Por dentro do cérebro

256 visualizações

Publicada em

Entrevista da revista Poder.

Publicada em: Saúde e medicina
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Por dentro do cérebro

 1. 1. OO CCéérreebbrroo PPeelloo nneeuurroocciirruurrggiiããoo PPaauulloo NNiieemmeeyyeerr FFiillhhoo
 2. 2. PPeerrgguunnttaa:: OO qquuee ffaazzeerr ppaarraa mmeellhhoorraarr oo ccéérreebbrroo??
 3. 3. Você tem qquuee ttrraattaarr ddoo eessppíírriittoo.. PPrreecciissaa eessttaarr ffeelliizz,, ddee bbeemm ccoomm aa vviiddaa,, ffaazzeerr eexxeerrccíícciiooss......
 4. 4. Se está deprimido, ccoomm aa aauuttooeessttiimmaa bbaaiixxaa,, aa pprriimmeeiirraa ccooiissaa qquuee aaccoonntteeccee éé aa mmeemmóórriiaa iirr eemmbboorraa;; 9900%% ddaass qquueeiixxaass ddee ffaallttaa ddee mmeemmóórriiaa ssããoo ppoorr ddeepprreessssããoo,, ddeesseennccaannttoo,, ddeesseessttíímmuulloo..
 5. 5. Para o cérebro funcionar mmeellhhoorr,, vvooccêê tteemm ddee tteerr mmoottiivvaaççããoo.. AAccoorrddaarr ddee mmaannhhãã ee tteerr ddeesseejjoo ddee ffaazzeerr aallgguummaa ccooiissaa,, tteerr pprraazzeerr nnoo qquuee eessttáá ffaazzeennddoo ee tteerr aa aauuttooeessttiimmaa nnoo ppoonnttoo..
 6. 6. PPeerrgguunnttaa:: CCaabbeeççaa tteemm aa vveerr ccoomm aallmmaa??
 7. 7. Eu acho que aa aallmmaa eessttáá nnaa ccaabbeeççaa.. QQuuaannddoo uumm ddooeennttee eessttáá ccoomm mmoorrttee cceerreebbrraall,, vvooccêê tteemm aa iimmpprreessssããoo ddee qquuee eellee jjáá eessttáá sseemm aallmmaa...... IIssssoo nnããoo ddáá ppaarraa eexxpplliiccaarr,, oo ccoorraaççããoo eessttáá bbaatteennddoo,, mmaass eellee nnããoo eessttáá mmaaiiss vviivvoo..
 8. 8. PPeerrgguunnttaa:: OO qquuee ffaazzeerr ppaarraa ssee pprreevveenniirr ddee ddooeennççaass nneeuurroollóóggiiccaass??
 9. 9. Todo aadduullttoo ddeevvee iinncclluuiirr nnoo cchheecckk--uupp uummaa iinnvveessttiiggaaççããoo cceerreebbrraall..
 10. 10. Os aneurismas cceerreebbrraaiiss ttêêmm uummaa mmoorrttaalliiddaaddee ddee 5500%% qquuaannddoo rroommppeemm.. DDooss 5500%% qquuee nnããoo mmoorrrreemm,, 3300%% vvããoo tteerr uummaa sseeqquueellaa ggrraavvee:: ffiiccaarr sseemm ffaallaarr oouu tteerr ppaarraalliissiiaa.. SSee vvooccêê eennccoonnttrraa oo aanneeuurriissmmaa nnuumm cchheecckkuupp,, aanntteess ddeellee ssaannggrraarr,, oo rriissccoo éé ddee aappeennaass 22%%..
 11. 11. E todas as pessoas ddeevveerriiaamm tteerr uummaa aattiivviiddaaddee lliiggaaddaa ààss aarrtteess,, qquuee ttaannttoo eessttiimmuullaamm oo ccéérreebbrroo.. CCaannttee,, ttooqquuee uumm iinnssttrruummeennttoo,, ddaannccee,, ffaaççaa tteeaattrroo,, ppiinnttee,, ccrriiee..
 12. 12. PPeerrgguunnttaa:: VVooccêê aacchhaa qquuee aa vviiddaa mmooddeerrnnaa aattrraappaallhhaa??
 13. 13. Não, eu acho aa vviiddaa mmooddeerrnnaa uummaa mmaarraavviillhhaa.. NNaa IIddaaddee MMééddiiaa eerraa uumm hhoorrrroorr.. AAss ppeessssooaass mmoorrrriiaamm ddee ddooeennççaass qquuee hhoojjee ssããoo bbaannaaiiss ddee sseerr ttrraattaaddaass,, mmoorrrriiaamm eemm ccaassaa ccoomm ddoorr.. OO ssooffrriimmeennttoo eerraa mmuuiittoo mmaaiioorr.. HHoojjee eexxiisstteemm rreemmééddiiooss ffoorrttííssssiimmooss,, nniinngguuéémm mmaaiiss tteemm ddoorr..
