DeeF&vee   pevelee keâe                                                R...
efoveebkeÀ ë 16 Ôãñ 22 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 2  "ekeâjs keâs yeeo Deye yeQkeâ keâFueme Ùetheer-efyenej mes YesoYeeJe      ...
efoveebkeÀ ë 16 Ôãñ 22 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 3`ªâØããñ ½ãò ¹ãìãäÊãÔã ‡ã⊛ÈãñÊã ½㠂ããÀ ›ãè ‚ããƒÃ Ôãñ ¡À¦ãñ Öö ¼ãÆÓ›ãÞããÀãè   ...
efoveebkeÀ ë 16 Ôãñ 22 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 4ujsUnz eksnh dk ln~Hkkouk miokl : lkS pwgs [kkdj fcYyh pyh gt dks pyh    ujsUnz...
Jka (4)
Jka (4)
Jka (4)
Jka (4)
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Jka (4)

309 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Jka (4)

 1. 1. DeeF&vee pevelee keâe RNI NO. : MAHHIN/2010/37825 •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãè ºãã¦ã ãäÊãŒã¶ãñ ‡ãŠã ‚ãÌãÔãÀ ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ãä‡ãŠÔããè ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ‡ãŠãñ „•ããØãÀ ‡ãŠÀ¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öõ? ‡ã‹¾ãã ãä‡ãŠÔããè ÔãÀ‡ãŠãÀãè ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã ½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ‚ãã¶ãã‡ãŠã¶ããè ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö? ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ºãÔ¦ããè ‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã‚ããò ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ãã¹ã ãäÊãŒã¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö? ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ‚ããÔã ¹ããÔã ‡ãñŠ ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ãäÊãŒã¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö? ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ¹ã¨ã‡ãŠãÀ ºã¶ã¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö? pees meÛe efoKeelee nw ¦ããñ ‚ãã¹ã Ôãºã ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ½ãâÞã ªñ¦ãã Öõý ‚ãã¹ãPostal Regd. No. : MH/MR/East/210/2011 www.aainanews.blogspot.com ‚ã¹ã¶ããè ºãã¦ã ãäÊããäŒã¾ãñý •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊㆠֽãñÍã㠦㦹ãÀ Öõý Je<e& ë 2 DebkeÀ ë 24 cetu³e ë 2 ªHe³ee efoveebkeÀ ë 16 Ôãñ 22 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 He=<þ ë 8 HeÀesveë- 022 22947309-9324591974 ¾ãÖãâ ¹ãÀ Öõ ÞããñÀ-Êãî›ñÀãò ‡ãŠã Ôãã½ãÆ㕾ã Ôãì¶ããèÊã Øããõ¦ã½ã ½ãñÀñ ãä¹ã¦ãã•ããè ºãººã¶ã ÞããõÖã¶ã (47 ÌãÓããê¾ã) 9 ‚ã‡ã‹›ºãÀ •ããñ 4 ºã•ãñ ÍããõÞããÊã¾ã ‡ãŠÀ‡ãñŠ ÜãÀ î û ¹ãìãäÊãÔã ƒ¶ã Êãì›ñÀãò ‡ãŠãñ Àãñ‡ãŠ¶ãñ ½ãò ¶ãã‡ãŠã½ã¾ããºã Ìãã¹ãÔã ‚ãã ÀÖñ ©ãñ, ¦ããè¶ã ÞããÀ ÞããñÀãò ‡ãŠã Ôã½ãîÖ Ö½ããÀñ ƒÊãã‡ãñŠ ½ãò ÞããñÀãè ‡ãŠÀ ÀÖã ©ãã, ÍããñÀ Ôãì¶ã‡ãŠÀ ÞããñÀ ¼ããØãñ ƒÔããè ½ãñãò †‡ãŠ ÞããñÀ Ö½ããÀãè ØãÊããè Ôãñ ¼ããØã ÀÖÖã ©ãã, ½ãñÀñ ãä¹ã¦ãã •ããè Ôãã½ã¶ãñ ‚ãã Øã¾ãñ, ÞããñÀ Êãñ‡ãŠÀ Üãî½ã ÀÖñ Öö •ãã¶ãÊãñÌãã Öãä©ã¾ããÀ Üãî½ã¦ãñ Öö, ãä•ãÔãÔãñ ֽ㠂ããõÀ ¼ããè ‚ãÔãìÀãäàã¦ã ½ãÖÔãîÔã Öãñ¶ãñ ÊãØã Øã¾ããè Öõ, ‚ãºã ¦ããñ ÊããñØããò ‡ãŠãè •ãã¶ã ÌããÀ ãä‡ãŠ¾ãñ, Êãñãñ ‡ãŠ¶ã ¾ãñ ºãÞã Øã¾ãñý ƒÔã Ü㛶ãã ä ÞããñÀ ¶ãñ ºãÞã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÞãã‡ãîŠ Ôãñ ½ãñÀñ ãä¹ã¦ãã ¹ãÀ ‡ãŠÀ ÀÖñ Ööý ƒÔã Ü㛶ãã ‡ãñŠ ºã㪠ÊãØã¼ãØã 350 ¹ãÀ ¼ããè ºã¶ã ‚ããƒÃ Öõý ‡ãŠƒÃ ºããÀ ¹ãìãÊãÔã ºãÖã¶ãã ä ÌããÀ ‡ãŠÀ ã䪾ãã Ìãñ Œãî¶ã Ôãñ Êã©ã¹ã©ã Öãñ‡ãŠÀ ÌãÖãé ¹ãÀ ŒãìÍããêª ¶ãñ ‡ãŠÖã 14 ‚ã‡ã‹›ºã¹ãÀ ÔãìºãÖ î ÊããñØããò ¶ãñ Ìã¡ãÊãã ›ãè›ãè ¹ãìãÊãÔã Ô›ñÍã¶ã ‡ãŠã ÜãñÀãÌã ä ñ ºã¶ãã¦ããè Öõ ãä‡ãŠ Ô›ã¹ãŠ ‡ãŠ½ã Öõý ¹ãìãäÊãÔã 4:15 ºã•ãñ ½ãò ¼ãÀ¶ããè ¶ãã‡ãŠã Ôãñ ‚ã¹ã¶ãñ ‡ãŠã½ã ãäØãÀ ¹ãü¡, „¶ã‡ãŠãñ ‡ãñŠƒÃ†½ã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã Êãñ Øã¾ãñ, ñ ãä‡ãŠ¾ãã ‚ããõÀ ªãñãÓã¾ããò ‡ãŠãñ ¹ã‡ãŠü¡¶ãñ ‡ãŠãè ½ããâØã ¼ããèãä ä ‚ã¹ãÀããä£ã¾ããò ‡ãŠãñ ¹ã‡ãŠü¡¶ãñ ‡ãŠãè ºã•ãã¾ãñ ãä¶ãªãóÓã •ãÖãâ „¶Öãò¶ãñ ª½ã ¦ããñ¡ ã䪾ããý ½ãð¦ã‡ãŠ ºãººã¶ã ü ¹ãÀ •ãã ÀÖã ©ãã, ¼ãÀ¶ããè ¶ãã‡ãŠã Ôãñ ºããèÞã ½ãò ‡ãŠãè, Êãñã‡ãŠ¶ã ƒ¶ã‡ãñŠ ‡ãŠã¶ããò ½ãòâ •ãîì ¼ããè ¶ãÖãéñ ÀòØããèý ä ÊããñØããò ‡ãŠãñ ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀ ‡ãŠÀ¦ããè Öõý ›ã›ã ¹ããÌãÀ ‡ãñŠ ¹ããÔã Üãã¦ã ÊãØãã¾ãñ ªãñ ÞããñÀãò ÞããõÖã¶ã ‡ãñŠ ºãñ›ñ ªñÌãò³ ÞããõÖã¶ã ¶ãñ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªãèý ‚ã¼ããè ¦ã‡ãŠ ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀãè ¶ãÖãé Öìƒý à ¡ãèÔããè¹ããè ¹ãããä›Êã ¶ãñ ƒÔã Ü㛶ãã ¹ãÀ ‡ãŠÖã ‚ããØãñ „¶Öãò¶ãñ ‡ãŠÖã ‚ã¼ããè ¦ã‡ãŠ ¹ãìãÊãÔã ¶ãñ ‡ãŠãñƒÃ ä ¶ãñ ½ãì¢ã ¹ãÀ Ö½ãÊãã ‡ãŠÀ ã䪾ãã †‡ãŠ ¶ãñ ½ãñÀãè „¶Öãò¶ãñ ‚ããØãñ ºãã¦ã •ããÀãè ÀŒã¦ãñ Öì† ‡ãŠÖã ½ãö ¹ãìãäÊãÔã ¹ãÀ ªºããÌã ¡ãÊã‡ãŠÀ ‚ã¹ãÀããä£ã¾ããò ¼ããè ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀãè ¶ãÖãé ‡ãŠãè Öõý ƒÔã Ü㛶ãã ¹ãÀ 30 ØãªÃ¶ã ¹ã‡ãŠü¡‡ãŠÀ ªºããñÞã ãäÊã¾ããý ½ãñÀã ½ããñºããƒÊã Ö½ã¶ãñ „¶ãÔãñ ¹ãîœã ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã Ö½ããÀãè ÔãìÀàãã ‡ãñŠ ‡ãŠãñ •ãʪãè ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀ ‡ãŠÁâØãã, ¦ã©ãã ÞããñÀãò Ôãñ ÌãÓããê¾ã Ôã¦ãò³ •ããñ ãä‡ãŠÔããè ‡ãâŠÔ›È‡ã‹Íã¶ã ‡ã⊹ã¶ããè ½ãò ãäÊㆠ‡ã‹¾ãã ƒâ¦ã•ãã½ã ‡ãŠÀ ÀÖñ Öãñ, Êãñã‡ãŠ¶ã ÌããäÀÓŸ ä ‚ãã¹ã‡ãŠãè ÔãìÀàãã ‡ãŠã ¼ããè ƒâ¦ã•ãã½ã ‡ãŠÁâØããý ‚ãã‚ãã¹ã ‚ããõÀ ¹ãõÔãñ ã䜶ã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãÍãÍã ‡ãŠãè, ãäÌãÀãñ£ã ä ‡ãŠã¾ãÃÀ¦ã Öõ, ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ¾ãÖ Ü㛶ãã ØããñÀŒã¹ãìÀ ¹ãìãÊãÔã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè Ö½ãñ ‡ãŠãñÀñ ‚ããÍÌããÔã¶ã ªñ¦ãñ ä ‡ã슜 Ôã½ã¾ã ‡ãŠãè ½ããñÖÊã¦ã ãäªãä•ã¾ãñ, •ãʪ Öãè ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ †‡ãŠ ¶ãñ ½ãñÀñ ¹ãñ› ½ãò Þãã‡ãîŠ ½ããÀ ÞããÊã, Ôã½ãâØã½ã ¶ãØãÀ ‡ãŠãè Öõý †â›ã¹ã ãäÖÊã ‡ãŠãè ÀÖñ ý Ö½ããÀñ ƒÔã ÜãñÀãÌã ‡ãñŠ ºã㪠¡ãèÔããè¹ããè ¹ãããä›Êã ƒ¶ã‡ãŠãñ ¹ã‡ãŠü¡ ãäÊã¾ãã •ãã¾ãñØããý ã䪾ãã ½ãñÀñ ¹ããÔã Ôãñ 12,030 Á¹ã¾ãñ ‚ããõÀ ¢ããñ¹ãü¡¹ã›á›ãè ½ãò ÞããñÀ Êãî›Àãñ ‡ãŠã Àã•ã Öãñ Øã ¾ãã ñ ÌãÖãâ ¹ãÀ ‚ãㆠ„¶Öãò¶ãñ ÞããñÀãò ‡ãŠãñ ¹ã‡ãŠü¡¶ãñ ‡ãñŠ ¼ããÀ¦ããè¾ã ‡ãŠ½ãÊãã ¶ãØãÀ ãä¶ãÌããÔããè ŒãìÍããêª 3000 Á¹ã¾ãñ ‡ãŠã ½ããñºããƒÊã œãè¶ã ãäÊã¾ããý Öõ, ¹ãÖÊãñ ¦ããñ ãäÔã¹ãÊ ¾ãÖ ÞããñÀãè ‡ãŠÀ¦ãñ ©ãñ, Êãñã‡ãŠ¶ã ä ãäÊㆠֽããÀã ÔãÖ¾ããñØã ãä‡ãŠ¾ããý ƒÔããè ƒÊãã‡ãñŠ ‡ãñŠ ‚ãֽ㪠‚ãâÔããÀãè (38 ÌãÓããê¾ã) •ããñ ãä‡ãŠ ¹ãñÍãñ Ôãñ ƒÔã‡ãñŠ ºã¹ã㪠½ãö ‚ãÔ¹ã¦ããÊã Øã¾ãã ‚ããõÀ ƒÊãã•ã ‚ãºã Ìãñ Þãã‡ãîŠ •ãõÔãñ •ãã¶ã ÊãñÌãã Öãä©ã¾ããÀ Êãñ‡ãŠÀ ãä¶ãÌããÔããè ‚ãÍããñ‡ãŠ ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã †ñÔããè Ü㛶ãã†â Àãñ•ã ¡ÈãƒÌãÀ Ööý ƒ¶ã ¹ãÀ ÞããñÀãò ¶ãñ ¹ãñ› ¹ãÀ Þãã‡ãîŠ Ôãñ ‡ãŠÀÌãã¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠(ÍãñÓã ¹ãðÓŸ 2 ¹ãÀ)և㊠‡ãŠñ ãÊä ㆠã¹ä ãŠÀ „¦ãÀñ ‚ãã•ã ª ½ãªã¶ã ½ã,ò Êããñ ‡ä ㊶ã ã½ä ãÊã ãÔä ã¹ãŠÃ ‡ãŠãÀñ ã ‚ããÍÌããÔã¶ã ÔãâÌã㪪ã¦ãã õ ¶ãñ¦ãã ½ããäÖÊãã ‚ããõÀ ºããÊã ãäÌã‡ãŠãÔã ½ãâ¨ããè ÌãÓããà 10,000 ‚ããâØã¶ãÌãã¡ãè ½ããäÖÊãã‚ããò Ôãñ Øãã¾ã‡ãŠÌãã¡ Ôãñ ½ãìÊãã‡ãŠã¦ã ‡ãŠãèý Êãñã‡ãŠ¶ã ƒ¶Öò ä‚ãã•ã㪠½ãõªã¶ã ŒãÞããŒãÞã ¼ãÀã Öì‚ãã ©ããý ¾ãñ ‚ããÍÌããÔã¶ããò ‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã ‡ã슜 ¶ãÖãé ãä½ãÊããýÔãÌãà Ôãã£ããÀ¥ã¦ãÖ ‚ãã£ããè „½ãÆ ¾ãã ¾ãìÌãã ƒ¶ã‡ãñŠ ½ããâØãò ƒÔã ¹ãƇãŠãÀ Ööý½ããäÖÊãã†â ½ãÖãÀãÓ›È ‡ãñŠ ‡ãŠãñ¶ãñ-‡ãŠãñ¶ãñ Ôãñ 1) ÔãñÌãã ãä¶ãÌãð¦¦ã Öãñ¦ãñ Ôã½ã¾ã ãä•ã¶ã‚ãã•ã㪠½ãõªã¶ã ½ãò •ã½ãã ÖìƒÃ ©ããèý ¾ãÖ ƒ¶ã ‚ããâØã¶ãÌãã¡ãè ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ¶ãñ 20 ÔããÊããò Ôãñ •¾ããªã½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠã ¹ãÖÊãã ½ããñÞããà ¶ãÖãé ©ãã, ¾ãñ ‡ãŠã½ã ãä‡ãŠ¾ãã Öõ, „¶Öò 1 ÊããŒã ¦ã‡ãŠ ‡ãŠãÖÀ ¦ããèÔãÀñ ¾ãã Þããõ©ãñ ½ãÖãè¶ãñ ‚ã¹ã¶ããè ½ããâØã ‡ãñŠ ÔãñÌãããä¶ãÌãð¦¦ã ¹ã⊡ ‚ããõÀ ‚ããâØã¶ãÌãã¡ãè ÔãñãÌã‡ãŠã‚ããò äãäÊㆠ¾ãÖãâ ¹ãÀ ‚ãã¦ããè Öö ‚ããõÀ ÔãÀ‡ãŠãÀ ¢ãîŸñ ‡ãŠãñ 75000 Á¹ã¾ãã ã䪾ãã •ãã†ý‚ããÍÌããÔã¶ã ¾ãã ŒãõÀã¦ã ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ã䪆 Öì† 2) ºãÞÞããò ‡ãñŠ ‡ã승ããñÓã¥ã ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ •ããñœãñ›ãè-½ããñ›ãè ½ãâ•ãîãÀ¾ããâ ‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã ƒ¶Öò ‡ã슜 ä ¹ãõ‡ãñŠ› ºã⪠‚ããÖãÀ ›ãè. †Ôã. †Þã. ‚ããÀ.¶ãÖãé ãä½ãÊããý ƒ¶Öò ‚ãã•ã ¦ã‡ãŠ ÔãÀ‡ãŠãÀãè ã䪾ãã •ãã ÀÖã Öõ, „Ôãñ ¦ãìÀ¦ã ºã⪠‡ãŠÀÌãã¶ãã â‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠã ª•ããà ¶ãÖãé ãä½ãÊããý ƒ¶ã ÞãããäÖ†, ‡ã‹¾ããòã‡ãŠ ºãÞÞããò ¶ãñ ƒÔãñ Œãã¶ãñ Ôãñ ½ã¶ãã ä‚ããâØã¶ãÌãã¡ãè ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠãè ¦ãÀ¹ãŠ Ôãñ †½ã. ‡ãŠÀ ã䪾ãã Öõ ‚ããõÀ ªîÔãÀㆽã. ¹ãããä›Êã, Íãì¼ãã Íã½ããè½ã ‚ããõÀ ªîÔãÀñ (ÍãñÓã ¹ãðÓŸ 2 ¹ãÀ)
 2. 2. efoveebkeÀ ë 16 Ôãñ 22 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 2 "ekeâjs keâs yeeo Deye yeQkeâ keâFueme Ùetheer-efyenej mes YesoYeeJe peeuebOej~ Dehevee osMe ceW Skeâ yesj Skeâje keâs meb e f J eOeeve mes ef c eueue Heâsj Ùetheer-efyenej keâs cepeotjve keâs hejeÙee ceešer keâ megiebOe veeieefjkeâve keâs cetue DeefOekeâejve keâs Ieese<ele keâFue ieFue yeešs, DeGj Deyekeâer f nce YeejleerÙe mebmke=âefle kesâ efJeefYeVe ®heeW keâe OÙeeve jKeles nveve yeleJeueme~ Sn ceeceuee keâs Kegueemee yesj F& keâece jepe "ekeâjs Dee heer. efÛeobyejce ngS Deheveer Yee<ee keâes efpeboe jKeves kesâ efueS Yeespehegjer ceW Deehekeâes keâs yeeo hebpeeye mejkeâej keâs keâgÚ ceb$eer efveÙeve veslee vee, yeefukeâ Siees mejkeâejer nj mehleen meceeÛeej oWies~ ueesie Yeer Sn cepeotjve keâs he#e ceW yeQkeâ keâFues yeešs~ Sner osMe keâs mejkeâej Ke[e neskeâs yeQkeâ DeefOekeâeefjÙeve hej heFmee pecee keâjeÙes keâs yee, nesKelee, peye efkeâ hebpeeye ceW cepeotjve keâs keâs DeOeerve Ûeue jnue Siees yeQkeâ Ùetheer- keâejJeeF& keâs yeele keâjlee~ le jGDee keâj mekeâsveer, ueieeleej keâceer nes jnue yeešs, DeGj cepeotjve efyenej keâe ueesieve mes peJeve JÙeeJenej keâs keâceer keâs yeele Deesenpee keâs Ghe-cegKÙeceb$eer f Sefnpee F& yeleeJeue pe®jer yee efkeâ uesekeâve cepeotj vee~ f keâFues yee, T hetje ceeveJelee keâs keâuebekeâle f YeejleerÙe efjpeJe& yeQkeâ keâgun je°^erÙekeâ=le Sn mebyebOe ceW peye lekeâ mekeâej Ûegkeâue yee[ve~ keâjs Jeeuee yeešs~ Ûeteb keâ cepeogjer keâjs Jeeuee f Sn ceeceuee keâs Keyej hešvee hengÛeles b yeQkeâve keâs F& efveoxMe osues yee efkeâ yeQkeâ yeQkeâ keâs peesveue ØeyebOekeâ ueesieve keâs keâhe[e ieboe jnsuee, Deesn mes ceW ieÇenkeâve keâs mebKÙee ye]{eÙes Keeeflej pesSme mees{er mes yeele keâFue meeLe Deeheve ueesieve keâe mebies nes jnue ] ÙetefveÙeve yeQkeâ hetje