O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe
(nový stavebný zákon)
Mgr. Ing. František Palko, PhD.
štátny tajomník
27. mája...
nový návrh vzniká po štyroch
desaťročiach a 33 novelách starého
stavebného zákona
Na jeho príprave pracovala 55 členná pra...
Harmonogram:
2012
začína príprava návrhu nového stavebného zákona, vzniká pracovná skupina
2013
verejnosti bol predstavený...
Kľúčové prínosy
1. Poriadok v území
2. Profesionalita - na stavebných úradoch a
pri výkone činností vo výstavbe
3. Efektív...
Poriadok v území – budeme plánovať
všetky obce budú musieť mať svoj územný plány obce
(v súčasnosti je to povinné len pre ...
Poriadok v území – rýchlejšie povoľovanie
Zastavovací plán zjednoduší a urýchli povoľovanie
• má obsahovať podrobné zastav...
Poriadok v území – čierne stavby
definované ako stavby bez územného rozhodnutia, bez stavebného povolenia
alebo v podstatn...
Profesionalita – menej úradov
• v súčasnosti každá obec je stavebným úradom = 2927 úradov
• Výkon stavebného úradu sa pres...
Profesionalita – vyškolení úradníci
Predpoklady pracovníka stavebného úradu pre výkon svojej funkcie:
 vysokoškolské vzde...
Profesionalita – posilníme inšpekciu
Slovenská stavebná inšpekcia:
• silnejšie postavenie a kompetencie
• celoštátna pôsob...
Profesionalita – zodpovedný prístup
Posilní sa zodpovednosť = kvalita výstavby
Zodpovednosť nezostane len na stavebníkovi
...
Efektívnejšie rozhodovanie – menej konaní
Územné konanie – územné rozhodnutie
Súčasnosť
4 samostatné upravené územné konan...
Efektívnejšie rozhodovanie – kratšie konanie
Jednoduché stavby = skrátenie konania v priemere o 3
mesiace
pre rodinné domy...
Efektívnejšie rozhodovanie – menej úradov
Stavebný súhlas
(konanie na stavebnom úrade)
- pre stavebné úpravy stavieb (okre...
Efektívnejšie rozhodovanie – povinnosť konať
Ak bude správny orgán nečinný, tak
správny orgán oprávnený rozhodnúť
o odvola...
Ďakujem za pozornosť
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Nový stavebný zákon prinesie poriadok, profesionalitu a efektivitu

1.273 visualizações

Publicada em

Vláda dnes schválila návrh nového stavebného zákona. Jeho kľúčové prínosy sa dajú zhrnúť v troch bodoch. Poriadok v území, profesionalita a efektívnejšie rozhodovanie. Tieto výhody, ktoré nový zákon prinesie, pocítia všetci obyvatelia Slovenska. Či už pri riešení vlastného bývania alebo aj kvalitnejšieho prostredia, v ktorom žijú.

