24th issue

251 visualizações

Publicada em

Publicada em: Notícias e política
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

24th issue

  1. 1. peveleekeâeDeeF&veepeveleekeâeDeeF&veepeveleekeâeDeeF&veeefnboer meehleeefnkeÀ MAHHIN 07752/13/1/2010- TC He=<þ ë 8He=<þ ë 8He=<þ ë 8He=<þ ë 8He=<þ ë 8Je<e& ë 1 DebkeÀ ë 24 cetu³e ë 2 ªHe³eeJe<e& ë 1 DebkeÀ ë 24 cetu³e ë 2 ªHe³eeJe<e& ë 1 DebkeÀ ë 24 cetu³e ë 2 ªHe³eeJe<e& ë 1 DebkeÀ ë 24 cetu³e ë 2 ªHe³eeJe<e& ë 1 DebkeÀ ë 24 cetu³e ë 2 ªHe³ee efoveebkeÀ ë 17 mess 23 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 17 mess 23 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 17 mess 23 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 17 mess 23 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 17 mess 23 DekeÌìtyej 2010 ØãÀãèºããñ ‡ãŠãñ Ôã•ãã, ‚ã½ããèÀãò ‡ãŠãñ ½ãã¹ãŠãè -¹ãõÔãñ ÌããÊãñ ½ãì¹ã‹¦ã ‡ãŠã ¹ãã¶ããè ¹ããè Øã¾ãñ ‚ããõÀãä¹ãŠÀ½ãã¹ãŠãè‡ãñŠÖ‡ãŠªãÀºã¶ãØã¾ãñ ‚ã½ããèÀãò‡ãñŠãäÊㆽã¶ã¹ãã‡ãŠãèªâ¡½ãã¹ãŠãè¾ããñ•ã¶ãã ØãÀãèºããò ‡ãŠñ ¶ãÊã ½ãò ¹ãã¶ããè ¶ãÖãé ãä¹ãŠÀ - ‚ããƒÃ¶ãã ÔãâÌã㪪ã¦ãã ``ØãÀãèºã ‡ãŠãñ ÖÀ Þããè•ã ½ãò ½ãì¹ã‹¦ã ½ãò •ãããäÖ¾ãñ ÌãÖ ¹ãã¶ããè ‡ãŠã ¹ãõÔãã ¼ããè ¶ãÖãé ¼ãÀ¦ãã'' †ñÔãã ¼ãƽ㠂ã‡ã‹ÔãÀ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‚ããõÀ Ôã½ããÞããÀ ½ã㣾ã½ã ¹ãõŠÊãã¦ãñ ÀÖ¦ãñ Öö ‚ããõÀ Ö½ãò ¼ããè ÊãØã¶ãñ ÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ƒÔã ºãã¦ã ½ãò ÔãÞÞããƒÃ Öõ Êãñãä‡ãŠ¶ã ÔãÞÞããƒÃ ‡ã슜 ‚ããõÀ Öãè Öõ ý ½ãÖã¹ãããäÊã‡ãŠã Ôãñ ãä½ãÊããè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ¹ãîÀñ ½ãìâºãƒÃ ÍãÖÀ ½ãò ¹ãã¶ããè ‡ãñŠ ãäºãÊã ‡ãŠã ºã‡ãŠã¾ãã ƒÔã Ôã½ã¾ã 826 ‡ãŠÀãñü¡ Á¹ã¾ãã Öõý ¾ãÖ ºã‡ãŠã¾ãã ØãÀãèºããñ ‡ãŠã ãäºãʇãìŠÊã ¶ãÖãé Öõý ƒÔã ºã‡ãŠã¾ãã ½ãò Ôãñ 60 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã ¾ãã¶ããè 502 ‡ãŠÀãñü¡ Á¹ã¾ãã ƒÔã ÍãÖÀ ‡ãñŠ ½ããùÊã, Öãñ›Êã, ‡ã⊹ããä¶ã¾ããò ƒ¦¾ãããäª ‡ãŠã Öõý ãä•ã¶Öãò¶ãñ ãä¹ãœÊãñ ‡ãŠƒÃ ÔããÊããò Ôãñ ¾ãÖ ¹ãõÔãã ¶ãÖãé ¼ãÀã Öõý ‚ããõÀ ¾ãÖ ºã‡ãŠã¾ãã ºãü¤¦ãã Öãè •ãã ÀÖã Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãã•ã ¦ã‡ãŠ ƒ¶ã ¹ãÀ ¾ãÖ ¹ãõÔãã ÌãÔãîÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè „ãäÞã¦ã ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ ¶ãÖãé ‡ãŠãè Øã¾ããèý ƒ¦ã¶ãã Öãè ¶ãÖãé ÔãÀ‡ãŠãÀãè ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ããò •ãõÔãñ ãä‡ãŠ ¹ãìãäÊãÔã Ô›ñÍã¶ã, ½ãÖãÀãÓ›È ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã , ºãã膽ãÔããè ƒ¦¾ãããäª ãäÌã¼ããØããò ‡ãñŠ ¼ããè 38 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã ºã‡ãŠã¾ãã À‡ãŠ½ã Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã ¾ãÖ ¹ãõÔãã „¶ãÔãñ ¼ããè ÌãÔãîÊã ¶ãÖãé ãä‡ãŠ¾ãã •ãã ÀÖã Öõý •ãºããä‡ãŠ ¶ããõ ½ããäÖ¶ãñ ¹ãÖÊãñ ¦ã‡ãŠ ‚ãã½ã ‚ã㪽ããè ‡ãŠã ºã‡ãŠã¾ãã 111 ‡ãŠÀãñü¡ Á¹ã¾ãã ©ããý ãä•ãÔãÔãñ ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ¶ãñ „¶ã‡ãŠã ¶ãÊã ‡ãŠã›¶ãñ ‡ãŠã ¡À ã䪌ãã‡ãŠÀ ÌãÔãîÊã ‡ãŠÀ ãäÊã¾ããý ‚ããõÀ ¾ãÖ ºã‡ãŠã¾ãã ãäÔã¹ãÊ ‚ãºã 11 ‡ãŠÀãñü¡ Á¹ã¾ãã ºãÞãã Öõý ¹ãã¶ããè ‡ãñŠ և㊠‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊãñ ¹ãã¶ããè և㊠Ôããä½ããä¦ã ‡ãñŠ ãä¶ã½ãâ¨ã‡ãŠ Ôããè¦ããÀã½ã ÍãñÊããÀ ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ``¹ãõÔãñ ÌããÊããò Ôãñ ¹ãõÔãã ÌãÔãîÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ãäÖ½½ã¦ã ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ½ãò ¶ãÖãé Öõý ØãÀãèºããò ‡ãŠãñ ãäºãÊã ¼ãÀ¶ãñ ½ãò ‡ãŠãñƒÃ ãäÀ¾ãã¾ã¦ã ¶ãÖãé ªãè •ãã¦ããèý Êãñãä‡ãŠ¶ã •ããñ ÊããñØã ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ‡ãñŠ ¹ãã¶ããè Ôãñ ‚ã¹ã¶ããè ãä¦ã•ããñãäÀ¾ããâ ¼ãÀ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ãñ ̾ãã¹ããÀ ‡ãñŠ ãäÊㆠ„Ôã‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý „¶ã‡ãñŠ ãäºãÊã ¹ãÀ œî› ªãè •ãã¦ããè Öõý ãä¹ãŠÀ ÌãÖ ãäºãÊã Öãè ¶ãÖãé ¼ãÀ¦ãñ ƒÔã ¦ãÀÖ Ôãñ ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ØãÀãèºããò ‚ããõÀ ‚ã½ããèÀãò ‡ãñŠ ºããèÞã ½ãò ¼ãñª¼ããÌã ‡ãŠÀ¦ããè Öõý '' •ãºã ƒÔã ºããÀñ ½ãò ½ã¶ã¹ãã „¹ãã¾ãì‡ã‹¦ã(¹ãã¶ããè)ã䪶ãñÍã Þãâ³ Øããñ£ãããäÊã¾ãã Ôãñ Ö½ããÀñ ¹ãÆãä¦ããä¶ããä£ã ¶ãñ ºãã¦ã ‡ãŠãè ¦ããñ „¶Öãò¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ``1 ‚ã‡ã‹›îºãÀ Ôãñ ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ¶ãñ †½ã¶ãñÔ›ãè Ô‡ãŠãè½ã (½ãã¹ãŠãè ¾ããñ•ã¶ãã) ÍãìÁ ‡ãŠãè Öõý ãä•ãÔã½ãò ºã‡ãŠã¾ããªãÀãò ‡ãŠãñ ªãñ ½ããäÖ¶ãñ ‡ãŠã Ôã½ã¾ã ã䪾ãã Öõý ãä•ãÔã‡ãñŠ ‚ãâªÀ ÌãÖ¹ãõÔãã¼ãÀ¦ãñÖö¦ããñÌãÖ‚ããä¦ããäÀ‡ã‹¦ãÍãìʇ㊽ãã¹ãŠ‡ãŠÀã䪾ãã•ãã¾ãñØããý''•ãºã Ö½ããÀñ ¹ãÆãä¦ããä¶ããä£ã ¶ãñ „¶ãÔãñ ¹ãîœã ‡ãŠãè ¹ãõÔãã ÌãÔãîÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠãõ¶ã Ôããè ‡ãŠã¶ãî¶ããè ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ ‡ãŠãè Øã¾ããè Öõ ¦ãºã „¶Öãò¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ``•ãºã Ö½ã¶ãñ †½ã¶ãñÔ›ãè Ô‡ãŠãè½ã ÍãìÁ ‡ãŠãè Öõ ¦ããñ ‡ãŠã¶ãî¶ããè ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ ‡ãŠã ÔãÌããÊã Öãè ¶ãÖãé „Ÿ¦ãã ֽ㠪ãñ ½ãÖãè¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠ªñŒãòØãñ ‡ãŠãè ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀ¶ãã Öõý'' ƒÔã ãäÌãÓã¾ã ¹ãÀ Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà ãäÔãâãä¹ãƦã ãäÔãâÖ ‡ãŠã ‡ãŠÖ¶ãã Öõ ãä‡ãŠ ``ÔãÀ‡ãŠãÀ¶ãñ•ããñÀ•ãºãÀªÔ¦ããè‡ãŠÀ‡ãñŠØãÀãèºã‚ãã½ã‚ã㪽ããèÔãñ¹ãõÔãã¦ããñÌãÔãîÊã ‡ãŠÀ ãäÊã¾ãã Öõý ‚ããõÀ „Ôã‡ãñŠ ºã㪠‚ãºã ‚ã½ããèÀãò ‡ãñŠ ãäÊㆠ†½ãñ¶ãñÔ›ãè Ô‡ãŠãè½ã ¾ãã¶ããè ãäºãÊã ‡ãŠãè ½ãã¹ãŠãè ‡ãŠãè ¾ããñ•ã¶ãã Êãñ‡ãŠÀ ‚ãã¾ãñ Ööý ¾ãñ Ôããè£ãñ ¦ããõÀ ¹ãÀ ØãÀãèºã ‚ããõÀ ‚ã½ããèÀ ‡ãñŠ ºããèÞã ½ãò ¼ãñª¼ããÌã Öõý ¾ãÖ •ãã¶ãºãì¢ã‡ãŠÀ ºãü¡ñ ºã¡ñ ½ããùÊã, Öãñ›Êã ‚ããõÀ ãäºãÊ¡Àãò ‡ãŠãñ ¹ãŠã¾ãªã ¹ãÖìâÞãã¶ãã ÞããÖ¦ãñ Ööý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ØãõÀ‡ãŠã¶ãî¶ããè Á¹ã Ôãñ ½ã¶ã¹ã㠇㊽ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠãè ½ããñ›ãè ‡ãŠ½ããƒÃ ƒ¶ã ¹ãã¶ããè ÞããñÀãò Ôãñ Öãñ¦ããè Öõý'' •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ‚ãâ¦ãØãæ㠹ãã¶ããè ‡ãñŠ Ôã⪼ãà ½ãò •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ãä¶ã‡ãŠãÊã¶ãñ ÌããÊãñ ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà ãä½ããäÊã⪠½ãìßñ ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ``ÔãÀ‡ãŠãÀ ›õ‡ã‹Ôã ¦ããñ ¦ãìÀâ¦ã ºãü¤ã ªñ¦ããè Öõ Êãñãä‡ãŠ¶ã ºã‡ãŠã¾ãã ¹ãõÔãã ÌãÔãîÊ㠇㋾ããò ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ããèý ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ÞããÖñ ¦ããñ ¾ãÖ ¹ãõÔãã ‚ããÔãã¶ããè Ôãñ ÌãÔãîÊã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý'' ƒÔã Ôã⪼ãà ½ãò ãä½ããäÊã⪠½ãìßñ ¶ãñ †‡ãŠ ãä¶ãÌãñª¶ã ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ‚ãã¾ãì‡ã‹¦ã ‡ãŠãñ ‡ãŠãñ ã䪾ãã Öõýãä•ãÔã½ãò „¶Öãò¶ãñ ½ããâØã ‡ãŠãè Öõ ãä‡ãŠ ¹ãã¶ããè ‡ãŠã ºã‡ãŠã¾ãã ãäºã¶ãã ¼ãñª¼ããÌã ¦ãìÀâ¦ã ÌãÔãîÊãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ†ý ``ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ •ããñÀ•ãºãÀªÔ¦ããè ‡ãŠÀ‡ãñŠ ØãÀãèºã ‚ãã½ã ‚ã㪽ããè Ôãñ ¹ãõÔãã ¦ããñ ÌãÔãîÊã ‡ãŠÀ ãäÊã¾ãã Öõý ‚ããõÀ „Ôã‡ãñŠ ºã㪠‚ãºã ‚ã½ããèÀãò ‡ãñŠ ãäÊㆠ†½ãñ¶ãñÔ›ãè Ô‡ãŠãè½ã ¾ãã¶ããè ãäºãÊã ‡ãŠãè ½ãã¹ãŠãè ‡ãŠãè ¾ããñ•ã¶ãã Êãñ‡ãŠÀ ‚ãã¾ãñ Ööý ¾ãñ Ôããè£ãñ ¦ããõÀ ¹ãÀ ØãÀãèºã ‚ããõÀ ‚ã½ããèÀ ‡ãñŠ ºããèÞã ½ãò ¼ãñª¼ããÌã Öõý ¾ãÖ •ãã¶ãºãì¢ã‡ãŠÀ ºãü¡ñ ºã¡ñ ½ããùÊã, Öãñ›Êã ‚ããõÀ ãäºãÊ¡Àãò ‡ãŠãñ ¹ãŠã¾ãªã ¹ãÖìâÞãã¶ãã ÞããÖ¦ãñ Ööý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ØãõÀ‡ãŠã¶ãî¶ããè Á¹ã Ôãñ ½ã¶ã¹ã㠇㊽ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠãè ½ããñ›ãè ‡ãŠ½ããƒÃ ƒ¶ã ¹ãã¶ããè ÞããñÀãò Ôãñ Öãñ¦ããè Öõý''(ãäÔãâãä¹ãƦã ãäÔãâØã) ``¹ãõÔãñÌããÊããò Ôãñ ¹ãõÔãã ÌãÔãîÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ãäÖ½½ã¦ã ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ½ãò ¶ãÖãé Öõý ØãÀãèºããò ‡ãŠãñ ãäºãÊã ¼ãÀ¶ãñ ½ãò ‡ãŠãñƒÃ ãäÀ¾ãã¾ã¦ã ¶ãÖãé ªãè •ãã¦ããèý Êãñãä‡ãŠ¶ã •ããñ ÊããñØã ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ‡ãñŠ ¹ãã¶ããè Ôãñ ‚ã¹ã¶ããè ãä¦ã•ããñãäÀ¾ããâ ¼ãÀ¦ãñÖö‚ããõÀ‚ã¹ã¶ãñ ̾ãã¹ããÀ ‡ãñŠ ãäÊㆠ„Ôã‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý „¶ã‡ãñŠ ãäºãÊã ¹ãÀ œî› ªãè •ãã¦ããè Öõý ãä¹ãŠÀ ÌãÖ ãäºãÊã Öãè ¶ãÖãé ¼ãÀ¦ãñ ƒÔã ¦ãÀÖ Ôãñ ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ØãÀãèºããò ‚ããõÀ ‚ã½ããèÀãò ‡ãñŠ ºããèÞã ½ãò ¼ãñª¼ããÌã ‡ãŠÀ¦ããè Öõý (Ôããè¦ããÀã½ã ÍãñÊããÀ) ¼ããè ¶ãÊã ‡ãŠã›¶ãñ ‡ãŠãè £ã½ã‡ãŠãè ãä‡ãŠÔã‡ãŠã ºã‡ãŠã¾ãã Öõû‰ãŠ. ãä¶ã•ããè •ãõÔãñ ½ããùÊã,Öãñ›Êã,ãäºãÊ¡ÔãÃ, ̾ãÌãÔãããä¾ã‡ãŠ ¹ãÆãä¦ãÓŸã¶ã ƒ¦¾ãããäª ½Öã¡ã ¹ããäÍÞã½ã ÀñÊãÌãñ ½ãÖãÀãÓ›È ÔãÀ‡ãŠãÀ ½ã£¾ã ÀñÊãÌãñ ‡ãòŠ³ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‚㶾㠽ãò ‚ãã½ã ‚ã㪽ããè ‚ãã¦ãã Öõ •ããñ ‚ã¹ã¶ãñ ãä¶ã•ããè ƒÔ¦ãñ½ããÊã ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãã¶ããè ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý ºããè¹ããè›ãè, ½ãìâºãƒÃ ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ‚ããõÀ ºããè †Ôã ›ãè ‡ãŠã ãä½ãÊãã‡ãŠÀ 1 2 3 4 5 6 7 8 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã ºã‡ãŠã¾ãã 60.76% 13.46% 8.22% 6.01% 4.13% 2.78% 1.42% 2% ãä‡ãŠ¦ã¶ãã ºã‡ãŠã¾ãã Öõ 31/8/10Á¹ã¾ãñ‡ãŠÀãñü¡½ãò 502 ‡ãŠÀãñü¡ 111‡ãŠÀãñü¡ 68 ‡ãŠÀãñü¡ 49 ‡ãŠÀãñü¡ 34 ‡ãŠÀãñü¡ 23 ‡ãŠÀãñü¡ 11 ‡ãŠÀãñü¡ 16 ‡ãŠÀãñü¡ ¾ãÖ ¦ãããäÊã‡ãŠã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ºã¦ãã¦ããè Öõ ãä‡ãŠ ¹ãã¶ããè ‡ãñŠ ãä‡ãŠÔãÔãñ ãä‡ãŠ¦ã¶ãñ ¹ãõÔãñ ÌãÔãîÊã ‡ãŠÀ¶ãñ Öö? ƒÔãÔãñ Ô¹ãÓ› Öãñ •ãã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãñ ‚ããõÀ ¹ãõÔãñ ÌããÊããò ‡ãŠãñ ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠãè ‡ãŠãñƒÃ ¹ãÀÌããÖ ¶ãÖãé Öõ ý
  2. 2. 217 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 2010 pees meÛe efoKeelee nwpevelee keÀe DeeF&vee pevelee keâe DeKeyeej pees pevelee keâer yeele efoKeelee nw,Deehe Yeer Deheves Deeme heeme nes jns DelÙeeÛeej kesâ yeejs ceW nceW peevekeâejer os mekeâles nQ~ DeKeyeej meoe meÛÛeeF& kesâ meeLe jnsiee~ Jeeef<e&keâ meYeemeo yeefveS efmeHe&â 100 ®heÙes ceW nceeje Heleenceeje Heleenceeje Heleenceeje Heleenceeje Helee- pevelee keÀe DeeF&veepevelee keÀe DeeF&veepevelee keÀe DeeF&veepevelee keÀe DeeF&veepevelee keÀe DeeF&vee 21/6 efJepe³e veiej, meeuì Heeve jes[, DebìeHe efnue, Je[euee F&mì, cegbyeF& HeÀesveë- 022 22947309 megveerue ieewlece ë 9324591974 E-mail.jantakaaaina@gmail.com. pevelee keÀe DeeF&vee Ùes efkeâmeer hetbpeerheefle keâe DeKeyeej veneR nw yeefukeâ Ùen Deehekeâe Dehevee DeKeyeej nw pees Deehe ner kesâ menÙeesie mes Ûeue jne nw, ve lees Ùeneb hej hes[ vÙetpe nw Deewj ve ner Ùeneb hej Kego keâes yesÛekeâj efJe%eeheve efueS peeles nQ~ Ùes DeKeyeej Deehekesâ DeefOekeâejeW mes keâYeer mecePeewlee veneR keâj mekeâlee keäÙeeWefkeâ Ùen Deehekesâ efueS yeveeÙee ieÙee DeKeyeej nw~ pees meoe meÛe efoKeelee nw~ ºããÊã‡ãŠÊ¾ãã¥ã ‚ãã¾ããñØã¶ã ¶ãñ ÞããÀ ÔããÊã ‡ãñŠ †‡ãŠ ºãÞÞãñ ‡ãŠãõ ‡ãõŠª Ôãñ ½ãì‡ã‹¦ã ‡ãŠÀã¾ããý ƒÔã ºãÞÞãñ ‡ãŠãñ ÞããÀ ½ããäÖ¶ãñ ¹ãÖÊãñ ½ãããäֽ㠪ÀØããÖ ‡ãñŠ ºããÖÀ †‡ãŠ ªâ¹ãã䦦㠶ãñ ‚ã¹ãÖÀ¥ã ‡ãŠÀãäÊã¾ãã©ããýÔããñ½ãÌããÀ‡ãŠãñºããÊã‡ãŠÊ¾ãã¥ã ‚ãã¾ããñØã ¶ãñ ÍããÖî ¶ãØãÀ ¹ãìãäÊãÔã Ô›ñÍã¶ã ‡ãŠãñ Ôã½½ã¶ã ¼ãñ•ã‡ãŠÀ ¹ãîœã Öõ ãä‡ãŠ ‡ã‹¾ããò ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ª•ãà Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ ºããÌã•ãîª ¼ããè ¹ãìãäÊãÔã ¶ãñ ‚ã¹ãÖÀ¥ã‡ãŠ¦ããà ªâ¹ãã䦦㠇ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ‚ã¹ãÖÀ¥ã ‡ãŠã ‡ãñŠÔã ª•ãà ‡ã‹¾ããò ¶ãÖãé ãä‡ãŠ¾ãã? Ôã-ã¹ãŠ †‡ãŠ ‚ã¶ãã©ã ºãÞÞãã Öõ •ããñ ½ãããäֽ㠪ÀØããÖ ‡ãñŠ ºããÖÀ ¼ããèŒã ½ããâØã¦ãã ©ãã ãä•ãÔãñ •ãÖãâ‚ããÀã ¶ãã½ã‡ãŠ ‚ããõÀ¦ã ºãÖÊãã ¹ãìŠÔãÊãã ‡ãŠÀ ‚ã¹ã¶ãñ ÜãÀ Êãñ Øã¾ããè ‚ããõÀ ÌãÖ „Ôã ºãÞÞãñ ‡ãñŠ Ôãã©ã •ããñÀ •ãºãÀªÔ¦ããè ‡ãŠÀ¶ãñ ÊãØããè •ãºã ¹ãü¡ãñÔããè ¶ãñ ƒÔã ºãã¦ã ‡ãŠãè ŒãºãÀ Ô¶ãñÖã ¶ãã½ã‡ãŠ Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ÔãâÔ©ãã ‡ãŠãñ ªãè ¦ããñ „¶Öãò¶ãñ ƒÔã ºãÞÞããè ‡ãŠãñ •ãÖãâ ‚ããÀã ‡ãñŠ ÞãâØãìÊã Ôãñ ½ãì‡ã‹¦ã ‡ãŠÀã¾ããý Ô¶ãñÖã ÔãâÔ©ãã ‡ãŠãè ¹ãÆãä¦ããä¶ããä£ã ¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ``¾ãÖ ‚ããõÀ¦ã ºããÀ ºããÀ ºãÞÞãñ ‡ãŠãñ ½ããÀ¦ããè ©ããè, Ö½ã¶ãñ ‡ãŠƒÃ ºããÀ „Ôãñ Ôã½ã¢ãã¾ãã Êãñãä‡ãŠ¶ã „Ôã ¹ãÀ ‡ãŠãñƒÃ ‚ãÔãÀ ¶ãÖãé Öì‚ããý ƒÔãÔãâÔ©ãã‡ãŠãè¹ãÆãä¦ããä¶ããä£ãÀñÍã½ãã •ãØã¦ãã¹ã ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ``ãä¹ãœÊãñ ֹ㋦ãñ Ö½ãñÍãã ‡ãŠãè ¦ãÀÖ •ãÖãâ‚ããÀã Ôã-ã¹ãŠ ‡ãŠãñ ½ããÀ¶ãñ ÊãØããè ¦ããñ ÌãÖ ºãñÖãñÍã Öãñ Øã¾ããý Ö½ããÀñ †‡ãŠ ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà ¶ãñ ºãÞÞãñ ‡ãŠãñ ºãÞãã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠãè ‚ããõÀ Ôã-ã¹ãŠ ‡ãŠãñ Ôãã¾ã¶ã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ¼ã¦ããê ‡ãŠÀã¾ãã Øã¾ããý ÌãÖ †‡ãŠ ֹ㋦ãñ ƒÊãã•ã ‡ãŠÀã¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠„Ôãñ ¡ãòØãÀãè ºããÊã Ôãì£ããÀ ØãðÖ ½ãâñ ¼ãñ•ã ã䪾ãã Øã¾ããý'' ¹ãÖÊãñ ¦ããñ •ãÖãâ ‚ããÀã ¶ãñ Ôãºã‡ãŠãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ¾ãÖ „Ôã‡ãñŠ ºãֶ㠇ãŠã ºãñ›ã Öõ ¹ãÀ ¹ãü¡ãñãäÔã¾ããò ¶ãñ •ãºã ÔãÞÞããƒÃ •ãã¶ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆄÔã¹ãÀªºããÌã¡ãÊãã¦ãºã•ãã‡ãŠÀ„Ôã¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ „Ôã¶ãñ Ôã-ã¹ãŠ ‡ãŠãñ ½ãããäֽ㠪ÀØããÖ ‡ãñŠ ºããÖÀ Ôãñ „Ÿã¾ãã Öõý •ãºã ÌãÖ ØãÖÀãè ¶ããéª ½ãò Ôããñ ÀÖã ©ããý ºãÞÞãñ ‡ãñŠ ºã¾ãã¶ã ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ºãÞÞãñ ‡ãŠãè ½ããâ ªÀØããÖ ‡ãñŠ ºããÖÀ ¼ããèŒã ½ããâØã¦ããè ©ããèý „Ôã‡ãñŠ •ã¶½ã ‡ãñŠ ºã㪠ÌãÖ ½ãÀ Øã¾ããèý ãä¹ã¦ãã ÍãÀãºããè ©ãã ‚ããõÀ ÌãÖ Øãì½ã Öãñ Øã¾ããý ÀñÍã½ãã •ãØã¦ãã¹ã ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ``ºãÞÞãñ ‡ãŠã ‡ãŠÖ¶ãã Öõ ãä‡ãŠ „Ôãñ‚ãããäÔã¹ãŠ¶ãã½ã‡ãŠÌ¾ããä‡ã‹¦ã¶ãñ„Ôã‚ããõÀ¦ã ‡ãŠãñ Ôããö¹ãã ©ãã''ºãÞÞãñ ¶ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ºã¾ãã¶ã ½ãò ¾ãÖ ¼ããè ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ÌãÖ ``ÌãÖ ½ãì¢ãñ Ö½ãñÍãã ½ããÀ¦ããè ©ããè ‚ããõÀ ãä•ãâªã •ãÊãã¶ãñ ‡ãŠãè ºãã¦ãñ ‡ãŠÀ¦ããè ©ããèý ½ãö ÜãÀ Ôãñ ¼ããØã ‚ãã¾ãã, ÌãÖ ½ãì¢ãñ ÜãÀ Ôãñ ºããÖÀ ¶ãÖãé •ãã¶ãñ ªñ¦ããè ©ããèý '' ÍããÖî ¶ãØãÀ ¹ãìãäÊãÔã Ôãñ •ãºã ƒÔã ºããÀñ ½ãò ¹ãîœã