O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Հաշվետվություն

Գեղարվեստի դպրոց-պարտեզ
1-ին դասարան
Դասվար' Լուսինե Բարսեղյան

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Հաշվետվություն

 1. 1. «ՄխիթարՍեբաստացի» կրթահամալիր2010-2011ուս. տարվա1-ին կիսամյակիհաշվետվություն<br />Գեղարվեստիդպրոց-պարտեզ<br /> 1-ին դասարան<br />դասվար` ԼուսինեԲարսեղյան<br />
 2. 2. 1-ին դասարանի ուսումնական ծրագիր<br />Ծրագիրն ընդգրկված է «Իմացումի հրճվանք» ծրագրում, որը մայրենի լեզու, մաթեմատիկա, երգեցողություն, մարմնակրթություն, օտար լեզուներ /անգլերեն, ռուսերեն`միկրոդասերիձևով/, տեխնոլոգիա, ես և շրջակա աշխարհը, շախմատ, համակարգչային գրագիտություն առարկաների ինտեգրված ուսուցումն է: <br />Այնհամապատասխանումէ պետական կրթակարգին և առարկայական պետական չափորոշիչներին,իսկնպատակն է սովորողի ուսումնառության, ստեղծագործական.հետազոտական ակտիվ գործունեության արդյունքում տարիքային առանձնահատկություններին համապատասխան ձեռք բերած գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների, ինչպես նաև արժեքային համակարգի ձևավորումն ու զարգացումը:<br />1-ին կիսամյակի ընթացքում ծրագիրը որոշմշակումներիև փոփոխությունների էենթարկվել` նկատի առնվելով սովորող երեխաների առանձնահատկությունները` նյութն ընկալելու աստիճանը:<br /> 1-ին կիսամյակումիրագործվել են ներքոնշյալ ծրագրային առարկայական խնդիրները, որոնց մի մասը, իհարկե, դեռ շարունակական բնույթ ունի: <br />
 3. 3. Մայրենի լեզու`<br />Մտքերը հստակ, հասկանալի ձևակերպելու և բանավոր արտահայտելու կարողությունների ձևավորում<br />Ազատ, անկաշկանդ մտածելու, երևակայելու, հաղորդակցվելու կարողությունների ձևավորում<br />Գրական ստեղծագործություննունկնդրելու, բովանդակությունը /միտքը/ համառոտ վերարտադրելու, դեպքերի հաջորդականությունը պահպանելով` այն պատմելու կարողության ձևավորում և զարգացում<br />Տեսածի կամ լսածի շուրջ խոսելու կարողության ձևավորում և զարգացում<br />Պատմություն-հատված-նախադասություն-բառ-վանկ-հնչյուն շղթայում յուրաքանչյուր բաղկացուցիչ տարրի հասկացության տարբերակում և ընկալում<br />Համապատասխան աշխատանքային նախագծերով /սար, տուն, շուն, կատու, մուկ, լուսին,հասկ,ցորեն, ես, նոր օր, Ամանոր /Նոր տարի/` ձմեռ, ձյուն, փաթիլ, Ձմեռ պապ,տոնածառ/ ծանոթացում ս, ա, ր, հ,կ, տ, ու, շ, ն, մ, լ, ի, ե, ձ, յ, ռ, փ, թ, պ, ց, օ, ո, ծ տառերին<br />Կարդալ և գրել 2-3 վանկ ունեցող բառեր, բառակապակցություններ<br />Նախադասություններ կազմել և գրի առնել: Հորինել փոքրիկ պատմություններ, հանելուկներ և գրի առնել /բառ- պատկերների, անցած տառերի օգնությամբ/<br />Շարունակել կիսատ թողած միտքը<br />Նկարչական կարողությունների ձևավորում` իբրև պատկերային խոսքի ինքնատիպ եղանակ<br />Մանր և մեծ մոտորիկայի զարգացում<br />
