Filhos lindo demais

174 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
174
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
2
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Filhos lindo demais

 1. 1. Para quem é pai/mãe e para aaqquueelleess qquuee oo sseerrããoo...... TTeexxttoo ddee AAffffoonnssoo RRoommaannoo ddee SSaanntt''AAnnnnaa HHáá uumm ppeerrííooddoo eemm qquuee ooss ppaaiiss vvããoo ffiiccaannddoo óórrffããooss ddooss sseeuuss pprróópprriiooss ffiillhhooss.. ÉÉ qquuee aass ccrriiaannççaass ccrreesscceemm iinnddeeppeennddeenntteess ddee nnóóss,, ccoommoo áárrvvoorreess ttaaggaarreellaass ee ppáássssaarrooss eessttaabbaannaaddooss.. CCrreesscceemm sseemm ppeeddiirr lliicceennççaa àà vviiddaa.. CCrreesscceemm ccoomm uummaa eessttrriiddêênncciiaa aalleeggrree,, ee,, ààss vveezzeess,, ccoomm aallaarrddeeaaddaa aarrrrooggâânncciiaa.. MMaass nnããoo ccrreesscceemm ttooddooss ooss ddiiaass ddee iigguuaall mmaanneeiirraa.. CCrreesscceemm ddee rreeppeennttee..
 2. 2. s Um dia seennttaamm--ssee ppeerrttoo ddee vvooccêê nnoo tteerrrraaççoo ee ddiizzeemm uummaa ffrraassee ccoomm ttaall mmaattuurriiddaaddee qquuee vvooccêê sseennttee qquuee nnããoo ppooddee mmaaiiss ttrrooccaarr aass ffrraallddaass ddaaqquueellaa ccrriiaattuurraa.. OOnnddee éé qquuee aannddoouu ccrreesscceennddoo aaqquueellaa ddaannaaddiinnhhaa qquuee vvooccêê nnããoo ppeerrcceebbeeuu?? CCaaddêê aa ppaazziinnhhaa ddee bbrriinnccaarr nnaa aarreeiiaa,, aass ffeessttiinnhhaass ddee aanniivveerrssáárriioo ccoomm ppaallhhaaççooss ee oo pprriimmeeiirroo uunniiffoorrmmee ddoo mmaatteerrnnaall?? AA ccrriiaannççaa eessttáá ccrreesscceennddoo nnuumm rriittuuaall ddee oobbeeddiiêênncciiaa oorrggâânniiccaa ee ddeessoobbeeddiiêênncciiaa cciivviill......
 3. 3. E você está agora aallii,, nnaa ppoorrttaa ddaa ddiissccootteeccaa,, eessppeerraannddoo qquuee eellaa nnããoo aappeennaass ccrreessççaa,, mmaass aappaarreeççaa!! AAllii eessttããoo mmuuiittooss ppaaiiss aaoo vvoollaannttee,, eessppeerraannddoo qquuee eelleess ssaaiiaamm eessffuuzziiaanntteess ssoobbrree ppaattiinnss ee ccaabbeellooss lloonnggooss,, ssoollttooss.. EEnnttrree hhaammbbúúrrgguueerreess ee rreeffrriiggeerraanntteess nnaass eessqquuiinnaass,, lláá eessttããoo nnoossssooss ffiillhhooss ccoomm oo uunniiffoorrmmee ddee ssuuaa ggeerraaççããoo:: iinnccôômmooddaass mmoocchhiillaass ddaa mmooddaa nnooss oommbbrrooss.. AAllii eessttaammooss,, ccoomm ooss ccaabbeellooss eessbbrraannqquuiiççaaddooss.. EEsssseess ssããoo ooss ffiillhhooss qquuee ccoonnsseegguuiimmooss ggeerraarr ee aammaarr,, aappeessaarr ddooss ggoollppeess ddooss vveennttooss,, ddaass ccoollhheeiittaass,, ddaass nnoottíícciiaass ee ddaa ddiittaadduurraa ddaass hhoorraass..
 4. 4. E eelleess ccrreesscceemm mmeeiioo aammeessttrraaddooss,, oobbsseerrvvaannddoo ee aapprreennddeennddoo ccoomm nnoossssooss aacceerrttooss ee eerrrrooss.. PPrriinncciippaallmmeennttee ccoomm ooss eerrrrooss qquuee eessppeerraammooss qquuee nnããoo rreeppiittaamm.. HHáá uumm ppeerrííooddoo eemm qquuee ooss ppaaiiss vvããoo ffiiccaannddoo uumm ppoouuccoo óórrffããooss ddooss pprróópprriiooss ffiillhhooss.. NNããoo mmaaiiss ooss ppeeggaarreemmooss nnaass ppoorrttaass ddaass ddiissccootteeccaass ee ddaass ffeessttaass.. PPaassssoouu oo tteemmppoo ddoo bbaalllleett,, ddoo iinnggllêêss,, ddaa nnaattaaççããoo ee ddoo jjuuddôô.. SSaaíírraamm ddoo bbaannccoo ddee ttrrááss ee ppaassssaarraamm ppaarraa oo vvoollaannttee ddee ssuuaass pprróópprriiaass vviiddaass..
