Urquiza 12 4

200 visualizações

Publicada em

matematicamente

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Urquiza 12 4

  1. 1. *N e 7310117914 Vuvj Jod ; a ogostisaü 999* (ii tíàb : M1 (858 IKbQg A955 “ti Vàbazm 0% 080g Çgçt¡ m Ztb Lii mts Mâmi n '/ C995 91 bbb Zig su; :EQ-c Vão¡ Z] ua sauos 100 boi ; (995 °il iii, mM : mic “mz 90 17101.9 L eva i + 09% 9* 'tb IHU tzt 98a 'Ii PQWÉÍÉVNiua-st Wi QI “iblo ow 99g 79v «oi Qhâh Çii 'Daio QL") till¡ @bg . b ql 5% M9") m, vga -8 9i ttb 38V 85g gw -L 918k. ñ¡ 'Lib at") sçg @g0 -9 9m “ti zu; ato ? i8 999 -9 CAÇA ? I “cb A90 Zt8 XLi/ 'Iw bíiâh 9¡ 8bb9im nu, Stv-ç “VÊ/ v H Zbbdov 1568 99v. ; Oksh M çzbnzv 8I8 TDV ›l VM. ) 9V9 amooo wind QI- tac) › 'a 09uiuoOCl”
  2. 2. "WOZ 'IIEIdV 'IVNIINHHL ÀHHHAVTVS 1V “SVNOZVWV” . LIS liiiOêH 9 ld '8 98 'IHSHICI '178 VNITOSVS '06 VNHOSVE) '96 VNITOSVS : IO NOISIAHEIdDS SNIDHVHOSIG E v E CIVLÍUTEEV' t* a , . 1/ go 1/4 1/ | | $ Í . x * ' f ) l Tú I t' i “ r' L - . .É i | ÂI ¡ V n' ¡I, Í s . b. *a / í” «e : TVZ-SL-GIH-dsl
  3. 3. com: 'mt oie-z Vad): g oisz; um i°_'ü”_t›íõííft7ñâíõí"' m"" A' ""'"_'T”""_" " ' ' " ' 'ovo-axa a “ Mzgthçri imegssrosrasssatçi 7 «wood a iiiifbãimííãIíã 58829 «isenta 88829 dsNTa o Lãzãã aroma : :o um_ ogngu¡ ap em" nqoedsaa ap eunag 01|! ) até', í i í * l ' e' "ig. _. _ . ..= _ , l : i_. . ~ ' ': « 5 l , .'. ; y . l. . i. . . = i í l e | t I i l l i l I Í Htsoi sbt Jigsoutbt t l ioasoiiibt v ; bbçoigobt i itesa/ itbt ': =~ _isósgotmoe "v" |9bS_OI]t067 v . ItbSOZI 80 , ' Isbso/ i bo n il tíxhxxníxíifítíixsi i _Ç_ 1559?/ I ÍOI . W011i nã 9h10! : gggooi I bi ¡80 05:0.; “N : :Bizu tim n37 mu . . . I "i i' ' _ç o; oiagu¡ ap EJOH V já' ñ ' ' _Àõíz-uan apeTpag : ÍÍ 271921517ÉEE; J?í_Í5_IÉF *V* i __. ..__. ._. __S'cÍ ql_ "! "!“L°_". 'í“3¡ : - _____ __ A_ __'___çi›_ratlari ap eliiaa " s 'e- , v hot """"""""""""""" V¡ 19314 (). ¡.I§i( Ji i: K' Ã| .i. i'É lili) ': |Í- li' 'iViÉIE I IVW Í. ¡.: ': J¡ ii) Lapieutôed A g WÀ-_OJTW 'r m ' "W e: w¡ "u/ vma : euaad t-¡eg Big ap opeuon 'ap saumueaado I “ s; L0 'Aôtl ' ' I . H i¡ . -rmmsã. =_ssemnm-_svss_ | . _~ .