nHeälee ceW Deesn ueesieve ueesieve Keeeflej yeQkeâ nHeälee ceW Skeâ efove ieFue, le T keânueve efkeâ DeFmeve efveÙece Yeso-YeeJe keâs cegöe hej hej keâgun jepeefveeflekeâ iejerye mes iejerye ueesieve keâs Yeer pees][ue keâs Keeueer Skeâ efove yeQkeâ DeeÙes keâs Fpeepele leÙe keâFues yeešs, DeGj T ueesie Keeueer Keeueer Sner Jepen mes yeveeJeue ieFue yeešs, oue Skeâ nes ieFues meve~ peo-Ùet keâs ØeosMe peeS~ uesefkeâve ÙetefveÙeve yeQkeâ keâs F& osuee~ Deesner efoves heFmee pecee keâjJee mekeâsuee~ leeefkeâ yeQkeâ keâs yeekeâer ieÇenkeâve keâs keâJevees DeOÙe#e JeefMe‰ veejeÙeCe efmebn yeQkeâ DeHeâmejve jJewÙee jnue le keâe Deece ueesie yeQkeâ mes Gòej ØeosMe keâs osJeefjÙee efpeuee keâs DeGj Skeâj keâejCe F& yee efkeâ cepeotj ueesie efokeäkeâle vee nesKes~ Sefnpee yeQkeâ keâs ome iees keâs Sn JÙeJenej keâs Ye?lme&vee keâjle Skeâje peg][ heeF&? keâe ÙetefveÙeve yeQkeâ keâs Sn efveJeemeer GoÙe keâgceej cebieueJeej keâs peye yengle pÙeeoe mebKÙee ceW DeeÙesuee, DeGj MeeKee yee, DeGj nHeälee ceW Skeâ efove keâs efyenej-Gòej ØeosMe ner vee, yeefukeâ hetje legieuekeâer Heâjceeve keâs mes F& veFKes meeefyele Dehevee Heâwkeäše^ r mes yemleer-veew efmLele ÙeteveÙeve f Deesn mes yeQkeâ ceW meeHeâ-megLeje keâhe[e heefnve Jeeuee efveÙece meyeceW efveOee&ejle yeešs~ cepeotj osMe keâs Deheceeve keâjej efonueve~ ØeosMe f nesle efkeâ Sn osMe ceW ner keâgÚ ueesie nceveer yeQkeâ ceW heFmee pecee keâjeJes ieFueve, le keâs DeeÙes Jeeueve keâs hejsMeeveer nesuee~ keâJevees MeeKee ceW peekeâs leÙe efove hej keâebieÇsme keâs cegKÙe ØeJeòeâe ØesceÛebõ efceßee keâs oesÙece opee& keâs veeieefjkeâ ceevesuee? keâe yeQkeâ keâs mšeHeâ Gvekeâe mes heFmee uesJes mes DeFmeve veFKes efkeâ F& Iešvee Keeueer heFmee pecee keâjJee mekeâsuee~ Sefnpee Dee§eÙe& Skeâje keâs DeehejeefOekeâ keâ=lÙe yeleeJele keâsvõ mejkeâej keâs peyeeyeosner veFKes yevele Fbkeâej keâF osnueme~ Deeskeâje yeeo T GoÙe keâe mebies YeFue, yeefukeâ jece Ûeboj keâs yeele F& yee efkeâ cepeotjve keâs nHeälee ceW Sn ceeceuee keâs efJeòeceb$eer keâe ueies G"eÙes efkeâ Sn ceeceuee ceW keâeÙe&Jeener keâjes, DeGj Dehevee Heâwkeäše^ r keâs ceeefuekeâ keâs Heâesve keâF DeGj meblees<e keâe mebies Yeer Fns YeFue~ F& Skeâ efove DeGj cenervee ceW Keeueer Ûeej efove keâs yeele keânueve~ Yeepehee keâs efyenej DeFmeve YesoYeeJe jeKes Jeeuee yeQkeâ keâs yeleJeueve efkeâ yeQkeâ Jeeuee ueesie heFmee oesmej yeele yee efkeâ efjpeJe& yeQkeâ Dee@Heâ @ keâs mesJee osJes keâs pesSme mees{er "erkeâ ceevele ØeosMe DeOÙe#e [e. meerheer "ekeâgj Sn DeefOekeâeefjÙeve keâs yeKee&mle keâjes? mejkeâej veFKes uesle~ F& peveuee keâs yeeo peye Fbe[Ùee keâs Sn lejn keâs keâJevees veesšereHeâkeâsMeve f f yee[ve~ Gvekeâj keânveece yee efkeâ DeFmeve Iešvee hej ›eâesefOele efoKeueve, DeGj keâs Sn ceeceuee ceW legjle efoMee-efveoxMe b Heâwkeäše^ r keâs ceeefuekeâ jefJeboj ieesje yeQkeâ ceW veFKes~ uesekeâve leyees yeQkeâ cewvespej lejmesce f keâF keâs T ueesie cepeotjve keâs yesnlej mesJee efJeòe ceb$eer mes Sn ØekeâjCe ceW nmle#eshe peejer keâjs keâs ÛeeneR, leeefkeâ Dehevee osMe ceW hengÛeueve, le yeQkeâ cewvespej Gvekeâe mes b pewve Sn yeele keâs hege° keâFueve, DeGj f osJes keâs keâeseMeMe keâFues yee ueesie~ Sefnpee keâF keâs ÙeLeeMeerIeÇ keâej&JeeF& keâs ceebie f keâsng nceveer keâs hejeÙee ceeves keâs efnccele vee keânueme efkeâ Gòej ØeosMe DeGj efyenej keâs jefJeboj ieesje mes Fnes keânueve efkeâ Deiej cepesoej yeele F& yee, efkeâ DeFmeve leye keâFueve~ Deesefnpes, je°^erÙe pevelee oue keâj mekeâes~ -meeYeej -YeespehegejÙee vÙetpe f ‚ã‡ã‹›ºãÀ ‡ãŠãñ ÔãìºãÖ ÊãØã¼ãØã 4 ºã•ãñ î ¹ãŠã¾ãªã ¹ãÖìâÞãã¾ãã •ãã ÀÖã Öõý „Ôã‡ãŠãè¾ãÖãâ ¹ãÀ Öõ ... Ö½ããÀñ ¾ãÖãâ ¹ãÀ †‡ãŠ ÞããñÀ ÜãìÔãã, „Ôã¶ãñ•ãØãÖ ºãÞÞããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããÖãÀ ½ããäÖÊãã ¾ãÖîªãè Êããñ‡ãŠ‡ãŠ©ãã ¹ãìãäÊãÔã Ô›ñÍã¶ã ¹ãÀ ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã Ö½ããÀñ ãäÔãÀ Ôãñ ¶ããèÞãñ ¦ããä‡ãŠ¾ãñ Ôãñ ½ããñºããƒÊã ºãÞã¦ã Øã› ¾ãã ½ããäÖÊãã ½ãâ¡Êã Ôãñª•ãà ‡ãŠÀÌããƒÃ Êãñã‡ãŠ¶ã ‚ã¼ããè ¦ã‡ãŠ ‡ãŠãñƒÃ ä‡ãŠã¾ãÃÌããƒÃ ¶ãÖãé ÖìƒÃ. Ìã¡ãÊãã ‡ãñŠ †â›ã¹ã ãäÖÊã ‡ãŠãè ãä¶ã‡ãŠãÊã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠãè ¦ããñ Ö½ã¶ãñ ü ä ä ºã¶ãÌãã¾ãã •ãㆠ‚ããõÀ „¶Öò ƒÔããè ‡ãŠã½ã „Ôãñ ¹ã‡ãŠü¡ ãäÊã¾ãã, Êãñã‡ãŠ¶ã ÞããñÀ ¶ãñ •ãºã ‡ãñŠ ãäÊㆠ„ãäÞã¦ã ‡ãŠãè½ã¦ã ªãè •ãã†ý Œãìª ‡ãŠãñ œì¡ã¶ãñ ‡ãŠãèãä ‡ãŠãñãÍãÍã ‡ãŠãè ¦ããñ3) •ããñ ºã•ã› ½ãò ‚ããâØã¶ãÌããã䡾ããò Ôãâ¦ãìãäÓ›¢ããñ¹ãü¡¹ã›á›ãè ÖÀ Àãñ•ã ‡ãŠÖãé ¶ã ‡ãŠÖãé Ö½ã¶ãñ „Ôãñ ÀÔÔããè Ôãñ ºããâ£ã ã䪾ãã,¦ã •ãºã ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ ¹ãØããÀ ºãü¤ã¶ãñ ‡ãŠãè ºãã¦ã †‡ãŠ ãä‡ãŠÔãã¶ã œãñ›ñ Ôãñ ‡ãŠ½ãÀñ ½ãò ‚ã¹ã¶ããè ¹ã¦¶ããè,ªãñ ºãÞÞããòÞããñãäÀ¾ãã Öãñ ÀÖãè Öõý ¾ãÖãâ ‡ãñŠ ÊããñØã ÔãâØã½ã ¶ãØãÀ ¹ãìãäÊãÔã Êããñ‡ãŠÊã ºããè› ¹ãÀ ‡ãŠãè ØãƒÃ Öõ, „Ôãñ ¦ãìÀâ¦ã ÊããØãî ãä‡ãŠ¾ãã ‚ããõÀ †‡ãŠ ‡ã슦¦ãñ ‡ãñŠ Ôãã©ã ÀÖ¦ãã ©ãã, ƒÔãÔãñ ÌãÖ ‚ãÔãâ¦ãìÓ›ƒ¶ã ÞããñãäÀ¾ããò Ôãñ ªìŒããè Öãñ Þãì‡ãñŠ Ööý ºã¦ãã¾ãã Øã¾ãã ãä‡ãŠ Ö½ã¶ãñ ÞããñÀ ‡ãŠãñ •ãã†ý ©ãã, ‚ã¦ã: ÌãÖ £ã½ãÃØãìÁ Àººããè ‡ãñŠ ¹ããÔã Øã¾ãã ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ããè 63 ÌãÓããê¾ã ½ãñÖâªãè ÖÔã¶ã •ããñ ¹ã‡ãŠü¡ã Öõ ‚ãã¹ã „Ôãñ ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀ û‡ãŠÀ 4) ‚ããâØã¶ãÌãã¡ãè ÔãñãäÌã‡ãŠã‚ããò ‡ãñŠ ãäÔ©ããä¦ã ºã¦ãã‡ãŠÀ ¹ãîœã ãä‡ãŠ ÌãÖ ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀñ? Àººããè ¶ãñ ‡ãŠÖã¼ããÀ¦ããè¾ã ‡ãŠ½ãÊãã ¶ãØãÀ ½ãò ÀÖ¦ãñ Öö, ãäÊããä•ã¾ãñ ¦ããñ „¶Öãò¶ãñ ‡ãŠÖã 100¶ãâºãÀ ãä‡ãŠ •ããñ ºã‡ãŠÀãè ¦ãì½ã ºããÖÀ ºããâ£ã¦ãñ Öãñ „Ôãñ ¼ããè ‡ãŠ½ãÀñ ½ãò Êãñ ŒããÊããè ¹ãª ‡ãŠãñ ¦ãìÀ¦ã ¼ãÀã •ãã†ý ℶÖãò¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ 14 ãäÔã¦ãâºãÀ •ããñ ¹ãÀ ¹ãŠãñ¶ã ãä‡ãŠãä•ã¾ãñ ¹ãìãÊãÔã ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã ä Êããñý ãä‡ãŠÔãã¶ã ¶ãñ †ñÔãã Öãè ãä‡ãŠ¾ããý †‡ãŠ Ô㹦ããÖ ºã㪠„Ôã¶ãñ 5) ãäªÌããÊããè Ôãñ ¹ãÖÊãñ Ôã¼ããèÍãã½ã 5.30 ºã•ãñ ã䪶㠪Öãü¡ñ ½ãñÀñ ÜãÀ „Ôãñ Øããü¡ãè ½ãò ºãü¡ãè ¹ãìãäÊãÔã Þããõ‡ãŠãè Êãñ ‚ããâØã¶ãÌãã¡ãè ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ ºããñ¶ãÔã, Àººããè Ôãñ ãä¹ãŠÀ ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ‡ãŠãèý ºã‡ãŠÀãè ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ãÀ ½ãò Êãñ¶ãñ½ãò ÞããñÀãè Öãñ Øã¾ããèý ½ãñÀñ ¾ãÖãâ Ôãñ 7 ¦ããñÊãã •ãã¾ãñØããèý ƒÔããè Ü㛶ãã ‡ãñŠ ¹ãƦ¾ãàãªÍããê ºãü¤ãè ÖìƒÃ ¹ãØããÀ ãä½ãÊã¶ããè ÞãããäÖ†ý ÔãÀ‡ãŠãÀ Ôãñ ºãü¡ãè ¹ãÀñÍãã¶ããè Öãñ ÀÖãè Öõý Àººããè ¶ãñ ‡ãŠÖã, Øãã¾ã ¼ããèÔããñ¶ãã, 20 ¦ããñÊãã Þããâªãè, 14,500 ƒã佦ã¾ãã•ã ‚ãֽ㪠¶ãñ ‡ãŠÖã ÞããñÀãñáâ ‡ãŠãè ƒ¦ã¶ããè ãäÖ½½ã¦ã ºãü¤ Øã¾ããè Öõ ãä‡ãŠ •ãºã¶ãñ ƒ¶ã Ôã¼ããè ½ããâØããò ¹ãÀ †‡ãŠ ֹ㋦ãñ ‡ãñŠ ‚ãâªÀ ºããâ£ããñýÁ¹ã¾ãã ¶ã‡ãŠªãè ÞããñÀãè Öãñ Øã¾ããý ¦ãºã ‚ãâªÀ ‡ãŠã¾ãÃÌããÖãè ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããÌããÖ¶ã ãä‡ãŠÔãã¶ã ‡ãŠãè ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ãò ºãü¤¦ããè ÀÖãé ‚ããõÀ Àººããè £ããèÀñ ƒ¶ã ÊããñØããò ¶ãñ ÞããñÀ ‡ãŠãñ ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀÔãñ ‚ãã•ã ¦ã‡ãŠ ½ãö Ìã¡ãÊãã ¹ãìãäÊãÔã ã䪾ãã Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ããâØã¶ãÌãã¡ãè ‡ãðŠãä¦ã £ããèÀñ Üããñü¡ã, ½ãìãäØãþããâ ‚ããõÀ ŒãÀØããñÍã ¼ããè ‚ãâªÀ ¹ãÖìâÞãã¦ãñ ãä‡ãŠ¾ãã ¦ããñ ÞããñÀ ¶ãñ „Ê›ñ £ã½ã‡ãŠã¦ãñ Öì†Ô›ñÍã¶ã ‡ãñŠ Þã‡ã‹‡ãŠÀ ‡ãŠã› ÀÖã Öîâý ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ½ãö ¦ãì½ã ¹ãÀ £ããÀã 376 ‡ãŠã Ôããä½ããä¦ã ‡ãŠãè ‚ããñÀ Ôãñ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãñ †‡ãŠ ÀÖñ, †‡ãŠ ã䪶ã ãä‡ãŠÔãã¶ã Àãñ¦ãã Öì‚ãã ‚ãã¾ãã ‚ããõÀ ‡ãŠÖã, ‚ãºã½ãì¢ãÔãñ Àãñ•ã ‡ãŠÖã •ãã ÀÖã Öõ ãä‡ãŠ ‡ãñŠÔã ÊãØãÌãã ‡ãŠÀ ¹ãâŠÔãÌãã„âØããý ‚ã¼ããè½ãÖãè¶ãñ ‡ãŠãè ½ããñÖÊã¦ã ªãè ØãƒÃ Öõý ¾ããäª ¶ãÖãé ÔãÖã •ãã¦ã㠇㋾ãã ‡ãŠÁâ? Àººããè ¶ãñ ¹ãÖÊãñ Üããñü¡ã ºããÖÀ‚ãã¹ã‡ãŠã ‡ãŠã½ã Öãñ ÀÖã Öõ ‚ãã•ã ¦ã‡ãŠ †‡ãŠ ½ãÖãè¶ãñ ½ãò „¶ã‡ãŠãè ½ããâØãñ ¶ãÖãé ½ãã¶ããè ¦ã‡ãŠ ¹ãìãäÊãÔã ¶ãñ ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀ ÞããñÀ ‡ãñŠ ãä¶ã‡ãŠãÊã¶ãñ ‡ãŠãñ ‡ãŠÖã, ãä¹ãŠÀ £ããèÀñ £ããèÀñ ÔããÀñ •ãã¶ãÌãÀ ºããÖÀ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ŸãñÔã ‡ãŠã¾ãÃÌããÖãè ¶ãÖãé Öãñ •ãã¦ããè ¦ããñ ¶ããØã¹ãìÀ ½ãò †‡ãŠ ºãü¡ñ ½ããñÞãó Ôãâºãâãä£ã¦ã ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ ¶ãÖãé ‡ãŠãè ãä¶ã‡ãŠÊãÌãã ã䪾ãñ, ‚ãâ¦ã ½ãò ãä‡ãŠÔãã¶ã ‚ãã¾ãã ‚ããõÀ ºããñÊãã,¹ãã¾ããè Öõý ¹ãìãÊãÔã ÞããñÀãò ‡ãŠãè ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀãè ä Öõý ‡ãŠã ‚ãã¾ããñ•ã¶ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã†Øããý ¾ããäª ØãìÁ•ããè ‚ãºã ½ãö ºãÖì¦ã ŒãìÍã Öîâý‡ãŠãñ Êãñ‡ãŠÀ ãä‡ãŠ¦ã¶ããè Øãâ¼ããèÀ Öõý ƒÔã‡ãŠã •ã¶ãÌãÀãè 2012 ¦ã‡ãŠ ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ‡ãŠã¾ãÃÌããÖã膇㊠¦ãã•ãã „ªãÖÀ¥ã ֽ㠹ãñÍã ‡ãŠÀ ÀÖñ և㊠‡ãñŠ ãäÊㆠãä¹ãŠÀ „¦ãÀñ ... ¶ãÖãé Öãñ¦ããè ¦ããñ Ôã¼ããè ‚ããâØã¶ãÌãã¡ãè ØãìÁ ¶ãñ ‡ãŠÖã, ¾ã㪠ÀŒããñ, ¹ãÆÔã¸ã¦ãã ÔãªõÌã ¦ãìÊã¶ã㦽ã‡ãŠ Öãñ¦ããè ÖõýÖöý ¼ããÀ¦ããè¾ã ‡ãŠ½ãÊãã ¶ãØãÀ ãä¶ãÌããÔããè ‡ãŠãÀ¥ã ¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ ƒÔã ‚ããÖãÀ ‡ãñŠ ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ‚ããä¶ããäÍÞã¦ã‡ãŠãÊããè¶ã Öü¡¦ããÊããäÌã•ã¾ã Íãâ‡ãŠÀ Àã½ã Íã½ããà ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã 9 •ããäÀ† ‡ã슜 ŒããÔã ‡ã⊹ããä¶ã¾ããò ‡ãŠãñ ¹ãÀ ÞãÊãñ •ãã†âØãñý -Ôãì£ããèÀ ãä¶ãØã½ã
 3. 3. efoveebkeÀ ë 16 Ôãñ 22 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 3`ªâØããñ ½ãò ¹ãìãäÊãÔã ‡ã⊛ÈãñÊã ½㠂ããÀ ›ãè ‚ããƒÃ Ôãñ ¡À¦ãñ Öö ¼ãÆÓ›ãÞããÀãè Ôãì½ã¶ã •ãõÔãÌããÀ½ãò ¶ãñ¦ãã‚ããò ‡ãŠã ‡ãŠº•ãã ©ãã Ôãì¶ããèÊã Øããõ¦ã½ã ‡ãŠÀ¦ãã Öî â ý ƒÔã‡ãñ Š ºã㪠¹ãî Ì ãà ‡ãŠãè ªâØããò ‡ãŠãè ¼ãîãä½ã‡ãŠã ‡ãŠãñ Ôãã½ã¶ãñ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‡ãŠã¶ãî¶ã 2005 ½ãò ÊããØãî ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã ©ããý 12 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 ‡ãñŠ ã䪶㠃Ôã ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠãñ ÊããØãî ‚ããƒÃ ¹ããè †Ôã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè Ñããè ¶¾ãã¾ãããä£ãÍã ÔãìÀñÍã ÖÀãÔºãñ› ¶ãñ ¹ãÆñÔã Êãã¾ãñ,ƒ¶Öãò¶ãñ ÖÀñ¶ã ¹ãâ¡¿ãã ‡ãŠãè Ö¦¾ãã Öãñ‡ãŠÀ 6 ÌãÓãà ¹ãîÀñ Öì† ƒÔãÔãâ•ããèÌã ¼ã›á› ‡ãñŠ ¹ãàã ½ãò ‚ããÊã ƒâã䡾ãã ‡ãŠãñ Ôãâºããñãä£ã©ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† ‡ãŠÖã ½ãö ½ãò ½ããñªãè ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãè ¼ãîãä½ã‡ãŠã ‡ãŠãñ ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠã ½ãìʾããâ‡ãŠ¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠÔãñ‡ã‹¾ãîÊãÀ ¹ãŠãñÀ½ã ´ãÀã ¹ãÆñÔã ‡ã‹Êãºã, Øãì•ãÀã¦ã ‡ãñŠ ªâØããò ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ÌãÖãââ ¹ãÀ Ôãã½ã¶ãñ Êãã¾ãñ, Ôãâ•ããèÌã ¼ã›á› ÔãÞÞããƒÃ ãäÊㆠªãªÀ ½ãò ãäÔ©ã¦ã œãäÌãÊãªãÔãÌããè ›ãè ½ãò ‚ãã¾ããñ•ã¶ã Öì‚ããý ƒÔã½ãò ÊãØãã‡ãŠÀ 15 ã䪶ã ÌãÖãâ ©ãã, ‚ããõÀ ‡ãŠãñ •ãã¶ã Øã¾ãñ ©ãñ, ¾ãÖãè Ôãñ Øãì•ãÀã¦ã¹ãƽãìŒã ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãñŠ ¦ããõÀ ¹ãÀ •ãîãäÊã¾ãã ½ãö¶ãñ ÌãÖãâ ‡ãŠãè Ü㛶ãã‚ããò ‡ãŠãñ ºãÖì¦ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ „¶ã‡ãŠãñ ¹ãÀñÍãã¶ã ‡ãŠÀ¶ãã Öã¾ãÔ‡ãîŠÊã ½ãò †‡ãŠ ºãõõŸ‡ãŠ ÀŒããèÀñºãñÀãñ (¹ãîÌãà ¡ãè •ããè ¹ããè Øãì•ãÀã¦ã) ¹ãîÌãà ¶ã•ãªãè‡ãŠ Ôãñ ªñŒããý û•ããñ ªâØããñ ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ÍãìÁ ‡ãŠÀ ã䪾ãã. „¶Öãò¶ãñ ƒÔã ºããÀñ ½ãò Øã¾ããèý¶¾ãã¾ãã£ããèÍã ÔãìÀñÍã Øãì•ãÀã¦ã ¶ãñ „¶ã‡ãŠãñ ¹ãÀñÍãã¶ã ãå Ô ããä ¹ ãÆ ¦ ã ãä Ô ãâ Ø ã •ããñ ÜãÀÖãñÔºãñ›, Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ‡ãŠÀ¶ãã Íãì Á ‡ãŠÀ ãä ª ¾ããý ºãÞãã‚ããñ ÜãÀ ºã¶ãã‚ããñ ‚ããâªãñÊã¶ã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠãè ½ããâØã ¾ããäª ‡ãŠãñƒÃ Ö½ããÀã և㊠¶ãÖãé ºããä Ê ‡ãŠ‡ãŠã¾ãà ‡ ㊦ããà ¡ãù . „¶Öãò¶ãñ ƒÔã ºããÀñ ½ãò Øãì•ãÀã¦ã Ôãñ •ãî¡ñ Öì† Öö, „¶Öãò¶ãñ ƒÔã ºãõŸ‡ãŠ ü ¶ããØããäÀ‡ãŠ ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ¦ããñ †ñÔããè Êããñ‡ãŠ¦ãâ¨ã ‡ãŠãñ ãä•ãâªã ÀŒã¶ãã ¼ããè‚ãÔãØãÀ ‚ãÊããè ‡ãñ Š Øãð Ö ½ãâ ¨ ããÊã¾ã ‡ãŠãñ ¼ããè ½ãò ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè 30 ã䪶㠽ãò ¹ãÆ㹦ã Ö½ããÀã և㊠Öõý ‚ãâ¦ã ½ãò •ãØãªãèÍãƒâãä•ã¾ãÀ ½ããõ•ãîª ©ãñý ãäÊãŒãã ý ÔãÞÞããƒÃ Ôãã½ã¶ãñ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ‚ãâ¦ãØãæã 30 ã䪶㠇ãŠÀ¦ãã Öõ ¾ããäª ÔãÌããÊã •ããè¶ãñ ¶ãØãÀ •ããñ †‡ãŠ Ôã½ãããä • ã‡ãŠ ƒÔã ¹ãÆ ñ Ô ã Êãã¶ãñ ‡ãŠãè †Ìã•ã ½ãò Ôãâ•ããèÌã ½ãò •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªñ¶ãã †‡ãŠ ûŒããÔã ½ãÀ¶ãñ ‡ãŠã Öõ ¦ããñ „Ôãñ ÌãÖ ‡ãŠã¾ãÇ㊦ãã Öõ „¶Öãò¶ãñ ‚ã¹ã¶ããè‡ãŠãâ ¹ ãÆ ò Š Ôã ½ãò ¡ãù . ¼ã›á› ¹ãÀ ‡ãñŠÔã ¡ãÊã ã䪾ãã ºãã¦ã ÀŒã¦ãñ Öì† ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ƒÔã•ãîãäÊã¾ãã ãäÀºãõÀãñ ¶ãñ Øã¾ããý Ôãâ•ããèÌã ¼ã›á›ñ ‡ãŠãè ºãã¦ã Öõ ¾ãÖãâ ¹ãÀ ‚ã•ããê ¡ãÊã¶ãñ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè 48 Üãâ›ñ ½ãò ãä½ãÊã Ôãñ ÌãÖ ‡ãŠÞãÀñ ½ãò ¡ººãñ ½ãò ¶ãÖãé •ãã¦ããè Öõý ƒÔã ºããÀñ ½ãò ºãã¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò †‡ãŠ ÔãÌãó ‡ãñŠ‡ãŠÖã ƒÔã ¦ãÀÖ Ôãñ ãä Ø ãÀ¹ã‹ ¦ ããÀãè †‡ãŠ ªì Œ ãªÌããä À ÓŸ ¹ãì ã ä Ê ãÔã Ü㛶ãã Öõý ½ããñªãè •ãõÔãñ ÊããñØã •ãã¦ããè Öõ ý ƒÔã ‡ãŠã¶ãî ¶ ã Ôãñ Öì † •ã¶ã¦ãã ‡ãñ Š ‚ããƒÃ ¶ ãã ‡ãñ Š ‚ã¶ãìÔããÀ ¹ã¦ãã ÞãÊãã Öõ ãä‡ãŠ ØããâÌã‚ããä £ ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠãñ Ôãªá¼ããÌã¶ãã „¹ãÌããÔã ÀŒã¦ãñ ¼ãÆÓ›ãÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠãñ ¡À ÊãØã¦ããÖ Ôãâ ¹ ã㪇㊠¦ã©ãã Ìããä À ÓŸ ½ãò ƒÔã‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãñŠÌãÊã 13ãä Ø ãÀ¹ã‹ ¦ ããÀ ‡ãŠÀ¶ãã Öö, †ñÔãñ ÊããñØã Ôããâ¹ãƪããä¾ã‡ãŠ õý ‚ããØãñ „¶Öãò¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ Ôãã½ãããä • ã‡ãŠ ‡ãŠã¾ãà ‡ ㊦ããà ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã ÊããñØããò ‡ãŠãñ Öõ ¦ã©ãã 26ãäºãʇãìŠÊã ‚ãÔãÖ¶ããè¾ã Öõ, ½ãö ƒÔã‡ãŠãè ¹ãÆÍããÔã¶ã , ¹ãìãäÊãÔã ¶ãñ •ããñ ¼ããè ãä‡ãŠ¾ãã ãäÖâÔãã Ôãñ ¼ãÀñ Öì† Ööý ÌãõÔãñ ¦ããñ ¹ãÖÊãñ ãä‡ãŠÔããè ¹ãƇãŠãÀ ‡ãŠãè ‚ã•ããê †¡Ìããñ‡ãñŠ› Íã‡ãŠãèÊã ‚ãֽ㪠¶ãñ ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã ÍãÖÀãò ½ãò ÊããñØã ƒÔã¹ãîÀ•ããñÀ ãä¶ãâªã ‡ãŠÀ¦ãã Öîâý 2002 ‡ãŠãñ ÌãÖ Ôã¼ããè ãäÀ‡ãŠã¡Ã ¹ãÀ Öõ, Ôãºã ¶ãñ¦ãã‚ããò ªâØãã ½ãò ‡ãŠƒÃ ªâØãñ Öì† Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ¡ãÊã¶ãñ ¹ãÀ Ö½ãò ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ¹ããèœñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ÖÀ †‡ãŠ ̾ãä‡ã‹¦ã ‡ãŠãñ ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò •ãã¶ã¦ãñ Ööý•ãºã Øããñ£ãÀã ½ãâñ ›Èñ¶ã ‡ãŠãñ •ãÊãã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãñŠ ƒÀãªñ ¹ãÀ ÞãÊã ÀÖã ©ãã, „Ôã Ìã‡ã‹¦ã ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ªâØããò ½ãò ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠã ªãõü¡¶ãã ¹ãü¡¦ãã ©ãã Êãñãä‡ãŠ¶ã ƒÔã •ããè¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ Öõ, ‚ã¹ã¶ããè ƒÔã ‡ãŠã¶ãî¶ã Ôãñ ‚ãã½ã •ã¶ã¦ãã ‡ãŠãñÜ㛶ãã ÖìƒÃ ©ããè, ‚ããõÀ ÊãØã¼ãØã 50 •ããñ ¼ããè Öì‚ãã „Ôã‡ãŠãè ¹ããèü¡ã ‚ãã•ã ƒ¦ã¶ãã Ôããè£ãã ‚ããõÀ Ô¹ãÓ› Öã©ã ¶ãÖãé ¹ãŠã¾ãªã Öãñ¦ãã Öõ Êãñãä‡ãŠ¶ã •¾ããªã ‡ãŠã¶ãî¶ã ½ãò ‚ã•ããê ¡ãÊã¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠ºãã¦ã ÀŒã¶ãñ ‡ãŠã ¦ã©ãã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè‡ãŠãÀ ÔãñÌã‡ãŠ •ãÊã ‡ãŠÀ ½ãÀ Øã¾ãñ ©ãñ, ¼ããè Øãì•ãÀã¦ã ½ãò ½ãÖÔãîÔã ‡ãŠãè •ãã Ôã‡ãŠ¦ããè ¹ãã¾ãã Øã¾ããý Ôãâ•ããèÌã ¼ã›á› ƒÔããè ºãã¦ã ÊããñØã ƒÔã ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãòƒÔã‡ãñŠ ºã㪠¶ã •ãã¶ãñ ãä‡ãŠ¦ã¶ãñ ãä¶ãªãóÓããò Öõ, ‚ããƒÃ ¹ããè †Ôã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè Ôãâ•ããèÌã ‡ãŠãñ Ôãã½ã¶ãñ Êãã¾ãã Øã¾ããý ãä•ãÔãÔãñ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãñ ‚ãã¹ã‡ãñ Š ¹ããè œ ñ ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ Öõ, ªãõü¡¶ãã ¹ãü¡ ÀÖã Öõý ¦ã©ãã Ö½ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ãäÌãÀãñ£ã ½ãò ¶ãÖãé •ãã¶ã¦ãñ Ööý ƒÔã ºãõŸ‡ãŠ ‡ãñŠ‡ãŠãè Ö¦¾ãã ‡ãŠÀ ªãè Øã ¾ããè ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ¼ã›á› ¶ãñ •ããñ Íã¹ã©ã ¹ã¨ã ‡ãŠãñ›Ã ½ãò „¶ã‡ãŠãñ ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀ ‡ãŠÀ ãäÊã¾ãã Øã¾ãã,Øãì•ãÀã¦ã ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãã ‡ãŠã½ã ¶ãÖãé ªãä Œ ãÊã ãä ‡ ㊾ãã,„ÔãÔãñ ÔãÞÞããƒÃ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñ Š ƒÔã ‡ãŠã½ã ‡ãŠãè ÊããñØããò ‡ãñŠ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãñŠ ‡ãŠºã ãä¶ã¥ãþã Êãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ÔãÀ‡ãŠãÀ ‚ãã¾ããñ•ã‡ãŠ ¹ãìŠÊãñ ‚ããâºãñ¡›‡ãŠÀ‡ãŠÀ¶ãñ ã䪾ãã Øã¾ããý ¹ãìãäÊãÔã ‡ãñŠ ‡ã⊛ÈãñÊã „•ããØãÀ ÖìƒÃ, ƒÔã ªãõÀã¶ã ãä¶ãªãóÓã ‚ããÊããñÞã¶ãã ‡ãŠãè •ãã¶ããè ÞãããäÖ†ý ‚ãâ¦ã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ãäÊㆠÊãü¡¶ãñÌããÊãñ ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀ ÀÖãè Öõ ¾ãÖ •ãã¶ã¶ãã ÀãÓ›Èãè¾ã ¾ãìÌã‡ãŠ ÔãâÜ㛶ãã ¦ã©ãã½ãò ¶ãñ¦ãã ÊããñØããò ‡ãŠãñ ‡ãŠº•ãã ©ãã ‚ããõÀ ÊããñØããò ‡ãŠãñ •ãñÊã ½ãò ¡ãÊãã Øã¾ãã, ½ãò ƒÔã‡ãñ Š ‚ãã¾ããñ • ã‡ãŠ ƒÀ¹ãŠã¶ã ãäÔã®ã©ãà „Üãã¡ñ ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ÊããñØããò ‡ãŠã ½ãîÊã¼ãî¦ã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ¹ããäÀÌã¦ãöã ãäÍãàã¥ã ÔãâÔ©ãã ©ããè,¹ãìÊããäÔã ‡ãŠãñ ãä¶ãªóÍã ªñ ÀÖñ ©ãñ „Ôã Ôãâ•ããèÌã ¼ã›á›ñ ‡ãŠãè ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀãè ‡ãŠã ƒâ•ããèãä¾ãÀ ¶ãñ ‡ãŠÖã ãä•ãÔã ¦ãÀÖ ‚ã¸ãã ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ÊããñØãâãñ ‡ãŠãè ½ãª¦ã Öõý ‚ããØãñ „¶Öãò¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ •ãØãªãè Í ã ¶ãØãÀ‡ãŠÀ •ããñ †‡ãŠÔã½ã¾ã ¦ããñ ÌãÖ •ãîãä¶ã¾ãÀ ©ãñý Ôãâ•ããèÌã ãäÌãÀãñ£ã ‡ãŠÀ¦ãã Öîâý ‡ãŠãè ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀãè ‡ãŠã ½ãìªáªã ½ããèã䡾ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠƒÔã ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠãñ ÔãÀ‡ãŠãÀ •ããñ ¼ããè ãä¶ã¥ãþã Êãñ¦ããè Öõ Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà Öõ „¶Öãò¶ãñ¼ã›á› ¶ãñ ƒÔã ÔãÞÞããƒÃ ‡ãŠãñ Ôãã½ã¶ãñ ÌããäÀÓŸ Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà ¶ãñ •ããñÀ ÍããñÀ Ôãñ „Ÿã¾ãã, ‚ããõÀ ÊããØãî ãä‡ãŠ¾ãã Öõ, ¦ã©ãã ØãÀãèºããè ÌãÖ ÔãâãäÌã£ãã¶ã ‚ããõÀ ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠãñ ƒÔã ºãõŸ‡ãŠ ‡ãŠãñ ‚ãã¾ããñã•ã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã äÊãã¾ããý ½ãö ‚ãã¹ã ÊããñØããò ‡ãñŠ ½ã㣾ã½ãá ¡ãù.‚ãÔãØãÀ ‚ãÊããè ƒâ•ããèãä¶ã¾ãÀ ¶ãñ ‡ãŠÖã ÔãÀ‡ãŠãÀ ¹ãÀ ªºããÌã ºã¶ãã¾ãã, „Ôããè ©ãã ‚ããõÀ ƒÔã ºãõŸ‡ãŠ ‡ãñŠ ¹ãƽãìŒã Ìã‡ã‹¦ããÔãñ ¾ãÖ ‡ãŠÖ¶ãã ÞããÖ¦ãã Öîâ ãä‡ãŠ Øãì•ãÀã¦ã ªâØããò ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ½ããñªãè ÔãÀ‡ãŠãÀ, ¦ãÀÖ Ôãñ Ôãâ•ããèÌã ¼ã›á› ‡ãŠãè ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀãè ‡ãŠãèã ÀñŒãã ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ ‡ãñŠ ÊããñØããò ¹ã¦ãã Öãñ ¶ ãã Þãããä Ö † ¦ã¼ããè ‡ãŠãñ ¾ãÖ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ãäºÊã‡ãìŠÊã Êããñ ‡ ㊦ãâ ¨ ã ãä › ‡ãŠ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ Íã‡ãŠãèÊã ‚ãÖ½ãª,ãåÔããä¹ãƦã ãäÔãâØã ¦ã©ããÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠã ÀÌãõ¾ãã ØãõõÀÔãâÌãõ£ãããä¶ã‡ãŠ ¹ãÆÍããÔã¶ã, ¶ãñ †‡ãŠ ¦ãÀ¹ãŠ ‡ãŠã¾ãÃÌããÖãè ‡ãŠã ½ãì-ã ¼ããè „Ÿã‡ãŠÀ ÔãÀ‡ãŠãÀ ¹ãÀØãõÀ‡ãŠã¶ãî¶ããè Öõ. ‚ããõÀ ƒÔã‡ãŠãè ¼ã¦Ôãöãã Êããèý Ôãâ•ããèÌã ¼ã›á› ¶ãñ ½ããñªãè ÔãÀ‡ãŠãÀ ªºããÌã ºã¶ãã¾ãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ†ý ½ãì¹ã‹¦ã ½ãò ãä½ãÊã¦ããè Öõ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãã Öãè ãäÔã®ã©ãà „Üãã¡ñ ©ãñý ¹ããäÀÌã¦ãöã ãäÍãàã¥ã ÔãâÔ©ãã ´ãÀã ÔãâÞãããäÊã¦ã Basic •ãñ. ºããè.ãä¡Ôããñ•ãã ãäÍãàãã ‡ãòŠ³ 200 Á¹ã¾ãñ & Ms-Office ‡ãŠ½¹¾ãì›À Ôãò›À ½ãò ‡ãŠ½¹¾ãì›À ÔããèŒãò, (ºãñãÔã‡ãŠ ‡ãŠãñÔãÃ) ä ‡ãŠ½¹¾ãì›À ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã †¡ãä½ãÍã¶ã ‡ãŠ½¹¾ãì›À ›ãèÞãÀ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõ... ÍãìÁ ºãñãäÔã‡ãŠ, †½ã-†Ôã ‚ããùãä¹ãŠÔã, ›ñÊããè ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ ¦ãìÀâ¦ã Ôãâ¹ã‡ãÊ Deye keâcheÙetšj keâesme& Deewj Yeer Deemeeve Deehekesâ Deheves meQšj ceW keâchÙetšj keâesme& keâerefpeS ‡ãŠÀò... keâesF& Mewef#ekeâ ÙeesiÙelee vener Skeâ efJeIeeLeea, Skeâ keâchetÙešj keâesme& kesâ efueS Deb«espeer peeveves keâer DeeJeMÙekeâlee veneR veewkeâjer {tb{ves ceW ceoo ¼ããÀ¦ããè¾ã ‡ãŠ½ãÊãã ¶ãØãÀ ÔããÊ›¹ãñ¶ã Àãñ¡, †ââ›ã¹ã ãäÖÊã, Ìã¡ãÊãã (ƒÃ), ½ãìâºãƒÃ-37. Ôãâ¹ã‡ãÊ : Ôãì¶ããèÊã Øããõ¦ã½ã ½ããñ. : 9324591974-022-22947309
