Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a It i dagtilbud - 3. kursusgang for pædagoger i Favrskov Kommune(20)

Anúncio

Último(20)

It i dagtilbud - 3. kursusgang for pædagoger i Favrskov Kommune

 1. It i dagtilbud Foto: Line Skov Hansen 2012 3. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 11.3.2013 v/ Line Skov Hansen Master IKT og Læring Cand. Mag. Læring og Forandringsprocesser lsh@learning.aau.dk
 2. Program 8.45 – 9.30: Help desk v/ John Klesner • Velkommen • ”Find my iPhone” • Spørgsmål af mere praktisk art fra deltagerne 9.30 – 10.00: Brug af video og billeder v/ Hanne Nedergaard og John Klesner • Retningslinjer og anbefalinger • Refleksions-/diskussionsøvelse 10.00 – 10.45: Siden sidst – erfaringsudveksling omkring gruppernes arbejde med digital fortælling og formidling 10.45 – 12.00: Pædagog i den digitale praksis v/Line Skov Hansen • It i Dagtilbud – i Favrskov Kommune • Rollen som it-inspirator • Børnehaven/dagplejen som en lærende organisation • Videndeling og videnledelse • Refleksionsaktivitet 12.00 – 12.45: Frokost 12.45 – 13.15: iMovie: basale funktioner – ”hands on øvelser”. NB. I skal have iMovie på iPaden til denne øvelse. 13.15 – 14.00: Opsamling på de tre kursusgange v/Line Skov Hansen • Intro til den afsluttende opgave • Aftaler om vejledning, aflevering etc. 14.00 – 16.00: Arbejde i grupper med afsluttende opgave
 3. Help-desk
 4. Brug af video og billeder - retningslinjer, anbefalinger og dilemmaer Foto: Colourbox
 5. Siden sidst - digital fortælling i den pædagogiske praksis Foto: Line Skov Hansen 2013
 6. Børn kommer kun et stykke af vejen selv (Jessen 2012) ”Det er den pædagogiske praksis, der afgør, hvordan de digitale mediers muligheder anvendes” (Thestrup 2009)
 7. Vejledt samspil i børnehaven - hvordan pædagoger kan En undersøgelse af Christine Stephen og Lydia Plowman af hvordan voksne kan støtte barns læring med digitale medier: • Forskningsmæssigt afsæt: Børn har brug for vejledning fra voksne omkring brug af medier • Vejledt samspil = stilladsering • Sondring mellem distalt (afstand) og proksimalt (nærhed) vejledt samspil ”Barn trænger direkte voksenhjælp i form af demonstration, forklaring og fysisk vejledning, på samme måde som når den voksne holder en hjælpende hånd over barnets, når det lærer at bruge musen til en computer” (Stephen, Plowman 2012)
 8. Distalt vejledt samspil Distalt vejledt samspil Pædagogens handlinger Sørge for tilgang til teknologien Tænke på måder at organisere eks. turtagning Sørge for tilgang til forskellige former for teknologi Sørge for tilgang til hjælp Planlægge med kolleger, hvem der er tilgængelig, hvis børnene har brug for hjælp med noget omkring teknologien Hjælpe et barn tilbage til en aktivitet med teknologi Planlægge Sikre at der er en balance i brugen af teknologi i forhold til temaerne i læreplanen Identificere lærebehov for det enkelte barn Skabe rammen for aktiviteter Vælge egnede steder til placering af teknologi i børnehaven Sørge for rekvisitter til teknologien, eks. høretelefoner, kabler, figurer, tegnesager etc. (Stephen, Plowman 2012)
 9. Proksimalt vejledt samspil Proksimaltvejledt samspil Pædagogens handlinger Demonstrere Vise hvordan et udvalgt værktøjet/app bruges Mellemmenneskelig engagement og opmuntring Glæde sig sammen med barnet over funktionerne i eksempelvis en app Foreslå at barnet prøver noget nyt Nærhed for at give følelsesmæssig støtte Læse Læse dialogboksen på skærmen op for barnet Læse op punkter i eksempelvis en menu Gi verbal og ikke verbal tilbagemelding Udtrykke sig i forskellige positive udtryk når noget lykkes for det enkelte barn (ansigtsudtryk, kropssprog, ytringer). Instruere eller forklare Forklare/instruere hvordan et bestemt digitalt værktøj anvendes Forklare arbejdsgangen i eksempelvis en app eller et program Diskutere hvad det er som kan ses i et bestemt digitalt udtryk (Stephen, Plowman 2012)
