Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Similar a The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15(20)

Mais de Malin Frykman(20)

Anúncio

The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15

 1. The Big Five ur ett formativt perspektiv Malin Frykman, GR utbildning
 2. http://www.slideshare.net/malinfrykman35 Presentationen finns på
 3. Föreläsningens upplägg Genomgång av grunderna i bedömning för lärande (formativ bedömning). Extra fokus på hur man kan tydliggöra mål och kunskapskrav. Därefter fokus på ”The Big Five” som hjälper oss att tydliggöra mål och kunskapskrav.
 4. Joint action ny Vad tänker du på när du hör ordet bedömning? Skriv ett ord, max 20 bokstäver på: http://answergarden.ch/view/57748
 5. Bedömning för lärande är ett förhållningssätt till kunskap och lärande med syftet att främja elevers lärande och kunskapsutveckling. Det handlar om att elev och lärare aktivt använder sig av bedömning som ett redskap i lärsprocessen under tiden den pågår så att eleverna utvecklar den metakognitiva förmågan lära @lära.
 6. ”En bedömning som görs under pågående arbetsprocess, dv.s under tiden ett undervisnings- område pågår.” Källa:IUP-processen, Skolverket, s.37
 7. LGR 11 ”Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga” (Lgr 11 s. 9). ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga” (Lgr 11 s.5) . ”Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna ”(Lgr 11 s.15). ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Långsiktiga målen s.14). Skolan ansvarar för att varje elev:
 8. Allmänna råd, planering och undervisning Lärare bör vid planeringen av undervisningen • Tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven. • Identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella arbetsområdet och avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper. • Skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och kontinuerligt ge återkoppling på deras arbete. • Välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen i läroplanens andra del. • Utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av den egna undervisningen. • Utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska behandla så att eleverna får ett reellt inflytande över undervisningen. • Samordna planeringen av undervisningen med andra lärare, så att arbetsbelastningen blir rimlig för eleverna.
 9. Fem nyckelstrategier Tydliggör mål och kunskapskrav Skapa aktivteter som synliggör lärandet Ge kontinuerlig återkoppling som för lärandet framåt Aktiverar eleven som lärresurser för varandra Aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande
 10. Tre centrala frågor Förståelse avVAR eleven befinner sig i sitt lärande. Förståelse avVAD som är nästa steg i lärprocessen. Förståelse av HUR man kommer till nästa steg i lärprocessen.
 11. ”Jag hinner läsa och förstå textremsan på tv:n när jag ser på film.” VAR i förhållande till målet befinner du dig? VAD skulle kunna vara nästa steg för att du ska nå målet? HUR kan du ta dig till nästa steg?
 12. Vinster med BFL Ökad motivation hos elever och lärare Lärprocessen synliggörs Gemensamt språk Eleverna blir aktiva ägare av sitt lärande! Verktyg för att styra undervisningen i riktning mot de långsiktiga målen. Tidsbesparande på sikt Naturlig utveckling av undervisningen Utvecklingssamtalet kan fokusera på IUP:n.....
 13. Vad säger forskningen? forskningen? Skolöverstyrelsens lilla forskningsskola över de senaste 20 åren inom bedömning. John Hattie kom i sin studie ”Visible learning” fram till att formativt förhållningssätt är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i lärprocessen. BFL ger en dubbelt så stor effekt på lärandet än att minska klasserna med 30 % (D. William Does assesment hinder learning, 2006). Lusten för skolan och lärandet ökar både hos elever och lärare (Assesment for learning Putting it into practice 2003).
 14. Summativ eller formativ bedömning? Båda behövs, men har olika syften!
 15. Gör det summativa formativt! Ett summativt prov kan göras formativt. Här är några sätt •Låt eleverna skapa provet som ett sätt att tydliggöra målen och kunskapskraven. •Ge eleverna provet senast 75 % in på arbetsområdet. •Ge inga poäng utan formativa kommentarer på provet. Vilka delar av förmågan visar eleven att den kan?Vilka delar av förmågan kan utvecklas?
 16. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess Tydliggöra mål och kunskapskrav Skapa aktiviteter som synliggör lärandet Ge återkoppling som för lärandet framåt Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Fem nyckelstrategier
 17. Tydliggöra mål och kunskapskrav Allt arbete med bedömning bygger på att vi tydliggör mål och kunskapskrav. Hur gör DU i ditt klassrum? Gå in på: http://padlet.com/wall/onsala
 18. Tydliggöra mål och kunskapskrav Pedagogisk planering Ord och begreppslista Exit Ticket i Socrative via dator eller mobil Bakvänd måldialog Elevexempel Gissa kommentaren Målbild varje lektion Temawiki Sambedöm med andra lärare!
 19. Involvera, aktivera och engagera eleverna förmågorna och målen i stället för informera om dem.
 20. Fastna inte i LPP och matristräsket! Det är hur ni använder era LPP:er/ pedagogiska planeringar och matriser som gör skillnad!
 21. Skapa aktiviter som synliggör lärandet Lärande samtal: Feta frågor! Mer basket än pingis! Konvergens och divergens frågor på Corkboard Flippa klassrummet! Skapa en förmågevägg! Webbpublicering med Webbstjärnan Filmskapande Dela dokument i Google Drive Podbean
 22. Ge återkoppling som för lärandet framåt Innehåller information om lärandet Minute by minute, day by day! Kan ges i korta, mellan och långa cykler. Webbpublicering Google Drive Kommentarsfunktioner....
 23. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Kollaborera i wiki eller blogg! Använd samarbetsytor på nätet Google docs Skype education IUP-partner Two stars and a wish Voicethread Bygg en temawiki Låt elever producera digitalt lärmaterial åt varandra. Elevflippfilmer? Videologga!
 24. Aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande Regelbunden reflektion och analys kring det egna lärandet Låt eleverna videologga! Självskattning via Exit Ticket Blogg som portfolio? Naturlig pedagogisk dokumentering med hjälp av digitala resurser: film, bilder, ljudinspelningar, texter. Elevledda utvecklingssamtal
 25. Många lärare tycker att bedömning är svårt!
 26. Lösning: Gemensam bedömningskultur Utgå ifrån Skollagen, Lgr 11, aktuell forskning och AR. Tydliggör rutinerna för hur skolan arbetar med bedömning.Vad och hur förväntas man som pedagog arbeta med bedömning hos er? Hur märks det? Hur sambedömer ni? Synliggör skolans bedömningskultur. Fokus på förmågorna! Fokusera på att utveckla det dagliga arbetet med bedömning. ”minute by minute, day by day”. The Big five kan vara ett bra stöd i det!
 27. Bensträckare i rummet under 2 min :).
 28. Lgr 11 Genomsyras av förmågor som ska vara lärare och elevers ledstjärnor i planering, genomförande av undervisningen och i bedömningen Förmågorna återkommer i kunskapskraven tillsammans med centralt innehåll. De fem förmågor som är mest förekommande kallas för The Big Five.
 29. THE BIG 5 Analysförmåga Beskriva orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar. Kommunikativ förmåga Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa. Metakognitiv förmåga Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva. Procedurförmågan Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. Begreppslig förmåga Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begrepp i olika/nya sammanhang. De fem mest återkommande förmågorna i Lgr 11!
 30. Den ämnesdidaktiska kontexten viktig! De fem förmågorna bör ses utifrån en ämnesdidaktisk kontext. Att analysera i NO är inte riktigt samma sak som att analysera i t.ex SO
 31. Förmågorna är beroende av varandra!
 32. En del av den formativa processen.... Tydliggör mål och kunskapskrav Synliggör lärandet Ge kontinuerlig återkoppling Aktiverar eleven som lärresurser för varandra Aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande
 33. Vad är en förmåga? Fakta – färdighet – förståelse - förtrogenhet är tillsammans en förmågas byggstenar Fakta Ha teoretisk kunskap (kunskap om) - data - stoff -sakförhållanden - sanningar Att veta något om något Färdighet teoretisk kunskap (kunskap om) modeller: - system: -metoder - teknik Att utföra något genom medveten ansträngning mot ett bestämt mål. Praktisk kunskap (kunskap i) Hantverksmässig kunskap Motorisk Förståelse -teoretisk kunskap -reflektion - insikt Att uppfatta betydelsen i en innebörd. Att tillägna sig begrepp och strukturer inom ett kunskapsområde. Förtrogenhet -teoretisk/praktisk -omdöme - duglighet -kunnande - kompetens -kapacitet Förtrogenhet utvecklas genom associationer och minnen av tidigare upplevda situationer och är starkt sammanhangsberoende. Kunskapsformen är uppbyggd av - erfarenhet - omdöme - förståelse -färdighet
 34. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: likheter och skillnader Jämföra: för-och nackdelar
 Beskriva orsaker och konsekvenser.
 
