O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

உத்தம இருதயம்

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
All devotionals upto mar 14
All devotionals upto mar 14
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 3 Anúncio

உத்தம இருதயம்

Baixar para ler offline

உத்தம இருதயம் என்னும் இத்தியானம் கர்த்தரை பற்றிய உத்தம இருதயத்தோடு நாம் வாழும் பொழுது, ஆண்டவருடைய வல்லமை எவ்வாறு நம் வாழ்க்கையில் வெளிப்படுகிறது என்பதைப் பற்றி தியானிக்கிறது. மேலும் அறிய: www.jesussoldierindia.com

உத்தம இருதயம் என்னும் இத்தியானம் கர்த்தரை பற்றிய உத்தம இருதயத்தோடு நாம் வாழும் பொழுது, ஆண்டவருடைய வல்லமை எவ்வாறு நம் வாழ்க்கையில் வெளிப்படுகிறது என்பதைப் பற்றி தியானிக்கிறது. மேலும் அறிய: www.jesussoldierindia.com

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a உத்தம இருதயம் (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

உத்தம இருதயம்

  1. 1. w w w . j e s u s s o l d i e r i n d i a . c o m Page 1 உத்தம இருதயம் தம்மைப்பற்றி உத்தை இருதயத்ததோடிருக்கிறவர்களுக்குத் தம்முமைய வல்லமைமய விளங்கப்பண்ணும்படி, கர்த்தருமைய கண்கள் பூைியயங்கும் உலோவிக்யகோண்டிருக்கிறது. (2 நாளா 16:9) இங்கு தம்மமப்பற்றி உத்தம இருதயத்ததோடு என் பது வெறும் நீ தியான ொழ்க்கககயப் பற்றி மட்டும் குறிக்காமல், ஆண ் டெருக்கு முன் பாக உத்தமமாய் ொழ்ெகத பற்றி, அெருகடய கட்டகைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து அெருகடய நீ திக்கு பங்கு உை்ைெர்கைாய் ொழ்ெகத குறிக்கிறது. அப்படி நாம் ொழும் வபாழுது எப்படிப்பட்ட நன்கமகய நாம் வபற்றுக் வகாை்வொம் என் பகதயும் வமற்கண ் ட ெசனம் வதைிொக கூறுகிறது. இப்படி ஆண ் டெருக்கு முன் பாக உத்தமமாய் ொழ்ந்தெர்ககை பற்றி பரிசுத்த வெதாகமத்தில் அவனக இடங்கைில் காணலாம். அப்படிப்பட்ட ஒெ்வொருெகரயும் ஆண ் டெருகடய கண ் கை் வதடி கண ் டுபிடித்து, அெர்களுகடய ொழ்க்ககயில் தம்முகடய ெல்லகமகய விைங்கச் வசய்தார். அவத ெல்லகமகய இக்காலத்திலும் நம்முகடய ொழ்க்ககயில் விைங்க வசய்கிறார். எனவெ எப்படிப்பட்ட தம்மமப்பற்றிய உத்தம இருதயத்மத ஆண ் டெர் எதிர்பார்க்கிறார் என் பகத நாம் விைங்கிக் வகாண ் வடாமானால், நாம் ொழ்நாை் முழுெதும் ஆண ் டெருக்கு முன் பாக நம்முகடய உத்தம இருதயத்கத காத்துக் வகாை்ை முடியும். அதன் மூலம் ஆண ் டெருகடய ெல்லகமயை ஒெ்வொரு நாளும் இம்கமயிலும் மறுகமயிலும் நாம் வபற்று அனுபவிக்க முடியும். இப்வபாழுதும் இப்படிப்பட்ட அனுபெத்கத வபற்ற சில பரிசுத்தவாங்கயை குறித்து வெதாகமத்தில் காண ் வபாம்.
