O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
จุดเน้นการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 งวดที่ 2          วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554    ...
ประวัติศาสตร์ เน้นการแสดงละคร การแสดงบทบาทสมมุติ        2.1.3 ปลูกฝังให้นักเรียนรักชาติไทย ภูมิใจในความเป็นคนไทย โ...
ภาพกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระภาพกิจกรรมราลึกถึงบรรพบุรุษไทย
ภาพกิจกรรมปฏิญาณตนในการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      ภาพกิจกรรมถวายเทียน
ภาพกิจกรรมประดับธงชาติ ธงสัญลักษณ์2.2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะการปฏ...
แหล่งเรียนรู้แบบพอเพียง         พื้นที่เกษตรพอเพียง ทานา                   ปลูกข้าวโพดการปลูกบว...
การปลูกกระชาย      การเลี้ยงไก่พันธ์พื้นเมือง  การเลี้ยงวัว     การเลี้ยงกบในขวดพลาสติกการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนส...
การเลี้ยงเป็ดพันธ์ไข่                  การปลูกต้นกก               ป้ายนิเทศ     บริกา...
คัดเลือกครอบครัวพอเพียง2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม โดยการ       2.3.1 นักเรียนทุกระดับชั้นออมทรัพย์ โดยการฝากเงินก...
2.5 โครงการโรงเรียนน่าอยู่ โดยการ        2.5.1 พัฒนาอาคารสถานที่ให้สวยงาม โดยการทาสีใหม่ ปูกระเบื้องหน้าอาคาร   ...
ปูกระเบื้องทางเดินหน้าอาคาร
สร้างรั้วจัดสวน
3 . ผลการดาเนินงาน    3.1 นักเรียนมีสมรรถนะด้านความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา ดีขึ้น    3.2 นักเรียนมีความสานึกรักชา...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