Øã¾ãã ¦ããñ „¶Öãò¶ãñ ƒÔã ºãã¦ã Ôãñ ƒâ‡ãŠãÀ ‡ãŠÀ ã䪾ãã ‡ãŠãè ºããÊã ‡ãŠÊ¾ãã¥ã ‚ãã¾ããñØã ¶ãñ ‡ãŠãñƒÃ Ôã½½ã¶ã •ããÀãè ãä‡ãŠ¾ãã Öõý „ʛ㠹ãìãäÊãÔã ‡ãŠã ‡ãŠÖ¶ãã Öõ ãä‡ãŠ ºãÞÞãñ ¶ãñ ‚ããõÀ ¹ãü¡ãñãäÔã¾ããò ¶ãñ ØãÊã¦ã ‚ããÀãñ¹ã ÊãØãã¾ãã Öõý •ãÖãâ ‚ããÀã‡ãŠãñ ºãÞÞãã Œãìª ‡ãŠã ¶ãÖãé Öõ ÌãÖ Ôã-ã¹ãŠ ‡ãŠã Œ¾ããÊã ÀŒã¦ããè ©ããèý ÊããñØããò ¶ãñ ØãÊã¦ã ‚ããÀãñ¹ã ÊãØãã¾ãñÖöý½ãö¶ãñŒã쪃Ôã‡ãñŠÔã‡ãŠãèœã¶ããäºã¶ã ‡ãŠãè Öõý ‚ããõÀ „Ôã‡ãñŠ ºã㪠Öãè ½ãö¶ãñ ¦ã¾ã ãä‡ãŠ¾ãã ãä‡ãŠ ‡ãñŠÔã Àãä•ãÔ›À ¶ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¾ãñý -‡ãŠ¶ãìãä¹ãƾãã ``¡ãù‡ã‹›À ºã¶ã¶ãã Öõ ¦ããñ, ¹ãõÔãã ÔããÀãè ÔãìãäÌã£ãã‚ããò ÌããÊãã ÖããäÔ¹ã›Êã, ‡ãŠãÀ ºãâØãÊãñ ¾ãñ ÔããÀñ Ôã¹ã¶ãñ ªñŒã‡ãŠÀ ¹ãÆÌãñÍã ½ã¦ã Êãñ¶ãã ‚ãã•ãÖÀ½ããâ-ºãã¹ã‚ããõÀãäÌã²ãã©ããêƒÔããèÔããñÞã Ôãñ ½ãñã䡇ãŠÊã ½ãò ¹ãÆÌãñÍã Êãñ ÀÖã Öõ ‚ãØãÀ ¡ãù‡ã‹›À ºã¶ã¶ãã Öõ ¦ããñ ¡ãù‡ã‹›À ‚ãÖâ‡ãŠãÀãè ‚ããõÀ ÖõÊããñ ½ãñã䡇ãŠÊã ¹ãŠã„â¡ñÍã¶ã, •ãõÔãã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ÔããñÞã Ôãñ ‚ãã‚ããñ.'' ¾ãñ ‡ãŠÖ¶ãã Öõ ¡ãù. ÊãÖã¶ãñ (¡ãè¶ã •ãñ. •ãñ. ½ãñã䡇ãŠÊã ‡ãŠãùÊãñ•ã) ‡ãŠã •ããñ ¹ãƽãìŒã ‚ããä¦ããä©ã ‡ãñŠ ¹㠽ãò ãä¶ã½ãâ¨ããè¦ã ©ãñý `ØããâÌã Øãìâ¹ãŠ¥ã' ƒÔã ¡ã‡ã슽ãò›Èãè ‡ãŠã ¹ãÆ©ã½ã ¹ãÆàãñ¹ã¥ã ªãªÀ- ½ãã›ìâØãã ‡ãŠÊÞãÀÊã Ôãò›À ½ãò ©ããý ãä•ãÔã‡ãŠã ãä¶ã½ããå㠂ã¦ãìÊã ¹ãñŸñ ¶ãñ ãä‡ãŠ¾ãã Öõý „¶Öãò¶ãñ ‡ãŠÖã,``¡ã‡ã슽ãò³ãè †‡ãŠ ÔãÍã‡ã‹¦ã ½ã㣾ã½ã Öõý ¾ãÖ ½ã㣾ã½ã ƒÔããäÊㆠ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öõ ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ •ããñ ã䪌ã¦ãã Öõ, Ôãì¶ãã •ãã¦ãã Öõ, Ôã½ã¢ãã •ãã¦ãã Öõ „Ôãñ ÊããñØããò ¦ã‡ãŠ ¹ãÖìâÞãã¶ãñ ‡ãŠãè ¦ãã‡ãŠ¦ã ƒÔã½ãò Öõý ¡ùã. ‚ãÖâ‡ãŠãÀãè ¶ãñ ‚ã¹ã¶ãñ Ìã‡ã‹¦ã̾㠽ãò ‡ãŠÖã, ``½ãö •ãºã ãäÌã²ãã©ããê ©ãã ¦ãºã ½ãö¶ãñ ¹ãã¾ãã ‡ãŠãè ªìÀªÀã•ã ‡ãñŠ „Ô½ãã¶ããºããªãä•ãÊãñ‡ãñŠªñÖã¦ããò½ãò¶ãã¡ãù‡ã‹›À ©ãñ, ¶ãã PHC ¶ãã Öãñ ‡ãŠãñƒÃ ÔãìãäÌã£ãã ºãÞÞãã ¹ãõªã Öãñ¶ãã ƒ¦ã¶ãã ½ãìãä͇ãŠÊã ©ãã ‡ãŠãè ‡ãŠƒÃ ºããÀ ºãÞÞãã ¾ãã ½ããâ ½ãÀ •ãã¦ãñ ©ãñ ƒÔããäÊㆠ¾ãÖãâ ‡ãŠã½ã ‡ãŠãè •ãÁÀ¦ã ©ããèý Ö½ã¶ãñ ¾ãÖãâ ‡ãŠãè ‚ããõÀ¦ããñ ‡ãŠãñ ¹ãÆãäÍããäàã¦ã ãä‡ãŠ¾ããý „Ôã½ãò ¼ããè Ö½ã¶ãñ 70 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã ªãäÊã¦ã ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ Þãî¶ã㠇㋾ããò ãä‡ãŠ „¶Öò ÔãÌã¥ããô ‡ãñŠ ÜãÀ ½ãò ¹ãÆÌãñÍã ¶ãÖãé ©ããý Ö½ãò ¾ãñ ¹ã¦ãã ©ãã ãä‡ãŠ ‚ããÀãñؾã (Heath)‡ãñŠ¹ãÆͶããäÔã¹ãÊãäºã½ããÀãè,•ãÞÞãã- ºãÞÞãã ¾ãÖãâ ¦ã‡ãŠ Ôããèãä½ã¦ã ¶ãÖãé Öõ ƒ¶ã ¹ãÆͶããò ‡ãŠã Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ‚ãããä©ãÇ㊠‚ããõÀ ÔããâÔ‡ãðŠãä¦ã‡ãŠ ¹ãÖÊãî ‡ãŠãñ •ãºã ¦ã‡ãŠ Ôã½ã¢ãã ¶ãÖãé •ãã¦ãã ¦ãºã „Ôã‡ãñŠ„¦¦ãÀ¶ãÖãéãä½ãÊãÔã‡ãŠ¦ãñýƒÔããäÊㆠ‚ãã•ã ¼ããè †ñÔãñ ‡ãŠã½ã ‡ãŠãè •ãÁÀ¦ã Öõý'' Êããñ‡ãŠÔ㦦ãã‡ãñŠ½ã쌾ãÔãâ¹ã㪇㊇ã슽ããÀ‡ãñŠ¦ã‡ãŠÀ ¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ƒÔã ¹ãîÀñ ¹ãƇãŠÊ¹ã ¶ãñ Ôãã½ã㶾ã ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãŠãñ Œãìª ‡ãŠãñ ̾ã‡ã‹¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ãä•ãª ãä¶ã½ããå㠇ãŠãè Öõý ƒÔã ãä•ãª ‡ãŠãñ ãä¶ã½ããå㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‡ãŠã½ã ÖõÊããñ •ãõÔããè ÔãâÔ©ãã ‡ãŠÀ ÀÖãè Öõ. †‡ãŠ‚ã¶ã¹ãü¤‚ããõÀ¦ãÊããñØããò‡ãñŠÔãã½ã¶ãñ‚ãã‡ãŠÀ ºãã¦ã ÀŒã¦ããè Öõ ‚ããõÀ ‚ããõÀ¦ãñ ØããâÌã ‡ãñŠ ãäÌã‡ãŠãÔã ½ãò ºãÀãºãÀãè ‡ãŠãè ãäÖÔÔãñªãÀãè Êãñ¦ããè Ööý ¾ãÖãè ÔãºãÔãñ ºãü¡ãè „¹ãÊãã亣ã Öõý ¹ãìãäÊãÔã ¶ãñ ãä‡ãŠ¾ãã ºãÞÞãñ ‡ãñŠ ‚ã¹ãÖÀ¥ã ‡ãŠã Ôã½ã©ãöã! ÔãñÌãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¡ãù‡ã‹›À ºã¶ãñ ¶ã ãä‡ãŠ ¹ãõÔã㠇㊽ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ-†¡. ãäÀ¶ãã Íã½ããà ½ãìâºãƒÃ,½ãÖãÀãÓ›ÈÔãÀ‡ãŠãÀÀ㕾ã½ããäÖÊãã ¶ããèãä¦ã 2010 ‡ãŠã ½ãÔããõªã ¦ãõ¾ããÀ ‡ãŠÀ ÀÖãè Öõý ãä•ãÔã‡ãŠãè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ãä¹ãœÊãñ ‡ã슜 ã䪶ããò Ôãñ ÍãìÁ Öãñ Þãì‡ãŠãè Öõý À㕾㠇ãŠãè Ôã¼ããè ½ããäÖÊãã‚ããò‡ãñŠãäÌã‡ãŠãÔã†Ìãℸããä¦ã‡ãñŠãäÊㆠºã¶ãã¾ãñ •ãã¶ãñÌããÊãñ ƒÔã ¶ããèãä¦ã ½ãò À㕾㠇ãñŠ Ôã¼ããè Ô¦ãÀ ‡ãŠãè ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠã Ôã½ããÌãñÍã Öãñ¶ãã ‚ã¹ãñãäàã¦ã ©ããý Êãñãä‡ãŠ¶ã À㕾ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ƒÔã ¶ããèãä¦ã ‡ãŠã ½ãÔããõªã ºã¶ãã¶ãñ ‡ãŠã ‡ãŠã½ã ÔãÀ‡ãŠãÀãè ½ãÖã½ãâ¡Êã (½ãÖãÀãÓ›È ‚ãããä©ãÇ㊠ãäÌã‡ãŠãÔã½ãÖã½ãâ¡Êã)‡ãŠãñÔããö¹ãã䪾ããýãä•ãÔã Ìã•ãÖ Ôãñ À㕾㠽ãò ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ¹ãÀ ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñÌããÊããè Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ÔãâØ㟶ããò ‚ããõÀ‚ããâªãñÊã¶ããò¶ãñƒÔã¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã‡ãŠããäÌãÀãñ£ã ãä‡ãŠ¾ãã Öõý 4 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2010 ‡ãŠãñ ½ãìâºãƒÃ ‚ããõÀ ¹ãì¥ãñ ½ãò ‡ãŠã¾ãÃÀ¦ã ãäÌããä¼ã¸ã Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ Ìã ½ããäÖÊãã ÔãâØ㟶ããò ¶ãñ ½ã쌾ã½ãâ¨ããè ‡ãŠãñ ¹ã¨ã ãäÊãŒã‡ãŠÀƒÔãºããÀñ½ãò‚ã¹ã¶ãããäÌãÀãñ£ãªÍããæãñ Öì† ‡ã슜 ½ããâØãñ ‡ãŠãè Ööý „¶ã‡ãŠã ‡ãŠÖ¶ãã Öõ ãä‡ãŠ¾ãã䪽ããäÖÊãã¶ããèãä¦ãºã¶ãã¦ãñÔã½ã¾ã½ããäÖÊãã ¹ãÆãä¦ããä¶ããä£ã¾ããò Ôãñ Öãè Àã¾ã ¶ã Êãñ‡ãŠÀ ‚ããõÀ „¶Öò ºãã•ãî ½ãò ÀŒã‡ãŠÀ ¾ããäª ¶ããèãä¦ã ºã¶ã¦ããè Öõ ¦ããñ ÌãÖ ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãñŠ ãäÌã‡ãŠãÔã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãÞœãè Ôãããäºã¦ã ¶ãÖãé Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããèý ƒÔããäÊㆠƒÔã ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ‡ãŠãñ Àãñ‡ãŠ‡ãŠÀ ƒÔãñ ¶ã¾ãñ ÔããèÀñ Ôãñ¹ããÀªãäÍãÇ㊂ããõÀ̾ãã¹ã‡ãŠãäÌãÞããÀãäÌã½ãÍãà ‡ãŠÀ‡ãñŠ ºã¶ãã¾ããè •ãã¶ããè ÞãããäÖ†ý ƒÔã Ôã⪼ãà ½ãò •ããñ ¹ã¨ã ½ããäÖÊãã ÔãâØ㟶ããò ¶ãñ ½ã쌾ã½ãâ¨ããè ‡ãŠãñ ã䪾ãã „Ôã½ãò •ããñ ¹ãƽãìŒã ½ããâØãñ Öõ ÌãÖ ƒÔã ¹ãƇãŠãÀ Öõý 1)½ããäÖÊãã ¶ããèãä¦ã ºã¶ãã¦ãñ Ôã½ã¾ã Ôã¼ããè ‡ãŠãñ Ôã½½ãããä¶ã¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† ¶ããèãä¦ã ºã¶ãã¶ããè ÞãããäÖ†ý•ãõÔãñ‚ãÔãâØãã䟦ãàãñ¨ã½ãò‡ãŠã½ã‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊããè ½ããäÖÊãã†â, ‡ãŠÞãÀã ãäºã¶ã¶ãñÌããÊããè ½ããäÖÊãã†â,ÜãÀ‡ãŠ½ãã‡ãŠÀ¶ãñÌããÊããè½ããäÖÊãã†â, Œãñ¦ããè ‡ãŠã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñÌããÊããè, ‚ããâØã¶ãÌãã¡ãè ‡ãŠãè ãäÍããäàã‡ãŠã†â Ôã¼ããè ‡ãñŠ ̾ãã¹ã‡ãŠ Öãè¦ã ‡ãŠãñ £¾ãã¶ã ½ãò ÀŒã‡ãŠÀ ‚ããõÀ „¶ã‡ãñŠ ¹ãÆãä¦ããä¶ããä£ã¾ããò Ôãñ ºãã¦ãÞããè¦ã ‡ãŠÀ‡ãñŠ Öãè ½ããäÖÊãã ¶ããèãä¦ã ‡ãŠãñ ‚ããØãñ ºãü¤ã¾ãã •ãã¾ãñý 2) ½ããäÖÊãã ¶ããèãä¦ã ºã¶ãã¦ãñ Ôã½ã¾ã À㕾㠽ããäÖÊãã‚ãã¾ããñØã‚ããõÀºããÊããäÌã‡ãŠãÔã‚ãã¾ããñØã ´ãÀã ÖÀ †‡ãŠ ãäÌã¼ããØã Ô¦ãÀ ¹ãÀ •ã¶ã Ôãì¶ãÌãã¾ããè‡ãŠã‚ãã¾ããñ•ã¶ããä‡ãŠ¾ãã•ãã¶ããÞãããäÖ† ¦ãããä‡ãŠ ½ããäÖÊãã†â ‚ã¹ã¶ãã Ôãì¢ããÌã ªñ Ôã‡ãòŠ ‚ããõÀ ƒÔã ½ãì-ñ ¹ãÀ ̾ãã¹ã‡ãŠ ÞãÞããà Öãñ Ôã‡ãñŠý 3)½ããäÖÊãã¶ããèãä¦ã‡ãñŠºããÀñ½ãò•ããñ¼ããè½ãÔããõªã ºã¶ãã¾ãã•ãã¾ãñ¾ããÞãÞããÂãã¾ããñãä•ã¦ããä‡ãŠ¾ãã•ãã¾ãñ „Ôã½ãò ½ãÀãŸãè ‚ããõÀ Ô©ãããä¶ã‡ãŠ ¼ããÓãã‚ããò ‡ãŠãñ ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ¦ãã ªãè •ãã¶ããè ÞãããäÖ† ¦ãããä‡ãŠ ‚ãã½ã ½ããäÖÊãã ¼ããè ƒÔã ¹ãîÀãè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ½ãò Íãããä½ãÊã Öãñ Ôã‡ãñŠ‚ããõÀÌãÖ‚ã¹ã¶ããè‚ãÖ½ãÔãì¢ããÌãƒÔã¶ããèãä¦ã ºã¶ãã¦ãñ Ôã½ã¾ã ªñ Ôã‡ãñŠý 4)½ããäÖÊãã¶ããèãä¦ãºã¶ãã¦ãñÔã½ã¾ã‚ãã½ã½ããäÖÊãã ‡ãŠãñ ‚ããõÀ ‚ãâãä¦ã½ã ½ããäÖÊãã ‡ãŠãñ £¾ãã¶ã ½ãò ÀŒã‡ãŠÀ Öãè¹ãîÀãè¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã‡ãŠãñ‚ããØãñºãü¤ã¶ããÞãããäÖ†‚ããõÀ ‚ãâ¦ãÀÀãÓã›Èãè¾ãÔãâØ㟶ããò•ãõÔãñÔãâ¾ãì‡ã‹¦ãÀãÓ›ÈÔãâÜã ƒ¦¾ããã䪇ãŠãñƒÔã¹ãÆãä‰ãŠ¾ããÔãñªîÀÀŒã¶ããÞãããäÖ†ý 5)ƒÔã ½ããäÖÊãã ¶ããèãä¦ã ‡ãŠã ½ãÔããõªã ºã¶ãã¦ãñ Ôã½ã¾ã†‡ãŠãä¶ããäÍÞã¦ãÔã½ã¾ãû‡ãŠãèÔããè½ãããä¶ã£ããÃãäÀ¦ã ‡ãŠÀ¶ããè ÞãããäÖ† •ãõÔãñ ‡ãŠãè ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2010 Ôãñ œÖ ½ããäÖ¶ãñ ‡ãñŠ ‚ãâªÀ ƒÔã ½ãÔããõªñ ‡ãŠãñ ¦ãõ¾ããÀ ‡ãŠÀ¶ãñ‡ãŠãè¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã¹ãîÀãè‡ãŠÀÊãñ¶ããèÞãããäÖ†¦ãããä‡ãŠ ¾ãÖ ¶ããèãä¦ã ½ãÖãÀãÓ›È ½ãò •ãʪ Ôãñ •ãʪ ÊããØãî Öãñ Ôã‡ãñŠý `½ãñÀñ ãäÊã†' ½ãì¢ãÔãñ ¼ããè Ôãì¢ããÌã Êããñ...
