O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

آشنایی با سایت اسلایدشیر

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Immunochromatography guide
Immunochromatography guide
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 25 Anúncio

آشنایی با سایت اسلایدشیر

Baixar para ler offline

اسلایدشیر یکی از بزرگترین وب‌سایت های اشتراک‌گذاری ارائه است که با استفاده از ابزارهای وب ۲٫۰ عمل می‌کند و به عنوان یکی از ابزارهای مهم در جهت بهره‌وری شناخته می‌شود. محبوبیت این وب‌سایت در زمینهٔ ارائه به قدری است که به آن یوتیوبِ پاورپوینت گفته شده است.
پ.ن:این پاورپوینت برای کلاس شبکه‌های اجتماعی مرکز علمی کاربردی واحد 41 تهیه شده است.

اسلایدشیر یکی از بزرگترین وب‌سایت های اشتراک‌گذاری ارائه است که با استفاده از ابزارهای وب ۲٫۰ عمل می‌کند و به عنوان یکی از ابزارهای مهم در جهت بهره‌وری شناخته می‌شود. محبوبیت این وب‌سایت در زمینهٔ ارائه به قدری است که به آن یوتیوبِ پاورپوینت گفته شده است.
پ.ن:این پاورپوینت برای کلاس شبکه‌های اجتماعی مرکز علمی کاربردی واحد 41 تهیه شده است.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a آشنایی با سایت اسلایدشیر (20)