  4. 4. om z #em otsz; vw 0h82) : fffjdl L vvo-oaroLvwuoa ovo 63"_- Çhbgm &QVMEQHCSJVH qhbêlT-'vbüaüVa 8kb9|7UNV°0Vâ wklbg rdgNfa ÊNbS àsNIa kcíthlío mw g-@Qgzbz mHM o-Lt ? BZWHM JODBUONIOQ 'OJN Jopauauloo 'OJN JODOUOHIOQ 'OJN oumua¡ ap emH oumua; ep 3.10M ouywñTmTúiívjj emu¡ ap mon emu¡ ap emu amu¡ ap mou oqae soa ep eqoag ouoesaa ep eua-u oqoesag ap Euíõííj' É M' . . _aí_ d) N CD l WW! .. Iu- "WIIHHHHIF In_ i : l l ' i 2 y = %%%%%%%% _ tí 1 ”: __ ______ _. /7 Cí u ? “-I779'k›. ”›LJ7Ç“ n mariana¡ Z 95;? ! -= .. / r . awsbzar H 9%* “. _ v. .i-ãan_ . A "É 4 ~ _í ~ e IMLE| §QI ' ~ 4- ; .: w ' “ um il 9./ " / ' › / ;Sm 9 " / ' h ,9211 " ÊHMEHÉ- à » S? M «H9 ll ÉBPIIIII X% Í_ / I I ll uma L E É. W ^__. :__ 775_ _ou . Eulll-JEIEEIM iranianas. : “ad 0¡U!99Jd sõea wau a . meu¡ sñeamaopm . -. íí_ - - ouuuuu op EJOH V omuwnewn OPEUOH 0p Buüüj . F >' . ' oumuíãii 12.16¡ í _IS °| °"" °” m" opeuan op mp5,¡ . ... ... ... ... ... ... ... ... ... _. 9o WMA . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. OMSOLEM¡ ' . LS amam 242m . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . ¡VRJHLVW . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . JUNWK) l- p l- Euõd a LSILO/ írl-OZ : euoaa
  5. 5. 091m1. ; mi ozz-&dL ozt ZL Vem _SÉbS-l 7 = a b8t9/7 *wmv a hbbêlí VNWV 'd taws m* ama “hlbà «uma sm bS «êwia ¡« «aguas no79 b' ? Ow M? t~99999z , ;;fí9', ti;9., .N Jopauozuogwan Jopauawog 'OJN ouguuzu np mou ouuuael op emu ougwxa; ñíiíõí¡ amu¡ op woH amu¡ ap won emu¡ apFñT¡ ousa sem ap euaag ouoe soa ap eqoag oune seu oíféíííàíí O V N N N lIllll _IÍÍÍÍÍÍ IIIIIII aaaaaa (9 h EllWiil! !| *ÊÊÊIII nie ! !!I! !!! ll ÊEÉHÊ 1:3 o . I Iin. . . z A V Nllll IIIII IIHI¡ : nana 1- x- x- 1- » $533 QJ 7?? " '_ . ao -0 m . ... < - -s h EIEEEE Éâbvwwlii NO É' G" ("(0 f' II 99MB ' ! A9 É *W S [EIS 'I WELLI B) m : n óituamd o Z I O 1 omuuo; ap mon 1 O manu àíãíf¡ opeuon ap mToIi . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. bo “mr, ousodzau ' . LS amano 242m wmaJx/ w HLNI-JFIO oumuol ap mou , a ¡ 0mm¡ op moH opeuen op mpeg Z : omuuo¡ op BJOH TRI °| °|"| °P 'WH ODBUDH ap ? [1905 u. »muõ LCILO/ HOZ : euoad l-O 'Asa W0'O: l 52g 61g ep opeuen ap sauopuedo
