O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ss senador (1)

184 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Ss senador (1)

 1. 1. UUmm sseennaaddoorr eessttáá aannddaannddoo ttrraannqqüüiillaammeennttee,, qquuaannddoo éé aattrrooppeellaaddoo ee mmoorrrree..
 2. 2. A aallmmaa ddeellee cchheeggaa aaoo PPaarraaííssoo ee ddáá ddee ccaarraa ccoomm SSããoo PPeeddrroo nnaa eennttrraaddaa.. --""BBeemm--vviinnddoo aaoo PPaarraaííssoo!! ;; ddiizz SSããoo PPeeddrroo --""AAnntteess qquuee vvooccêê eennttrree,, hháá uumm pprroobblleemmiinnhhaa.. RRaarraammeennttee vveemmooss ppaarrllaammeennttaarreess ppoorr aaqquuii,, ssaabbee,, eennttããoo nnããoo ssaabbeemmooss bbeemm oo qquuee ffaazzeerr ccoomm vvooccêê””..
 3. 3. --""NNããoo vveejjoo pprroobblleemmaa,, éé ssóó mmee ddeeiixxaarr eennttrraarr"",, ddiizz oo aannttiiggoo sseennaaddoorr.. --""EEuu bbeemm qquuee ggoossttaarriiaa,, mmaass tteennhhoo oorrddeennss ssuuppeerriioorreess””.. VVaammooss ffaazzeerr oo sseegguuiinnttee::
 4. 4. VVooccêê ppaassssaa uumm ddiiaa nnoo PPaarraaííssoo ee uumm ddiiaa nnoo IInnffeerrnnoo.. AAíí,, ppooddee eessccoollhheerr oonnddee qquueerr ppaassssaarr aa eetteerrnniiddaaddee..
 5. 5. --""NNããoo pprreecciissaa,, jjáá rreessoollvvii.. QQuueerroo ffiiccaarr nnoo PPaarraaííssoo””,, ddiizz oo SSeennaaddoorr.. --""DDeessccuullppee,, mmaass tteemmooss aass nnoossssaass rreeggrraass.. "" AAssssiimm,, SSããoo PPeeddrroo oo aaccoommppaannhhaa aattéé oo eelleevvaaddoorr ee eellee ddeessccee,, ddeessccee,, ddeessccee aattéé oo IInnffeerrnnoo..
 6. 6. AA ppoorrttaa ssee aabbrree ee eellee ssee vvêê nnoo mmeeiioo ddee uumm lliinnddoo ccaammppoo ddee ggoollffee.. AAoo ffuunnddoo oo cclluubbee oonnddee eessttããoo ttooddooss ooss sseeuuss aammiiggooss ee oouuttrrooss ppoollííttiiccooss ccoomm ooss qquuaaiiss hhaavviiaa ttrraabbaallhhaaddoo.. TTooddooss mmuuiittoo ffeelliizzeess eemm ttrraajjee ssoocciiaall.. EEllee éé ccuummpprriimmeennttaaddoo,, aabbrraaççaaddoo ee eelleess ccoommeeççaamm aa ffaallaarr ssoobbrree ooss bboonnss tteemmppooss eemm qquuee ffiiccaarraamm rriiccooss ààss ccuussttaass ddoo ppoovvoo..
 7. 7. JJooggaamm uummaa ppaarrttiiddaa ddeessccoonnttrraaííddaa ee ddeeppooiiss ccoommeemm llaaggoossttaa ee ccaavviiaarr.. QQuueemm ttaammbbéémm eessttáá pprreesseennttee éé oo ddiiaabboo,, uumm ccaarraa mmuuiittoo aammiiggáávveell qquuee ppaassssaa oo tteemmppoo ttooddoo ddaannççaannddoo ee ccoonnttaannddoo ppiiaaddaass.. EElleess ssee ddiivveerrtteemm ttaannttoo qquuee,, aanntteess qquuee eellee ppeerrcceebbaa,, jjáá éé hhoorraa ddee iirr eemmbboorraa.. TTooddooss ssee ddeessppeeddeemm ddeellee ccoomm aabbrraaççooss ee aacceennaamm eennqquuaannttoo oo eelleevvaaddoorr ssoobbee..