آشنایی با سایت اسلایدشیر

 1. 1. SlideShare.net آشنایی با سایت دانشجو : محمود صادقی و ناصرعبدالرحيمي درس شبکه های اجتماعی مدرس: جواد افتاده
 2. 2. مقدمه اسیلیدشیر یکیی از بزرگذتریین و بسایت های اشترا کگذذاری ارائه است که با استفاده از ابزارهای وب ۲٫۰ عمل م یکند و به عنوان یکی از ابزارهای مهم در جهت بهر هوری شناخته م یشود. محبوبییت ایین و بسیایت در زمٔی هنی ارائیه به قدری است که به آن یوتیوبِ پاورپوینت گذفته شده است.
 3. 3. تاریخچه در سال ۲۰۰۶ میلدی اسلیدشیر بصورت رسمی بنیان گذذاری شد اما تا سال ۲۰۰۹ که بازدید ماهانه و بسایت از مرز ۶۰ میلیون بازدیید گذذشیت توجیه زیادی بیه خود جلب نکرد. بنیانگذاران این و بسایت راشمی سینها و جاناتان بوتله هستند. اسلیدشیر هم اکنون دو دفتر در شهرهای دهلی نو و سانفرانسیسکو دارد.
 4. 4. تصویری از راشمی سینها (سمت چپ) و همسرش جاناتان بوتله (سمت راست)
 5. 5. راشمیی سیینها ییک طراح، محقیق و کارآفرین اسیت. وی مدرک دکترای خود را در سال ۱۹۹۸ در رشته نوروسایکولوژی شناختی از دانشگاه براون ایال تمتحده گذرفت. پس از نقیل مکان بیه دانشگاه برکلی برای گذذراندن راشمیی ب هشدت به وب ،PostDoc دوره علق همنییید شییید و متوجیییه شییید که تکنولوژیسیت های وب عموما روی مسائلی فکر م یکنند که مشکلت روان شناسی انسان
 6. 6. او کار روی رابط های جست وجو و سیستم های توصیه را شروع كرد، اما پس از مدتي احساس کرد به کارهای کاربردی علقه بیشتری دارد و به همین را تأسیس كرد که یک شرکت مشاوره تجربه کاربر بوده و با Uzanto دلیل کار م یکرد. بزر گتریین دسیتاورد سینها را eBay شركت هاي بزرگذیی ماننید ایده اصلی » : در سال ۲۰۰6 دانست. وی م یگذوید SlideShare باید ایجاد در ضمن «. کار متعلق به همسرم بود که او نیز از مؤسسان این سایت است راشمی علقه شدیدی به نرم افزارهای اجتماعی و کارآفرینی دارد و وبلگ مشهورش نییز عموما حول ایین دو موضوع متمركیز شده است. او اعتقاد دارد، ییک نرم افزار خوب از تعامیل مناسیب میان توسع هگذران و طراحان حاصل م یشود.
 7. 7. SlideShare تصویری از لوگذوی
 8. 8. روش کار ایسلیدشیر ایسسلیدشیر رای م یتوواین یسک و بسسایت رسسان هاییِ کسب و کار برایی ایشترای کگذایری ایرایئ ههسا داینسست کسه در آسن یسک جامٔعه کاربری حرف هاییِ پویا فعالیت دایرند و به طور مدایوم مشغول بیان دیدگاه، علیسق و داینلود محتوای هسستند. بسه غیسر ایز ایین، محتوایها ایز طریق وبل گها و شبک ههای ایجتماع ی همچون لینکدایین، فیسبوک و تووییتر دست به دست م یشود.
 9. 9. ایفراید و سازمان ها با هدف ایشترای کگذایری ایید ههایشان، برقرایری ایرتوباط با دیگراین و جلسو رایندن کسسب و کارشان، سندها رای روی ایسلیدشیر بارگذایری م یکنند و هر کسی م یتووایند ایرایئ هها و سندهایی که براییش جذایب هستند رای ببیند و به همین خاطر ایست که ایسلیدشیر به علت دایشتن گستٔره وسیعی ایز مخاطب م یتووایند یکی ایز بهترین مکان ها برایی بیان ایید هها، معرفی محصولت،، دستیابی به ایفرایدی که به طور معمول دسترسی به آن ها ممکن نیست یا دسترسی به آن ها سخت ایست و… باشد.
 10. 10. ویژگی ها فرایهم آوردن ایمکان جاسسسازی نمایسسش ایسلیدها در درون o و بسایت یا وبلگ ایرایئه روش هایی برایی ایشترای کگذایری ایید هها به صورت، عمومی o یا خصوصی همرای هکردن ایسسلیدها بسا صسوت، (بسه ایسسلیدهای همرایه بسا صوت، o ایسلیدکست گفته م یشود) ایمکان بازایریابی برایی جاذب ههای خودتوان o ایمکان پیوسسستن بسسه گرو ههای ایسسسلیدشیر کسه دایرایی علیق o مشترکی با شما هستند بارگیری ایصل پروند ههای ایشترای کگذایشت هشده o
