O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Uloge i obaveze odbornika slide share

472 visualizações

Publicada em

prezentacija sa seminara za odbornice...

Publicada em: Notícias e política
 • Seja o primeiro a comentar

Uloge i obaveze odbornika slide share

 1. 1. Uloge i obaveze odbornica/ka KAS seminar za odbornice 22. – 23. februar 2013., Ruma www.cmv.org.rs
 2. 2. “Politika je posao, a ne dokolica.” www.cmv.org.rs
 3. 3. Odbornik/odbornica• Lokalna samouprava• predstavnik građana• mandat 4 godine• vlasnik/vlasnica mandata www.cmv.org.rs
 4. 4. Uloge i odgovornosti • Model trouglova Odbornik/cagrađani Opština/grad stranka birači www.cmv.org.rs
 5. 5. Osnovne preporuke• imajte na umu zašto ste došli na taj položaj i ko vas je tu doveo;• shvatite strukturu;• odredite prioritete u poslu;• utvrdite prioritete komunikacije sa građanima;• radite brzo, ali ne brzajte;• sukob interesa (zloupotreba privilegija) – potreba za jasnowww.cmv.org.rs određenim programom.
 6. 6. U svakom društvu postoje određene moralne norme, koje bi trebalo da važeza sve. Ali, za one koji obavljaju posebno osetljive poslove važe i posebni etički standardi. Primer su vaspitači, lekari, novinari...Oni imaju KODEKSE PROFESIONALNE ETIKE.
 7. 7. • Još od antičkih i rimskih vremena,etika, kao nauka, proučava moralne vrednosti (dobro, rđavo, treba, ne treba...)Moral se odnosi na dobre običaje, na vrlinu, krepost... da bi pojedinac i zajednica živeli usklađeno i na obostranu korist
 8. 8. • Pored pravnih normi i zakona, postoje i “moralni zakoni”, po kojima niko ne treba da čini ono što ne bi želeo da se njemu učiniTako se obezbeđuje sklad pojedinačnog i opšteg interesa (bez pravnih, ali uz moralne sankcije)
 9. 9. • Kodeks sadrži pravila dobrogponašanja u nekoj zajednici ili delatnostiU njemu se ne bavimo idealnim u moralu nego onim što je konkretno ifunkcionalno, što nam treba, što se vidi i čuje...
 10. 10. • U svetu većina ozbiljnih firmi ima svoje kodekse koji se odnose na ETIKU BIZNISA Kod nas su neki počeli sa sloganom: “Biznis, ali fer”... U civilizovanom društvu profit se može stvarati samo na zakonit i na ljudski, moralan način
 11. 11. Razvoj i demokratizacija društva iziskuju naročita pravila ponašanja za one kojiobavljaju neku JAVNU FUNKCIJU, da bi se osujetile moguće zloupotrebe. U Evropi postoje Etički kodeksi za funkcionere i zaposlene u organima uprave.
 12. 12. Zašto se donosi kodeks?• Kodeks je uslov za stvaranje poverenja• Poverenje je uslov za obavljanje dužnosti funkcionera• Zakoni se dopunjuju kodeksima• Prihvatanjem Kodeksa funkcioneri se obavezuju• Etički kodeks nas približava Evropskoj praksi• Stalna konferencija gradova i opština
 13. 13. 1. Na koga se odnosi Na sve funkcionere lokalne samoupraveNa izabrana, postavljena i imenovana lica (u organima opštine i grada, javnih preduzeća i ustanova)
 14. 14. 2. Predmet kodeksa  Etički standardi ponašanja Na koje se obavezuju funkcioneri A, građani se upoznaju sa ovim standardimaI imaju pravo da očekuju poštovanje usvojenih standarda
 15. 15. 3. Prvenstvo Zakona  ... i javnog interesa nad privatnimFunkcioner obavlja dužnost po zakonu On postupa isključivo u javnom, a ne ličnom, privatnom ili stranačkom interesu
 16. 16. 4. Poštovati izbornu volju  Funkcioner radi u skladu sa mandatom koji je dobio od birača On odgovara svim građanima, bez obzira za koga su oni glasaliIzbegava da, tokom mandata, menja stranku ili listu na kojoj je izabran
 17. 17. 5. KAKO SE OBAVLJA JAVNA FUNKCIJA  Savesno, pošteno i nepristrasno Otvoreno i odgovorno Funkcioner će raditi na unapređenju lokalne samoupravePoštovaće u čuvati ugled funkcije koju obavlja
 18. 18. 6. ODNOSI SA DRUGIMA Funkcioner će poštovati prava drugih (kolega, zaposlenih, građana...)Podsticaće i druge da ne krše načela ovog Kodeksa Javno će ukazivati na nezakonitost, neetičnost i kršenje Kodeksa
 19. 19. STANDARDI U OBAVLJANJU FUNKCIJE
 20. 20. 7. ZABRANA SUKOBA INTERESA Funkcioner neće koristiti ovlašćenja za ostvarivanje ličnih ili grupnih interesa Izbegavaće i ono što nije formalno zabranjeno – ako bi to koristilo privatnim a ne javnim interesima