 10. Pædagog i den digitale praksis Pædagog Forældre Egne kompetencer Børn Kolleger Fotos: Line Skov Hansen 2012/ 2013
 11. It i Favrskovs dagtilbud - 5 indsatsområder a. Synlige mål b. Adgang til velfungerende it for alle c. Digitale leg- og læringsformer d. Styrke inklusionen e. Kompetenceudvikling/styrke faglighed med bevidst it-støtte Foto: Line Skov Hansen 2012 It-strategi 2012, Favrskov
 12. Rollen som it-inspirator De pædagogiske it-inspiratorer skal: • Udvise en proaktiv vejlederrolle i forhold til det øvrige pædagogiske personale • Være institutionens vågne øje og fremme praksisudvikling i forhold til digitale lege og læringsformer og digital dannelse • Deltage aktivt i udarbejdelse af en it-handleplan for enheden It-strategi 2012, Favrskov
 13. It-inspirator i den digitale praksis It- inspirator Forældre Ledelse Børn Egne kompetencer Kolleger Fotos: Line Skov Hansen 2012/ 2013
 14. Rogers kurve for innovation. Rogers, 1995 "Når forandringens vinde blæser, bygger nogen vindskærme, mens andre bygger vindmøller" (Kinesisk ordsprog). Tese: Pædagoger er ikke en homogen gruppe de afspejler en generel forskellighed. Derfor møder pædagoger også krav om forandring, udvikling og nytænkning meget forskelligt Figur: Spredning i innovation (Rogers 1995)
 15. Hvad er innovation? • En innovation er en planlagt ændring der har til hensigt at ændre praksis (Skogen 2004) • En innovation kan både være inskrementel og radikal: o Ved inskrementel innovation bruger man det man har på en ny måde, eller tilpasser nyt til gamle funktioner og arbejdsmåder o Radikal innovation vender eksempelvis op og ned på gamle vaner og arbejdsmåder Når ny teknologi inddrages i den pædagogiske praksis er udfordringen, hvordan vi bliver så fortrolige med den nye at vi kan udvikle og dermed også ændre vores praksis
 16. Drøft i grupper Hvad skal der til, for at teknologien ikke udelukkende anvendes til forbedring af vores nuværende praksis, men også kan være med til at ændre og udvikle denne? Hvad ser vi af muligheder for at dette kan ske – hvor kan it være med til at ændre og udvikle vores praksis? Hvilken rolle spiller vi som it-inspiratorer i forhold til dette?
 17. En indgangsvinkel til det at lære nyt • Det er godt at prøve ting af i praksis, uden at man måske på forhånd kender alle svarerne • Børn og kolleger er vigtige ressourcer; lær´ af dem, spørg dem, vær’ undersøgende sammen • Det er vigtigt at turde fejle • Det er vigtigt at dele ud af sin viden og erfaringer
 18. Børnehaven, dagplejen og vuggestuen som en lærende organisation Aktionslæring i praksis: Ideen med aktionslæring er at udvikle praksis i praksis. Aktionslæring handler om at udvikle den pædagogiske praksis ved at fokusere på, eksperimentere med, observere og reflektere over forandringer fra konkrete hverdagssituationer. ”Den professionelle identitetsfølelse styrkes, når vi arbejder målrettet og systematisk med et projekt eller en problemstilling. Når vi fokuserer og giver os tid til fordybelse, når vi giver os selv mulighed for at gå fra praksis til et fælles refleksionsrum, hvor vi sætter vores faglighed i spil. Når vi arbejder således, så ser vi tegn hos børnene på, at indsatsen er lykkes.” (Koefoed-Nordentoft, Olsson & Pedersen 2009)
 19. Videndeling og videnledelse ”Pædagogisk videnledelse kan på den ene side beskrives som et værktøj eller en metode, som læreren anvender til løsning af problemer, eller som en strategi til at organisere videndeling, og på den anden side kan videnledelse beskrives som en skoles kultur, hvor der som et naturligt element i undervisningen gives tid til dialog og dermed deling af viden blandt eleverne” (Levinsen og Sørensen, 2008:92)
 20. Modeller for vidensledelse (Holm Sørensen, Levinsen m.fl. 2010)
 21. Refleksions- og inspirationsøvelse Scan koden med en QR-scanner Find en i app store eks. Qrafter
 22. Frokost
 23. iMovie & iStopmotion http://vimeo.com/530 79509
 24. Den digitale sandkasse Foto: Line Skov Hansen 2012