 11. 11. ویژگی های برتور -1 یکی ایز ویژگی های برتور ایسلیدشیر ایین ایست که فیسبوک و لینکداییسن ایپلیکیش نهای ؤیهژس اییسن و بسسایت رای دایرنسد که ایمکان نمایش ایرایئه در صفحٔه فیسبوک یا پروفایل لینکدایین رای فرایهسسم م یکنند. در ایسسسلیدشیر دکم ههایی برایی ایشترای کگذایری ایرایئ هها در گوگل+، تووییتر، فیسبوک و لینکدایین نیز برایی ایرایئ ههای هر (RSS) وجود دایرد. خورایک آرایس ایس کاربر وجود دایرد کسه م یتوواین آن رای در خورای کخواین های بیرونی و وبلگ های مصرف کنندگان جاسازی کرد.
 12. 12. -2 در ایسسلیدشیر ایمکان برچسسب زنی محتوای وجود دایرد توا کاربراین سساد هتور بتوایننسد محتوایی مورد نظر خود رای بیابند. همچنین در ایسلیدشیر هر کاربری م یتووایند به ایسلیدهای کاربر دیگری برچسسب بزنسد، بسه شرط آنکسه آسن ایسلید جزء علق همندی های کاربر برچسب زننده باشد. علق همندی ها در ایسلیدشیر نقشی مشابه بوکمارک بازی م یکنند و به کمک آن ها م یتوواین ایرایئ ههای مورد علقه رای به سرعت یافت.
 13. 13. خدمات، حرفه ایی معمول برایی بسسیاری ایز کاربراین تواز هکار ایستفاده ایز خدمات، راییگان ایسسلیدشیر کافسی خوایهسد بود ایمسا در صورت، نیاز م یتوواین با پردایخت مبلغی به خدمات، حرف هایی سایت دست یافت. خدمات، حرف هایی ایسسلیدشیر در بسست ههایی بسا قیمت معیسن ایرایئسه م یشونسد و صساحبان اییسن حسسا بهای پولی م یتووایننسد توحلیل هایسی در مورد محتواییسش بدسست آورند و همچنین توبلیغات، رای ایز فیلم ها و کانا لهایشان بزداییند. بدین صورت، یکی ایز منابع درآمدی ایسلیدشیر ایز ایین طریق حاصل
 14. 14. کاربردهای حرفه ایی برایی کاربراین حرفه ایی میزاین زیادی ایز ایرایئ ههای روی ایسسلیدشیر تووسط ایفرایدی بارگذایری (آپلود) م یشود که در آن زمینه سخنراین یا مربی هسستند و بال بودن درصسد ایرایئ ههای داید هشده در مورد یک موضوع خاص، م یتوواینسد نشانگسر بال بودن میزاین توقاضا در آسسن زمینسسه باشد. بازایریابان علوه بر آنکسسه م یتوواینند ایز و بگا ههایی مانند گوگل، آمازون و ایسلیدشیر برایی سنجش میزاین توقاضسا ایسستفاده کننسد، ایمکان بهر هگیری ایز ایسلیدهای ایسلیدشیر برایی آشنایی با روش های دیگر همتایانشان جهت
 15. 15. آموزگارانی که به دنبال توسٔعه حرف های هستند این امکان را دارند که از ارائ ههای به اشترا کگذاشت هشده توسط دیگران در زمٔین ه کاری شان چگونه » اسستفاده کننده و افزون بر آسن ارائ ههای بسسیاری در مورد در موضوعات گوناگون بیابند. از سوی دیگر « فلن کار را انجام دهیم با بارگذاری ارٔاهئ کلسی بر روی اسلیدشیر م یتوان امکان دریافت سسأهد آسن برای هٔهمس دانش آموزان یسا اولیایسی کسه م یخواهنسد به دانش آموزان در انجام تکالیفشان کمسسک کننسسد را مهیا کرد و بازخوردهای آنان را دریافت نمود. مستندسازی اردوهای دانش آموزی م یتواند به عنوان یک تکلیف برای دانش آموزان در نظر گرفته شود و راهی باشد برای اشترا کگذاری تجربیات با دانش آموزانی که امکان