 5. 5. Deveríamos ter iiddoo mmaaiiss àà ccaammaa ddeelleess aaoo aannooiitteecceerr ppaarraa oouuvviirr ssuuaa aallmmaa rreessppiirraannddoo ccoonnvveerrssaass ee ccoonnffiiddêênncciiaass eennttrree ooss lleennççóóiiss ddaa iinnffâânncciiaa,, ee ooss aaddoolleesscceenntteess ccoobbeerrttoorreess ddaaqquueellee qquuaarrttoo cchheeiioo ddee aaddeessiivvooss,, ppôôsstteerreess,, aaggeennddaass ccoolloorriiddaass ee ddiissccooss eennssuurrddeecceeddoorreess.. NNããoo ooss lleevvaammooss ssuuffiicciieenntteemmeennttee aaoo PPllaayycceenntteerr,, aaoo SShhooppppiinngg,, nnããoo llhheess ddeemmooss ssuuffiicciieenntteess hhaammbbúúrrgguueerreess ee ccooccaass,, nnããoo llhheess ccoommpprraammooss ttooddooss ooss ssoorrvveetteess ee rroouuppaass qquuee ggoossttaarrííaammooss ddee tteerr ccoommpprraaddoo.. EElleess ccrreesscceerraamm sseemm qquuee eessggoottáásssseemmooss nneelleess ttooddoo oo nnoossssoo aaffeettoo..
 6. 6. No princípio subiam aa sseerrrraa oouu iiaamm àà ccaassaa ddee pprraaiiaa eennttrree eemmbbrruullhhooss,, bboollaacchhaass,, eennggaarrrraaffaammeennttooss,, nnaattaaiiss,, ppáássccooaass,, ppiisscciinnaa ee aammiigguuiinnhhooss.. SSiimm,, hhaavviiaa aass bbrriiggaass ddeennttrroo ddoo ccaarrrroo,, aa ddiissppuuttaa ppeellaa jjaanneellaa,, ooss ppeeddiiddooss ddee cchhiicclleetteess ee ccaannttoorriiaass sseemm ffiimm.. DDeeppooiiss cchheeggoouu oo tteemmppoo eemm qquuee vviiaajjaarr ccoomm ooss ppaaiiss ccoommeeççoouu aa sseerr uumm eessffoorrççoo,, uumm ssooffrriimmeennttoo,, ppooiiss eerraa iimmppoossssíívveell ddeeiixxaarr aa ttuurrmmaa ee ooss pprriimmeeiirrooss nnaammoorraaddooss..
 7. 7. Os pais ffiiccaarraamm eexxiillaaddooss ddooss ffiillhhooss.. TTiinnhhaamm aa ssoolliiddããoo qquuee sseemmpprree ddeesseejjaarraamm,, mmaass,, ddee rreeppeennttee,, mmoorrrriiaamm ddee ssaauuddaaddeess ddaaqquueellaass ""ppeesstteess"".. CChheeggaa oo mmoommeennttoo eemm qquuee ssóó nnooss rreessttaa ffiiccaarr ddee lloonnggee ttoorrcceennddoo ee rreezzaannddoo mmuuiittoo ((nneessssaa hhoorraa,, ssee aa ggeennttee ttiinnhhaa ddeessaapprreennddiiddoo,, rreeaapprreennddee aa rreezzaarr)) ppaarraa qquuee eelleess aacceerrtteemm nnaass eessccoollhhaass eemm bbuussccaa ddee ffeelliicciiddaaddee.. EE qquuee aa ccoonnqquuiisstteemm ddoo mmooddoo mmaaiiss ccoommpplleettoo ppoossssíívveell..
 8. 8. OO jjeeiittoo éé eessppeerraarr:: qquuaallqquueerr hhoorraa ppooddeemm nnooss ddaarr nneettooss.. OO nneettoo éé aa hhoorraa ddoo ccaarriinnhhoo oocciioossoo ee eessttooccaaddoo,, nnããoo eexxeerrcciiddoo nnooss pprróópprriiooss ffiillhhooss ee qquuee nnããoo ppooddee mmoorrrreerr ccoonnoossccoo.. PPoorr iissssoo ooss aavvóóss ssããoo ttããoo ddeessmmeessuurraaddooss ee ddiissttrriibbuueemm ttããoo iinnccoonnttrroolláávveell ccaarriinnhhoo.. OOss nneettooss ssããoo aa úúllttiimmaa ooppoorrttuunniiddaaddee ddee rree--eeddiittaarr oo nnoossssoo aaffeettoo.. PPoorr iissssoo éé nneecceessssáárriioo ffaazzeerr aallgguummaa ccooiissaa aa mmaaiiss,, aanntteess qquuee eelleess ccrreessççaamm..
 9. 9. Aprendemos a ser filhos depois que somos pais... ““SSóó aapprreennddeemmooss aa sseerr ppaaiiss ddeeppooiiss qquuee ssoommooss aavvóóss......””
 10. 10. TTEENNHHAA UUMM BBOOMM DDIIAA!!!!!!

×