 14. 14. PPeerrgguunnttaa:: EExxiissttee aallgguumm iinniimmiiggoo ddoo bboomm ffuunncciioonnaammeennttoo ddoo ccéérreebbrroo??
 15. 15. O exagero. Na bbeebbiiddaa,, nnaass ddrrooggaass,, nnaa ccoommiiddaa.. OO ccéérreebbrroo tteemm ddee sseerr bbeemm ttrraattaaddoo,, ccoommoo oo ccoorrppoo.. UUmmaa ccooiissaa ddeeppeennddee ddaa oouuttrraa.. ÉÉ mmuuiittoo ddiiffíícciill uumm ccéérreebbrroo bbeemm nnuumm ccoorrppoo mmaallttrraattaaddoo,, ee vviiccee--vveerrssaa..
 16. 16. PPeerrgguunnttaa:: QQuuaall aa eevvoolluuççããoo qquuee vvooccêê iimmaaggiinnaa ppaarraa aa nneeuurroocciirruurrggiiaa??
 17. 17. Vamos entrar nnuummaa ffaassee ddee rreeppaarraaççããoo ddoo ffuunncciioonnaammeennttoo cceerreebbrraall,, cciirruurrggiiaa ggeennééttiiccaa.. CCoomm iinnttrroodduuççããoo ddee ccaatteetteerr,, ddee ppaarrttííccuullaass ddee nnaannootteeccnnoollooggiiaa,, eemm qquuee vvaaii--ssee eennttrraarr nnaa ccéélluullaa,, lleevvaannddoo aa eellaa uumm rreemmééddiioo qquuee vvaaii mmaattaarr aa ccéélluullaa ddooeennttee.. DDaaqquuii aa 5500 aannooss nniinngguuéémm mmaaiiss vvaaii pprreecciissaarr aabbrriirr aa ccaabbeeççaa..
 18. 18. PPeerrgguunnttaa:: VVooccêê aacchhaa qquuee nnóóss ssoommooss aa úúllttiimmaa ggeerraaççããoo qquuee vvaaii eennvveellhheecceerr??
 19. 19. VVaammooss eennvveellhheecceerr mmeennooss ee aass ppeessssooaass iirrããoo bbeemm aattéé mmoorrrreerr.. ÉÉ iissssoo qquuee aa ggeennttee eessppeerraa.. NNiinngguuéémm qquueerr aa ddeeccaaddêênncciiaa ddaa vveellhhiiccee..
 20. 20. Se você puder ir bbeemm ddee ssaaúúddee ee ddee aassppeeccttoo aattéé oo ddiiaa ddaa mmoorrttee,, sseerráá uummaa mmaarraavviillhhaa....
 21. 21. PPeerrgguunnttaa:: HHoojjee aa ggeennttee lliiddaa ccoomm oo tteemmppoo ddee ffoorrmmaa ccoommpplleettaammeennttee ddiiffeerreennttee.. VVooccêê aacchhaa qquuee iissssoo mmuuddaa oo ffuunncciioonnaammeennttoo cceerreebbrraall ddaass ppeessssooaass??
 22. 22. O cérebro vvaaii ssee aaddaappttaannddoo aaooss eessttíímmuullooss qquuee rreecceebbee,, ee ààss nneecceessssiiddaaddeess..
 23. 23. Você vê pais rreeccllaammaannddoo qquuee ooss ffiillhhooss nnããoo ssaaeemm ddaa iinntteerrnneett,, mmaass eelleess ttêêmm ddee ffaazzeerr iissssoo ppoorrqquuee oo ccéérreebbrroo hhoojjee ffuunncciioonnaa nneessssaa rraappiiddeezz.. EEllee tteemm ddee eennttrraarr nneessssaa oonnddaa,, nneessssee cclliiqquuee,, ppoorrqquuee sseennããoo vvaaii ffiiccaarr ppaarraa ttrrááss.. IIssssoo ffaazz ppaarrttee ddoo mmuunnddoo eemm qquuee aa ggeennttee vviivvee ee oo ccéérreebbrroo vvaaii ccoorrrreennddoo aattrrááss ee ssee aaddaappttaannddoo..
 24. 24. PPeerrgguunnttaa:: VVooccêê aaccrreeddiittaa eemm DDeeuuss??
 25. 25. Depois de dez horas ddee cciirruurrggiiaa,, aaqquueellee ssttrreessss,, aaqquueellaa aaddrreennaalliinnaa ttooddaa,, qquuaannddoo aaccaabbaammooss ddee ooppeerraarr,, vvaammooss aattéé aa ffaammíílliiaa ee ddiizzeemmooss:: ""EEllee eessttáá ssaallvvoo"".. AAíí,, aa ffaammíílliiaa oollhhaa pprraa vvooccêê ee ddiizz:: ""GGrraaççaass aa DDeeuuss!!"".. EEnnttããoo,, aa ggeennttee aaccrreeddiittaa qquuee ““nnããoo ffoommooss aappeennaass nnóóss””..
 26. 26. EEnnttrreevviissttaa ffeeiittaa ppeellaa rreevviissttaa PPooddeerr.. FFiimm

×