  2. 2. w w w . j e s u s s o l d i e r i n d i a . c o m Page 2 ஆதி 6:8,9 வசனங்களில் “த ோவோவுக்தகோ, கர்த்தருமைய கண ் களில் கிருமப கிமைத்தது. த ோவோவின ் வம்சவரலோறு: த ோவோ தன ் கோலத்தில் இரு ்தவர்களுக்குள்தள ீ திமோனும் உத்தமனுமோயிரு ்தோன ் ; த ோவோ ததவதனோதை சஞ்சரித்துக்ககோண ் டிரு ்தோன ் .“ இங்கு வநாொவுக்கு கர்த்தருகடய கண ் கைில் கிருகப கிகடத்தது என ்று பார்க்கிவறாம். அெருக்கு கிகடத்தது கிருகப தான் . ஆனால் அந்த கிருகபகய வபாக்கடிக்காத உத்தம இருதயம் த ோவோவுக்கு இரு ்தது. ஏன ாக்கு னதவன ாடு சஞ்சரித்துக்ககாண ் டிருந்தது ன ால ந ோவோவும் நதவநனோடு சஞ்சரித்துக்ககோண ் டிரு ்தோர். அழிவுக்கு தப்பிக் வகாை்ளும்படியாய் ஆண ் டெர் அெருக்கு கூறிய காரியத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து அதன் படி வசயல்படலானார் இங்கு விவசஷமாக கர்த்தருகடய கண ் கைில் கிருகப கிகடத்தது என ்று எழுதப்பட்டுை்ைது. ஆம் 2 ோளோ 16:9 ெசனத்தில் கூறியபடி, கர்த்தருகடய கண ் கை் பூமி இயங்கும் உலாவிக்வகாண ் டிருந்து, அெருகடய இருதயத்துக்கு ஏற்ற வநாொகெ கண ் டுபிடித்து, தன ்னுகடய ெல்லகமகய அெரிடத்தில் காண ் பித்த கிருகபயின் மூலம் வெைிப்படுத்தி, பூமியி ் அழிவில் இருந்து அெகரயும், அெருகடய குடும்பத்கதயும் மீட்டதும் அல்லாமல், சகல ஜீெராசிககையும் பிகழக்க கெக்க அெகரவய தம்முகடய ெல்லகமயால் பயன் படுத்தினார். அடுத்ததாக ஆதி 15:6 இல் ஆபிரகாயைக் குறித்து ெசனம் கூறுகிறது “அவன ் கர்த்தமர விசுவோசித்தோன ் , அமத அவர் அவனுக்கு ீ தியோக எண ் ணினோர்.“ வமலும் ஆதி 15:1 இல் ஆண ் டவர் ஆபிரகாமிடை் “ஆபிரோதம, ீ பயப்பைோதத; ோன ் உனக்குக் தகைகமும், உனக்கு மகோ கபரிய பலனுமோயிருக்கிதறன ் என ் றோர்.“ . இங்கு ஆண ் டெர் தம்மம பற்றி உத்தம இருதயத்ததோடு தான் வசான்ன ொர்த்கதயை நம்பி புறப்பட்ட ஆபிரகாகம குறித்து ஆண ் டெவர வசான்ன அருகமயான சாட்சி ஆதி 18:17-19 வசனங்களில் “அப்கபோழுது கர்த்தர்: ஆபிரகோம் கபரிய பலத்த ஜோதியோவதினோலும், அவனுக்குள் பூமியிலுள்ள சகல ஜோதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதினோலும், ோன ் கசய்யப்தபோகிறமத ஆபிரகோமுக்கு மமறப்தபதனோ? கர்த்தர் ஆபிரகோமுக்குச் கசோன ் னமத ிமறதவற்றும்படியோய் அவன ் தன ் பிள்மளகளுக்கும், தனக்குப் பின ் வரும் தன ் வீை்ைோருக்கும்: ீ ங்கள் ீ திமயயும் ியோயத்மதயும் கசய்து, கர்த்தருமைய வழிமயக் கோத்து ைவுங்கள் என ் று கை்ைமளயிடுவோன ் என ் பமத அறி ்திருக்கிதறன ் என ் றோர்.