O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
F -X C h a n ge                                                      ...
F -X C h a n ge                                                      ...
F -X C h a n ge                                                      ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Social network tai cfvg alumni 23 09-2011 ha sua-

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Social network tai cfvg alumni 23 09-2011 ha sua-

 1. 1. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k H i th o v m ng xã h i (MXH) “BÍ QUY T TRUY N THÔNG TRÊN M NG XÃ H I” 18h00 ngày 23/09/2011 t i CFVG GI I THI U DI N GI Trong n n kinh t tri th c và h i nh p toàn c u, công Ms Lê Thúy H nh (Sophie) ngh thông tin, m ng Internet chính là c h i l n em Thành viên sáng l p T p oàn Micronet n s công b ng và bình ng trong ti p c n thông tin ng giám c Công ty C ph n Ti p th s và phát tri n th ng hi u c a các cá nhân, t ch c. c m nh danh là N hoàng Social Marketing, Trong m t sân ch i toàn c u, không có b t k s u Thúy H nh là m t di n gi cr t c yêu thích tiên hay nhân nh ng nào, chúng ta ch có m t l a a các khóa ào t o, h i th o trong n c và khu ch n là ph i tìm cách t n d ng t i a c h i này. c. C ÍCH i th o là m t ho t ng th ng xuyên c a CFVG IT NG THAM D Alumni nh m nâng cao hi u bi t v l nh v c mà h i viên c viên, h c viên t t nghi p CFVG quan tâm và t o c h i giao l u gi a các h i viên. Các anh ch em và các b n quan tâm I DUNG TH I GIAN - A M 1- Khái quát v MXH Th i gian: 18h00 n 21h00 ngày 23/09/2011 - Khái ni m a m: Phòng 202, CFVG, Nhà 5, i h c - Các vi c nên làm và không nên làm trên MXH KTQD, Tr n i Ngh a, Hà n i. - Các MXH qu c t và Vi t nam nên s d ng NG KÝ THAM D 2- H ng d n ng ký và s d ng MXH ng ký tr c ngày 20/09/2011 v i Ms Chu H ng: - Các b c thi t l p MXH - Email: alumni@cfvg.org - Các k n ng có ngay h th ng MXH trong 30 phút. - Tel: 04 3 8691066/25. Mobile: 098 550 4498 - Xây d ng thành công 30 MXH n i ti ng nh t Phí tham d 50.000 ng/ng i h tr công 3- Các k n ng trong ti p th và bán hàng trên MXH tác t ch c, CK ho c óng tr c ti p t i CFVG. + K n ng t o d u n hình nh + K n ng gia t ng giá tr b n thân Tài kho n c a CFVG ALUMNI: + K n ng k t n i i tác và b n hàng Tên tài kho n : Lê Ph ng Hà + K n ng ti p th s n ph m, k n ng bán hàng S tài kho n (VND) : 045 100 185 28 28 + K n ng vi t “status” , upload và chia s photos T i: Ngân hàng TMCP Ngo i Th ng Vi t Nam- + K n ng tag, k n ng vi t “ Notes” Chi nhánh Thành Công, phòng giao d ch ng + K n ng xây d ng th ng hi u cá nhân tr c tuy n Tâm Vui lòng ghi rõ tên ng i tr ti n c p nh t ! n v t ch c i s h tr c a
 2. 2. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k NH NG C M NH N VÀ CHIA S Hãy b t u b ng cách cm t n chia s c a doanh nhân Lê ình Hùng, CEO Công ty vàng b c á quý C u Long: “39 n m s ng trong i, nhi u th ng tr m, nhi u th phi c t ng mình s già nua b i u óc chai s n, có ph n c k nh ng cu c i m y ai bi t tr c u gì. ã t ng xu t hi n v i phong cách doanh nhân m t vài n i, vài gi i th ng nh ng u ó c ng không th y thú v h n gì nh ng i s ng hàng ngày v i c m áo g o ti n, c ng là cái danh cho cu c s ng thêm h ng v . i m t ngày, tham gia facebook và yume cùng các b n, tôi ã thay i cách nhìn, cu c bình ch n dành cho tôi tr nên ý ngh a h n khi b n bè ng h , khi tôi ch y ua v i nhi u nhân v t xu t chúng và n i ti ng khác. Tôi thành công vì có các b n bên. Dù b n r n, dù m t m i tôi dành chút th i gian, tình c m c a mình dành cho nh ng c ng ng ang cùng tôi h ng t i nh ng u tích c c cho cu c s ng, tôi làm t thi n, tham gia ho t ng xã h i, tôi càng hi u rõ h n s thành công c a b n thân có s c lan t a n lao nh th nào. Tôi t nh v i chính mình, u ó khi n cho tôi hoàn thi n h n ng áng v i nh ng ng i b n ng h tôi, h tr tôi, và tôi tin, các b n s nh tôi, coi ng xã h i nh m t ph ng ti n c l c, nh m t ng i b n h ng t i s thành công c a b n thân mình c ng nh s thành công c a ng i khác”. Trong khi r t nhi u ng i thành công khi s d ng ph ng pháp marketing m i, có nhi u ng i v n còn loay hoay không bi t ph i làm gì? B n ã chi nhi u ti n marketing nh ng khách hàng v n ch a n v i b n? B n mu n t làm công vi c ti p th u ch nh cho phù h p v i th hi u? c bi t b n mu n c m th y