  3. 3. 317 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 2010 DeeJeM³ekeÀlee nw •ã¶ã•ããØãð¦ããè ›ÈÔ› ½ãã¶ãÌã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò ¹ãÀ ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊããò ÔãâÔ©ãã, •ã¶ã •ããØãð¦ããè ›ÈÔ› ‡ãŠãñ ¹ãƇãŠÊ¹ã‚ããä£ã‡ãŠãÀãè (Project Co ordignator) ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõý ƒÔã ãäÀ‡ã‹¦ã ¹ãª ‡ãñŠ ãäÊㆠãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã ¾ããñؾã¦ãã†â ‚ããÌã;ã‡ãŠ Öõý 1) Ô¶ãã¦ã‡ãŠ (Gradute) (MSW&LLB) ‡ãŠãñ ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ¦ãã 2) ½ãã¶ãÌã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ¹ãÀ Course ¾ãã ã䡹Êããñ½ãã 3) ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ÔãâÔ©ãã ¾ãã ÔãâÜ㛶㠽ãò ¹ãƇãŠÊ¹ã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠã 3 Ôãñ 5 ÔããÊã ‡ãŠã ¹ãƇãŠÊ¹ã ‡ãŠã ‚ã¶ãì¼ãÌã. ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ããäÀãäÔ©ããä¦ã ½ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ¦ã©ãã ãä¶ã¥ãþã Êãñ¶ãñ ‡ãŠãè àã½ã¦ãã ¦ãìÀâ¦ã Ôãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀò : •ã¶ã•ããØãð¦ããè ›ÈÔ› 21/6, ãäÌã•ã¾ã ¶ãØãÀ, ÔããùÊ› ¹ãù¶ã Àãñ¡, ‚ãâ›ã¹ã ãäÖÊã, Ìã¡ãÊãã ƒÔ› ½ãìâºãƒÃ-37 ¹ãŠãñ¶ã 022-22947309- Íã‡ãŠãèÊã ‚ãֽ㪠- 9969925602 Email : shakilnba@gmail.com www.shakilahmed.org pevelee keÀe DeeF&vee nceeje Helee- pevelee keÀe DeeF&vee 21/6 efJepe³e veiej, meeuì Heeve jes[, DebìeHe efnue, Je[euee F&mì, cegbyeF& HeÀesveë- 022 22947309 megveerue ieewlece ë 9324591974 E-mail.jantakaaaina@gmail.com. HALFPAGEB/W : 2,500/- QUARTERPAGEB/W : 1,500/- Size 5 x 3 Colom Colour : 1000/- Size 5 x 4 Colom B/w : 500/- FULLPAGECOLOUR : 10,000/- HALFPAGECOLOUR : 5,000/- QUARTERPAGECOLOUR : 2,500/- FULLPAGEB/W : 5,000/- ADVERTISMENT TARIFF ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ãäÍãàã‡ãŠ ‡ãŠã ºãÞÞããò Ôãñ ªì̾ãÃÌãÖãÀ efoKeekeâj yeesues, ` Deehe efnboer mkeâgueeW ceW keäÙeeW Deeles nes? Go&g ceW peeJees` Fme lejn keâe efIeveesvee Deesj Deheceeveemheo Oeeefce&keâ YesoYeeJe hegCe& JÙeJenej keäÙee nce efkeâmeer efMe#ekeâ mes, efpemes meceepe keâer Skeâ efhe{er keâes lewÙeej keâjves keâer veepegkeâ Deesj cenlJehegCe& efpeccesoejer meesheeR ieÙeer nw, Gmemes Dehesef#ele keâjles nw! keâevegve keâs Debleie&le efMe#ee keâs ceeOÙece keâe ÛegveeJe keâjveskeâe DeefOekeâej ceelee efhelee keâes nw. veefievee MesKe, meeefpeÙee Meen, meeefnvee Keelegve, meefJelee jepeYej, Meeefnvee MesKe, veepeefjve Keeve, DeeFHeâe Keelegve, cewcegefVemee ceesnbceo jefHeâkeâ Deesj keâF& DeYeerYeeJekeâ ceespego Les. Deepe peye meceepe keâe DeeKejer Jeie& efMe#ee keâs DeefOekeâej mes JebÛeerle nw, efpemekeâs efueS Fme keâevegve keâer meyemes pÙeeoe pe®jle nw, Gmes mkeâgueer JÙeJemLee mes Ssmes Gòej efceueles nw, Deeies peekeâj Fve yeÛÛeesb Deesj DeefYeYeeJekeâeW keâer efMe#ee uesves keâer FÛÚe cej peeleer nw. JeecevejeJe ceneef[keâ cevehee mkeâgue keâs efMe#ekeâeW ves Fmemes henues Yeer yeÛÛeesb Deesj DeYeerYeeJekeâeW mes yenesle yegjer lejn JÙeJenej efkeâÙee, DeefYeYeeJekeâeW ves keâF& yeej Ùen heeÙee nw, keâer efMe#ekeâ yeÛÛeesb keâes ceejles nw, keâF& yeej efMe#ekeâ Deheveer keâ#ee Úes[keâj iehhes ceejles efoKeeF& osles nw, Gmeer lejn yeÛÛeesb keâes Gvekeâs DeefOekeâej keâe mkeâgue keâe meeceeve vener efceuelee, Keevee DeÛÚe vener neslee Deesj mkeâgue keâer ieboieer keâs yeejs ceW lees efpeleveer Yeer efMekeâeÙele keâjs keâesF& HeâeÙeoe vener. meve 2001 mes heefjJele&ve efMe#eCe mebmLee Éeje nj yeÛÛes keâes efMe#ee keâe DeefOekeâej meceeve ¤he mes efceues Fmekeâs efueS ØeÙeeme efkeâÙes pee jns nw, Fmekeâs heefjCeece mJe®he Deepe keâevegveer ue[eF& keâs Deble&iele Ùen mkeâgue ceW Meg¤ ngJee. neue ner ceW mkeâgue keâs megj#ee keâs efveÙece mebmLee keâer peveefnle ÙeeefÛekeâe pees mebmLee Deewj MesjyeeveeW Keeve ves keâer Leer~ Jepen mes peejer efkeâS ieÙes. heefjJele&ve efMe#eCe mebmLee ves 14 Deòeâgbyej keâes Fme Iešvee keâer efMekeâeÙele ceneveiej heeefuekeâe DeeÙegòeâ keâes efkeâÙeer nw. Deiej Deehekeâer Ùee Deehekeâs 6 mes 14 meeue keâs efyeÛe keâs yeÛÛes keâs meeLe mkeâgue mes mebyeefOele keâesF&Yeer efMekeâeÙele nes lees Ùebne mebhekeâ& keâjs heefjJele&ve efMe#eCe mebmLee 022-22947309 -keâvegefØeÙee ``Deepelekeâ meesÙes Les keäÙee? mkeâgue Meg¤ nesves keâs yeeo legjble keäÙeeW vener DeeÙes, oeKeuee keâjves keâs efueS keâYeer Yeer Ûeues Deeles nw, ncekeâes Deeies efheÚs Yeeievee he[lee nw, Deesj Skeâ yeej oeKeuee efceueves keâs yeeo mkeâgue vener Deeles, FOej GOej Iegceles jnles, Ssmes yeÛÛeesb keâes mkeâgue ceW oeKeuee oskeâj ncekeâes hejsMeeveer nesleer nw.'' Ùen keânvee nw JeecevejeJe ceneef[keâ ce.ve.hee. mkeâgue,( mebiece veiej, Debšehe efnue, Je[euee hegJe&) keâs meghejJeeÙePej yewpeveeLe ÙeeoJe Fme Jeefj‰ efMe#ekeâ keâe, Ùen yeele 16 yeÛÛees Deesj Gvekeâs DeYeerYeeJekeâes keâs meeceves keâner ieÙeer, 13 DeekeäšeWyej 2010keâes oeshenj 12.30 mes 1.30 yepes keâs efyeÛe Fme mkeâgue keâs cegKÙe DeOÙeehekeâ keâs keâ#e ceW. cegHeäle Deesj DeefveJeeÙe& efMe#ee keâs DeDeefOekeâej keâs Deble&iele 6 mes 14 meeue keâs nj yeÛÛes keâes efMe#ee efceueveskeâe keâevegve lees Dee ieÙee, hej yeÛÛees Deesj Gvekeâs ceelee efhelee keâer hejsMeeveer DeYeerYeer peejer nw. Debšehe efnue YejCeer veekeâe mebiece veiej keâs JeecevejeJe ceneef[keâ ce. ve.hee. mkeâgue ves pegve ceefnves ceW meejs yeÛÛeesb keâes ØeJesMe vekeâeje, mLeeefvekeâ vesleeDeesb keâer efÛeúer keâs oce hej Spebšes ves hewmes keâceeS, ceelee efhelee ves keâF& efoveeW keâer jespeboejer ieJeeF&b , mkeâgueeW keâs Ûekeäkeâj keâebšs, ,leye peekeâj DeeefKejkeâej yeÛÛeesb keâes ØeJesMe lees efceue jne nw, hej efpeuuele Deesj Deheceeve menves keâs yeeo. Keso Fme yeele keâe nw keâer efMe#ekeâeW ces keâesF& heefjJele&ve vener DeeÙee, cegKÙe DeOÙeehekeâ mes peye meceÙe ueskeâj Deesj mkeâgue keâer megefJeOee keâs Devegmeej heefjJele&ve efMe#eCe mebmLee keâer efMeef#ekeâe 16 yeÛÛeesb Deesj Gvekeâer ceeleeDeesb keâs meeLe mkeâgue