“. ஆபிரகாமின் ொழ்க்ககயில் வெைிப்பட்ட கர்த்தருகடய ெல்லகம அெர் ொழ்ந்த காலத்தில் மட்டுமல்ல, இன் றைவும் பூமியில் அெருகடய மாம்ச பிரகாரமான சந்ததிகைான இஸ ் ரவெல் மீதும், விசுொச சந்ததியான நம் மீதும் வெைிப்படுகிறது. அடுத்ததாக வமானசயை குறித்து நாம் காணலாம். ஆண ் டெர் அெகரக் குறித்து சாட்சி வகாடுக்கும் வபாழுது அவர் ததவனுமைய வீை்டில் எங்கும் உண ் மமயுள்ளவரோய் இரு ்தோர் (எபிநரயர் 3:2) என ்று வெதம் கூறுகிறது. வதெனுகடய ெல்லகம வெைிப்பகடயாகவெ அெருகடய முகத்தில் பிரகாசித்தது. ஆண ் டெவராடு முகமுகமாய் வபசினார். வசங்கடகல பிைந்தது முதல் வமாகசகய வகாண ் டு எத்தகனவயா ெல்லகமயான வசயல்ககை ஆண ் டெர் இஸ ் ரவெல் மக்கை் முன் பும், புறஜாதியார் மத்தியிலும் வசய்தருைினார். நியாயப்பிரமாணமும், வெதத்தின் முதல் ஐந்து ஆகமங்களும் வமாவசயி ் மூலமாகவெ வகாடுக்கப்பட்டது. எல்லாெற்றிற்கும் வமலாக மறுரூப மகலயில் ஆண ் டெராகிை இவயசு கிறிஸ ் துவொடு காணப்பட்டு, அெர் எருசவலமில் நிகறவெற்ற வபாகிற காரியத்கத குறித்து வபசினார். சரீர பிரகாரமான அெருகடய பூத உடகல கூட ஆண ் டெர் இம்மண ் ணில் அடக்கம் வசய்ய விடாமல் அெர் சரீரத்கத கூட னதவன எடுத்துக் வகாண ் டார். இகெ எல்லாை் உத்தம இதயத்வதாடு வதெனுக்கு கீழ்ப்படியும், சாதாரண பின்னணியில் இருந்து ெந்து மிகப்வபரிய காரியங்ககை வதெ ெல்லகமயினால் அெருக்கக வசய்தெர்ககை பற்றி கூறுகிறது. இன ்னும் இந்த பட்டியல் நீ ண ் டு வகாண ் வட வபாகிறது.
  3. 3. w w w . j e s u s s o l d i e r i n d i a . c o m Page 3 வமாகசயை வபாலவெ தம் மக்ககை ெழிநடத்த ஆண ் டெர் தாவீகத வதரிந்து வகாண ் டார். சங் 78:71,72 வசனங்கள் கசோல் கிறது “கறவலோடுகளின ் பின ் னோகத் திரி ்த அவமன, தம்முமைய ஜனமோகிய யோக்தகோமபயும் தம்முமைய சுத ்தரமோகிய இஸ ் ரதவமலயும் தமய்ப்பதற்கோக, அமைத்துக்ககோண ் டுவ ்தோர். இவன ் அவர்கமளத் தன ் இருதயத்தின ் உண ் மமயின ் படிதய தமய்த்து, தன ் மககளின ் திறமமயினோல் அவர்கமள ைத்தினோன ் .“ கறவலாடுகை் பின்னாகச் வசன் ற அெகர என் இதயத்திற்கு ஏற்றெனாக கண ் வடன் என் ற சாட்சிவயாடு கூட, தம்மம பற்றி உத்தம இருதயத்ததோடு தோவீது இருக்கிறார் என் பகத விைங்க வசய்தார். பல்வெறு சூழ்நிகலகைில் பலவித இக்கட்டுககையும், வசாதகனககையும், வபார்ககையும், சூழ்ச்சிககையும் காண வநர்ந்தாலும் தாவீவதா அெகர சுரமண ் டலத்தால் பாடி துதித்து மகிழ்ந்தார். சங்கீத புத்தகத்தில் அவநக அருகமயான சங்கீதங்ககை பாடினார். வதெகுமாரா ாை் இவயசுவும் தாவீதின் குமாரவன என ்று அகழக்கப்பட்டார். எருசவலமில் யூதாகெ ஆை என்கறக்கும் உனக்கு ஒரு வித்கத கட்டகையிடுவென் என ்று ஆண ் டெர் அெருக்கு