 25. Præsentation af gruppernes arbejde
 26. Opsummering af forløb 1. Digitale kompetencer og dannelse, mediepædagogik og – didaktik 2. Digital fortælling i dagtilbud 3. Rollen som it-inspirator
 27. Børn kommer kun et stykke af vejen selv (Jessen 2012) Foto: Colourbox ”Det er den pædagogiske praksis, der afgør, hvordan de digitale mediers muligheder anvendes” (Thestrup 2009)
 28. Pædagogens forskellige positioner Basil Bernstein • Gå bagved barnet • Gå ved siden af barnet • Gå foran barnet
 29. Digital kompetence og dannelse Digital kompetence skal her ses som mere end bare færdigheder i brugen af digitale redskaber. Det er en sammensat kompetence, som indebærer refleksion og holdninger til brugen. Digital kompetence er færdigheder, kundskaber og holdninger som alle behøver for at kunne anvende digitale redskaber og medier i forhold til læring og beherskelse i et moderne og teknologisk samfund ”(Erstad 2005: 101, UVM 2010, OECD 2008) …at møde digitale medier allerede i børnehaven forbereder børn på deres digitale liv og verden og skaber grundlag for deres videre digitale læring, udvikling og dannelse (Nyboe 2009)
 30. Den didaktiske relationsmodel Figur: Didaktisk relationsmodel, Hiim og Hippe 2007
 31. Refleksion i grupper • Hvad er det vigtigste I tager med jer fra de tre kursusgange? • I hvor høj grad har kompetenceudviklingsforløbet være med til at udvikle digitale kompetencer og en pædagogisk brug af it? • Hvad vil I på sigt gerne lære/vide mere om?
 32. Afsluttende opgave 1. Beskriv og reflekter over hvordan der fremadrettet kan arbejdes med pædagogisk it i jeres dagtilbud. Herunder: - hvordan kan der arbejdes med børnenes digitale dannelse og kompetencer? - hvordan kan arbejdet med pædagogisk it tænkes ind i forhold til arbejdet med de seks læreplanstemaer? - hvordan kan arbejdet med pædagogisk it være med til at fremme et inkluderende læringsmiljø? 2. Beskriv og reflekter over rollen som it-inspirator i forhold til ovenstående 3. Beskriv et konkret forløb, hvor it inddrages, med udgangspunkt i et eller flere af følgende læreplanstemaer: 'sproglig udvikling', 'naturen og naturfænomener' eller 'krop og bevægelse'. De didaktiske overvejelser, I har gjort jer i forbindelse med planlægning af forløbet, skal indgå i beskrivelsen. I forbindelse med den afsluttende mundtlige fremlæggelse skal I benytte jer af en produktion fra jeres børn eller dokumentation fra et forløb til at konkretisere sammenhæng med læreplanstemaer, praktisk udformning og planlægningsovervejelser.
 33. • Bølgan, N. (2006): http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/287769- temahefte_om_ikt_i_barnehagen.pdf • Hiim, H. & Hippe, E. (2007): Læring gennem oplevelse, forståelse og handling - En Studiebog I Didaktik. 2. udg. København: Gyldendal • It-strategi på dagtilbudsområdet , Favrskov Kommune (2012): http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=favrskov07&ID=50237 • Jessen, C. (2012): Leg og medier. Oplæg på UCC konference: It i dagtilbud og skoler d. 26.4.2012: https://vimeo.com/album/1923848/video/41431768 • Koefoed-Nordentoft, Olsson & Pedersen (2009): Aktionslæring i dagtilbud, UCC: http://www.bupl.dk/iwfile/BALG- 7YBDKP/$file/Aktionsl%E6ringspjece.pdf) • Stephen, C. & Plowman L. (2012): Vejledt samspill i barnhagen: undersøgelse av hvordan voksne kan støtte barns læring med digitale medier i Jæger, H. & Torgersen, J.K. (red.) (2012): Medialisert barndom • Skogen, K. (2004): Innovasjon i skolen. Kvalitetsutvikling og kompetanseheving . Universitetsforlaget. Oslo • Rogers, M. E. (1995): Diffusion of Innovations. New York: The free Press. • Sørensen, B. ; Audon, L. og Levinsen, K. (2010): Skole 2.0. Kapitel 9: Lærerens nye positioner, videndeling og videnledelse. Århus: Forlaget Klim • Thestrup, K. (2009): Fælles leg med digitale medier. Kap. 12, s. 163 – 175 i: Mors, N. & Mørch, S. (red.) (2009): “Pædagog i en mangfoldig verden”. Referencer
Anúncio