heesnbÛeer, lees ßeer. ÙeeoJe ves Ghejer yeele efkeâÙeer, Fleveer yeele keânkeâj Jees Ûeghe vener jns, Deeies Gvnesves nj yeÛÛes keâs meeLe ieuele JÙeJenej efkeâÙee. cegmkeâeve Deeefuece MesKe GceÇ 6 meeue Fme ue[keâer keâes hene[e yeesueves keâes keâne, JeCee&#ej yeesueves keâes yeesuee ieÙee, Gmekeâs pevece ØeceeCe he$e hej DeeMebkeâe efueÙeer ieÙeer, `Ùes ogyeueer heleueer keâcepeesj nw` Ssmes Meeefjjerkeâ keâcepeesjer hej efšhheCeer efkeâÙeer ieÙeer, Jees Yeer efÛeuueekeâj. Fme Jepen mes yeÛÛeer [j ieÙeer, Gmekeâer ceeb meeefnvee MesKe keâes keâne,` Fmekeâes lees keâgÚYeer vener Deelee! Fmekeâes keäÙeeW mkeâgue ceW [eueles nes` ceeb jesves ueieer, efie[efie[eves ueieer, efceVeles keâjves keâs yeeo Gmes ØeJesMe efoÙee ieÙee. jcepeeve ®mlece Deueer GceÇ 5 keâes pevece ØeceeCehe$e vener nw, Fme Jepen mes ØeJesMe vekeâeje ieÙee, peye keâer cegHeäle Deesj DeefveJeeÙe& ØeeLeefcekeâ efMe#ee keâs keâevegve keâs Devegmeej Ssmee keâjvee iegveen nw, DeeJesMe lejyespe Keeve 5 keâes peye ØeJesMe vekeâeje ieÙee leye Gmekeâer yenve veepeefjve Keeveves oo& mes keâne, `mej Deehe ncehej Flevee Iegmmee keäÙeeW keâjles nes, nce Deheves yeÛÛeesb keâes he{eves keâer FÛÚe mes Ùebnelekeâ DeeÙes nw` meyemes IeCeemheo JÙeJenej Gvnesves cegmkeâeve veesMeeo ceesncceo MesKe efpemes yeesuevee vener Deelee Fme yeÛÛeer mes efkeâÙee. cegmkeâeve keâs Kebos keâes hekeâ[keâj peesjmes Guše IegceeÙee Deesj efÛeuueÙes ` efkeâmekeâes yeesueves vener Deelee? yeesue yeesue` peye ue[keâer DeeJeepe efvekeâeueves keâer keâesefMe<e keâjves ueieer leye yeÛÛeer keâer ceeb veieervee MesKe hej efÛeueeÙÙes, `legcnejer yesšer iegbieer nw, Ùes ncemes keâwmes yeele keâjsieer, meJeeueeW keâe keâwmes peJeeye osieer? Fmekeâes nšeJe Ùebne mes` yeÛÛes keâer ceeb jesves ueieer pewmes Gmekeâer meejer GefcceoeW hej heeveer efHeâj ieÙee Lee. keâevegve keâs Devegmeej yeÛÛes keâes efkeâmeer Yeer keâceer keâer Jepen mes Deheceeefvele keâjvee iegveen nw, Fme yeÛÛeer keâes ogmejs yeÛÛeesb keâs meeLe efMe#ee uesves keâe hegje DeefOekeâej nw. Fmekeâs yeeo efnbog efnboer Yeeef<ekeâ ceeleeDeesb mes ÙeeoJe ves keâne,` Deehe Deheves yeÛÛeesb keâes ceje"er ceeOÙece ceW keäÙeeW vener [eueles? ` ½ã¶ã¹ãã ãäÍãàã‡ãŠ ºãõ•ã¶ãã©ã ¾ããªÌã ´ãÀã ºãÞÞããò ‚ããõÀ ½ãã¦ãã‚ããò ‡ãñŠ Ôãã©ã ªì̾ãÃÌãÖãÀ ØãìÁ ‡ãŠãè ½ããäÖ½ãã ¹ãÀ ‡ãŠããäÊã½ãã ¹ãÖìâÞãã¶ãñ ÌããÊãã ‡ãðŠ¦¾ã `ãäÍãàãã ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ' ‡ãŠã ½ããŒããõÊã „ü¡ã¾ãã Deesj yegjkeâe hesnveer ngF& ceeleeDeesb keâer neLe
  4. 4. 417 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 2010 kuC hFto phlao mauMba[- nagarpailaka Wara mauMba[- ko rihvaaisayaaoM maoM panaI ko samaana vaaTp ko ilae ek kmaoTI ka gazna ikyaa gayaa ijasaka kama hO ik panaI ka nyaayapUva-k baT^vaara kOsao hao sako [sa p`it sauJaava do È yah baat CupI nahI hO ik mauMba[- maoM JaaopDp+I vaaisayaaoM AaOr FlaOT QaarkaoM sao ek saa vyavahar p`Saasana nahI krta hO È JaaopDp+IyaaoM maoM panaI ko nala ko pasa maihlaaAaoM AaOr baccaaoM kI bat-na ilae lambaI ktaroM AaOr bana rhI na[- ibaliDgaaoM ko hr FlaOT ko saaqa ek isvaimaMga pUla [sa ivaYamata ka sabUat hO È JaaopDp+I vaaisayaaoM kao panaI haisala krnao ko ilaeÊ ivaSaoYa kr maihlaaAaoM kaÊo hr idna 2 sao 3 QaNTo ibatanao pDto hO AaOr k[- baar tao 2 sao 3 iklaao maITr pOdla calanaa BaI pDta hO Èek samaya qaa ik jaba iksaI kao panaI iplaanaa maanava Qama- ka ihssaa samaJaa jaata qaa prntu Aaja ko samaya maoM panaI kao ek baocanao AaOr maunaafaKaorI kI vastu banaa idyaa gayaa hO È [saI ka natIjaa hO ik mauMba[- maoM Aaja baIsa ko krIba pOPsaI kaoka kaolaa jaOsaI panaI kmpIinayaaM hO jaao panaI ka saaOda baDo jaaoraoM SaaoraoM sao kr rhI hO È maanavaIya jaIvana ko ilae panaI kI ja$rt kao samaJto hue ivaSva baOMk AaOr k[- inajaI kmpIinayaaM panaI ko inajaIkrNa kao Qakola rhI hO È maanavata hI nahI balik kanaUna kI BaI ]llaMQanaa krto hue maharaYT/ Saasana AaOr mahanagarpaailaka Wara BaI panaI ivatrNa ko ilayao kT Aaf DoT lagaa[- ga[- hO È jabaik maumba[- mahanagar pailaka kanaUna 1888 ko klama 61 B Anausaar naagairkaoM ko ilae panaI ka [ntjaama krnaa mahanagar pailaka kI ijammaovaarI hOÊ Kod sao khnaa pD rha hO ik hjaarao naagairk svacC AaOr pInao laayak panaI sao vaicaMt hOÈ jabaik [sa doSa ka saivaMQaana AaOr savaao-cya nyaayaalaya Wara samaya samaya pr pairt AadoSaaoM Anausaar hr naagairk kao jaInao ko AiQakar Ant-gat svacC panaI imalanao ka AiQakar haisala hOÊ mahanagar pailaka Wara 1.1.1995 kI kT Aaf DoT lagaato hue naagairkaoM kao panaI sao vaiMcat rKto hueÊ panaI kmpinayaaoM kao maunaafa KaorI ko ilae panaI donaa AaOr kraoDao $pyao ka bakayaa haoto hue BaI panaI saPlaa[- band nahI krnaaÊ yao bahut hI Kod janak hO AaOr AmaIrao AaOr garIbaao ko ilae daohro maapdND rKnao kI trf saMkot idlaata hO È mebHeeokeÀer³e ¹ãìӹ㠇ãŠãè ‚ããä¼ãÊããÓãã ÞããÖ ¶ãÖãé Öõ, ½ãö ÔãìÀ-ºããÊãã ‡ãñŠ ØãÖ¶ããò ½ãò Øãîâ©ãã •ãã…â, ÞããÖ ¶ãÖãé, ¹ãÆñ½ããè ½ããÊã ½ãò ãäºã£ã, ¹¾ããÀãè ‡ãŠãñ ÊãÊãÞãã…â, ÞããÖ ¶ãÖãé,Ôã½ãÆã›ãò ‡ãñŠ ÍãÌã ¹ãÀ Öñ ÖãäÀ!¡ãÊãã •ãã…â, ÞããÖ ¶ãÖãé, ªñÌããò ‡ãñŠ ãäÔãÀ ¹ãÀ Þã¤îâ,¼ããؾ㠹ãÀ ƒŸÊãã…â, ½ãì¢ãñ ¦ããñü¡ Êãñ¶ãã ºã¶ã½ããÊããè! „Ôã ¹ã©ã ¹ãÀ ªñ¶ãã ¦ãì½ã ¹ãòŠ‡ãŠý ½ãã¦ãð¼ãîãä½ã ¹ãÀ ÍããèÍã Þãü¤ã¶ãñ, ãä•ãÔã ¹ã©ã •ããÌãò ÌããèÀ ‚ã¶ãñ‡ãŠý -½ããŒã¶ãÊããÊã Þã¦ãìÌãóªãè ÜãÀ ‡ã슂ããâ ‚ããõÀ nw, pees ]peceerve keâs Devoj peekeâj ieeÙeye nes peelee nw. pÙeeoe vepeoerkeâ peekeâj osKee lees helee ueiee efkeâ veerÛes Skeâ keâgDeeb nw, efpemes ueesieeW ves ceneveiej heeefuekeâe keâer ve]pejeW mes yeÛeeS jKee Lee. efoueerhe keâeues veece keâs JÙeefòeâ ves cegPes yeleeÙee keâer efkeâme lejn mes GvneWves Ùen lejerkeâe Deheveekeâj oes keâgSb yeÛeeS Les. cegPes meyemes pÙeeoe efoueÛemhe ueieer leermejer keâgSb keâer keâneveer. Fme keâgSb keâes Yeer leKleeW Deewj ueªes mes {keâ efoÙee ieÙee Lee, uesefkeâve Skeâ efove peye ceneveiej heeefuekeâe JeeueeW keâer ve]pej Fmehej he][er lees GvneWves osKee efkeâ Gmehej keâgÚ yeÛÛes Kesue jns nQ. Fmeer yeerÛe peye Jes leKlee G"eves ueies lees nceves keâne efkeâ meenye keâce mes keâce nceejs yeÛÛeesb keâs efueS Fmes Úes][ oerefpeÙes. keâgÚ ]Keeme neefmeue ve neslee osKekeâj ceneveiej heeefuekeâe keâs efJeOJebmekeâejer Jeneb mes efvekeâue he][s. Ùener keâgÚ keâgSb DecyegpeJee[er keâs ueieYeie 3000 ueesieeW keâer hÙeeme yegPeeles Les. veneves mes ueskeâj keâhe[s Oeesves lekeâ keâe ØeyebOe Fmeermes neslee Lee.