ொக்குயரத்தார். ஆம் இகதப்வபால் நாம் எலியா, எலிசா, தானிவயல் வமலும் புதிய ஏற்பாட்டில் அப்வபாஸ ் தலராகிய பவுல், வபதுரு, வயாொன் என ்று எத்தகனவயா வதெ பிை்கைகைின் ொழ்வில் தம்கம அெர்கை் உத்தம இருதயத்வதாடு பின் பற்றினத்தி ிமித்தை் ெல்லகமயான காரியங்ககை அெர்கைின் மூலம் வசய்தருைினார். இன ்று நம் ொழ்விலும் அவத ெல்லகமயை விைங்க வசய்ய, ஆண ் டெருகடய கண ் கை் பூமி எங்கும் உலாவிக் வகாண ் டிருக்கிறது. இந்த உத்தம இருதயம் என் பது ஏவதா வெறும் பக்தி வசயல்ககை வசய்ெவதா, உலகப் பிரகாரமான நீ திமா ாை் ொழ்ெவதா, தா தர்மங்ககை வசய்ெவதா மட்டுமல்ல, அதற்கு வமலாக ஆபிரகாகம வபால, வமாவசயை வபால, தாவீகதப் வபால, அப்வபாஸ ் தலராகிய வுயல வபால கிறிஸ ் து இவயசுவில் இருந்த சிந்கதவய நம்மிலும் காணப்பட வெண ் டும். நம்முகடய உத்தம இருதைை் ஆவிக்குரிய காரியங்கைில் மட்டுமல்ல, பூமிக்குரிய ொழ்க்ககயின் ஒெ்வொரு பகுதியிலும் வெைிப்பட வெண ் டும். நாம் கிறிஸ ் துவின் நற்கந்தங்கைாய் அெருகடய ொசகனகய எங்கும் வீச வெண ் டும். இனி நான் அல்ல கிறிஸ ் துவெ எனில் ஜீவிக்கிறார் என் ற உணர்வொடு ொழ வெண ் டும். இப்படிப்பட்ட உன்னதமான, உத்தமமான ஒரு ொழ்கெ நாம் ொழும் வபாழுது. அன ்று ஆதிதிருச்சகப மற்றும் அப்வபாஸ ் தலர்ககைக் வகாண ் டு ஆண ் டெர் வசய்த ெல்லகமயான காரியங்ககை, இன்று நம்கம வகாண ் டும், திருச்சகபயை வகாண ் டும் வசய்ய முடியும். ஊழிய பாகதயில் மட்டுமல்ல, சமுதாய ொழ்வில் மட்டுமல்ல, தனிப்பட்ட முகறயில் நம்மிடத்தில், நம் சந்ததியாரிடத்திலும் ஆண ் டெருகடய ெல்லகம வெைிப்படும். ஆனால் இன ்று அவனகர் வெைிப்பகடயான முகறயில் ஆண ் டெருக்கு மகிகமயான காரியங்ககை வசய்கின் றனர். உலகப் பிரகாரமான நீ திமான ்கைாக ொழ்கின் றனர். இது ஒருவெகை மனிதர்கை் முன் பாக உத்தமர்கை் என் ற வபயகர ொங்கித் தரலாம். ஆனால் வதெகனப் பற்றிய உத்தமமான இருதயம் என் பது, அதற்கு வமலானதாய், அெருகடய ஐக்கியத்கதயும், பிரசன்னத்கதயும் வதடி அெவராடு ொழும் ொழ்கெ, இெ்வுலகில் உை்ை மற்ற எகத காட்டிலும் அதிகமாக ொஞ்சிப்பதாகும். அெகர நம்முகடய ஆத்ம மணொைராய் ஏற்று அெருகடய சித்தத்கத மாத்திரம் நிகறவெற்றும் ஒரு ொழ்கெ ொழ்ெதாகும். அப்படிப்பட்ட ொழ்கெ நாம் ொழும் வபாழுது நம் மூலமாய் அவநகர் கிறிஸ ் துவண ் யட வசர வதெ வல்லகம வெைிப்படும். சமுதாயத்திலும் திருச்சகபயிலும் நம் குடும்பத்தார் மத்தியிலும் ஆசீர்ொதத்கத வகாண ் டு ெருகிற ஆசிர்ொத ொய்க்கால்கைாய் நாம் காணப்படுவொம். வதென் தாவம இப்படிப்பட்ட கிருகபகய நமக்கு அருைி, அெகரப்பற்றும் உத்தம இருதைத்வதாடு ொழ உதவி வசய்ொராக, ஆவமன் , அல்வலலுயா.

×