 4. 4. efoveebkeÀ ë 16 Ôãñ 22 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 4ujsUnz eksnh dk ln~Hkkouk miokl : lkS pwgs [kkdj fcYyh pyh gt dks pyh ujsUnz eksnh us 17 ls 19 flrEcj djuk egRoiw.kZ ugha FkkA egRoiw.kZ Fkh ¡ãù. ‚ãÔãØãÊã ‚ãÊããè ƒâ•ããèã¶ã¾ãÀ †‡ãŠ ä dh LFkkiuk djuk mudk drZO; gSA khokn dk rfud Hkh vak ugha gSA2011 rd Þxqtjkr esa kkafr o ln~Hkko vfgalk ds izfr mudh izfrc)rkA miokl ;g rdZ fn;k tk ldrk gS fd ;g rks ek= la;ksx Fkk fd mUgas ;gdh LFkkiuk gsrÞ miokl fd;k! kk;n q ;k vuku] lk/; ugha dsoy lk/ku ¼ããÀ¦ããè¾ã ½ãìãÔÊã½ã Ôãã©ã ½ãò ƒÔÊãããä½ã‡ãŠ ä [;ky rc vk;k tc fodhfyDl us D;k eksnh dks vius dqdR;ksa ds fy, `os jkrksa jkr] lu~ 2002 dh viuh FkkA vuku fdlh jktuSfrd y{; dh ãäÌã´ã¶ã, Ôãì£ããÀÌããªãè ÊãñŒã‡ãŠ ‚ããõÀ muds iz/kkuea=h cuus dh egRokdka{kk lPPks eu ls ipkrki djus vkSj [kjkvfroknh fgUnw usrk dh Nfo R;kxdj] izkfIr ds fy, fd;k tkus okyk LVaV ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà Ööý ƒ¶ã‡ãŠã ‡ãŠã½ã ‚ãâ¦ãÀÀãÓ›Èã¾ã è dks gok nhA rhu fnu dk eksnh dk xka/khoknh cuus dk vf/kdkj ugha gSln~Hkkouk LFkkfir djus ds fy, vkrqj ugha FkkA xka/khth lk/ku dh ifo=rk Ô¦ãÀ ¹ãÀ •ãã¶ãã •ãã¦ãã Öõý ƒ¶Öãò¶ãñ cskd gSA ijarq mudk izk;fpr lPpk ln~Hkkouk miokl ,d cM+k rekkk Fkkxka/khoknh dk pksyk iguuk pkgrs gSA a ij cgqr tksj nsrs FksA dsoy lk/; dk Ôãã½¹ãƪããä‡ãŠ¾ã¦ãã ‡ãñŠ ãäÌãÀãñ£ã ½ãò £ã½ãÃ- gS ;k ugha] mudh lksp ftlij ljdkjh [ktkus ls djksMksa +Jh vUuk gtkjs ds vuku ds ckn ifo= vkSj mfpr gksuk muds fy, ãä¶ãÀ¹ãñàã¦ãã ‡ãñŠ ¹ãàã ½ãò ºãÖì¦ã Öãè Ôããä‰ãŠ¾ã xka/khoknh gS ;k ugha ;g dsoy :i;s [kpZ fd, x,A yk[kksa yksx miokl xka/khoknh fopkj/kkjk ds nq:i;ksx i;kZIr ugha FkkA vkSj blfy, muds ‡ãŠã¾ãà ãä‡ãŠ¾ãã Öõý rF;ksa o muds miokl ds rjhds o LFky ij yk, x,A bl rjg dkdk ;g gky dk nwljk cM+k ekeyk gSA kkafriw.kZ mioklksa dk m)s; fdlh ds m)s;ksa dk v/;;u djds gh tkuk vkMacj vkSj rekkk vius vki esavUuk dks ehfM;k us ftl rjg lkFk tcZnLrh djuk] tk ldrk gSA D;k eksnh lpeqp xSj&xka/khoknh gSA xka/khoknh vkSj ;gka rd fd xka/kh fdlh dks /kedh nsuk ;k Cysd esy ipkrki dj jgs Fks vxj ,slk Fkk rks gtkjs vkSj eksnh ds foijhr] xka/dk vorkj crkuk kq: dj fn;k Fkk djuk ugha gksrk FkkA vxj xka/khth D;k ge bl rF; dks utjvankt dj khth vdsys vkSj fcuk fdlh kksj&kjkcsmlls ;g tkfgj gksrk gS fd egkRek miokl dk bLrseky ,d /kedh ds ldrs gSa fd ipkrki ,d ,slh izfØ;k ds miokl djrs FksA mUgsa dHkh viusxka/kh&ftuds oSpkfjd mRrjkf/kdkjh gksus rkSj ij djrs rks blls lk/ku dh gS ftlls vkneh vdsys es]a pqipki] vklikl HkhM+ bdV~Bk djus dh t:jrdk ge nkok djrs gS&dh lksp vkSj a ifo=rk u"V gks tkrh vkSj fQj lk/; fcuk fdlh kksj kjkcs vkSj izpkj ds eglwl ugha gqbA muds miokl xaHkhj] Zfopkj/kkjk ds lac/k esa nsk esa fdruh a dh ifo=rk dk dksbZ vFkZ gh ugha xqtjrk gSA ipkrki ;k izk;fpr xfjekiw.kZ o kkafriw.kZ dk;ZØe gqvk?kksj vKkurk gSA jgrkA O;fDrxr gksrk gS vkSj blds nkSjku djrs FksA pwfa d eksnh ds miokl dk vUuk ;|fi fdlh Hkh vFkZ esa iw.kZ xka/khth dh vfgalk ds izfr bruh O;fDr vkRe euu djrk gS] bZoj ls m)s; jktuSfrd Fkk blfy, muds;k lPps xka/khoknh ugha Fks rFkkfi muesa tcnZLr izfrc)rk Fkh fd os Øks/k vkSj izk;fpr djus dh kfDRk ekaxrk gS &MkW - vlxj vyh bta h fu;j leFkZdksa ls dgk x;k fd os gtkjksa dhde ls de xka/khokn ds dqN rRo rks Øks/kiw.kZ ;k fgald kCnksa ds bLrseky vkSj ;g ladYi ysrk gS fd og viuh la[;k eas vketuksa dks ogka yk,aA pwfa dFksA ysfdu ujsUnz eksnh tSls yksxksa dh rd dks fgalk ekurs FksA muds vuqlkj xyrh fQj dHkh ugha nksgjk,xkA D;k ;g iznfkZr fd;k tkuk Fkk fdxka/khoknh gksus dh ukSVdhs ns[kdj fdlh a fdlh Hkh lPps vfgald O;fDr ds eu fy, ukS lky bartkj ugha djrs vkSj u eksnh ds cM+s ls cM+s kqHkfpard] muds vYila[;d Hkh muds lkFk gSa blfy,Hkh lPPks xka/khoknh dk pDdj [kkdj esa u rks Øks/k dk Hkko vkuk pkfg, vkSj gh os blds fy, og le; pqurs tc utnhdh ls utnhdh fe= ;g nkok miokl LFky ij vkus okys eqfLyecsgksk gks tkuk LokHkkfod gSA gekjs u gh izfrkks/k dkA mldh Hkk"kk rd ls nskHkj esa bl fo"k; ij cgl py jgh dj ldrs gSa fd eksnh us ,slk dqN iq:"kksa ds fy, lQsn xksy Vksih iguuknsk esa xka/khokn dk tedj nq:i;ksx fgalk dk Hkko ugha >yduk pkfg,A Fkh fd muesa iz/kkuea=h cuus ds xq.k gSa fd;k gSA vkSj efgykvksa ds fy, cqdkZ vks<uk +gks jgk gS vkSj esjs fopkj esa blds fy, xka/khth Hkkjr dh Lora=rk ds fy, ;k ugha vkSj fodhyhDl }kjk tkjh ge lc tkurs gSa fd viuh Hkwy kk;n vfuok;Z dj fn;k x;k FkkAxka/khoknh gh nks"kh gSA muesa u rks xka/ a la?k"kZjr jgs ijarq mUgksus dHkh vaxtksa ls a sz nLrkostksa ls ,slk tkfgj gks jgk Fkk fd ij iNrkok djus ds fy, ;g t:jh ,d vksj rks vkj,l,l eqlyekuksa dhkhokn ds izfr leiZ.k dk Hkko gS vkSj u ?k`.kk ugha dhA ?k`.kk Hkh ,d izdkj dh vejhdh jktuf;dksa ds vuqlkj vxys gS fd ge ;g Lohdkj djsa fd geusa efgykvksa dks cqdZs ds ihNs j[kus dsgh os xka/khokn ds izpkj&izlkj ds fy, fgalk gSA tgka rd ujsUnz eksnh dk pqukoksa esa iz/kkuea=h in ds nks gh mEehnokj Hkwy dh gSA eksnh rks ;g ekuus dks fy, vkykspuk djrk gS vkSj nwljhizfrc) gSA D;k ;g vkp;Ztud ugha a loky gS] eqlyekuksa o bZlkbZ;ksa ds izfr gksxs vkSj os gSa jkgqy xka/kh vkSj ujsUnz a rS;kj gh ugha gSa fd mUgksus dksbZ Hkwy a vksj mlds usrk ds eqfLye leFkZdfd eksnh tSls O;fDr ds xka/khoknh pksyk ?k`.kk ij gh mudk dh gSA mUgksus rks ;g miokl lqihz e a dsoy cqd&Vksih okys Zsiguus ds iz;kl ds