O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

1. απο τη ρωμη στη νεα ρωμη

8.452 visualizações

Publicada em

1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη - Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β' Γυμνασίου

 • Seja o primeiro a comentar

1. απο τη ρωμη στη νεα ρωμη

 1. 1. ΟΙ ΠΡΩΣΟΙ ΑΙΩΝΕ΢ ΣΟΤ ΒΤΖΑΝΣΙΟΤ (330-717 π.Χ.) Η μετεξϋλιξη του ρωμαώκού κρϊτουσ Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.com
 2. 2. Τι εννοοφμε με τον όρο Βυζάντιο; Ο όροσ Βυζάντιο και Βυζαντινοί εύναι μεταγενϋςτεροι επιςτημονικού όροι. Δόθηκαν από του επιςτόμονεσ ιςτορικούσ προκειμϋνου να διαφοροποιόςουν το Δυτικό Ρωμαΰκό Κράτοσ με διοικητικό κϋντρο τη Ρώμη από το Ανατολικό Ρωμαΰκό Κράτοσ με διοικητικό κϋντρο τη Νϋα Ρώμη-Κωνςταντινούπολη. Επομένωσ: Με τον όρο Βυζάντιο εννοούμε το χριςτιανικό κράτοσ τησ ελληνορωμαΰκήσ Ανατολήσ που αναδύθηκε μέςα από τουσ κόλπουσ του Ρωμαΰκού κράτουσ. Οι κϊτοικοι του Βυζαντύου δεν αυτοπροςδιορύζονταν ωσ Βυζαντινού αλλϊ ωσ Ρωμαίοι. ΢ε όλουσ τουσ επόμενουσ αιώνεσ επιβύωςαν οι όροι: Ρωμιόσ, Ρωμιοςύνη που προςδιορύζουν τουσ Έλληνεσ. Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.com
 3. 3. Η Ρωμαϊκι αυτοκρατορία κατά το 2ο αι. μ.Χ. Να ςχολιάςετε τθν ζκταςι τθσ. Ποια προβλιματα πιςτεφετε ότι μπορεί να υπάρχουν; Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.com
 4. 4. Το Βυηάντιο ςυνδζει τθν φπαρξι του με το ζργο του Ρωμαίου αυτοκράτορα Κωνςταντίνου Α’ (Μζγασ Κωνςταντίνοσ).  Ίδρυςε ϋνα νϋο διοικητικό κϋντρο ςτην Ανατολό, την Κωνςταντινούπολη.  Αναγνώριςε το δικαύωμα ϊςκηςησ τησ χριςτιανικόσ λατρεύασ (ανεξιθρηςκία).  Καθιϋρωςε ςτη διούκηςη τη διϊκριςη τησ πολιτικόσ από τη ςτρατιωτικό εξουςύα.  Έκοψε και ϋθεςε ςε κυκλοφορύα ϋνα πολύ ςταθερό χρυςό νόμιςμα. Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.com
 5. 5. Μετά τθ νίκθ του επί του Λικίνιου ο Κωνςταντίνοσ ζμεινε μονοκράτορασ (324) Κωνςταντίνοσ Α’ Λικίνιοσ Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.com
 6. 6. Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.com
 7. 7. «Το όραμα του Μεγάλου Κωνςταντίνου» λεπτομζρεια από τοιχογραφία του Ραφαιλ ςτο Βατικανό Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.com
 8. 8. «Η μεταςτροφι του Κωνςταντίνου» πίνακασ του Ροφμπενσ Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.com
 9. 9. Ίδρυςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ  Η Κωνςταντινούπολη ιδρύθηκε ςτη θϋςη του αρχαύου Βυζαντίου.  ΢τρατηγικό θϋςη.  Σταυροδρόμι :  Αςίασ –Ευρώπησ  Μεςογείου- Εύξεινου Πόντου Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.com
 10. 10. Για ποιουσ λόγουσ αποφάςιςε ο Κωνςταντίνοσ να ιδρφςει τθ Νζα Ρώμθ;  Ακμαύοσ πληθυςμόσ και οικονομύα ςτην Ανατολό.  Πολυπληθόσ χριςτιανικόσ πληθυςμόσ ςτουσ οπούουσ ςτηρύχθηκε πολιτικϊ.  Θρηςκευτικϋσ ςυγκρούςεισ ςτην Ανατολό.  Ευκολότερη απόκρουςη των εχθρικών επιθϋςεων (Γότθων- Περςών). Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.com