ÙeneB cegPes ef]pevoieer keâe otmeje meyekeâ Yeer meerKes efceuee. peye cew Deeies ye]{ jne Lee leye osKee efkeâ YeerceeyeeF& keâeues veece keâer Skeâ ceefnuee keâgSb keâs heeme ieF& Skeâ jefmmeÙeeW keâs menejs mes heeveer efvekeâeue jner Leer. ceQves keâjerye peekeâj osKee lees keâgSb keâs Devoj {sj meejs Oeyyes Deewj heeveer keâer melen keâgÚ heòes lewjles efoKeeF& he][s. Fmekeâer Skeâ yetBo ieškeâves keâe Yeer cesje efÛeòe veneR keâj jne Lee. YeerceeyeeF& cegPemes Fmes heerves keâe DeeieÇn keâjves ueieeR Jen yeesueeR heerkeâj lees osKees, Ùen DeÛÚe nw. Skeâoce meeHeâ... nce lees jes]pe Ùener heeveer heerles nQ. Deeef]Kejkeâej ceQves heeveer heer ner efueÙee. meyekeâgÚ Lee. Dehevee keâece hetje keâjkeâs cew Jeneb mes efvekeâue he][e, uesefkeâve heerÚs ceg][keâj osKee lees heeÙee efkeâ YeerceeyeeF& ye][s ner menpelee mes Gme keâgSb lees {keâ jner Leer Deewj njskeâ lejn mes Gmes ceneveiej heeefuekeâe efkeâ ve]pejeW mes yeÛeves keâer keâesefMeMe keâj Leer. (uesKekeâ Jeefj‰ he$ekeâej nQ) -efoueerhe ef[metpee TBÛeer-TBÛeer F&ceejlees ceW jnvesJeeueeW keâs meeceves Peeshe][heóer Meyo keâe GuuesKe Yej keâerefpeÙes... 'Fmes Gpee][ osvee ÛeeefnS ' pewmes peJeeye Deehekeâes legjble ner efceue peeÙesiee. pÙeeoelej ueesiees keâs efnmeeye mes Peesheef][ÙeeW keâes Gmekeâer peien mes Gpee][ osvee ner mecemÙee keâe meyemes ye][e efvepeele nw. Ssmee keânves Jeeues DeefOekeâlej ueesieeW keâes MeeÙeo ner Fme yeele keâe Fuce lekeâ nesiee efkeâ Peesheef][ÙeeB Gpee][vee Ùeeveer efpeboefieÙeeW keâe efJeOJebme keâjvee. cegPes ueielee nw efpeme efove efkeâmeerkeâes Fme yeele keâe Snmeeme nesiee leye MeeÙeo ner Gvekeâe efoue Fme yeele keâer F]pee]pele osiee. 6 meeue henues cegbyeF& ceneveiejheeefuekeâe ves ceneje°^ mejkeâej keâe meceLe&ve neefmeue keâjkeâs GòejerÙe Gheveiej efmLele keâjerye Skeâ ueeKe IejeW keâes leyeen keâj efoÙee. Yeues ner Ùen Keyej hegjeveer nes, uesefkeâve Ùen cegPes ef]pevoieer Yej keâe meyekeâ efmeKee ieÙeer. ceQves mecePee efkeâ mejkeâej ves keâgÚ ÙeespeveeDeesb lees ]pe¤j yeveeÙeeR nQ, uesefkeâve Gmekeâer SJepe ceW n]peej efpeboefieÙeeW keâes Gpee][ves keâe Yeer Fblepeece keâj jKee nw. Ùen efJejesOeeYeeme cegPes mecePe veneR DeeÙee. Deye cew Deehekeâes heeveer Deewj keâgDeesb keâer Skeâ Ssmeer oemleeb megveeTbiee pees Deheves Deehe ceW Menj keâer keâneveer yeÙeeve keâj peeles nQ. Ùen oemleeb nw ceuee[ efmLele DecyegpeJee[er #es$e keâer. Ùen Skeâ Ssmee #es$e peneB Deehekeâes keâgDeesb keâer Yejceej efceuesieer. 2004 Deewj 2005 keâs oewjeve Fme #es$e ceW efmLele keâF& n]peej Peesheef][ÙeeW keâe veeMe keâj efoÙee ieÙee. efkeâmeer meceÙe Ùen hetje #es$e oueoue Deewj hes][esb mes ue][e ngDee keâjlee Lee Deewj efkeâveejs hej Les keâF& n]peej Peeshe][s (Jeneb jnvesJeeues keâgÚ ueesieeW keâs Devegmeej Ùen efkeâmeer pebieue mes keâce veneR Lee). Jeneb jnves Jeeues ueesieeW ves cegPes yeleeÙee efkeâ peye Jes ÙeneB jnves DeeÙes lees GvneWves oueoue heej efkeâÙee, ieºesb keâes Yeje Deewj ]peceerve meceleue keâjkeâs Gmes jnves ueeÙekeâ yeveeÙee, uesefkeâve Skeâ mecemÙee mes Deepelekeâ efvepeele veneR hee mekeâs Jen Leer heeveer keâer. ojDemeue ceneveiejheeefuekeâe keâe keânvee cew keâgÚ efcevešeW henues DecyegpeJee[er ceW efceuee Lee DeÛeevekeâ peesj mes efÛeuueeÙee. ceQves pewmes ner efmej Thej G"eÙee lees osKee keâer Jen Skeâ yeÛÛes keâes [ebš jne Lee, peesefkeâ Skeâoce efkeâveejs Deekeâj keâgSb ceW Dehevee efmej Iegmee jne Lee. Kewj Deehekeâes peevekeâj nwjle nesieer efkeâ keâgSb ceW osKeves ueeÙekeâ lees keâgÚ Yeer veneR Lee,Keemekeâj heeveer. Deueyeòee meeje keâgDeeb keâerÛe][ Deewj ceueyes keâs {sj mes Yeje he][e Lee. veleerpeleve Ùen keâgDeeb efkeâmeer Yej lejn mes ueesieeW keâe ieuee lej keâjves ueeÙekeâ veneR yeÛee Lee. neueele lees Ssmes yevee efoS ieS Les efkeâ Ùen hetjer lejn mes efvekeäkeâcee nes Ûegkeâe Lee. Fmes osKekeâj cegPes Ssmee ueiee pewmes ve keâsJeue ueesieeW keâes Gvekeâs IejeW mes yesoKeue keâj efoÙee ieÙee, yeefukeâ yetBo -yetBo heeveer keâs efueS GvnW lejmee efoÙee ieÙee. Jeneb mes ØemLeeve keâjles ngS peye cew Deeies hengbÛee lees cegPes Skeâ Deewj keâgDeeb efoKeeF& he][e. Yeerlej PeeBkeâe heeÙee efkeâ FmeceW Deveefievele yeebme keâer uekeâef[ÙeeB Deewj leKles he][s ngS nQ. Deeies peeves hej cegPes Skeâ Deewj keâgDeeb efoKee, uesefkeâve FmeceW efkeâveejs hej keâerÛe][ Deewj F&bšW Yejer ieÙeer LeeR. Jeneb jnvesJeeues ueesieeW cegPes Fme lejn keâs keâF& ceeceueeW mes ¤ye¤ keâjJeeÙee. GceeyeeF& ÛeJneCe, peesefkeâ Deheveer yesšer keâs YejCe hees<eCe keâe Fblepeece keâj jner LeeR cegPes osKekeâj efyeHeâj he][erb Deewj yeesueeR ` cesjs Iej keâe meeje meeceeve Fme keâgSb keâs Yeerlej he][e nw. ceneveiej heeefuekeâe keâs ueesieeW ves Iej keâs meejs meeceeve keâe veeMe Deewj Gmehej keâerÛe][ [eue efoÙee. cew DeÛebefYele nes ieÙee keâgÚ ueesieeW keâer efJekeâ=le meesÛe hej. Skeâ Deewj Ûeer]pe pees cegPes Meg® mes ner hejsMeeve keâj jner Leer Jen Ùen Leer efkeâ DeeefKej Ùen ueesie Deheveer hÙeeme keâwmes yegPeeles neWies. Fme meJeeue hej cegPes ôNPNL IešveeDeesb mes iegpejvee he][e. Jeneb keâs yeeefMebos cegPes Ssmeer peien ues ieS peneB ]peceerve hej uekeâef][ÙeeW keâs leKles efyeÚeÙes ieS Les. ueesieeW keâs mecetn mes efkeâmeer ves Skeâ leKlee G"eÙee. ceQves leKleeW keâs yeerÛe mes DeeBKe Iegmeekeâj osKee lees heeÙee keâer ienjeF& ceW Skeâ ye][er meer iegne nw efkeâ Ûetbefkeâ Ùes DeveefOekeâ=le Peesheef][Ùeeb nw, efuenepee FvnW heeF&he Deewj veeueeW Éeje peueehetefle& (heeveer keâe mehueeÙe) veneR keâer pee mekeâleer. cejlee keäÙee ve keâjlee keâer lepe& hej ÙeneB jnvesJeeues ueesieeW Deheves-Deheves ves keâgDeesb keâer KegoJeeF& keâj oer. cew Skeâ keâgSb keâs heeme peekeâj Ke][e nes ieÙee Deewj Yeerlej PeeBkeâves ueiee. keâgDeeb keâjerye 10 ceeršj ienje Deewj 2 ceeršj Ûeew][e nesiee. Gmekeâs Devoj meeref{Ùeeb Yeer yeveer LeeR. cesje veÙee oesmle iebieejece,efpememes ¹ãã¶ããè Àñ ¹ãã¶ããè