 8. 8. EEllee ssoobbee,, ssoobbee,, ssoobbee ee ppoorrttaa ssee aabbrree oouuttrraa vveezz.. SSããoo PPeeddrroo eessttáá eessppeerraannddoo ppoorr eellee.. AAggoorraa éé aa vveezz ddee vviissiittaarr oo PPaarraaííssoo..
 9. 9. Ele passa 2244 hhoorraass jjuunnttoo aa uumm ggrruuppoo ddee aallmmaass ccoonntteenntteess qquuee aannddaamm ddee nnuuvveemm eemm nnuuvveemm,, ttooccaannddoo hhaarrppaass ee ccaannttaannddoo.. TTuuddoo vvaaii mmuuiittoo bbeemm ee,, aanntteess qquuee eellee ppeerrcceebbaa,, oo ddiiaa ssee aaccaabbaa ee SSããoo PPeeddrroo rreettoorrnnaa..
 10. 10. --"" EE aaíí ?? VVooccêê ppaassssoouu uumm ddiiaa nnoo IInnffeerrnnoo ee uumm ddiiaa nnoo PPaarraaííssoo.. AAggoorraa eessccoollhhaa aa ssuuaa ccaassaa eetteerrnnaa.."" EEllee ppeennssaa uumm mmiinnuuttoo ee rreessppoonnddee:: --""OOllhhaa,, eeuu nnuunnccaa ppeennsseeii .... OO PPaarraaííssoo éé mmuuiittoo bboomm,, mmaass eeuu aacchhoo qquuee vvoouu ffiiccaarr mmeellhhoorr nnoo IInnffeerrnnoo.."" EEnnttããoo SSããoo PPeeddrroo oo lleevvaa ddee vvoollttaa aaoo eelleevvaaddoorr ee eellee ddeessccee,, ddeessccee,, ddeessccee aattéé oo IInnffeerrnnoo..
 11. 11. AA ppoorrttaa aabbrree ee eellee ssee vvêê nnoo mmeeiioo ddee uumm eennoorrmmee tteerrrreennoo bbaallddiioo cchheeiioo ddee lliixxoo.. EEllee vvêê ttooddooss ooss aammiiggooss ccoomm aass rroouuppaass rraassggaaddaass ee ssuujjaass ccaattaannddoo oo eennttuullhhoo ee ccoollooccaannddoo eemm ssaaccooss pprreettooss.. OO ddiiaabboo vvaaii aaoo sseeuu eennccoonnttrroo ee ppaassssaa oo bbrraaççoo ppeelloo oommbbrroo ddoo sseennaaddoorr..
 12. 12. --"" NNããoo eessttoouu eenntteennddeennddoo"",, -- ggaagguueejjaa oo sseennaaddoorr -- ""OOnntteemm mmeessmmoo eeuu eessttiivvee aaqquuii ee hhaavviiaa uumm ccaammppoo ddee ggoollffee,, uumm cclluubbee,, llaaggoossttaa,, ccaavviiaarr,, ee nnóóss ddaannççaammooss ee nnooss ddiivveerrttiimmooss oo tteemmppoo ttooddoo.. AAggoorraa ssóó vveejjoo eessssee ffiimm ddee mmuunnddoo cchheeiioo ddee lliixxoo ee mmeeuuss aammiiggooss aarrrraassaaddooss!!!!!!"" OO ddiiaabboo oollhhaa pprraa eellee,, ssoorrrrii iirroonniiccaammeennttee ee ddiizz::
 13. 13. --""OOnntteemm eessttáávvaammooss eemm ccaammppaannhhaa.. AAggoorraa,, jjáá ccoonnsseegguuiimmooss oo sseeuu vvoottoo......""
 14. 14. EEssssaa tteemm qquuee sseerr rreeppaassssaaddaa ((nnããoo qquueebbrreemm aa ""ccoorrrreennttee""))

×