O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

راز موفقیت میلیونرهای خود ساخته8

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 11 Anúncio

راز موفقیت میلیونرهای خود ساخته8

Baixar para ler offline

حقیقت این است که بیشتر میلیونرهای خودساخته افرادی معمولی و با تحصیلات معمولی هستند که شغلی عادی دارند و در محله ای معمولی زندگی می کنند. اما فهمیده اند افراد دیگری که از نظر مالی موفق هستند چه کارهایی انجام می دهند و همان کارها را بارها و بارها انجام داده اند تا اینکه در نهایت به همان نتیجه ها رسیده اند. این کار نه معجزه است و نه یک اتفاق تصادفی.
http://www.modirinfo.com/content/4/12434/

حقیقت این است که بیشتر میلیونرهای خودساخته افرادی معمولی و با تحصیلات معمولی هستند که شغلی عادی دارند و در محله ای معمولی زندگی می کنند. اما فهمیده اند افراد دیگری که از نظر مالی موفق هستند چه کارهایی انجام می دهند و همان کارها را بارها و بارها انجام داده اند تا اینکه در نهایت به همان نتیجه ها رسیده اند. این کار نه معجزه است و نه یک اتفاق تصادفی.
http://www.modirinfo.com/content/4/12434/

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Semelhante a راز موفقیت میلیونرهای خود ساخته8 (20)

Anúncio

Mais de Modirinfo (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

راز موفقیت میلیونرهای خود ساخته8

 1. 1. 8‫ساخت‬ ‫خود‬ ‫میلیونرهای‬ ‫موفقیت‬ ‫راز‬‫ه‬
 2. 2. 2 ‫گیری‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫خودتان‬ ‫که‬ ‫محدودیتی‬ ‫جز‬ ‫به‬،‫د‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫دیگری‬ ‫محدودیت‬ ‫هیچ‬. ‫شروع‬ ‫بیایید‬ ‫پس‬‫کنیم‬
 3. 3. 3 ‫اگر‬‫کنید‬ ‫می‬ ‫جرئت‬ ‫خورد‬ ‫نخواهید‬ ‫شکست‬ ‫بدانید‬ ‫رویای‬‫بپرورانید؟‬ ‫سر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫رویاهای‬‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫بزرگی‬ ‫و‬ ‫به‬‫بدهید‬ ‫پردازی‬ ‫رویا‬ ‫اجازه‬ ‫خودتان‬
 4. 4. 4 ‫بپرسید‬ ‫ازخودتان‬:‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کدام‬ ‫ها‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫گ‬ ‫می‬ ‫ام‬ ‫زندگی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫مثبت‬ ‫تاثیر‬ ‫بیشترین‬ ‫رسیدم‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫به‬‫ذاشت‬‫؟‬ ‫مسیر‬‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫خود‬ ‫حرکت‬ ‫برای‬ ‫روشنی‬
 5. 5. 5 ‫از‬‫بپرسید‬ ‫خودتان‬:‫ش‬ ‫می‬ ‫تان‬ ‫شرکت‬ ‫رئیس‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫مدت‬ ‫به‬ ‫اگر‬‫دید‬ ‫کردید؟‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫بالفاصله‬ ‫را‬ ‫تغییری‬ ‫چه‬ ‫هستید‬ ‫کار‬ ‫صاحب‬ ‫خودتان‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬
 6. 6. 6 ‫از‬‫بپرسید‬ ‫خودتان‬: ‫کدام‬‫ب‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫خودتان‬ ‫در‬ ‫عالی‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهارت‬‫ه‬ ‫گذا‬ ‫خواهد‬ ‫تان‬ ‫زندگی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫مثبت‬ ‫تاثیر‬ ‫بیشترین‬ ،‫کارگیرید‬‫شت؟‬ ‫متعهد‬‫که‬ ‫شوید‬‫برترین‬‫باش‬‫ید‬
 7. 7. 7 6)‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫حضور‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫در‬. ‫در‬‫کنید‬ ‫کار‬ ‫واقعا‬ ‫هستید‬ ‫سرکار‬ ‫که‬ ‫مدتی‬ ‫تمام‬. ‫در‬‫بودن‬ ‫پرکار‬ ‫روحیه‬ ‫خودتان‬ ‫را‬‫دهید‬ ‫پرورش‬
 8. 8. 8 6)‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫حضور‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫در‬. ‫از‬‫بپرسید‬ ‫خود‬: ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خدماتم‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫بدم‬ ‫انجام‬ ‫توانم‬ ‫می‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫امروز‬‫م‬ ‫دهد؟‬ ‫افزایش‬ ‫خود‬‫کنید‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫خدمت‬ ‫وقف‬ ‫را‬
 9. 9. 9 6)‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫حضور‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫در‬. ‫از‬‫خود‬‫بپرسید‬: ‫در‬‫شد‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫دنیا‬ ،‫بودند‬ ‫من‬ ‫مثل‬ ‫همه‬ ‫اگر‬ ‫دنیا‬‫؟‬ ‫با‬‫دیگران‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫کامال‬‫باشید‬ ‫راست‬ ‫رو‬
 10. 10. 10 6)‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫حضور‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫در‬. ‫با‬‫کنید‬ ‫معاشرت‬ ‫مناسب‬ ‫افراد‬
 11. 11. 11 http://www.modirinfo.com/content/4/12434/

×