fojks/k esa ,d Hkh jktuSfrd vfLrRo dksVZ ds ml fu.kZ; dk tu eukus ds gh gksrs gSA D;k blls axka/khoknh us viuh vkokt ugha mBkbZ fVdk gqvk gSA xka/ fy, fd;k Fkk ftlesa mPpre U;k;ky; T;knk nksxykiu dqN lR;kxzg] tSlk fd kCn ls gh khth dh jktuhfr us foks"k tkap ny dh fjiksVZ fupys gks ldrk gSLi"V gS] ,d ,slk jktuSfrd gfFk;kj dk y{; ds o y U;k;ky; dks Hkstrs gq, ;g funsk Z bl ukVd ds chpgS ftldk bLrseky dsoy vkSj dsoy lRrk izkIr djuk fn;k fd miyC/k lqcrksa ds vk/kkj ij w Hkh eksnh vYila[;dkslR; dh LFkkiuk ds fy, ;k fdlh ugha Fkk vkSj mudh ;g r; fd;k tk, fd eksnh ds f[kykQ ds izfr vius eu esalR;vk/kkfjr vknkZ dh izkfIr ds fy, jktuhfr lcdks eqdnek pyk;k tkuk pkfg, vFkok Nqih ?k`.kk dks fNik ufd;k tkuk pkfg,A vxj vUuk vkSj lkFk ysdj pyus ughaA bl izdkj] ge pkgs ftl dks.k ldsA mUgksus fofHkUu aeksnh ds leFkZd ;g le>rs gSa fd dh gkeh FkhA ujsUnz ;k igyw ls ns[ks]a eksnh dk miokl kq) fgUnw leqnk;ksa }kjk HksV adsoy miokl gh lR;kxzg gS rks os eksnh vkSj mudh dh xbZ ixfM+;ka lg"kZ jktuSfrd LVaV utj vkrk gSAcgqr cM+h Hkwy dj jgs gSA fcuk miokl a ikVhZ dsoy vkSj igu yha ijarq tc ,d xka/khth us viuk iwjk thou kkafrfd, kkafriw.kZ /kjus ij cSBuk Hkh lR;kxzg dsoy lRrk dh eqfLye beke us mUgsa vkSj lkEiznkf;d ln~Hkko ds fy, lefiZrgks ldrk gS ckrsZ lR;kxzgh dk m)s; jktuhfr dj jgskq) vkSj lkfRod gksA blds foijhr] iguus ds fy, Vksih dj fn;k vkSj ;gka ,d dV~Vj gSA os lekt ds avxj m)s; ifo= ugha gS rks vkej.k nh rks mUgksus mls iguus a fgUnqRooknh ¼Lo;a eksnh ds vuqlkj os ,d oxZ dks vyxvuku dks Hkh lR;kxzg dguk xyr ls badkj dj fn;kA ;g iwNs tkus ij cpiu ls vkj,l,l dh kk[kk esa tk djds ns[krs gSaA muds fy, lHkh eksnhAgksxkA xka/khth lkEiznkf;d naxksa dks jksdus fd mUgksus ,slk D;ksa fd;k mudk mRrj a jgs gS½ xka/kh gksus dk ukVd dj jgk gSA a xSj&fgUnw ckgjh gSA a blh rjg] dsoy fgalk u djus ls ds fy, vuku djrs FksA ;s vuku Fkk fd os vYila[;dksa ds rqf"Vdj.k esa D;k egkRek xka/kh vkSj mudh fopkj/ ujsUnz eksnh dh jktuhfr dk ,ddksbZ lR;kxzgh ugha gks tkrkA vxj egRoiw.kZ vk/kkj gS HksnHkkoA Hkktik vkSj ml le; gqvk djrs Fks tc lkEiznkf;d fookl ugha djrsA D;k blls gesa kkjk dk blls cM+k vieku gks ldrkfdlh vfgald vkanksyu dk m)s; eksnh] eqlyekuksa vkSj bZlkbZ;ksa dks ckgjh fgalk vius pje ij gksrh Fkh u fd naxs Hkktik dk Þfdlh dk rqf"Vdj.k ugha] gS D;k gekjh jktuhfr bruh nwf"kr gksjktuSfrd ¼vFkkZr lRrk ikuk ;k pquh ekurs gSa vkSj muds lkFk HksnHkko djrs [kRe gksus ds cjlksa cknA xka/khth dk lHkh ds lkFk U;k;Þ dk ukjk ;kn ugha xbZ gS fd xka/khth dh ijaijk dks vkxsgqbZ ljdkj dks vinLFk vFkok detksj gSA ge lcdks Kkr gS fd ujsUnz eksnh a m)s; ifo= gksrk FkkA os jktuSfrd vkrk] ftldk bLrseky eqlyekuksa ds c<+kus vkSj mls le`) djus dh ctk,djuk½ gks rks ,sls vkanksyu dks lR;kxzg ds miokl dk m)s; mudiz/kkuea=h lRrk dh vkdka{kk esa vuku ugha djrs fo:) fd;k tkrk jgk gSA vxj eksnh gees ls dqN mldk cskehZ ls nq:i;ksxdguk vuqfpr gksxkA ge lcdks ;g cuus dk jkLrk izkLr djuk FkkA FksA iz/kkuea=h ;k jk"Vªifr in ds izfr rqf"Vdj.k esa fookl ugha djrs rks os dj jgs gS a;kn j[kuk pkfg, fd lR;kxzg fdlh ln~Hkkouk LFkkfir djuk mudk y{; muds eu esa rfud Hkh vkd"kZ.k u FkkA vyx&vyx fgUnw leqnk;ksa }kjk HksV a xka/khth ;g vPNh rjg tkurs Fksljdkj ;k laLFkk ds fojks/k ;k leFkZu u gS vkSj u gh dHkh gksxkA os rks dsoy mUgksaus chloha lnh ds lcls cM+s dh xbZa Vksfi;ka D;ksa Lohdkj dj jgs fd lHkh leqnk;ksa dks lkFk ysdj pysesa fd;k tkus okyk vkanksyu ugha gSA [kwu ls jaxs vius gkFkksa dks /kks Mkyuk tukanksyu dk lQyrkiwod usrRo fd;kA Z ` Fks D;k ;g rqf"Vdj.k ugha Fkk fcuk Hkkjr ,d egku jk"Vª ugha cuuk gh bldk m)s; fdlh ekax dh pkgrs gSA a bl vkanksyu us fczfVk lRrk dks m[kkM+ Li"V gS fd eksnh ds fnyksfnekx esa ldrkA Lok/khurk vkanksyu ds nkSjkuiwfrZ gksuk pkfg,A bl rjg] eksnh dk u rks m)s; Qsdk ijarq blds ckotwn xka/khth us a eqlyekuksa ds izfr tgj Hkjk gqvk gSA eqlykekuksa dk fny thrus ds fy, lR;kxzg dk ,dek= m)s; gS ifo= Fkk vkSj u gh y{;A mudk dHkh] fdlh in dks ikus esa :fp ugha os tkurs gSa fd vkj,l,l ds leFkZu mUgksus f[kykQr vkanksyu pykus dh avkRekqf)A lR;kxzgh vius vknkksZa ds miokl kq) jktuhfr FkhA vxj mudk nkkZbAZ ds fcuk os Hkkjr ds iz/kkuea=h ugha cu eqlyekuksa dh ekax lg"kZ Lohdkj djlac/k esa xgjkbZ ls vkRefparu djrk gS a eu lpeqp fupy gksrk vkSj ;fn os nwljh vksj] ujsUnz eksnh us nks gtkj ldrs vkSj blfy, os fgUnqRo ij vk/ yh FkhA vkSj ;gka gSa eksnh tks eqlyekuksavkSj og viuh bZekunkjh] izfrc)rk lpeqp mrus funks"k gksrs ftruk fd os Z eqlyekuksa ds dRysvke dk usrRo fd;kA ` kkfjr la?k dh fopkj/kkjk ds fo:) ls ,d Vksih rd Lohdkj ugha dj ikvkSj vknkZokfnrk ds fy, tkuk tkrk nkok dj jgs gSa rks os lu~ 2002 ds rqjr a vkSj ukS lky ckn mUgsa vpkud ;g dk;Z djus dh /k`"Vrk ugha dj ldrs jgs gSA D;k eksnh vkSj xka/kh esa vki ,d agSA xka/khth ds fy, dsoy miokl ckn miokl djrsA os izk;fpr ds [;ky vk;k fd xqtjkr esa ln~Hkkouk FksA vUuk gtkjs ds foijhr] eksnh eas xka/ Hkh lekurk <w<+ ldrs gS a

×