h ng thú v i vi c làm marketing ch không ph i b áp l c... Không b t ng khi Facebook có th i m ã v t qua Google x p s 1 th gi i v t truy c p. M ng xã h i không còn ch là m t mà còn là m t qu c gia mà trên ó m i user là m t c dân. B n có mu n bi t v Facebook, Linkedin, Blogger, Flick, Caravat, Cyvee, Tam tay, Zingme....? B n mu n k t n i v i 5000 ng i uy tín trên Facebook, hàng ngàn chuyên gia trên Linkedin, mu n g i 50.000 email không ph i là Spam, mu n th ng hóa toàn b k ho ch PR Online… n có bi t nh ng câu chuy n thành công c a Coca –Cola, BMW, KFC, Dove….khi s ng Social Media không? B n có bi t tình tr ng Social Media t i Vi t nam ang phát tri n nh th nào không? Khi t t c m i ng i ã vào m ng xã h i, blog, forum ti p th và bán hàng, còn b n v n ang ngoài …T i sao? Có ph i vì b n còn nhi u lo ng i v vi c không ki m soát c thông tin cá nhân, hay vì b n ch a bi t tác d ng c a các ph ng pháp ó? B n s làm gì mình không l c h u, mình tr thành marketer chuyên nghi p trong xu h ng truy n thông m i? B n có bi t b n có th tr nên giàu có không c n s n ph m, không c n có công ty? Ch c n có 02 u b n có th bán b t c cái gì b n mu n: ó là T duy m i và Thông tin m i. m nh n c a nh ng h c viên khi ã hi u v s c m nh c a m ng xã h i sau khi tham gia các Workshop c a Lê Thúy H nh: NGUY N THU ANH – H c viên khóa 1
 3. 3. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W u không c h c khóa h c u tiên tuy t v i c a Lê Thúy H nh ,có l mình s mãi O O N N y y bu bu mãi không bi t c m giác vui s ng khi c khám phá ra m t th gi i m i y bí n và to to k k lic lic C C l -Th gi i Internet. Cám n cô giáo tr ,xinh p và y tài n ngw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k CHU ANH TI N - H c viên khóa 2 Quá tuy t v i :) là 1 ng i khá t tin v vi c hi u bi t v social network nh ng em ngh n còn cách quá xa v i s t ng h p và phân tích c a ch :) ngay bu i u tiên em ã nh n ra r t nhi u s thi u sót c a mình trong xã h i online này :)... vì 10h t i m i xong nên em c ng ch a h i riêng ch c1s v n mà em ang m c nh ng em r t háo c ch n bu i 2 và 3 c a ch :) NGUY N TI N D NG - H c viên khóa 3 t c m n H nh! - Qua 3 bu i h c th i gian tuy th t ng n ng i nh ng nh ng ki n th c mà H nh chia s t i n thân D ng nói riêng và c l p khóa 1 nói chung r t b ích và th t s n t ng. - Là 1 ng i m i tham gia vào m ng xã h i nh ng qua ...nh ng u nh n c t khóa c c a H nh, D ng ã có nh ng cái nhìn úng n nh t, nh ng h ng d n c th nh t xây d ng cho mình m t hình nh p c ng nh m t th ng hi u cá nhân b n v ng lâu dài... V i nh ng ki n th c Marketing trên Facebook mà D ng nh n c t H nh thì ây s là c h i t t D ng áp d ng cho công vi c kinh doanh B t ng s n c a cá nhân mình. C m n H nh r t nhi u! - Mong r ng H nh s s m t ch c nh ng khóa h c nâng cao ti p theo mình và nh ng c viên khóa 1 h c c nhi u h n n a nh ng ng d ng t Facebook! m h n H nh th t nhi u! NGUY N PHÚC H NG H c viên khóa 4 Qua khóa h c "Social Media Workshop" do Lê Thúy H nh t ch c, Tôi th c s ã có t m nhìn v t m quan tr ng c a m ng xã h i. Tôi ã có t duy m i v s chuyên nghi p trong cách t o d ng th ng hi u cá nhân, hình nh mà m i cá nhân dành c cu c i mình o d ng và mong mu n. Và s chuyên nghi p ph i c th hi n ngay t khi ý t ng c hình thành và th c hi n. Th ng hi u c th hi n trong vi c duy trì và phát tri n hình nh, giá tr cá nhân i v i công ng, m ng xã h i. C m n Thúy H nh r t nhi u! ng mu n c h c s m khóa h c chuyên sâu và cao c p h n c a H nh c ch ? HOÀNG KIM C NG (CFVG ALUMNI) Bu i h i th o "Social Media Marketing" do CFVG t ch c ã nh c nh tôi v t m quan tr ng c a m ng xã h i vì v y tôi ã quy t nh là c n dành th i gian thích áng tìm hi u gi i này. C ba di n gi c a bu i h i th o u r t tuy t nh ng cô giáo Thúy H nh ã l i trong tôi m t n t ng c bi t v c n i dung và cách th c trình bày. th t nh nhàng: hoàn toàn thuy t ph c và y n ng l ng. Ngoài ra, các anh CFVG Alumni và tôi c ng u th y là cô giáo Thúy H nh r t tr trung, xinh t i, duyên dáng và nói ti ng Anh r t hay. Nhóm CFVG Alumni leaders ã quy t nh lên k ho ch t ch c m t bu i h i th o v ng xã h i t i CFVG Alumni v i di n gi , không th ai khác là cô giáo Thuý H nh. ó chính là h i th o “Bí quy t truy n thông trên m ng xã h i” t i ây t i CFVG Alumni. B n ti c n u không có m t t i ó!

×