  5. 5. 517 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 2010 -•¾ããñãä¦ã ¹ãì¶ãÌãã¶ããè ‚ã¾ããñ£¾ãã ¹ãõŠÔãÊãñ ¹ãÀ ‚ãºã ¦ã‡ãŠ ÞãÞããà ÞãÊã ÀÖãè Öõý ½ãØãÀ ƒÔã ¹ãõŠÔãÊãñ ‡ãŠãñ ¶ã ãäºãʇãìŠÊã ÔÌããè‡ãŠãÀã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, ¶ã ¹ãîÀãè ¦ãÀÖ ¶ã‡ãŠãÀã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ƒÔã‡ãŠãè †‡ãŠ ºãã¦ã ‡ãŠãñ ÔÌããè‡ãŠãÀ¶ãã ½ãìãä͇ãŠÊã Öõý ‚ãªãÊã¦ã ‡ãŠã ¾ãÖ ‡ãŠÖ¶ãã ãä‡ãŠ ÑããèÀã½ã ‡ãŠã •ã¶½ã Ÿãè‡ãŠ „Ôããè Ô©ãã¶ã ¹ãÀ Öì‚ãã ©ãã •ãÖãâ Àã½ãÊãÊãã ‡ãŠãè ½ãîãä¦ã¾ããâ ÀŒããè Øã¾ããè Öõý •ãºã ¦ããè¶ããò •ã•ã ¾ãÖ ½ãã¶ã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ 1949 ½ãò Àã¦ã ‡ãŠãñ ¾ãñ ½ãîãä¦ãþããâ ÞããñÀãè œì¹ãñ ½ããäԕ㪠½ãò ÀŒããè Øã¾ããè ©ããè, ¦ããñ „Ôã ØãõÀ ‡ãŠã¶ãî¶ããè ‡ãŠã½ã ‡ãŠãñ ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ‚ãªãÊã¦ã ‡ãõŠÔãñ ¶ã•ãÀ ‚ãâªã•ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ? ¾ãÖãè ¶ãÖãé, ãäªÔãâºãÀ 6.92 ‡ãŠãñ ºããºãÀãè ½ããäÔ•ã ¦ããñü¡ãè Øã¾ããè ©ããè, ‚ããõÀ ƒ¶ã ½ãîãä¦ãþããò ‡ãŠãñ ½ããäԕ㪠‡ãñŠ Ô©ãã¶ã ¹ãÀ ÀŒãã Øã¾ãã ©ãã ¾ãÖ ¼ããè †‡ãŠ ØãõÀ ‡ãŠã¶ãî¶ããè ‡ãŠã½ã ©ããý ªîÔãÀãè ºãã¦ã ¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ ÔããÀñ ãäÖâªî ¶ãÖãé ½ãã¶ã¦ãñ ãä‡ãŠ Ÿãè‡ãŠ „Ôããè Ô©ãã¶ã ¹ãÀ ÑããèÀã½ã ‡ãŠã •ã¶½ã Öì‚ãã ©ããý ‚ã¾ããñ£¾ãã ‡ãñŠ ‡ãŠƒÃ ½ãâãäªÀ ‡ãŠÖ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ Àã½ã ‡ãŠã •ã¶ã½ã „¶Öãé ‡ãñŠ Øã¼ãà ´ãÀ ½ãò Öì‚ãã ©ãã ãäÌãÍÌã ãäÖâªî ¹ããäÀÓ㪠ÔããÀñ ãäÖâªì‚ããò ‡ãŠã ¹ãÆãä¦ããä¶ããä£ã¦Ìã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ãã Öõý ¦ããèÔãÀã ºãã¦ã ¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ •ã•ã ãä‡ãŠÔã ‚ãã£ããÀ ¹ãÀ ‡ãŠÖ¦ãñ Öõ ãä‡ãŠ ÑããèÀã½ã ƒÔã ¹ãð©Ìããè ¹ãÀ †‡ãŠ ½ã¶ãìӾ㠇ãñŠ ¹㠽ãò •ã¶½ãñ ©ãñ? Ñããè Àã½ã ‡ãŠãñ ÊããñØã ¼ãØãÌãã¶ã ½ãã¶ã¦ãñ Ööý ‡ã‹¾ãã ¼ãØãÌãã¶ã ‡ãŠã †ñãä¦ãÖããäÔã‡ãŠ ‚ããäÔ¦ã¦Ìã Ôãããäºã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öõ? ‚ãØãÀ 500 ÔããÊã Ôãñ ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè •ã½ããè¶ã ¹ãÀ ½ããäԕ㪠ºã¶ããè Öãñ ¦ããñ •ãããäÖÀ Öõ ãä‡ãŠ ÌãÖ •ã½ããè¶ã ½ããäԕ㪠‡ãŠãè •ãã¦ããè Öõý ‚ãªãÊã¦ã ‡ãŠãñ ¾ãÖãè ¹ãõŠÔãÊãã ueewšer cenejeveer keâer ob[erefyeÇefšMe cenejeveer keâer ob[er Leeces oeies meueeceer Fbef[Ùee keâer yebotkeâW Ûecekeâ Oecekeâ je°^ Kesue ceb[ue Deele nw efÚheeS efYeKecebies Gpee][er yeefmleÙeeb YetKes yeÛÛes, štšer me[keâW, Ûeewheš mkeâtue efHeâjbieer ÙegefveJesefme&šer keâer veewšbkeâer yegueele nw ]iegueeceer [eÙeve KeeÙe peele nw neQie keâe@vie Deewj øeâebme mes HeâšeHeâš Fcheesš& efkeâÙes KegMeyetoej meve[ebme nesMe efkeâmes DeeOeer pevelee cewoeve peele nw nj Ûeewjens hes ueiee IebšeW š^eefHeäHeâkeâ peece Thej mes HeäueF&DeesJej . veerÛes mes HeäueF&DeesJej okeäkeâve keâesjÙee mes DeeF& cesš^es mejemej Yeieele nw ]iegueeceer [eÙeve KeeÙe peele nw yeveeÙee meJeeue Fbef[Ùee lesjer veekeâ keâe efkeâmekeâer veekeâ, efkeâmekeâe meJeeue ef]Heâ›eâ efkeâmes efMe#ee, mesnle, KegMeneueer keâer , 182cegukeâeW ceW Yeejle 134 hej efieveele nw ngDee yeJeeue ceÛeer ng[obie mebmeo ceW jepeheeš keâjves JeeueeW ceW Ketye YeF& yebojyeeš nw ]iegueeceer [eÙeve KeeÙe peele nw Heâtbkeâs 700 keâjes][ oefueleeW keâs šhekeâer mejkeâejer eflepeesjer šhekeâs mšsef[Ùece ueg{keâs DeesJesjefyeÇpe cepeotj cejs peele nw nuuee yeesuee KesueeW keâe ngS keâe@jheesjsš , hetbpeerheefle ceeueeceeue nw peeves keâens keâes ncejs efKeuee][er hemeervee yenele nw ]iegueeceer [eÙeve KeeÙe peele nw cemleer yeejn efove keâer yeejn efove keâe leceeMee Skeâ ueeKe keâjes][ ¤heS keâe efškeâš keâšeÙee keâÛÚ mes DeeÙee, keâesefncee mes DeeÙee hewmee DeeÙee ue#eÉerhe Deewj ueoeKe mes Demmeer ]Heâermeoer keâjQ iegpej 20 ®heeueer ceW efHeâj Yeer meye keâgÚ efouueer ceW uegšeÙes peele nw ]iegueeceer [eÙeve KeeÙe peele nw ceÛee Meesj mee]Heâ meHeâeF& keâe efvekeâues meebhe, Ûece&jÙe heuebie , [js efKeuee[er megve keâj Heâškeâej Heâsveue nthej keâer ØeOeeve ceb$eer keâsefyeveš keâer yew"keâ yegueele nw Ûehhes- Ûehhes hes, Ûeekeâ - Ûeewyebo Heâewpeer - efmeheener leekeâs FOej -GOej, šóer- hesMeeye keâes Úlheleeòe nw ]iegueeceer [eÙeve KeeÙe peele nw keâjs meeb" ieeB" jepeveslee, ceeref[Ùee Deewj hetBpeer pati šeuee cemeuee YeÇ°eÛeej keâe, šeue oer DeÙeesOÙee Yeer šeue veneR mekeâs Deelebkeâ keâs meeS keâes , DejyeeW [ewuej keâer efJeosMeer lekeâveerkeâ cebieele nw nj efnvogmleeveer yeeÙeescesefš^keâ Deewj ues]pej keâs Iesjs ceW nw veerÛes je[ej, Thej efceie Deewj efce]peeFue Goele nw ]iegueeceer [eÙeve KeeÙe peele nw SvepeerDees KegMe, KegMe efKeuee][er, KegMe keâuecee][er , Keeve - heeve keâe "skeâe DeefceÇkeâeve ceušervesMeveue keâes efheppee hej mepeeS ieesueiehhes , peer Yej Mechewve efheueeš nw efÚ]{ yenme GodIeešve keâer keâjs uevove keâe efØevme, Ùee Yeejle keâe je°^heefle ? Pegkeâe Fbef[Ùee cenejeveer keâe mevosMe efØevme ueskeâs Deele nw ]iegueeceer [eÙeve KeeÙe peele nw DeeefKej yeÛe ieÙeer Fppe]le ncejer keânW ceveceesnbJee osKe veew ]Heâermeoer keâe Kesue nw mesve- meskeäme 22,000 keâs Úueebie ueies peele nw keâens efievele nes mJeCe& heokeâ Yeejle keâs heš lees ieÙee Mesj yee]peej meesves Ûeeboer mes meghejheeJej yeveeves keâe KJeeye Fbef[Ùee efoKeele nw ]iegueeceer [eÙeve KeeÙe peele nw (je°^ ceb[ue KesueeW keâs GodIeešve keâs Skeâ efove henues , ieebOeer peÙebleer hes Ùen meJeeue hetÚles keâer Deiej ieeBOeer peer efpeboe nesles lees keäÙee keâjles ) -[e@ Deefveue meoieesheeue ªñ¶ãã ÞãããäÖ† ©ããý ½ãØãÀ ƒÔã ¹ãõŠÔãÊãñ ‡ãñŠ ºã㪠„¶ã ½ãîãä¦ãþããò ‡ãŠãñ ‡ãŠãõ¶ã Ö›ã¦ãã, •ããñ ½ããäԕ㪠ãäØãÀã‡ãŠÀ ÌãÖãâ ÀŒããè Øã¾ããè ©ããè? ‚ãØãÀ ÔãÀ‡ãŠãÀ ÔãÞã½ãìÞã £ã½ãà ãä¶ãÓ¹ãàã ‚ããõÀ ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠãñ ½ãã¶ã¶ãñÌããÊããè ÔãÀ‡ãŠãÀ Öãñ¦ããè, ¦ããñ ÌãÖ ½ãîãä¦ãþããò ‡ãŠãñ Ö›ã¶ãñ ‡ãŠã ¹ãîÀã ºãâªãñºãԦ㠇ãŠÀ¦ããèý Ôãã©ã Öãè Ôãã©ã ¹ãîÀñ ªñÍã ½ãò ƒ¦ã¶ããè ‡ãŠü¡ãè ÔãìÀàãã ‡ãŠã ƒâ¦ã•ãã½ã ‡ãŠÀ¦ããè ãä‡ãŠ Ôã¼ããè ‡ãŠãñ ¹ã¦ãã ÞãÊã •ãã¦ãã ãä‡ãŠ ½ãîãä¦ãþããò ‡ãñŠ Ö›ã¶ãñ ¹ãÀ ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ãäÖâÔã‡ãŠ ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ÔãÀ‡ãŠãÀ Ôãֶ㠶ãÖãé ‡ãŠÀ¶ãñÌããÊããè Öõý ½ãØãÀ ‡ãŠãâØãÆñÔã ÔãÀ‡ãŠãÀ Ôãñ ¾ãÖ „½½ããèª ‡ãŠÀ¶ãã ºãñ‡ãŠãÀ Öõý ‚ãªãÊã¦ã ‡ãŠã ¾ãÖ ¹ãõŠÔãÊãã ¼ããÀ¦ã ‡ãŠãñ ÔãÖãè ½ãò Ôãñ‡ã‹¾ãîÊãÀ ªñÍã Ôãããäºã¦ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ý ½ãØãÀ ½ãìÔãÊã½ãã¶ããñáâ ‡ãŠãñ ãäÌããäֹ㠇ãñŠ Øãìâ¡ãò ‡ãñŠ ÖÌããÊãñ œãñü¡¦ããý ¹ãìãäÊãÔã ¼ããè „¶Öãé ‡ãŠã Ôãã©ã ªñ¦ããèý ‚ãªãÊã¦ã •ã½ããè¶ã ‡ãŠãñ 3 ãäÖÔÔããò ½ãò ºãã⛶ãñ ‡ãñŠ ºã•ãã¾ãñ 2 ãäÖÔÔããò ½ãò ºãã⛦ããè ¦ããñ ºãñÖ¦ãÀ Öãñ¦ããý 500 ÔããÊããò ¦ã‡ãŠ ÌãÖãâ ºããºãÀãè ½ããäԕ㪠©ããè, ¦ããñ 100 ÔããÊããò Ôãñ ÌãÖãâ ¹ãî•ãã ¼ããè Öãñ¦ããè ©ããè Ö¶ãì½ãã¶ã Øãü¤ãè ½ãâãäªÀ ©ãã, Àã½ã Þãºãî¦ãÀã ©ãã, Ôããè¦ãã ‡ãŠãè ÀÔããñƒÃ ©ããèý 1949 ¦ã‡ãŠ ãäÖâªî- ½ãìÔãÊã½ãã¶ã Íããâãä¦ã Ôãñ ÌãÖãâ ¹ãÆã©ãöãã ‡ãŠÀ¦ãñ ‚ãㆠÖöý ‚ãªãÊã¦ã •ã½ããè¶ã ãä¶ã½ããóÖãè ‚ãŒããü¡ñ ‚ããõÀ Ìã‡ã‹¹ãŠ ºããñ¡Ã ªãñ¶ããò ‡ãŠãñ ªñ Ôã‡ãŠ¦ããè ©ããèý ãäÌããäֹ㠇ãŠãñ ÌãÖãâ Ôãñ „Œããü¡‡ãŠÀ ¹ãòŠ‡ãŠ Ôã‡ãŠ¦ããè ©ããèý „ÔãÔãñ ãä¹ãŠÀ Ôãñ ½ãâãäªÀ- ½ããäԕ㪠Ôãã©ã Ôãã©ã ºã¶ã Ôã‡ãŠ¦ãñ ©ãñý ÌãõÔãñ ƒÔã ¹ãõŠÔãÊãñ ¶ãñ ¾ãÖ ¦ããñ Ôãããäºã¦ã ‡ãŠÀ ã䪾ãã ãä‡ãŠ ãäÖâªì‚ããò ½ãò ¼ããè 2 Øãì› Öö ƒÔã ½ãì-ñ ¹ãÀ ãäÌããäֹ㠂ããõÀ ãä¶ã½ããóÖãè ‚ãŒããü¡ã ªãñ¶ããò †‡ãŠ ªîÔãÀñ ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ Ööý ƒÔããäÊㆠãäÌããäֹ㠾ãÖ ¶ãÖãé ‡ãŠÖ Ôã‡ãŠ¦ãã ãä‡ãŠ Ö½ã ÔããÀñ ãäÖâªì‚ããò ‡ãŠãè ¼ããÌã¶ãã‚ããò ‡ãŠãñ ¹ãƇ㊛ ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ‚ãØãÀ Ôãì¹ãÆãè½ã ‡ãŠãñ›Ã ‡ãŠã ¹ãõŠÔãÊãã ½ããäԕ㪠‡ãñŠ ¹ãàã ½ãò •ãã¾ãñØãã ãä¹ãŠÀ ¾ãÖãè Ôã½ãÔ¾ãã Ôãã½ã¶ãñ ‚ãã¾ãñØããý Ö½ãò Ôãñ‡ã‹¾ãîÊãÀ ãäÔã®ãâ¦ããò ‡ãŠãñ Ôãã½ã¶ãñ ÀŒã¦ãñ Ìã‡ã‹¦ã, ØãõÀ Ôãñ‡ã‹¾ãîÊãÀ ¾ã©ãã©ãà ‡ãŠãñ ¼ããè Ôãã½ã¶ãñ ÀŒã¶ãã ÞãããäÖ†ý ½ãØãÀ ƒÔã ØãÊã¦ã ¹ãõŠÔãÊãñ ½ãò †‡ãŠ †ñÔãã ãäÔã®ãâ¦ã