‬ ‫امری‬ ‫همیشه‬ ‫ایده‬ ‫اجرای‬‫است‬. ‫اگر‬‫ی‬‫ایده‬‫پیدا‬ ‫را‬ ‫تان‬‫العاده‬‫فوق‬‫کردید‬،‫برای‬‫محصول‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تبدیل‬‫مط‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬‫رح‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کنیم‬‫می‬:
  3. 3. 3 ۱.‫کنید‬ ‫اعتبارسنجی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫ایده‬: ‫و‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫شوید‬ ‫زده‬‫هیجان‬ ‫خیلی‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫را‬ ‫تان‬‫منابع‬،‫کنید‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫ای‬‫ایده‬ ‫هر‬ ‫روی‬‫ببینید‬: ‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫ایده‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫واقعی‬ ‫نیاز‬ ‫آیا‬ ‫ی‬‫ایده‬‫است؟‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫چقدر‬ ‫شما‬ ‫آیا‬‫کند؟‬‫می‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫واقعی‬ ‫چالشی‬ ‫آیا‬‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫اجرا‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫انتظارش‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ ‫واقعا‬ ‫تان‬‫جذاب‬ ‫ی‬‫ایده‬‫؟‬ ‫افرادی‬‫گویند‬‫می‬ ‫را‬ ‫تان‬‫ایده‬ ‫های‬‫نقص‬ ‫و‬ ‫ها‬‫کاستی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫صادق‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بیابید‬ ‫را‬. ‫این‬‫است‬ ‫کار‬‫و‬‫کسب‬ ‫اندازی‬‫راه‬ ‫ی‬‫مرحله‬ ‫ترین‬‫مهم‬ ‫مرحله‬.
  4. 4. 4 2.‫برای‬‫خیر؟‬ ‫یا‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫واقعی‬ ‫بازار‬ ‫تان‬‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫حتی‬‫نباشد‬ ‫بزرگ‬ ‫کافی‬ ‫ی‬‫اندازه‬ ‫به‬ ‫بازارتان‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫هم‬ ‫خوبی‬ ‫خیلی‬ ‫ی‬‫ایده‬ ‫اگر‬. ‫تحقیقات‬‫نه‬ ‫یا‬ ‫دارد‬ ‫گذاشتن‬ ‫وقت‬ ‫ارزش‬ ‫تان‬‫ایده‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫شما‬ ‫به‬. ‫دارید‬ ‫رشد‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بزرگ‬ ‫کافی‬ ‫ی‬‫اندازه‬ ‫به‬ ‫تان‬‫ایده‬ ‫برای‬ ‫موردنظر‬ ‫بازار‬ ‫آیا‬‫؟‬ ‫مهم‬‫از‬ ‫گروهی‬ ‫شما‬ ‫بازار‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬‫مند‬‫عالقه‬ ‫شما‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫بالقوه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مشتریانی‬‫خواهن‬‫بود‬ ‫د‬. ‫که‬ ‫نکنید‬ ‫فکر‬ ‫البته‬‫بالقوه‬ ‫خریدار‬ ‫یا‬ ‫کاربر‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫افراد‬ ‫همه‬‫باشند‬!
  5. 5. 5 3.‫بهترین‬‫استخدام‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫افرادی‬‫کنید‬: ‫ن‬ ‫اکتفا‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫مراجعه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫استخدام‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫اولین‬ ‫به‬ ‫نیرو‬ ‫جذب‬ ‫فرایند‬ ‫در‬‫کنید‬. ‫روی‬‫ساخت‬ ‫سریع‬ ‫فرایند‬ ‫ی‬‫عهده‬ ‫از‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تمرکز‬ ‫مناسبی‬ ‫افراد‬‫ب‬ ‫محصول‬‫رآیند‬ ‫کسب‬‫رشد‬ ‫مناسب‬ ‫افراد‬ ‫انتخاب‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ،‫موفق‬ ‫کارهای‬ ‫و‬‫کنند‬‫می‬.
  6. 6. 6 4.‫هر‬‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫تر‬‫سریع‬ ‫چه‬‫شوید‬: ‫بعد‬‫از‬،‫تحقیق‬‫سازی‬‫نمونه‬‫اولیه‬‫و‬،‫تست‬‫دیگر‬‫در‬‫اندازی‬‫راه‬‫کار‬‫و‬‫کسب‬‫و‬‫گرفتن‬‫بازخورد‬‫تردید‬‫نک‬‫نید‬.‫اگر‬‫در‬ ‫مورد‬‫تان‬‫ایده‬‫متقاعد‬‫اید‬‫شده‬‫که‬‫نیاز‬‫واقعی‬‫به‬‫آن‬‫وجود‬،‫دارد‬‫تان‬‫ایده‬‫را‬‫اندازی‬‫راه‬‫کرده‬‫و‬‫تکرار‬‫کنید‬. ‫باید‬‫محصولی‬‫کاربردی‬‫را‬‫ی‬‫روانه‬‫بازار‬،‫کنید‬‫نه‬‫محصولی‬‫کامل‬‫را‬. ‫هر‬‫چه‬‫قدر‬‫تر‬‫سریع‬‫بتوانید‬‫از‬‫طریق‬ ‫بازخورد‬‫کاربران‬،‫مشکالت‬‫تان‬‫محصول‬‫را‬ ‫برطرف‬،‫کنید‬‫به‬‫همان‬‫اندازه‬‫تان‬‫محصول‬‫بهتر‬ ‫تواند‬‫می‬‫نیاز‬‫مخاطبین‬‫بیشتری‬ ‫را‬‫برآورده‬‫کند‬.
  7. 7. 7 http://www.modirinfo.com/content/4/48671/

×