 21. 21. 8. PODACI O IMOVINSKOM STANJU  Funkcioner će se pridržavati propisa o davanju podataka o (svom) imovinskom stanju
 22. 22. 9. OGRANIČENJE ZA VIŠE FUNKCIJA  Funkcioner će poštovati zakonska ograničenja obavljanja više javnih funkcija istovremenoIzbegavaće druge funkcije i delatnostikoje ga ometaju u obavljanju dužnosti
 23. 23. 10. KAKO SE PONAŠATI NA IZBORIMA Cilj izborne kampanje je informisanje građana o programu kandidataKandidat će na korektan način doći do glasova Neće klevetati druge, pretiti, zloupotrebljavati funkciju niti tražiti protivusluge
 24. 24. 11. TROŠKOVI IZBORNE KAMPANJETroškovi kampanje treba da su u razumnim granicamaKandidat će o njima davati tačne i potpune informacije
 25. 25. 12. NESPOJIVOST NADZORNIH FUNKCIJA Funkcioner neće raditi u organima itelima koji vrše nadzor nad njegovim radomFunkcioner neće raditi u organima i telima nad kojim on vrši službeni nadzor
 26. 26. 13. UVAŽAVANJE STAVOVA GRAĐANA Funkcioner će pri odlučivanju uvažavati demokratski izražene stavove građana Pri odlučivanju neće obezbeđivatiposrednu ili neposrednu korist za sebe, ili druge privatne interese
 27. 27. 14. OBJAVLJIVANJE SUKOBA INTERESAFunkcioner će o eventualnom ličnom interesu izvestiti organ ili telo koje o njemu raspravljaOn neće učestvovati u odlučivanju o tom pitanjuNeće davati izjave niti glasati o tome
 28. 28. 15. OBRAZLAGANJE ODLUKA  Funkcioner će obrazlagati svoje odluke, navoditi činjenice i propise Ukazivaće na uravnoteženost ipravičnost odluke i njenu saglasnost sa javnim interesom
 29. 29. 16. BORBA PROTIV KORUPCIJE Funkcioner će izbegavati bilo aktivno bilo pasivno podmićivanje Angažovaće se u otkrivanju i borbi protiv korupcije
 30. 30. 17. ZABRANA PRIMANJA POKLONA  Funkcioner neće tražiti ni primati poklone, usluge, gostoprimstvo...On neće obezbeđivati sebi korist od funkcije koju obavlja
 31. 31. 18. BUDŽETSKA I FINANSIJSKA DISCIPLINA  Pri upravljanju i korišćenju javnih sredstava funkcioner će postupati sa pažnjom dobrog domaćinaPridržavaće se budžetske i finansijske discipline Paziće da se ta sredstva ne koriste u privatne svrhe
 32. 32. 19. SARADANJA U SPROVOĐENJU MERA NADZORA  Funkcioner neće ometati zakonske mere nadzoraPridržavaće se odluka organa nadzora
 33. 33. 20. UZORNO PONAŠANJE  Funkcioner će svojim ponašanjembiti dobar uzor zaposlenima u organima lokalne samouprave
 34. 34. 21. ZAPOŠLJAVANJE I RASPOREĐIVANJE Funkcioner će pri zapošljavanju, raspoređivanju i unapređivanju zaposlenih donositi odluke s obzirom na njihovu stručnost i sposobnost, i uskladu sa ciljevima i potrebama službe
 35. 35. 22. Poštovanje uloge zaposlenih  Funkcioner će se s poštovanjem odnositi prema zaposlenima i nećeuticati da oni postupaju nezakonito ili da obezbeđuju bilo kome privatnu korist
 36. 36. 23. Unapređenje uloge zaposlenih Funkcioner će nastojati da se uloga i zadaci zaposlenih u službi ostvaruju u potpunostiPodsticaće funkcionalnost rada službi, i motivaciju zaposlenih Radiće na unapređenju svojih, kao i znanja i stručnosti zaposlenih
 37. 37. 24. Ponašanje pri završetku funkcijeFunkcioner neće – u organizacijama gde vrši nadzor ili gde su za vreme njegovog mandata uspostavljeniugovorni odnosi - preduzimati ništa da bi sebi ili drugome obezbedio lične iliprofesionalne privilegije po prestanku funkcije
 38. 38. ODNOSI SA JAVNOŠĆU
 39. 39. 25. JAVNOST RADA Funkcioner će nastojati da obezbedijavnost svog i rada službi i organa koje vodi Odgovaraće obrazloženjem na svaki javno izrečeni poziv u vezi sanjegovom funkcijom i radom službi koje vodi
 40. 40. 26. ODNOSI SA MEDIJIMA • Funkcioner će tačno i pravovremeno odgovarati na zahteve medija• Neće pružati poverljive informacije, ili one koje se tiču trećih lica• Radiće na unapređivanju medijskog praćenja njegovog i rada službi
 41. 41. 27. Upoznavanje funkcionera Funkcioner će se upoznati sa ovim kodeksom i dati izjavu da će se rukovoditi njegovim odredbama
 42. 42. 28. Upoznavanje javnosti  Funkcioner će promovisati ovaj kodeks među zaposlenima u službi, u javnosti i medijima Radiće na unapređenju svesti oprincipima Kodeksa i njegovog značaja za lokalnu samoupravu

×