Publicada em: Governo e ONGs
 • Seja o primeiro a comentar

Nový stavebný zákon prinesie poriadok, profesionalitu a efektivitu

 1. 1. Návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe (nový stavebný zákon) Mgr. Ing. František Palko, PhD. štátny tajomník 27. mája 2015
 2. 2. nový návrh vzniká po štyroch desaťročiach a 33 novelách starého stavebného zákona Na jeho príprave pracovala 55 členná pracovná skupina zložená zo zástupcov štátnej správy, územnej samosprávy, profesijných združení a organizácií, akademickej obce, expertov z praxe a predstaviteľov zamestnávateľských zväzov a združení v oblasti stavebníctva
 3. 3. Harmonogram: 2012 začína príprava návrhu nového stavebného zákona, vzniká pracovná skupina 2013 verejnosti bol predstavený prvý návrh nového stavebného zákona prebieha diskusia s verejnosťou a poslaneckými klubmi NR SR rokuje expertná skupina pre riešenie problematiky budúcnosti rómskych osád vyhodnocujeme a zapracovávame pripomienky z verejnej diskusie prezentácie v poslaneckých kluboch 2014 prebiehajú a vyhodnocujú sa medzirezortné pripomienkové konania a rozporové konania 2015 Hospodárska - sociálna rada vlády Legislatívna rada vlády SR Plán: 2015 rokovanie vlády SR a NR SR 1. 7. 2016 navrhovaná účinnosť
 4. 4. Kľúčové prínosy 1. Poriadok v území 2. Profesionalita - na stavebných úradoch a pri výkone činností vo výstavbe 3. Efektívnejšie rozhodovanie
 5. 5. Poriadok v území – budeme plánovať všetky obce budú musieť mať svoj územný plány obce (v súčasnosti je to povinné len pre obce nad 2000 obyvateľmi)  obce nad 1000 do konca roku 2023  obce pod 1000 a nad 500 do konca roku 2030  obce pod 500 do konca roku 2037.
 6. 6. Poriadok v území – rýchlejšie povoľovanie Zastavovací plán zjednoduší a urýchli povoľovanie • má obsahovať podrobné zastavovacie podmienky a umožní umiestniť stavby • bude priamym podkladom pre povoľovanie stavieb (bez územného konania)
 7. 7. Poriadok v území – čierne stavby definované ako stavby bez územného rozhodnutia, bez stavebného povolenia alebo v podstatnom rozpore s územným rozhodnutím, so stavebným povolením - pre dnes nepovolené stavby bude prechodné obdobie 3+5 - 3 roky na základe žiadosti stavebníka – do 30. júna 2019 - 5 rokov na základe konania stavebného úradu – do 30. júna 2024 - po 1. júli 2024 –takáto stavba nebude zlegalizovaná a nebude sa môcť kolaudovať a užívať. Za jej užívanie hrozia pokuty pri FO od 500 eur do 3 000 eur s možnosťou opakovaného uloženia; pri PO od 30 000 eur do 150 000 eur tiež s možnosťou opakovaného uloženia. - pre stavby po účinnosti zákona nebude možné dodatočné povoľovanie - nepovolené stavby budú po konaní odstránené - sprísnia sa sankcie za nepovolenú stavebnú činnosť – spodné hranice pokút!
 8. 8. Profesionalita – menej úradov • v súčasnosti každá obec je stavebným úradom = 2927 úradov • Výkon stavebného úradu sa presúva na vybrané obce v sídlach stavebných obvodov • 302 stavebných obvodov BA-34, TT-30, TN-39, NR-34, ZA-39, BB-41, PO-39, KE-46
 9. 9. Profesionalita – vyškolení úradníci Predpoklady pracovníka stavebného úradu pre výkon svojej funkcie:  vysokoškolské vzdelanie aspoň prvého stupňa technického alebo právnického zamerania  úplné stredoškolské odborné vzdelanie technického zamerania  pred zaradením na odbornú prípravu jeden rok praxe na okresnom alebo miestnom stavebnom úrade  povinná odborná príprava a skúšky  preškolenie každých 5 rokov  overovacie skúšky každých 10 rokov
 10. 10. Profesionalita – posilníme inšpekciu Slovenská stavebná inšpekcia: • silnejšie postavenie a kompetencie • celoštátna pôsobnosť – namiesto 5 bude 8 inšpektorátov • zriadenie 3 nových inšpektorátov (Inšpektorátu Trnava, Prešov a Trenčín)
 11. 11. Profesionalita – zodpovedný prístup Posilní sa zodpovednosť = kvalita výstavby Zodpovednosť nezostane len na stavebníkovi autorizovaných osôb: projektantov stavbyvedúcich stavebných dozorov a stavebno-technických dozorov profesijných komôr: pri projektovaní, príprave a realizácii stavieb
 12. 12. Efektívnejšie rozhodovanie – menej konaní Územné konanie – územné rozhodnutie Súčasnosť 4 samostatné upravené územné konania 1.o umiestnení stavby 2.o využití územia 3.o chránenom území, o ochrannom pásme 4.o stavebnej uzávere Po novom 1 územné konanie - posúdenie všetkých navrhovaných činnosti (využitie územia, umiestnenie stavby, stavebná uzávera) v území a s nimi súvisiace zmeny využívania pozemkov - povinné len pre „vyhradené stavby“ - pre „ostatné stavby“ ak podmienky a spôsob využitia pozemku neurčuje územnoplánovacia dokumentácia resp. zastavovací plán
 13. 13. Efektívnejšie rozhodovanie – kratšie konanie Jednoduché stavby = skrátenie konania v priemere o 3 mesiace pre rodinné domy do 300m2 s dvomi nadzemnými, jedným podzemným podlažím a podkrovím Súčasnosť 2 samostatné konania 1.územné konanie o umiestnení stavby 2.stavebné konanie Po novom 1 konanie len „stavebné konanie (povolenie)“ spolu s umiestnením stavby
 14. 14. Efektívnejšie rozhodovanie – menej úradov Stavebný súhlas (konanie na stavebnom úrade) - pre stavebné úpravy stavieb (okrem vyhradených stavieb) bez zmeny nosnej konštrukcie, bez zmeny spôsobu užívania a bez zmeny hlavných tvaroslovných architektonických prvkov obalovej konštrukcie stavby, na zatepľovanie obvodového plášťa budov Územný súhlas (bez konania na stavebnom úrade – len ohlásenie na obci) - pre drobné stavby (napríklad prízemné budovy do 25 m2, ktoré spravidla plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe) a výrobky plniace funkciu stavby (rôzne zariadenia a konštrukcie vyhotovené v dielni alebo na inom mieste, podľa montážnych listov výrobcu – prefabrikované garáže) Bez povolení - udržiavacie práce a vnútorné stavebné úpravy budov, ktorými sa nezasahuje do nosných konštrukcií a nie sú uskutočnené za účelom zmeny alebo spôsobu využitia stavby – napr. oprava a prestavba vnútorných priečinok, výmena okien či stavby dočasného charakteru (sezónne trhy), výmena oplotenia, stavebné úpravy inžinierskych sietí, ak sa nemení ich
 15. 15. Efektívnejšie rozhodovanie – povinnosť konať Ak bude správny orgán nečinný, tak správny orgán oprávnený rozhodnúť o odvolaní môže prikázať konať alebo vykonať úkon, resp. sám uskutočniť konanie a vydať rozhodnutie.
 16. 16. Ďakujem za pozornosť

×