O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

תקנות תעבורה לקלנועית

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Katan 2009
Katan 2009
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 4 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (18)

Semelhante a תקנות תעבורה לקלנועית (16)

Anúncio

Mais recentes (20)

Anúncio

תקנות תעבורה לקלנועית

  1. 1. ‫רשומות‬ ‫קובץ התקנות‬ ‫62 בפברואר 6002‬ ‫4646‬ ‫כ"ח בשבט התשס"ו‬ ‫עמוד‬ ‫תקנות השקעות משותפות בנאמנות )עמלת הפצה(, התשס"ו-6002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494‬ ‫תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )עמלות הפצה(, התשס"ו-6002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694‬ ‫תקנות התעבורה )תיקון מס' 6(, התשס"ו-6002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894‬ ‫תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה( )תיקון(, התשס"ו-6002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005‬ ‫צו לעידוד השקעות הון )קביעת התחומים של אזורי פיתוח( )תיקון(, התשס"ו-6002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405‬ ‫צו הרוקחים )שינוי התוספות הראשונה והשניה לפקודה(, התשס"ו-6002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505‬ ‫תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות( )תיקון(, התשס"ו-6002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605‬ ‫תקנות הדואר )אגרות בעד היתר(, התשס"ו-6002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605‬ ‫צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )הטלת ניהול האתר הלאומי "בית אשל"‬ ‫על עיריית באר שבע(, התשס"ו-6002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805‬ ‫הודעת שירותי הובלה )אגרות(, התשס"ו-6002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805‬
  2. 2. ‫6. לענין תקנה 3)ג(, חישוב הסכומים העומדים לזכות הלקוח בקופת הגמל, עד לכניסתן‬ ‫הוראת מעבר‬ ‫לתוקף של תקנות לפי סעיף 33 לחוק, יהיה בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה )כללים‬ ‫לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד-46914.‬ ‫ט' בשבט התשס"ו )7 בפברואר 6002(‬ ‫אהוד אולמרט‬ ‫)חמ 0453-3(‬ ‫שר האוצר‬ ‫__________‬ ‫ק"ת התשכ"ד, עמ' 2031.‬ ‫4‬ ‫תקנות התעבורה )תיקון מס' 6(, התשס"ו-6002‬ ‫בתוקף סמכותי לפי סעיפים 07 ו–17 לפקודת התעבורה1, ובאישור ועדת הכלכלה של‬ ‫הכנסת לפי סעיף 12א)א( לחוק–יסוד: הכנסת2, וסעיף 2)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-77913, אני‬ ‫מתקין תקנות אלה:‬ ‫בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-16914 )להלן - התקנות העיקריות( -‬ ‫1.