 
 Analysförmågan
 35. Träna analysförmågan genom Regelbundet ha analysövningar invävt i undervisningen. Korta, mellanlånga, långa Big Q? Arbeta systematiskt med tankestöd Muntliga korta dilemmaövningar och problemlösningsuppgifter. Varför?Vad? Hur? Systematiska undersökningar: Modeller från vetenskapen? Labbet i appen: Chemist Despotia Storyline!
 36. Begreppslig förmåga 
 Att kunna förstå och förklara innebörden av olika begrepp. 
 Relatera begreppen till varandra. 
 Använda begreppen i olika/nya sammanhang.
 37. Träna begreppsförmågan Genom att alltid i förväg synliggöra centrala ord och begrepp inom ett område. Begrepplista! Skapa begreppsböcker med eleverna. Begreppsburkar? Ordjakt? Fota begrepp Skapa begreppsfilmer där eleverna förklarar orden och sätter dem i ett sammanhang. Begreppstavlor över ett ämnes progression? Alla lärare är språklärare i Lgr11. Använd Få syn på språket! Arbeta systematiskt med genrepedagogik! Tydliggör mål och kunskapskrav
 38. Kommunikativ förmåga Ta in och förstå information Att kunna samtala med en eller flera personer.Anpassa samtalet utifrån mottagaren. •Att kunna diskutera med en eller flera personer. •Samtala om egna upplevelser. •Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. •Att muntligt kunna motivera en åsikt. •Framföra och bemöta argument. •Redogöra, formulera, resonera och redovisa. •Att muntligt kunna redogöra med början, innehåll och slut.
 
