O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Jauniešu centru iespējas piesaistīt finansējumu

Prezentācija par jauniešu centru iespējām piesaistīt finansējumu. Starptautiska konference
“Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā”. /Rudīte Muraševa, Saldus jauniešu atpūtas un iniciatīvas centra “Šķūnis” jaunatnes lietu speciāliste/

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Jauniešu centru iespējas piesaistīt finansējumu

 1. 1. JJaauunniieeššuu cceennttrruu iieessppēējjaass ppiieessaaiissttīītt ffiinnaannssēējjuummuu
 2. 2. Saldus jauniešu atpūtas un iniciatīvas centrs “Šķūnis” Jauniešu brīvā laika aktivitāšu atbalstīšana un organizēšana Jaunatnes darba koordinēšana novadā Jaunatnes projektu atbalstīšana un vadīšana Jaunatnes iniciatīvu atbalsts Jauniešu informēšana un izglītošana.
 3. 3. PPaaššvvaallddīībbaass ffiinnaannssēējjuummss Saimnieciskie izdevumi Algas Plānotās aktivitātes Ikdienas izdevumi Projekti atbilstoši attīstības programmai un citiem plānošanas dokumentiem
 4. 4. VVaallssttss uunn EESS ffiinnaannssēējjuummss IZM (JSPA) projekti Atbalsts JC darbībai Valsts programmas ietvaros ?
 5. 5. Jauniešu apmaiņas Apmācības jaunatnes darbiniekiem Eiropas Brīvprātīgais darbs.
 6. 6. SSaaddaarrbbīībbaass ppaarrttnneerrii uunn cciittaass pprroojjeekkttuu iieessppēējjaass –– NNVVOO,, kkaass ddaarrbboojjaass JJCC
 7. 7. PPrroojjeekkttuu iieessppēējjaass Saldus novada pašvaldības projektu fonds: •Vispārīgā projektu programma •Jauniešu projektu programma •Nometņu projektu programma
 8. 8. CEMEX Iespēju fonds …….
 9. 9. TTīīkkllii,, rreeģģiioonnāālliiee kkoooorrddiinnaattoorrii……..
 10. 10. Projektu darba grupa JC?! Citas iespējas ……. Rudīte Muraševa JJaauuttāājjuummii!!?? rudite.muraseva@saldus.lv

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

Prezentācija par jauniešu centru iespējām piesaistīt finansējumu. Starptautiska konference “Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā”. /Rudīte Muraševa, Saldus jauniešu atpūtas un iniciatīvas centra “Šķūnis” jaunatnes lietu speciāliste/

Vistos

Vistos totais

292

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

3

Ações

Baixados

3

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×