‬ ‫בהגדרה "אופנוע להגשת עזרה ראשונה", במקום פסקה )1( יבוא:‬ ‫)1(‬ ‫תיקון תקנה 1‬ ‫הוא בעל מנוע שהספקו לא יפחת מ–21 קילוואט )61 כוח סוס(;";‬ ‫")1(‬ ‫ההגדרה "כסא גלגלים לנכה" - בטלה;‬ ‫)2(‬ ‫אחרי ההגדרה "קו שירות" יבוא:‬ ‫)3(‬ ‫""קלנועית" - רכב מנועי בעל שלושה או ארבעה גלגלים המונע באמצעות מנוע‬ ‫חשמלי שנתקיימו בו כל אלה:‬ ‫רוחבו הכולל אינו עולה על מטר אחד;‬ ‫)1(‬ ‫ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון או מוט היגוי בלבד;‬ ‫)2(‬ ‫הוא מיועד לנוסע אחד או שניים בלבד;‬ ‫)3(‬ ‫)4( מהירות נסיעתו המרבית המתוכננת על ידי יצרנו אינה עולה על 21‬ ‫קילומטר לשעה;‬ ‫)5( הוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 9721 חלק 2 כיסאות גלגלים:‬ ‫כיסאות גלגלים מונעים חשמלית קלנועיות והמטענים שלהם;‬ ‫)6( הוא עומד בדרישות טכניות נוספות המפורטות בנוהל העומד לעיון‬ ‫הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של‬ ‫המשרד."‬ ‫2. האמור בתקנה 93ד לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנות התעבורה תקנה )תיקון מס' 11(,‬ ‫תיקון תקנה 93ד‬ ‫התשס"ה-50025, יסומן 93ז.‬ ‫__________‬ ‫דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 371.‬ ‫1‬ ‫ס"ח התשי"ח, עמ' 96; התשס"א, עמ' 661.‬ ‫2‬ ‫ס"ח התשל"ז, עמ' 622; התשנ"ד, עמ' 843.‬ ‫3‬ ‫ק"ת התשכ"א, עמ' 5241; התשס"ו, עמ' 402, עמ' 502, עמ' 702, עמ' 252 ועמ' 614.‬ ‫4‬ ‫ק"ת התשס"ה, עמ' 697.‬ ‫5‬ ‫קובץ התקנות 4646, כ"ח בשבט התשס"ו, 6002.2.62‬ ‫894‬
  3. 3. ‫הוספת סימן ב'1‬ ‫אחרי תקנה 93ז לתקנות העיקריות יבוא:‬ ‫3.‬ ‫בפרק שני של‬ ‫חלק ב'‬ ‫"סימן ב'1: קלנועית‬ ‫93ח. בעל קלנועית והנוהג בה פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2‬ ‫פטור מחובת‬ ‫לפקודה.‬ ‫רישיון רכב‬ ‫הנוהג בקלנועית פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 01 לפקודה.‬ ‫93ט.‬ ‫פטור מחובת‬ ‫רישיון נהיגה‬ ‫93י. )א( לא ינהג אדם בקלנועית אלא לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים‬ ‫נהיגת קלנועית‬ ‫או שהוא נכה.‬ ‫)ב( לא ינהג אדם בקלנועית אלא אם כן מצבו הגופני והנפשי מאפשר‬ ‫לו להפעילה בבטחה.‬ ‫לא ינהג אדם בקלנועית אלא אם כן הוא בקיא בהפעלתה.‬ ‫)ג(‬ ‫לא ינהג אדם בקלנועית בכביש אלא לשם חצייתו.‬ ‫תנועת הקלנועית 93יא. )א(‬ ‫)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א(, מותר לנהוג בקלנועית בכביש‬ ‫שהוא בתחומי מושב או קיבוץ, או אם התקיים אחד מאלה:‬ ‫אין לצד הכביש מדרכה;‬ ‫)1(‬ ‫)2( לא ניתן לנסוע על המדרכה מפאת מידותיה, מצבה או‬ ‫מכשולים המצויים עליה;‬ ‫)3( לא ניתן בנסיעה בקלנועית, לעלות על המדרכה או לרדת‬ ‫ממנה.‬ ‫)ג( לא ינהג אדם בקלנועית במהירות העולה על 21 קילומטר לשעה.‬ ‫בתקנה זו - נהיגה לרבות דחיפת הקלנועית."‬ ‫)ד(‬ ‫תיקון תקנה 48‬ ‫בתקנה 48)ב( לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )21( יבוא:‬ ‫4.‬ ‫טור ב'‬ ‫טור א'‬ ‫מספר נוסעים מרבי‬ ‫סוג הרכב‬ ‫6 נוסעים מלבד הנהג או מספר נמוך יותר שצוין ברישיון‬ ‫אמבולנס‬ ‫")31(‬ ‫הרכב"‬ ‫תיקון תקנה 341‬ ‫בתקנה 341 לתקנות העיקריות, תקנות משנה )ז( ו–)ח( - בטלות.‬ ‫5.‬ ‫תיקון תקנה 962‬ ‫בתקנה 962)ב( לתקנות העיקריות, במקום "וכסא גלגלים לנכה פטורים" יבוא "פטור".‬ ‫6.‬ ‫בתקנה 182)א()3( לתקנות העיקריות, אחרי "להוראת נהיגה" יבוא "ולאמבולנס", ובמקום תיקון תקנה 182‬ ‫7.‬ ‫"משנת ייצורו" יבוא "משנת ייצורם".‬ ‫בתקנה 003)ג( לתקנות העיקריות, במקום "בתוספת התשיעית" יבוא "בתוספת תיקון תקנה 003‬ ‫8.‬ ‫העשירית".‬ ‫בתקנה 103)ג( לתקנות העיקריות, במקום "בתוספת התשיעית" יבוא "בתוספת תיקון תקנה 103‬ ‫9.‬ ‫העשירית".‬ ‫תיקון תקנה 043‬ ‫בתקנה 043)ב( לתקנות העיקריות, אחרי "שאורם צהוב" יבוא "או לבן".‬ ‫01.‬ ‫תיקון תקנה 243‬ ‫בתקנה 243 לתקנות העיקריות, תקנת משנה )ג( - בטלה.‬ ‫11.‬ ‫994‬ ‫קובץ התקנות 4646, כ"ח בשבט התשס"ו, 6002.2.62‬