 16. 16. در بسسیاری از حوز ههسا بسا ب هروزشدن اطلعات بسیاری از بخش های اداری شروع به توزیع حجم زیادی از کاغذ بین کارمندانشان م یکنند کسه تنهسا بخشسی از آن هسا واقعا خوانده م یشوند. بسه جای این کار م یتوان آسن اطلعات را روی ویکسی آسن حوزه یسا و ب سسایت مانند اسلیدشیر گذاشت تا از این راه هم در هزٔیهن چاپ صرف هجویی شود و هم و کارمندان نیز م یتوانند تنها زمانی که واقعا به آن ها نیاز دارند آن ها را به دست آورند، بدون اینکه نیاز باشد در کشوهای مختلف به دنبالسش بگردند. بسا اسستفاده از امکانات چنیسن و بگا ههایی امکان شرکست هٔهمس کارمندان در کنفرانس سهای مجازی فراهم م یشود و دیگر محدودیت هایی مانند جا، یا برنأهم زمانی سفر مطرح نخواهند
 17. 17. محدودیت های کاربران عادی یکسی از محدودیت های حسساب رایگان، وجود محدودیست ۱۰۰ مگابایتی برای حجم هر ارٔاهئ بارگذاری شده روی و بسایت اسست. برای فیلم هسا، امکان بارگذاری تسا ۵۰ ۰ مگابایست نیز وجود دارد.
 18. 18. در دفتر دهلی SlideShare تصویری از کارکنان
 19. 19. مکانی برای بازاریابی و تبلیغات ممکسن اسست عد های تصسور کننسد کسه اشترا کگذاری ارائ هها مسساوی لسو دادن رمزهای تجاری اسست، امسا داشتسن گستٔره وسسیعی از مخاطبان علق همنسد و فراهم آوردن امکان تبلیغ فروش، از مزایای وب سایت هایی مانند اسلیدشیر است و این چیزی نیست که به راحتی بتوان از آن گذشت.
 20. 20. از سوی دیگر اسلیدشیر این امکان را دارد که در صورت تمایل بارگذار (آپلودر)، امکان چاپ، دانلود، اشترا کگذاری و جاسازی محتوا در و بگا ههای دیگسر را از کار انداخست کسه تسا حسد زیادی م یتواند جلوی افشا و دسترس یهای ناخواسته به ارائ هها را بگیرد. با این وجود نباید از نظر دور داشت که بازاریابی از راه اشترا کگذاری و گسترش دهان به دهان محتوا پیش م یرود و از این رو توصیه نم یشود که جلوی گسترش محتوایی که به این منظور طراحی شده است را گرفت.
 21. 21. از پاورپوینت ها و اسلیدها در SlideShare آمار سایت سال 2013 آمار جالبی را SlideShare در پایان سسال 2013 میلدی سسایت منتشر کرده است. این آمار عبارتند از : ۱- اسلیدها کوتا هتر شد هاند، میانگین تعداد اسلید در هر فایل در سال ۲۰۰۸ برابر 21.2 بوده، در سال 2012 این مقدار برابر 18.8 و در سال 2013 این مقدار برابر 14.4 بوده است. این نشان از ب یحوصل هتر شدن مردم دنیا دارد. پس تا حد ممکن اسلیدها و طول سخنران یها را کمتر کنید !
 22. 22. -2 میزان متن در اسلیدها 29 درصد کاهش یافته است، در سال ۲۰۱۲ در هر اسلید به طور میانگین ۴۱ کلمه وجود داشته و در سال ۲۰۱۳ به طور میانگین ۲۹ کلمه در هر اسلید وجود داشته است. -3 تعداد عکس ها در هر ارائه ۵ ۳ درصد افزایش یاف ته ا ست، نسسبت بسه سسال ۲۰۱۲ تعداد عکس سهای هر ارائه ۵۳ درصد و نسبت به سال ۲۰۰۸ این عدد ۱۴۳ درصد افزایش یافته است!
 23. 23. نتیجه گیری وب سایت اسلیدشیر یکی از بهترین و بی همتاترین سایت ها در زمینه اشتراک اسلیدهای پاورپوینت است. امکاناتی مانند نمایش و اشتراک اسلیدها از طریق شبکه های اجتماعی، امکان نمایسش اسسلیدها در وب سسایت ها و وبلگ های مصرف کنندگان، بدون نیاز به استفاده از نرم افزار خاصی، امکان تبلیغات و بازاریابی محصول، از مهمترین ویژگی های اسلیدشیر محسوب می شوند. همچنین اسلیدشیر یکی از بهتریسن منابسع آموزشسی برای اسساتید، دانشجویان و دانش
 24. 24. -1 ویکی پدیای فارسی به آدرس : /fa.wikipedia.org/wiki اسلیدشیر -2 وب سایت آفتاب به آدرس : www.aftab.cc/article/1164 منابع
 25. 25. پایان

×