 11. 11. Εγκαίνια: 11 Μαΐου 330 (Νέα Ρώμη- Κωνςταντινοφπολη)  ΢υνδυαςμόσ ρωμαώκόσ ρυμοτομύασ και χριςτιανικόσ αρχιτεκτονικόσ  Νέα τείχη  Φόρουμ (πλατεία)  Το Ιερόν Παλάτιον  Κτίριο τησ Συγκλήτου  Εκκληςίεσ  Λουτρά  Δεξαμενέσ  Ραγδαύα αύξηςη του πληθυςμού (5οσ αι.: 150.000) Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.com
 12. 12. Η Κωνςταντινοφπολθ ξεκίνθςε ωσ ρωμαϊκι πόλθ ςφντομα όμωσ άλλαξε θ μορφι τθσ με τθν οικοδόμθςθ πολλών εκκλθςιών. Σο φόρουμ του Κωνςταντίνου Σο Ιερόν Παλάτιον Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.com
 13. 13. Η Στήλη του Κωνσταντίνου Επϊνω ςτην ΢τόλη υπόρχε ϊγαλμα του Κωνςταντύνου ωσ θεού Ήλιου. Παρόλο που ο Κωνςταντύνοσ ςτηρύχθηκε πολιτικϊ ςτουσ χριςτιανούσ ωςτόςο ο ύδιοσ παρουςιϊζεται με τη μορφό ενόσ θεού. Μπορεύτε να το εξηγόςετε; Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.com
 14. 14. Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.com
 15. 15. Θρηςκευτικθ πολιτικθ Ο Κωνςταντίνοσ πιςτεφει ότι οι Χριςτιανοί κα βοθκιςουν να διατθρθκεί θ ενότθτα τθσ αυτοκρατορίασ  Παύρνει ευνοώκϊ μϋτρα για τουσ χριςτιανούσ.  Μεταφϋρει το χριςτόγραμμα από τα ςτρατιωτικϊ λϊβαρα ςτα νομύςματα.  Με το Διάταγμα των Μεδιολάνων εξιςώνονται τα λατρευτικϊ δικαιώματα των Χριςτιανών με των ϊλλων θρηςκειών.  ΢υγκαλεύ την Α’ Οικουμενική ΢ύνοδο ςτη Νίκαια τησ Βιθυνίασ με ςτόχο την αντιμετώπιςη των αιρϋςεων που απειλούςαν τη ςυνοχό τησ εκκληςύασ και επακόλουθα τησ αυτοκρατορύασ. Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.com
 16. 16. Ερωτιςεισ εμπζδωςθσ 1. Ποια μϋτρα πόρε ο αυτοκρϊτορασ Κωνςταντύνοσ Α’ για να ανορθώςει το κρϊτοσ; 2. Για ποιουσ λόγουσ ο Κωνςταντύνοσ Α’ αποφϊςιςε να ιδρύςει νϋο διοικητικό κϋντρο; 3. Ποια πλεονεκτόματα παρουςύαζε το νϋο διοικητικό κϋντρο που ύδρυςε ο Κωνςταντύνοσ Α’; 4. Πώσ ονομϊςτηκε και γιατύ; Πότε ϋγιναν τα εγκαύνια; 5. Ποια όταν η φυςιογνωμύα του νϋου διοικητικού κϋντρου του ρωμαώκού κρϊτουσ; 6. Ποια θρηςκευτικό πολιτικό ακολούθηςε ο Κωνςταντύνοσ Α’ και γιατύ; 7. Σι όταν το διϊταγμα των Μεδιολϊνων και ποια η ςημαςύα του; 8. Ποια προβλόματα επιχεύρηςε να λύςει η Α’ Οικουμενικό ΢ύνοδοσ; 9. Ένασ από τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ αποφϊςιςε ο Κωνςταντύνοσ να μεταφϋρει το διοικητικό κϋντρο τησ αυτοκρατορύασ ςτην Ανατολό όταν οι θρηςκευτικϋσ ςυγκρούςεισ. Να το ςχολιϊςετε. 10. Γιατύ ο Κωνςταντύνοσ Α’ παρενϋβη ςτα εςωτερικϊ θϋματα τησ Εκκληςύασ ςυγκαλώντασ ΢ύνοδο; 11. Ο Κωνςταντύνοσ Α’ θεωρεύται ϊγιοσ (Μϋγασ Κωνςταντύνοσ) από την Ανατολικό Ορθόδοξη Εκκληςύα όχι όμωσ και από τη Ρωμαιοκαθολικό. Μπορεύτε να ερμηνεύςετε το γεγονόσ; 12. Ο Κωνςταντύνοσ όταν Ρωμαύοσ αυτοκρϊτορασ ωςτόςο πολλού κϊνουν το λϊθοσ να θεωρούν ότι όταν Έλληνασ. Ποια εξόγηςη δύνετε ςε αυτό; Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.com

×