รายงานผลจุดเน้นที่ 4

1.612 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

รายงานผลจุดเน้นที่ 4

 1. 1. จุดเน้นการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 งวดที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554 จุดเน้นข้อที่ 4 พัฒนาสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีความสานึกรักชาติไทย และน้อมนาหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต และขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ1.สภาพปัญหา สภาพปัจจุบันภายในโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน พบว่า นักเรียนบางส่วน ขาดความสานึกรักชาติไทย รักความเป็นไทย นาวัฒนธรรมต่างชาติมาใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การแต่งกาย การรับประทานอาหาร มีนิสัยฟุ่มเฟือย รักความสบาย บริโภคสื่อเทคโนโลยีในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ ขาดความรับผิดชอบรวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูยังไม่เร้าความสนใจของผู้เรียน เพราะบุคลากรในโรงเรียนบางรายเขียนแผนการจัดการเรียนรู้คนละ 1 กลุ่มสาระโดยนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับเนื้อหาที่สอนแต่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความชานาญในการใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีชั้นสูง รวมทั้งนักเรียนยังขาดสมรรถนะด้านความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การมีนิสัยรักการทางาน ในระดับสูง2.ขั้นตอนการดาเนินงาน ทางโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสนองจุดเน้นที่ 4 พัฒนาสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีความสานึกรักชาติไทย และน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต และขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ โดยนาเนินการดังนี้ 2.1 จัดกิจกรรมสานึกรักชาติไทย โดยการ 2.1.1 ฝึกให้นักเรียนร้องเพลงชาติให้ถูกต้องตามเนื้อร้อง ทานอง จังหวะ ในเวลาเข้าแถวตอนเช้า 2.1.2 ปลูกฝังให้นักเรียนรักชาติไทย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชา
 2. 2. ประวัติศาสตร์ เน้นการแสดงละคร การแสดงบทบาทสมมุติ 2.1.3 ปลูกฝังให้นักเรียนรักชาติไทย ภูมิใจในความเป็นคนไทย โดยการให้นักเรียนร้องเพลงปลุกใจ เช่นเพลงรักเมืองไทย ตื่นเถิดชาวไทย ต้นตระกูลไทย ใต้ร่มธงไทย เราสู้ ถามคนไทยทุกวันสิ้นสุดสัปดาห์ 2.1.4 ปลูกฝังให้นักเรียนรักชาติไทย ภูมิใจในความเป็นคนไทย โดยการให้นักเรียนชมภาพยนตร์ ละครประวัติศาสตร์ในระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน เช่น ตานานสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระสุริโยทัย คนไทยทิ้งแผ่นดิน บางระจัน ฯลฯ 2.1.5 ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย เช่น งานบวชนาค การแห่เทียนพรรษา งานลอยกระทง วันสงกรานต์ การเข้าวัดฟังธรรมรวมทั้งกิจกรรมทางศาสนา การแต่งกายแบบไทย การเลือกรับประทานอาหารไทย 2.1.6 ทางโรงเรียนประดับธงชาติในวันสาคัญที่เกี่ยวกับชาติ และ แนะนาให้นักเรียนประดับธงชาติไทยที่บ้าน ภาพกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย
 3. 3. ภาพกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระภาพกิจกรรมราลึกถึงบรรพบุรุษไทย
 4. 4. ภาพกิจกรรมปฏิญาณตนในการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภาพกิจกรรมถวายเทียน
 5. 5. ภาพกิจกรรมประดับธงชาติ ธงสัญลักษณ์2.2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะการปฏิบัติจริง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นให้นักเรียนมีสมรรถด้านความสามารถในการคิดการแก้ปัญหา การมีนิสัยรักการทางาน การทางานร่วมกับผู้อื่น โดยการ 2.2.1 จัดทาแหล่งเรียนรู้แบบพอเพียง และให้นักเรียนปฏิบัติจริง เช่น การปลูกผักหวานการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง การเลี้ยงวัวเนื้อ การเลี้ยงกบในขวดพลาสติก การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษการทานา การปลูกข้าวโพด 2.2.2 ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านการเกษตร เช่น การประกวดกิจกรรมตอบปัญหาการเกษตร 2.2.3 ส่งเสริมให้นักเรียนนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน 2.2.4 ประชาสัมพันธ์ การดาเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดป้ายนิเทศ 2.2.5 บริการด้านความรู้ โดยให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน 2.2.6 คัดเลือกครอบครัวพอเพียง และ นักเรียน ตามโครงการต้นกล้าน้อยตามรอยพ่อ
 6. 6. แหล่งเรียนรู้แบบพอเพียง พื้นที่เกษตรพอเพียง ทานา ปลูกข้าวโพดการปลูกบวบ การปลูกผักหวานการปลูกตะไคร้ การปลูกผักบุ้ง
 7. 7. การปลูกกระชาย การเลี้ยงไก่พันธ์พื้นเมือง การเลี้ยงวัว การเลี้ยงกบในขวดพลาสติกการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนส์ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนส์
 8. 8. การเลี้ยงเป็ดพันธ์ไข่ การปลูกต้นกก ป้ายนิเทศ บริการด้านความรู้ โดยให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน
 9. 9. คัดเลือกครอบครัวพอเพียง2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม โดยการ 2.3.1 นักเรียนทุกระดับชั้นออมทรัพย์ โดยการฝากเงินกับครูประจาชั้น 2.3.2 นักเรียนออมทรัพย์ โดยการหยอดกระปุกออมสินที่บ้าน2.4 โครงการโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย โดยการ 2.4.1 เลือกตั้งคณะกรรมการโรงเรียน 2.4.2 เลือกตั้งประธานนักเรียน 2.4.3 ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น เช่นการสังเกตการประชุมขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองไก่เถื่อน
 10. 10. 2.5 โครงการโรงเรียนน่าอยู่ โดยการ 2.5.1 พัฒนาอาคารสถานที่ให้สวยงาม โดยการทาสีใหม่ ปูกระเบื้องหน้าอาคาร 2.5.2 ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม เพื่อให้บรรยากาศร่มรื่น น่าอยู่ 2.5.3 ทารั้วรอบโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของโรงเรียน และความปลอดภัยต่อนักเรียน 2.5.4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัย 2.5.6 ตัดถนนใหม่เพื่อความสะดวกของนักเรียน 2.5.7 จัดทาร่องน้า ท่อระบายน้าเพื่อป้องกันน้าท่วมขังในโรงเรียน พัฒนาอาคารสถานที่ให้สวยงาม ปูกระเบื้องเวทีหอประชุม
 11. 11. ปูกระเบื้องทางเดินหน้าอาคาร
 12. 12. สร้างรั้วจัดสวน
 13. 13. 3 . ผลการดาเนินงาน 3.1 นักเรียนมีสมรรถนะด้านความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา ดีขึ้น 3.2 นักเรียนมีความสานึกรักชาติไทย รักความเป็นไทยสูงขึ้น 3.3 นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ และสามารถนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ร้อยละ 98 3.4 เด็กหญิงณัฐธิดา วังคีรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับคัดเลือกจากระดับโรงเรียนเป็นต้นกล้าน้อย ตามรอยพ่อ 3.5 ครอบครัวเด็กหญิงณัฐธิดา วังคีรี ได้รับคัดเลือก เป็นครอบครัวพอเพียง

×