  4. 4. ‫21. בתוספת התשיעית לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנות התעבורה )תיקון(,‬ ‫תיקון התוספת‬ ‫התשיעית‬ ‫התשס"ה-40026, בראשה, במקום "תוספת תשיעית" יבוא "תוספת עשירית".‬ ‫תחילתה של תקנה 2 ביום ו' באב התשס"ה )11 באוגוסט 5002(.‬ ‫31. )א(‬ ‫תחילה‬ ‫תחילתן של תקנות 8, 9 ו–21, ביום ה' בחשון התשס"ה )02 באוקטובר 4002(.‬ ‫)ב(‬ ‫תחילתן של תקנות 1)2( ו–)3(, 3, 5 ו–6, 03 ימים מיום פרסומן.‬ ‫)ג(‬ ‫תחילתן של תקנות 4 ו–7, 06 ימים מיום פרסומן.‬ ‫)ד(‬ ‫41. )א( פסקה )6( להגדרה "קלנועית", שבתקנה 1 לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1‬ ‫הוראות מעבר‬ ‫לתקנות אלה, לא תחול על קלנועית שנרכשה או יובאה לפני יום תחילתה של תקנה 1)3(.‬ ‫)ב( על אף האמור בתקנה 7, אמבולנס שתמו עשר שנים משנת ייצורו בתוך שנה מיום‬ ‫תחילתה של התקנה האמורה, רישיונו יחודש לשנה אחת נוספת.‬ ‫כ"ב בטבת התשס"ו )22 בינואר 6002(‬ ‫מ א י ר ש ט ר ית‬ ‫)חמ 38-3(‬ ‫שר התחבורה והבטיחות בדרכים‬ ‫__________‬ ‫ק"ת התשס"ה, עמ' 66.‬ ‫6‬ ‫תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה( )תיקון(, התשס"ו-6002‬ ‫בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7)2( ו–03 לחוק הטיס, 72911, וסעיפים 4 ו–32)א( לחוק רישוי‬ ‫שירותי התעופה, התשכ"ג-36912, בידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, ובאישורה לפי‬ ‫סעיף 12א)א( לחוק–יסוד: הכנסת3,, וסעיף 2)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-77914, אני מתקין‬ ‫תקנות אלה:‬ ‫1. בתקנה 1 לתקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה(, התשמ"ב-18915 )להלן - התקנות‬ ‫תיקון תקנה 1‬ ‫העיקריות(, אחרי ההגדרה "מנהל הרשות" יבוא:‬ ‫""מנוע טורבינה" - לרבות מנוע מסוג טורבו - פרופלר;".‬ ‫אחרי תקנה 52 לתקנות העיקריות יבוא:‬ ‫הוספת תקנה 52א 2.‬ ‫”מערכת מוטסת 52א. )א( לא יפעיל אדם אווירון המונע במנוע טורבינה שהמסה המרבית‬ ‫למניעת התנגשות‬ ‫המורשית לו להמראה )‪ (MTOM‬עולה על 007,5 ק"ג או המורשה לשאת‬ ‫02 נוסעים או יותר, אלא אם כן הוא מצויד במערכת ‪Airborne Collision‬‬ ‫‪) Avoidance System‬להלן - מערכת ‪.(ACAS II‬‬ ‫)ב( מערכת ‪ ACAS II‬תופעל לפי ההוראות המתאימות בכרך 4 של‬ ‫נספח 01 לאמנה.‬ ‫)ג( הוראות תקנות משנה )א( ו–)ב( לא יחולו על אווירון המופעל לפי‬ ‫פרק שלושה עשר.‬ ‫__________‬ ‫חוקי א"י, כרך ג', עמ' 1552; ס"ח התשל"ב, עמ' 841.‬ ‫1‬ ‫ס"ח התשכ"ג, עמ' 401.‬ ‫2‬ ‫ס"ח התשי"ח, עמ' 96; התשס"א, עמ' 661.‬ ‫3‬ ‫ס"ח התשל"ז, עמ' 622; התשנ"ד, עמ' 843.‬ ‫4‬ ‫ק"ת התשמ"ב, עמ' 8; התשס"ב, עמ' 618.‬ ‫5‬ ‫קובץ התקנות 4646, כ"ח בשבט התשס"ו, 6002.2.62‬ ‫005‬

×