Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Ljubica Lalić Profesorski Profil(20)

Anúncio

Populaciona genetika

 1. HARDI-VAJNBERGOVA RAVNOTEŽA
 2. Populaciona genetika je nauka koja proučava nasleđivanje na nivou populacija  varijabilnost osobina unutar i između populacija).  učestalosti gena,  sisteme ukrštanja,  EKOLOŠKA DEFINICIJA: skup jedinki iste vrste koje naseljavaju odredjeno stanište i koje realno mogu svaka sa svakom da stupe u reprodukcione odnose.  GENETIČKA DEFINICIJA: Zajednica jedinki iste vrste koje se razmnožavaju polno (ukrštanje/parenje je po principu slučajnosti) i dele zajednički set gena (genofond).
 3. VARIJABILNOST = raznovrsnost  genetička varijabilnost = postojanje različitih genetičkih varijanti u populaciji  razlike između individua unutar populacije, kao i između populacija jedne vrste  MORFOLOŠKI NIVO - razlike u fenotipu  CITOGENETIČKI NIVO - Razlike u hromozomima GENSKI NIVO - Razlike u proteiniima
 4.  Kao što svaka jedinka ima svoje genetičke karakteristike tako i populacija u jednom određenom trenutku ima svoju genetičku strukturu  Genofond - skup svih alela jedne populacije  Genetička struktura populacije ODREĐENA JE svim alelima svih gena (genofondom) jedne populacije  Genetička struktura populacije se IZRAŽAVA učestalošću (frekvencijom) alela i genotipova  Frekvencija alela: broj kopija tog alela u populaciji podeljen sa brojem svih alela istog lokusa u populaciji (npr. U populaciji od 15 jedinki (svaka jedinka ima dve kopije gena = 30), dati alel se javio 10 puta, njegova frekvencija je 10/30 = 0,33)
 5. Hardi-Vajnbergov princip:relativne učestalosti alela genotipova kroz generacije ostaju nepromenjene To znači da:  jemoguće predvideti učestalost genotipova (p2,2pq i q2) na osnovu učestalosti alela (p,q)  frekvenca genotipova u generaciji potomaka zavisi od frekvence genskih alela u roditeljskoj generaciji. Ovo važi kada je populacija u GENETIČKOJ RAVNOTEŽI
 6. H-W idealna populacija Beskonačno velika populacija Konstantna brojnost kroz generacije Odnos polova 1:1 Slučajna raspodela broja potomaka Slučajno ukrštanje u odnosu na prostornu distribuciju jedinki Nepreklapanje generacija Nema migracija, mutacija, selekcije
 7.  1 genski lokus sa 2 alela : A i a učestalost A - f(A) : p p + q = 1 učestalost a - f(a) : q
 8.  F1: - učestalost genotipova je jednaka verovatnoći spajanja gameta p2 + 2pq + q2 = 1 P H Q (p + q)2 = 1  Frekvenca heterozigota!!!! 1. Maksimalna je 0,5 ili 50% 2. Može da bude veća od frekvence JEDNOG homozigota, ali nikada nije veća od zbira homozigota (2pq ≤ p2+q2) 3. Maksimalna je kada je frekvenca alela p jednaka frekvenci q alela (p=q).
 9. Dominantni fenotip: p2 + 2pq  Jer sadrži i genotipove AA i Aa recesivni fenotip : q2  Jer sadrži genotip aa
 10. 1. PREKO BROJA GENOTIPOVA  Svaka diploidna jedinka ima 2 alela za dati gen.  Jedinke sa genotipom AA imaju 2 alela A,  Jedinke sa genotipom aa imaju 2 alela a,  jedinke sa genotipom Aa po jedan. - npr. 1000 jedinki AA Aa aa 450 300* 250  Ukupan broj alela A: 2 x 450 + 300*  Ukupan broj alela a: 2 x 250 + 300*  Ukupan broj alela je 2 x 1000 (jer svaka jedinka ima 2 alela) p = f(A) = (2 · 450 + 300) / (2 · 1000) = 0.6 q = f(a) = (2 · 250 + 300) / (2 · 1000) = 0.4 p + q = 1 *u 300 jedinki genotipa Aa ima 300 alela A i 300 alela a
 11. 2. PREKO UČESTALOSTI GENOTIPOVA  Učestalost genotipova je proporcija tog genotipa u populaciji. (Broj nosilaca tog genotipa/broj jedinki u populaciji) p2= f(AA) = 450/1000 = 0,45 2pq= f(Aa) = 300/1000 = 0,3 q2=f(aa) = 250/1000 = 0,25 p = f(A) = p2 + pq =0,45 + ½ 0.3 = 0.6 q = f(a) = q2 + pq =0.25 + ½ 0.3 = 0.4
 12. 1. U populaciji od 1500 ljudi i koja je u ravnoteži, 356 osoba ima M krvnu grupu, 670 osoba ima MN krvnu grupu i 474 osobe imaju N krvnu grupu. Kolika je učestalost alela i genotipova u toj populaciji? Rezultat izraziti u obliku decimalnog broja, zaokruživanjem na dve decimale (npr. 0,66). a) Učestalost M alela: _________ b) Učestalost N alela: _________ v) Učestalost genotipa MM: _________ g) Učestalost genotipa MN: _________ d) Učestalost genotipa NN: _________
 13. 2. U populaciji koja je u ravnoteži i broji 2000 ljudi broj dominantnih homozigota je 720, dok je broj heterozigotnih genotipova 960. Izračunati ukupan broj recesivnih alela u toj populaciji.  Ukupan broj recesivnih alela u toj populaciji je _______ (na liniju upiši broj) 3. Odrediti učestalosti genskih alela iz učestalosti genotipova na genskom lokusu za MN sistem krvnih grupa. genotip: MM MN NN učestalosti: p2 = 0,36 2pq = 0,48 q2 = 0,16 4. Ako 84% ljudi u jednoj populaciji ima odvojenu ušnu resicu, izračunajte koliko je među njima homozigotnih, a koliko heterozigotnih osoba.
Anúncio