O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Chapter45630505256

133 visualizações

Publicada em

Chapter 4
563050525-6

Publicada em: Tecnologia
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Chapter45630505256

 1. 1. Chapter4 สื่อการเรียนรู้
 2. 2. ภารกิจ 1. นักศึกษาจะนาความรู้เรื่องสื่อการสอน ไปใช้ในการจัดการ เรียนรู้อย่างไรเพื่อสนับสนุนวิธีการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ของนักเรียนแต่ละคนให้มีประสิทธิภาพโดยสื่อที่นา มาใช้นั้น ต้องสนองตอบต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้เองด้วย
 3. 3. • แต่เดิมมักเป็นการสอนให้ผู้เรียนเรียนโดยเน้นการท่องจา และ ปรับเปลี่ยนมาสู่การใช้เทคนิควิธีการที่จะช่วยผู้เรียนได้รับข้อเท็จจริงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การใช้เทคนิคช่วยการจา เช่น Mnemonics เป็นต้น • สิ่งที่สา คัญและเป็นความต้องการของการศึกษาในปัจจุบัน การสอนที่ ผู้เรียนควรได้รับคือ ทักษะการคิดในระดับสูง (Higher-order thinking skills) ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจน การแก้ปัญหา และการถ่ายโอน (Transfer) โดยเน้นการใช้วิธีการ ต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์จา ลอง การค้นพบ การแก้ปัญหา และการเรียน แบบร่วมมือ สา หรับผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การแก้ปัญหาที่ สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริง
 4. 4. • "Media + Methods" หรือ "สื่อ ร่วมกับ วิธีการ" เช่น การใช้ เว็บร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเปิดโอกาสให้ลงมือกระทา อย่าง ตื่นตัวในกระบวนการเรียนรู้ของตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ เพื่อน รวมทั้งการขยายมุมมอง แนวคิดให้กว้างขวางขึ้น อันนา ไปสู่การ สร้างความรู้ที่มีความหมายของตนเองขึ้นมา ซึ่งจะเป็นความรู้ที่อยู่คงทน และสามารถถ่ายโอนไปใช้ในสถานการณ์อื่น หรือนาไปใช้ในการ แก้ปัญหาต่างๆในสภาพชีวิตจริงได้ ส่วนวิธีการ (Methods) ที่ สอดรับกับสภาพปัจจุบัน ได้แก่ การเรียนแบบค้นพบ (Discovery) การเรียนแบบสืบเสาะ(Inquiry) การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving) การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนโดยการสร้างความรู้ (Constructivism) สถานการณ์จา ลอง (Simulation) การสร้างโครงงาน (Project base)
 5. 5. 2. ในปัจจุบันนี้จะพบคา ว่า "สื่อการสอน" กับคา ว่า "สื่อการ เรียนรู้" ในฐานะที่นักศึกษาจะก้าวออกไปเป็นครูยุคใหม่ที่ มีคุณภาพ ให้อธิบายว่า สองคา นี้เหมือนหรือมีความ แตกต่างกันอย่างไร
 6. 6. • สื่อการสอน หมายถึงวัสดุ เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ผู้สอน นา มาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ • สื่อการเรียนรู้หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวผู้เรียนที่ช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เช่นคน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ รวมถึง เหตุการณ์ หรือ แนวความคิด โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการค้นคว้า หรือ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 7. 7. • การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ ประเด็น สื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ ลักษณะ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สารสนเทศ วิธีการ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สารสนเทศ วิธีการ บทบาทต่อการเรียนรู้มุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหา ความรู้จากผู้สอนไปยัง ผู้เรียน มุ่งเน้นการให้ผู้เรียนมี ปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้าง กระบวนการเรียนรู้ด้วย ตนเอง การออกแบบ บรรจุเนื้อหา ความ รู้ และ ทักษะ รวมทั้งประสบการณ์ ส่งเสริมการคิด การสร้าง ความรู้และการแก้ปัญหา
 8. 8. 3. ออกแบบสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ของท่าน
 9. 9. • ชุดการเรียนรู้
 10. 10. • ร้านผลไม้ของฉัน โดยสมมุติบทบาทตนเองเป็นแม่ค้าขายผลไม้ และให้เพื่อนหรือ คนอื่นๆเป็นลูกค้า สื่อสารกันด้วยภาษาจีน

×