Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Klimas de españa

  1. Espainako klimakEspainako klimak  Klima mediterraneoa ohikoaKlima mediterraneoa ohikoa  Barrualdeko klimamediterraneoaBarrualdeko klimamediterraneoa  Klima ozeanikoaKlima ozeanikoa  Mendialeko klimaMendialeko klima
  2. Klima mediterraneoa ohikoaKlima mediterraneoa ohikoa  Tenperatura:Tenperatura:neguak epelaketa udakneguak epelaketa udak oso beroak dira,itsasoaren eraginezoso beroak dira,itsasoaren eraginez  Prezipitazioak:Prezipitazioak:euri gutxi egiteneuri gutxi egiten du.Udazkenean eta udaberriandu.Udazkenean eta udaberrian ugariagoak diraprezipitazioakugariagoak diraprezipitazioak  Landaretza:Landaretza:sastrakadiak matorralasastrakadiak matorrala ezkaia erromeroa…baita hostoezkaia erromeroa…baita hosto iraunkorrak zuhaitzak:pinua arteairaunkorrak zuhaitzak:pinua artea eta artelatzaeta artelatza
  3. Barrualdeko klima mediterraneoaBarrualdeko klima mediterraneoa  Temperatura:Temperatura:neguak oso hotzak diraneguak oso hotzak dira eta udak oso beroa.eta udak oso beroa.  Prezipitazioak:Prezipitazioak:urriak dira,bainaurriak dira,baina udaberrian eta udazkenean gertatzenudaberrian eta udazkenean gertatzen dira batez ere.dira batez ere.  Landaretza:Landaretza:pinua,ipurua,artea,sabinapinua,ipurua,artea,sabina ,eta izatza.,eta izatza.
  4. Klima ozeanikoa atlantikoaKlima ozeanikoa atlantikoa  Tenperatura:Tenperatura:leunak,suabeakdira urteleunak,suabeakdira urte osoan zehar.Udako hilabeteakosoan zehar.Udako hilabeteak freskoak negukoak berriz epelak.freskoak negukoak berriz epelak.  Prezipitazioak:Prezipitazioak:ugari dira ia urteugari dira ia urte osoanosoan  Landaretza:Landaretza:belardi naturalak larreakbelardi naturalak larreak eta zuhaitz,hostorokoreta zuhaitz,hostorokor basoak:haritzak pagadiakbasoak:haritzak pagadiak intxurrondokoa eta gaztainadiakintxurrondokoa eta gaztainadiak
  5. Mendialeko klimaMendialeko klima Tenperatura:Tenperatura:neguanoso baxuak dira etaneguanoso baxuak dira eta gozoak udan.gozoak udan. Prezipitazioak:Prezipitazioak:ugari dira.Neguan elurrraugari dira.Neguan elurrra egitendu.Zenbat eta altuagoaegitendu.Zenbat eta altuagoa tenperaturak jaisten egiten dira etatenperaturak jaisten egiten dira eta prezipitazioak ugariagoa dira.prezipitazioak ugariagoa dira. Landaretza:Landaretza:belardi naturalak,hostobelardi naturalak,hosto iraunkorreko basoak pinua eta izeia etairaunkorreko basoak pinua eta izeia eta hosto golkorrak.Haritzak eta pagadiakhosto golkorrak.Haritzak eta pagadiak
  6. Klima subtroìkalaKlima subtroìkala  Kanariar uharteko daKanariar uharteko da  Tenperaturak:Tenperaturak:urte osoanurte osoan tenperaturak leunakizaten dira.tenperaturak leunakizaten dira.  Prezipitazioak:Prezipitazioak:eskasa.Euri gutxieskasa.Euri gutxi egiten du.egiten du.  Landaretza:laurisilbae basoak,Landaretza:laurisilbae basoak, kanariar pinuak.kanariar pinuak.
  7. KLIMA ATLANTICO OZEANIKOAKLIMA ATLANTICO OZEANIKOA  Tenperaturak:Tenperaturak:suabeak leunaksuabeak leunak udaneta ez oso hotzak neguanudaneta ez oso hotzak neguan itsasotik gertudagoelako.itsasotik gertudagoelako.  Prezipitazioak:Prezipitazioak:ugarriak urte osoan.ugarriak urte osoan.
  8. Tranzizioko klimaTranzizioko klima  Tenperaturak:Tenperaturak:neguan nahiko hotzakneguan nahiko hotzak eta udan atseginak.eta udan atseginak.  Prezipitazioak:Prezipitazioak:urriak dira batezereurriak dira batezere udako hilabeteanudako hilabetean
  9. Barrualde klima mediterraneoaBarrualde klima mediterraneoa  Tenperaturak:Tenperaturak:udan beroakudan beroak etaneguan hotz handia izozteaketaneguan hotz handia izozteak erebai.erebai.  Prezipitazioak:Prezipitazioak:udan oso euriudan oso euri gutxi.Neguan elurra egiten dugutxi.Neguan elurra egiten du sarritan.sarritan.  Landaretza:Landaretza:belardi sagastiakbelardi sagastiak gaztaiondokoak ibtxaurrondokoagaztaiondokoak ibtxaurrondokoa
Anúncio