 

 39. Träna kommunikativ förmåga Boksamtal: aktiv läsning istället för tystläsning! EPA: Enskilt, par och alla Parsamtal! Walk and talk? Kamratrespons Arbeta in strukturer för lärande samtal med eleverna. Blogga! Kunskapssök: Samtalsgoogla! Spela in debatter och samtal, videoanalysera varandra med hjälp av kamratrespons. Kommunicera med bilder och video i mobilen; Instagram/videomail,Guardian Eyewitness:En bild om dagen? Läsa, prata, läsa, prata, läsa, prata, läsa, prata, läsa, prata, läsa, prata, läsa, prata, läsa, prata, läsa, prata............... Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Two stars and a wish Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande
 40. Metakognitiv förmåga Tolka Värdera Ha omdömen om. Reflektera kring och bedöma den egna förmågan. Konsekvensanalys Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. 
 
 
 Pröva och ompröva. Veta hur något kan utvecklas och förbättras
 - Att våga testa sig fram! Tanketräning! Lära@lära!
 41. Träna metakognitiv förmåga Organisera undervisningens innehåll och upplägg utifrån de fem nyckelstrategierna inom bedömning för lärande! EPA: Enskilt, par och alla Jobba mer med divergenta frågor istället för konvergenta. Öppna lösningar. Arbeta med entreprenöriellt lärande! Tanketräna! Two stars and A wish! Spela strategispel. Minecraft?
 42. Procedurförmågan Förmågan att hantera information. Förmågan att genomföra laborationer och undersökningar. Förmågan att hantera verktyg och redskap. Förmågan att veta hur matematiska tal kan lösas. Procedurförmåga Förmågan att göra :).
 43. Träna procedurförmågan Praktiskt görande. Systematiskt görande. Sökträna, samtalsgoogla Sortera information, kategorisera tillsammans. How to-filmer i mobilen? Följa instruktioner. Befästa, kroppsminnas! Filma ”görandet” med mobilen och analysera det tillsammans. Återkoppling! Skapa egna instruktioner i t.ex appen Explain everything. Pröva! Utforska! Testa!
 44. Förmågorna i bild Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material Procedurförmåga: Att kunna hantera och använda verktygen och teknikerna praktiskt. Begreppslig förmåga: Att kunna förstå och använda bildspecifika begrepp. Metakognitiv förmåga: Välja mellan olika handlingsalternativ.Att kunna pröva och ompröva olika val av tekniker och material. Ge omdömen om sitt och andras bildarbeten. Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap Kommunikativ förmåga: Presentera egna bilder i anpassat syfte och sammanhang. Analysförmåga:Visa på samband mellan bilders innehåll, uttryck och kvalitet. Metakognitiv förmåga: Tolka bilder. Begreppslig förmåga: Att kunna förstå och använda bildspecifika begrepp. Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Metakognitiv förmåga: Tolka bilder. Förklara dess uttryck. Begreppslig förmåga: Att kunna förstå och använda bildspecifika begrepp. Analysförmåga:Visa på samband mellan bilders innehåll, uttryck och kvalitet.
 45. Förmågorna är beroende av varandra!
 46. Summering För att snickra en enkel koja räcker det med procedurförmågan men vill jag bygga ett hus som håller över tid behövs alla fem förmågor.
 47. ROT-pedagogik Rätt saker...... Ofta.... Tidigt.... Tidsbudgetera arbetslagets tid så att den används klokt? SAMARBETA :)
 48. Hjälps åt! Väv in BFL i undervisningen och i planeringen! Sambedöm! Skapa ett årshjul över de bedömningsaktiviteter ni gör. Synliggör dem! Skriv pedagogiska planeringar ihop så mycket det går. Skapa en lärande organisation genom att själva ”lära att lära”. Dela, dela dela!
 49. Mer om The Big Five och bedömning FB-gruppen The big five FB-gruppen Bedömning för lärande! http://bedomningforlarande.se/ http://tbfurettformativtperspektiv.wikispaces.com http://bedomningforlarande.se/content/big-five
 50. Frågor? malin.frykman@grkom.se Twitter: @bedomningforlar Skype: malin.frykman
Anúncio