 4. 4. Առարկայիընդհանուրխնդիրները`<br />Լեզվատրամաբանական մտածողության ձևավորում<br />Ստեղծագործական-երևակայական, սիմվոլիկմտածողությանզարգացում<br />Կռահելու և վելուծելու<br />կարողությունների ձևավորում<br />և զարգացում<br />Հիշողության, ուշադրության և դիտողականության զարգացում<br />Ձեռք բերած գիտելիքներն ու կարողությունները գործնականում կիրառելու հմտությունների ձևավորում<br />
 5. 5. Մաթեմատիկա`<br />Համեմատելև խմբավորել առարկաներն ըստ գույնի, ձևի, չափի, նյութի<br />Պատկերացում կազմել առարկաների տարածական առնչությունների մասին`վերև-ներքև, աջ-ձախ, մոտ-հեռու, ներս դուրս և այլն<br />Տարբերել երկրաչափական պատկերները<br />Պատկերացում կազմել թվի, թվանշանի և թվերի կազմության մասին<br />Բանավոր ուղիղ և հետ հաշվել 20-ի սահմանում` 1- ական, 2-ական, 5-ական, 10-ական<br />Գաղափարկազմելզույգ և կենտթվերիմասին<br />Գաղափարկազմելնաև տասնյակի մասին<br />Գումարել և հանել15-ի սահմանում `ոչ կարգային անցումով<br />Գրել, կարդալ և համեմատել թվերը`գրանցելելովմեծ, փոքր, հավասար հարաբերությունները<br />Թվերն օգտագործել հաշվում, համարակալումպահանջող կիրառական խնդիրներկազմելիս /լուծելիս/ և գործնական առաջադրանքներ կատարելիս<br />Օգտվել պարզ աղյուսակներից/աղյուսակենքկազմելերեխաներիբերած` մրգերիամանորյաառևտրիցուցակներով/<br />
 6. 6. Շախմատ և տրամաբանական խնդիրներ`<br />Ձևավորել և զարգացնել տրամաբանական-վերլուծական մտածողությունը<br />Ծանոթացումշախմատիպատմությանը, խաղատախտակին, խաղաքարերին, նրանցիցյուրաքանչյուրիհնարավորքայլերին<br />Հետաքրքրաշարժ, տրամաբանական խնդիրներ լուծելուկարողությանձևավորում և զարգացում<br />
 7. 7. Ես և շրջակաաշխարհ<br />Պատմել իր, իր ընտանիքի, իրեն շրջապատող մարդկանց, իր հետ կապված դեպքերի և իրադարձությունների մասին<br />Անվանել և տարբերել տարվա եղանակաները<br />Ծանոթլինելհիգիենայիտարրականկանոններին<br />Ճանաչել օրվա մասերը<br />Տարբերելվայրի և ընտանիկենդանիներին<br />Աշնանացան /ցորեն, հասկ, հինավանդույթներ/<br />Բնագիտականփորձեր /հրթիռ<br />փուչիկը, լողացողձվիկը, հրաբուխ, <br />անձրև/ <br />
 8. 8. Մարմնակրթություն`<br />Շարային վարժությունների/շարային հրամանների/ կատարում<br />Շարժական, ազգային, էստաֆետայինխաղեր<br />Համակարգչային գրագիտություն`<br /><ul><li>Ճիշտ միացնել և անջատել համակարգիչը
 9. 9. Բացել Paint և SMART Notebook ծրագրերը
 10. 10. Ձևավորել Paint ծրագրովաշխատելու, նկարելուկարողություն
 11. 11. Ճանաչել և գործածել</li></ul>«SMART Notebook»<br />ծրագրի գործիքները<br />
 12. 12. Տեխնոլոգիա`<br />Ուրախձեռնոց-տիկնիկներիպատրաստում<br />Աշխատանքմկրատով, սոսնձով, վրձնով, ջրաներկով<br />Ապլիկացիա, աշխատանքգունավոր թղթերով, այլնյութերով /փրփրապլաստ, թափոններ, կոճակներ, թելեր, ուլունքներև այլն/ <br />Ծննդյան, տոնականբացիկներիպատրաստում<br />Թխվածքաբլիթութոտնուկներիպատրաստում<br />Ամանորյաիրերիպատրաստում /անսովորտոնածառ, խաղալիքներ, շղթաներ, փաթիլներ, օրացույց, ձմեռպապ, դիմակներ.../<br />Ամանորյատարեգաթայիպատրաստում<br />Ծեփագործում / կավով, պլաստիրինով, խմորով/<br />