  6. 6. O? O'Od Okí É vovL 00% É = wav; ?HYOJÍOLVWUOH ! ç AU a a u«mãuugãmwn-nmnununung_ u j a s a w o . xNVw ÃO¡ W L L c. O L M ümm% . L O. . w. V. Hu U 4 r. l.Na W@W N x0 . u I u C. P üw1 J_ EVE v . a . o al O . l . .w _u_ . uh m Mmmub. m_ e 4 . 5 u 1 4 3 : P O D. 3 7m . a vr vz_ mzwwmmwom ou s . 1.' Á O. . AQÃJ . .Ç . 9.a A «A mxwmmu m_ . . Oo Cr! .cfííli. nn. % QUÊ. lllbb». w . V l. Qu . .L o IT. .A Zaíííííw muUo 6.6 um? u_ m »l mmuuo R R n. . N L . .a a V OPPW W m »AM N¡ oaan. P , I Q¡ Hmwlwuñ n W u r t' 0 . N Ô 861.0 . u N u N . uvJPa C e a . .V f PWOS . u (Í. .l%p S mw n . A. Ahuawm p , . C4 u. o: c ? ru 7.. .( . m me o ' o IO 9.1.. .M$ A . Ca I U 1 u. .. ñ A¡ »Ímuísmwm M. , CJ m( 37v? ? O 7.7. o O0/ 79. ÍÊÍOV; .LRIY. n. Qu C. . 'r (. c.r. .oy. t4tOWol; c_nrrx a 1h 4.. . M . m 8 / / / ff; NHHJ. . I à . d ? Z m_ a u. mu. L e . ._. _ m É Eau. a VS] SPP: W kw. 0m H m. .. HW k . v . .. u . . WP da». .a9 WMWG ¡ -. N wa ? ea PM »lu a u In . mam vaJ . .uma . . Í Í/ ao. P3 uu. Nm . . 0mm. m. 1h00/ @% Ow 83W O mix] . . : h . I. D. l¡ v »www/ u w M07.. .v2 . ..cu/ o s o »m : . I _u x b Inn @É mmçmnm u. m. -M 9 Ç : nn qmzunaaw É - E ; . w b mw IVA , na : eu 0101000 m Qk 1h p _ 1 a _ 55/ xxx; ÍÚ o
  7. 7. _ . í, m' 'M' n Í Í . 1 . ' 'Í "'"“““' " . ' ' Á~= u=›a. -;l í 9" à QD , _ VÍIÚ-I: % ? tm ° Wi ' ""íí'1?õ'-7<'à. -.lirn_u_xxvmzua v g9¡ vw a Anugn nach. :- zs N09 sósmI a P 3 '9Ê9ÊÍE@ °“tf›í“*fi . Iupmsín | ' mu¡ r 05?; 5 *Wi 59594 "IÍÉUNUOOU 'ô ! sua aguia Híwzzobz _ 4 SÇZLSWÔH - J w "i5 _z 9539-9914 I «v /7 *MQASLÇN 5%' m UxZhSÉGC/ x/ n ; gzrhssbkhl /7 . bíUÉMS/ u/ / › cms) «su n 152x215 29H ~ / ¡ f' 1f! .'l 'zazksê 99h/ “ '. '_ W _causa Açu ~ . l". 1 JH ÀNJBGMJQ/ s/ngv! /'. ... í9__s°. .l›_*'›__¡~9^1 'z " ê = I= n 522259' ECA¡ n¡ ! obbl_99z_b9.. t9h1'bl3 ' à. ; E - ¡iobbrmnesz , cela/ M ~ = mu¡ ouuzuud 515125¡ wa_ *j . :W _, _¡ ¡ . w ' __ . mum: md »N V _ › [MSI-mim ¡ 4 “LM” * ““¡3=' 5 _V í¡I>I? H7›; ã:~'¡i7 *V ' ""' num' ¡: ;<~. '¡¡ ZÉ, : ›1:1Iu. z<›_I_ m; um; ;¡ 2 Z 7]] ()g2)§ll| ap mu¡ utuwznrç : m : :uznxq x ' ' ' ' ' ' vg “““ OJHKMYI( . ... . . . . n; iIíÇÇíÍÇííHÕàÍíÍÇÇQOO' j; JWÍI) 'm uz¡ 5g 03 ('33 : vm u vw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “N-lrl” l-C/ LO/ t/l-O):1=r'4=“3:l J! J p / 'x . .w: ::: ›r: .n><. ( * ' 1. ; m n, trnglim¡ _“ ¡¡ . ,I M¡ . Nm u. . _ V : i R. V! H

×