Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Processuppgift 3, Tjörns kommun(20)

Anúncio

Mais de Malin Frykman(20)

Anúncio

Processuppgift 3, Tjörns kommun

  1. Processuppgift 3
  2. Processuppgift 3 Fortsätt arbetet med visionen och de vägledandes pedagogiska helhetsidéerna. Denna uppgift sträcker sig till och med tillfälle 6.
  3. Visionsarbetet Nästa steg i visionsarbetet är att kartlägga nuläget utifrån de vägledande helhetsidéerna samt att se över arbetsorganisationen och prioritera områden för utvecklingsorganisationen. Det finns många sätt att göra detta på. I denna presentation följer några ”steg för steg”- exempel på hur ni kan gå tillväga. Har ni andra modeller och tillvägagångssätt som ni föredrar är det givetvis ok. Stegen ska ses som exempel och inte sanningar :). Det kan också vara så att ni upplever att ni behöver ta stegen i en annan ordning i er process. Gör det i så fall! Hör av er till oss om ni kör fast eller vill ha fler tips/exempel på hur ni kan gå vidare.Vi finns gärna tillhands och hjälper er :).
  4. Steg 1: Kartlägg nuläget Kartlägg nuläget i era pedagogiska helhetsidéer genom att göra en SWOT över varje helhetsidé. Denna SWOT kommer att hjälpa er att planera utvecklingsorganisationen. Svagheterna är tänkta att utvecklas i er utvecklingsorganisation :). Styrkor Svagheter Möjligheter Hot Helhetsidé: Vår pedagogiska enhet har rutiner för och ett klimat som uppmuntrar oss att dela goda exempel, tips och idéer med varandra regelbundet. Vår nya fb-grupp för spridning av tips Bloggen Pedagogiska kvarten varje mån Nätet är instabilt Jante Rutiner för spridnings saknas Vi vill och vågar! Utvecklande APT:n Spetskompetens inom IKT finns på fsk IKT-pedagog finns
  5. Steg 2: Arbets- organisationen, ”görandet” Arbetsorganisationen handlar om de grundläggande strukturerna och förutsättningarna för det pedagogiska vardagsarbetet på förskolan och i skolan. T.ex scheman, arbetslagen, vardagsrutiner i barngrupperna, tjänstefördelning, resultatuppföljning och kvalitetssäkring. Se över er nuvarande ”arbetsorganisation” så att den ligger i linje med er nya vision och era pedagogiska helhetsidéer. Finna det organisatoriska förändringar som ni kan och bör göra för att kunna leva upp till visionen och helhetsidéerna? Text
  6. Steg 3: Utvecklings- organisationen,”lärandet” Utvecklingsorganisationen är ett samlingsnamn för er organisations potentiella utvecklingskraft. Den bör ta sin utgångspunkt i det lärande som sker i er vardag i arbetet med elevernas lärande och i barngrupperna. I utvecklingsorganisationen fördjupas och utvecklas de erfarenheter och lärdomar som ni gör och sätts i relation till forskning, styrdokument och nya verktyg för lärande. Ett sätt är att strukturera upp sin utvecklingsorganisation är att arbeta med lärgrupper. Låt varje vägledande helhetsidé få en egen lärgrupp som fördjupar sig och sprider utvecklingen till övriga. På nästa sida finns ett exempel på samtalsstruktur för en lärgrupp
  7. Lärgrupper som bas för utvecklingsorganisationen? Exempel på struktur för lärgrupp Introduktion och mötesordning (5 min) Så här har jag gjort – Så här går det nu.... Erfarenhetsutbyte (35 min). Det här har jag lärt mig, slutsatser och lärdomar hittills (15 min). ”Ny forskning och nya rön......” Påfyllnad.... (50 min). Upprättandet av personliga handlingsplaner:Vad gör jag i barngruppen/ klassrummet till nästa gång? (10 min). Vad gav dagens lärmöte? Gruppreflektion eller samtalsreflektion (5 min)
  8. Vision: ”Vi skapar förutsättningar för det livslånga lärandet”! För att lyckas med det -Har vi höga förväntningar på alla elever och en tro på att alla eleven kan och vill lyckas i sitt lärande. - Arbetar vi med genrepedagogik i alla klasser så att eleverna blir ägare av ett väl utvecklat språk. -Tränar vi elevernas förmåga att lära sig lära genom att möta dem med ett formativt förhållningssätt och genom att göra dem delaktiga i planeringen. - Använder vi digitala verktyg dagligen i lärandet så att eleverna lär sig kommunicera, kunskapssöka, skapa och lära med hjälp av tidsenlig teknik. - Stimulerar vi elevernas entreprenöriella kompetenser och kreativitet genom att tillsammans med dem utforma uppgifter som har en verklig mottagare. - Arbetar vi ämnesintegrerat utifrån vårt årshjul så att eleverna får olika perspektiv och lär sig att se både helheten och delarna i ett sammanhang. Arbetsorganisation Max 15 mentorselever.Alla har mentorselever! IUP-tid schemalagt Genrepedagogik schemalagt Ämnesblock Lärgrupper istället för klasser Åldershomogena arbetslag Arbetslagsledare med mandat och nedsatt tid Utvecklingsorganisation Lärgrupp om bedömning för lärande Lärgrupp om genrepedagogik Lärgrupp om pedagogisk, digital kompetens Lärgrupp om entreprenöriellt lärande Lärgrupp om ämnesintegrering Exempel på en ”färdig ” utvecklings- plan utifrån vision och helhetsidé
  9. Steg 4: Effektmål som synliggör er process? Det systematiska kvalitetsarbetet kan underlättas om man följer upp visionsarbetet med hjälp av effektmålsavstämningar. Dessa effektmålsavstämningar hjälper er att synliggöra er pågående utvecklingsprocess och blir en liten temperaturmätare på att er utvecklingsorganisation tuffar framåt.
Anúncio