 13. 13. Ուսումնական գրականություն<br />Ծուղրուղու<br />Ոսկեփորիկ, Ա. Պետրոսյան<br />Թվաբանություն, մաթեմատիկայի գիրք-տետրեր 1-ին դասարանցիների համար,առաջին և երկրորդ մասերը, Ա. Արնաուդյան, հր.«Շաղիկ» , Երևան 1995թ.<br />Այբբենարան, գիրք-տետր, Ա. Արնաուդյան<br />Այբբենարան, 1-ինդասարան, Վ.Ա.Սարգսյան<br />Մաթեմատիկա, 1-ինդասարան, 1-ինմաս, Վ. Ա. Հովհաննիսյան<br />Համացանց<br />Անհատական աշխատանքային թերթիկներ <br />Notebook ծրագրով ստեղծված էլ. նյութեր<br />
 14. 14. Մեդիամիջոցների` ժամանակակից տեխնիկական միջոցներիգործածություն<br />Էլ. կրիչ<br />բջջային հեռախոս<br />թվային ֆոտոխցիկ<br />տեսախցիկ<br />ձայնագրիչ<br />ինտերնետին միացված համակարգիչ<br />էլեկտրոնային գրատախտակ<br />համացանց` կրթահամալիրի կայքը<br />
 15. 15. Սովորողի ուսումնական գործունեության ձևերը<br />լեզվագործունեություն/նաևօտարլեզվով/<br />մաթեմատիկա, տրամաբանություն<br />մարմնակրթություն<br />բնագիտական<br />թատերական<br />երաժշտական<br />տեխնոլոգիական /նաև<br />թվային տեխնոլոգիական/<br />գեղագիտական /նկարչություն,<br />ձեռարվեստ/<br />
 16. 16. Մասնակցությունկրթահամալիրյանմիջոցառումներին<br />Կրթահամալիրյանմարզատոն<br />Տիկնիկների շքերթ<br />Հոկտեմբերյանբացդռներիօրեր<br />Աշնանացանիծես<br />Թթուդրիկ<br />Թթու էքսպո<br />Ձմեռայինճամբար<br />Ամանորյածես<br />
 17. 17. Ուսումնական ճամփորդություններ<br />Ջրաշխարհ<br />Բուսաբանականայգի<br />Օշական, Աշտարակիձոր` ջրաղաց<br />Տիկնիկայինթատրոն<br />
 18. 18. Հետազոտական աշխատանքներ<br />Ուսումնականնյութեր, տեսանյութեր<br />Դասարանական թատերական ներկայացումներ<br />Էլեկտրոնային առաջադրանքների փաթեթներ<br />Էլեկտրոնային այբբենարանի էջեր<br />Կրթահամալիրիկայքիսպասարկում /ուս. նյութերիտեղադրում/<br />
 19. 19. Սովորողի գիտելիքների ստուգման ձևեր եղելեն`<br />Անհատական ուսումնական թղթապանակի կազմումը<br />Ինքնաստուգման թերթիկների լրացումը<br />Կրթահամալիրյան միջոցառումների մասնակցությունը<br />Սովորողիանհատականաճիբնութագիրը<br />
 20. 20. Մասնակցություն մասնագիտական սեմինարներին /ինքնազարգացում/<br />Էլեկտրոնային գրատախտակը`ուսումնական գործիք<br />Հատուկկարիքովերեխաներին վերաբերող սեմինար<br />Չորեքշաբթիօրերիդասվարականսեմինարներ<br />Ամիսը մեկ անգամ կազմակերպվել ենծնողական<br />սեմինարներ:Անընդհատապահովվելէ<br />սովորող - ուսուցիչ - ծնողհամագործակցային<br />կապը, քննարկվել և ներկայացվելեննրանց<br />hետաքրքրողծրագրայինև սովորողներիհետ<br />կապվածբոլորհուզողհարցերը:<br /> <br />
 21. 21. Լուսինե Բարսեղյան և չարաճճի ընկերներ<br />mskh.am<br />

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

Գեղարվեստի դպրոց-պարտեզ 1-ին դասարան Դասվար' Լուսինե Բարսեղյան

Vistos

Vistos totais

1.799

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

3

Ações

Baixados

4

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×