ÔãÖãè Öõ •ããñ Ö½ãò ‚ã¹ã¶ãã¶ãã ÞãããäÖ†, ‚ããõÀ ãä•ãÔãñ ‚ãã½ã ÊããñØããò ¶ãñ ‚ã¹ã¶ãã ãäÊã¾ãã Öõý ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã ½ãìâºãƒÃ ½ãòý ¾ãÖ Öõ ½ãâãäªÀ ½ããäԕ㪠‡ãŠã Ôãã©ã Ôãã©ã ÌãÖãâ ºã¶ã ¹ãã¶ããý •ã•ããò ¶ãñ •ã½ããè¶ããò ‡ãŠãñ 3 ãäÖÔÔããò ½ãò ºããâ›ãè Öõý û•ã½ããè¶ã ‡ãŠã ºãâ›ÌããÀã Öãñ •ãã¾ãñ ‚ããõÀ ½ãâãäªÀ ½ããäԕ㪠„Ôããè •ã½ããè¶ã ¹ãÀ Ôãã©ã Ôãã©ã ºã¶ãñ ‚ãªãÊã¦ã ‡ãñŠ ¹ãõŠÔãÊãñ ‡ãñŠ ƒÔã ¼ããØã ‡ãŠãñ ÔÌããè‡ãŠãÀã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ½ãØãÀ ØãõÀ ‡ãŠã¶ãî¶ããè ‡ãŠã½ã ‡ãŠãñ ØãõÀ ‡ãŠã¶ãî¶ããè Öãè ‡ãŠÖÊãÌãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãì¹ãÆãè½ã ‡ãŠãñ›Ã •ãã¶ãã •ãÁÀãè Öõý Àã½ã ‡ãŠã •ã¶½ã Ô©ãã¶ã ¾ãÖãè Öõ ƒÔã ºãã¦ã ‡ãŠãñ ¼ããè Ôãì¹ãÆãè½ã ‡ãŠãñ›Ã ‚ã¹ã¶ããè ½ããñÖÀ ¶ãÖãé ªñ Ôã‡ãŠ¦ããèý ½ãØãÀ †‡ãŠ Þããè•ã Ö½ãò ¾ã㪠ÀŒã¶ããè ¹ãü¡ñØããèý 1985 ½ãò ÍããÖ ºãã¶ãî ‡ãñŠ Ôãì¹ãÆãè½ã ‡ãŠãñ›Ã ‡ãñŠ ¹ãõŠÔãÊãñ ‡ãŠãñ Ÿì‡ãŠÀã‡ãŠÀ, ‡ãŠãâØãÆñÔã ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ¶ã¾ãã ‡ãŠã¶ãî¶ã ºã¶ãã¾ãã ©ãã ãäÔã¹ãÊ ƒÔããäÊㆠãä‡ãŠ ½ãìÔãÊã½ãã¶ããò ‡ãñŠ Êããè¡Àãò ¶ãñ ¾ãÖ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ Ôãì¹ãÆãè½ã ‡ãŠãñ›Ã ‡ãŠã ¹ãõŠÔãÊãã Ö½ããÀñ ÍãÀãè¾ãã ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ Öõý ‚ãºã ãäÌããäֹ㠂ããõÀ¼ãã•ã¹ãã ¼ããè ¾ãÖãè ‡ãŠÀòØãñý ÌãõÔãñ ¼ããè Ìãñ †‡ãŠ ½ãìãäÖ½ã ÞãÊãã Öãè ÀÖñ Ööý †ñÔãñ ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠãä•ãÔã Ôãñ ºããºãÀãè ½ããäԕ㪠‡ãñŠ Ô©ãã¶ã ¹ãÀ Àã½ã ½ãâãäªÀ ºã¶ãñý Ìãñ •ãã¶ã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ËãñØã ‚ãºã ƒÔã ºãã¦ã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ÀãÔ¦ãñ ¹ãÀ „¦ãÀòØãñ ¶ãÖãéý ½ãØãÀ ÍããÖºãã¶ãî ‡ãŠãè ãä½ãÔããÊã ªñ‡ãŠÀ Ìãñ ½ãâãäªÀ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠã¶ãî¶ã Êãã¶ãñ û‡ãñŠ ãäÊㆠÊããñØããò ÞãÊãã¶ããè ÞãããäÖ† ƒÔã ºãã¦ã ‡ãñŠ ãäÊã†ý ƒÔã ¹ãõŠÔãÊãñ ¶ãñ ‡ãŠƒÃ ºãã¦ãò Ôãã½ã¶ãñ ÊããƒÃ Öõý 1-ãäÖâªî-½ãìÔãÊã½ãã¶ã †‡ãŠ ªîÔãÀñ ‡ãŠãñ ½ããÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¦ãºã ÀãÔ¦ããò ¹ãÀ ‚ãã¦ãñ Öö, •ãºã „¶Öò „‡ãŠÔãã¾ãã •ãã¦ãã Öõý ƒÔã ºããÀ ¹ãîÀã ªñÔã Íããâ¦ã ÀÖ㠇㋾ããòãä‡ãŠ ªãñ¶ããò ‚ããñÀ Ôãñ ãä‡ãŠÔããè ¶ãñ •ãÖÀãèÊããè ½ãìãäֶ㠶ãÖãé ÞãÊãã¾ããè ©ããèý 2-ãäÌã ãäÖ ¹ããè ãäÖâªì‚ããò ‡ãŠã ¹ãÆãä¦ããä¶ããä£ã¦Ìã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ãã Öõý 3-Àã.ÔÌã.ÔãâÜã (RSS) ‡ãñŠ ¹ããÔã ‚ãºã ÌãÖ Íããä‡ã‹¦ã ¶ãÖãé Öõ •ããñ 91-92 ½ãò ©ããèý ÊããñØã ªñŒã Þãì‡ãñŠ Öö ãä‡ãŠ ¾ãñ ÊããñØã ½ãâãäªÀ ‡ãŠã ½ãì-ã ãäÔã¹ãÊ Þãì¶ããÌã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ã¹ã¶ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ¹ãŠã¾ãªñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ„Ÿã¦ãñ Ööý 4-½ãâãäªÀ ½ããäԕ㪠Ôãã©ã Ôãã©ã ºã¶ãñ ¾ãÖãè ‚ãã½ã ÊããñØããò ‡ãŠãè ƒÞœã Öõý ½ãâãäªÀ-½ããäԕ㪠Ôãã©ã-Ôãã©ã ºã¶ãñ ¾ãÖãè •ã¶ã¦ãã ‡ãŠãè ƒÞœã Öõ!
  6. 6. 617 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 2010 ƒÔã ãäÍãàãã Ôãñ ֽ㠽ã¶ãìӾ㠶ãÖãé ºã¶ã¦ãñ Ôããõ ÔããÊã ¹ãÖÊãñ Øããâ£ããè •ããè ¶ãñ †‡ãŠ œãñ›ãè Ôããè ãä‡ãŠ¦ããºã ãäÊãŒããè ©ããè, ªñÍã Ôãñ •ãìü¡ñ ÔãÌããÊããò ‡ãñŠ „¦¦ãÀ Œããñ•ã¶ãñ ‡ãŠãè ƒÃ½ãã¶ãªãÀ ‡ãŠãñãäÍãÍã ©ããè ÌãÖ ÔãìŒãª ‚ããÍÞã¾ãà Öõ ãä‡ãŠ ÌãÖ ãä‡ãŠ¦ããºã ‚ãã•ã ¼ããè Ö½ããÀñ ºãÖì¦ã Ôãñ ÔãÌããÊããò ‡ãñŠ •ãÌããºã ªñ¶ãñ ½ãò Ôã½ã©ãà Öõý ¦ãºã Øããâ£ããè •ããè ¶ãñ ãäÍãàãã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‡ã‹¾ãã ÔããñÞãã ©ãã, „Ôã‡ãŠã †‡ãŠ ¶ã½ãî¶ãã Öõ `ãäÖ⪠ÔÌãÀã•ã' ‡ãŠã ¾ãÖ ‚ãâÍã. ¦ããÊããè½ã ‡ãŠã ‚ã©ãà ‡ã‹¾ãã Öõ? ‚ãâØãÀ „Ôã‡ãŠã ‚ã©ãà ãäÔã¹ãÊ ‚ãàãÀ —ãã¶ã Öãè Öãñ ¦ããñ ÌãÖ ¦ããñ †‡ãŠ Ôãã£ã¶ã •ãõÔããè Öãè ÖìƒÃý „Ôã‡ãŠã ‚ãޜ㠄¹ã¾ããñØã ¼ããè Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ºãìÀã „¹ã¾ããñØã ¼ããè Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý †‡ãŠ ÍãÔ¨ã Ôãñ ÞããèÀ- ¹ãŠãü¡ ‡ãŠÀ‡ãñŠ ãäºã½ããÀ ‡ãŠãñ ‚ãÞœã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ‚ããõÀ ÌãÖãè ÍãÔ¨ã ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠãè •ãã¶ã Êãñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¼ããè ‡ãŠã½ã ½ãò Êãã¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, ¾ãÖ ¦ããñ ֽ㠪ñŒã¦ãñ Öãè Öö ý „Ôã‡ãŠã ‚ãޜ㠄¹ã¾ããñØã ¹ãƽãã¥ã ½ãò ‡ãŠ½ã ÊããñØã Öãè ‡ãŠÀ¦ãñ Öõöý ¾ãÖ ºãã¦ã Ÿãè‡ãŠ Öõ ¦ããñ „ÔãÔãñ ¾ãÖ Ôãããäºã¦ã Öãñ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ÔããàãÀ —ãã¶ã Ôãñ ªìãä¶ã¾ãã ‡ãŠãñ ¹ãŠã¾ãªñ ‡ãñŠ ºãªÊãñ ¶ãì‡ãŠÔãã¶ã Öãè Öì‚ãã Öõý ãäÍãàãã ‡ãŠã Ôãã£ããÀ¥ã ‚ã©ãà ‚ãàãÀ —ãã¶ã Öãè Öãñ¦ãã Öõý ÊããñØããò ‡ãŠãñ ãäÊãŒã¶ãã, ¹ãü¤¶ãã ‚ããõÀ ãäÖÔããºã ‡ãŠÀ¶ãã ãäÔãŒã¶ãã,ºãìãä¶ã¾ããªãè¾ãã¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ-¹ãÆヽãÀãèãäÍãàãã‡ãŠÖÊãã¦ããè Öõý †‡ãŠ ãä‡ãŠÔãã¶ã ƒ½ãã¶ãªãÀãè Ôãñ Œãìª Œãñ¦ããè ‡ãŠÀ‡ãñŠ Àãñ›ãè ‡ãŠ½ãã¦ãã Öõý „Ôãñ ½ãã½ãîÊããè ¦ããõÀ ¹ãÀ ºãìãä¶ã¾ããªãè —ãã¶ã Öõý ‚ã¹ã¶ãñ ½ããâ ºãã¹ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ‡ãõŠÔãñ ºãÀ¦ã¶ãã, ‚ã¹ã¶ããè ¹ã¦¶ããè ‡ãñŠ Ôãã©ã ‡ãõŠÔãñ ºãÀ¦ã¶ãã, ºãÞÞããò Ôãñ ‡ãõŠÔãñ ¹ãñÍã ‚ãã¶ãã ãä•ãÔã ªñÖã¦ã ½ãñ ÌãÖ ºãÔãã Öì‚ãã Öõ ÌãÖãâ ‡ãŠãè ÞããÊã ¤ãÊã ‡ãõŠÔããè Öãñ¶ããè ÞãããäÖ†ý ƒ¶ã Ôãºã ‡ãŠã „Ôãñ ‡ãŠã¹ãŠãè —ãã¶ã Öõý ÌãÖ ¶ããèãä¦ã ‡ãñŠ ¶ããè¾ã½ã Ôã½ã¢ã¦ãã Öõ ‚ããõÀ „Ôã‡ãŠã ¹ããÊã¶ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã ÌãÖ ‚ã¹ã¶ãñ ªÔ¦ãŒã¦ã ‡ãŠÀ¶ãã ¶ãÖãé •ãã¶ã¦ãã ƒÔã ‚ã㪽ããè ‡ãŠãñ ‚ãã¹ã ÔããàãÀ —ãã¶ã ªñ‡ãŠÀ ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÖ¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö? „Ôã‡ãñŠ ÔãìŒã ½ãò ‚ãã¹ã ‡ãŠãõ¶ã Ôããè ºãü¤ãñ¦¦ãÀãè ‡ãŠÀòØããè? ‡ã‹¾ãã „Ôã‡ãŠãè ¢ããñ¹ãü¡ãè ‚ããõÀ „Ôã‡ãŠãè ÖãÊã¦ã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ãã¹ã „Ôã‡ãñŠ ½ã¶ã ½ãò ‚ãÔãâ¦ããñÓã ¹ãõªã ‡ãŠÀ¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öõý ¹ããäÍÞã½ã ‡ãñŠ ‚ãÔãÀ ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ ‚ãã‡ãŠÀ Ö½ã¶ãñ ¾ãÖ ºãã¦ã ÞãÊãã¾ããè Öõ ãä‡ãŠ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ãäÍãàãã ªñ¶ããè ÞãããäÖ†, Êãñãä‡ãŠ¶ã „Ôã‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ֽ㠂ããØãñ ¹ããèœñ ‡ãŠãè ºãã¦ã ÔããñÞã¦ãñ Öãè ¶ãÖãéý ‚ãºã …âÞããè ãäÍãàãã ‡ãŠãñ Êãò ½ãö ¼ãîØãÊããñ ãäÌã²ãã ‡ãŠãñ ÔããèŒãã, ŒãØããñÊã ãäÌã²ãã(‚ãã‡ãŠãÍã ‡ãñŠ ¦ããÀãò ‡ãŠãè ãäÌã²ãã) ÔããèŒãã, ºããè•ã Øããä¥ã¦ã ¼ããè ½ãì¢ãñ ‚ãã Øã¾ããý ÀñŒãã Øããä¥ã¦ã ‡ãŠã —ãã¶ã ¼ããè ½ãö¶ãñ ÖãâãäÔãÊã ãä‡ãŠ¾ããý ¼ãîØã¼ãà ãäÌã²ãã ‡ãŠãñ ¼ããè ½ãö ¹ããè Øã¾ããý Êãñãä‡ãŠ¶ã „ÔãÔãñ ‡ã‹¾ãã? „ÔãÔãñ ½ãö¶ãñ ‚ã¹ã¶ãã ‡ãŠãõ¶ã Ôãã ¼ãÊãã ãä‡ãŠ¾ãã? ‚ã¹ã¶ãñ ‚ããÔã ¹ããÔã ‡ãñŠ ÊããñØããò ‡ãŠã ‡ã‹¾ãã ¼ãÊãã ãä‡ãŠ¾ãã? ãä‡ãŠÔã ½ã‡ãŠÔ㪠Ôãñ ½ãö¶ãñ ÌãÖ —ãã¶ã ÖããäÔãÊã ãä‡ãŠ¾ããý „ÔãÔãñ ½ãì¢ãñ ‡ã‹¾ãã ¹ãŠã¾ãªã Öì‚ãã? †‡ãŠ ‚ãâØãÆñ•ã ãäÌã£ãÌãã (Ö‡ã‹ÔãÊã) ¶ãñ ãäÍãàãã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ¾ããò ‡ãŠÖã Öõ `` „Ôã ‚ã㪽ããè ¶ãñ ÔãÞÞããè ãäÍãàãã ¹ãã¾ããè Öõ, ãä•ãÔã‡ãñŠ ÍãÀãèÀ ‡ãŠãñ ‡ãŠãñƒÃ †ñÔããè ‚ã㪦㠡ãÊããè Øã¾ããè Öõ ãä‡ãŠ ÌãÖ „Ôã‡ãñŠ ºãÔã ½ãò ÀÖ¦ãã Öõ; ÍãÀãèÀ Þãõ¶ã Ôãñ ‚ããõÀ ‚ããÔãã¶ããè Ôãñ Ôããö¹ãã Öì‚ãã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý „Ôã ‚ã㪽ããè ¶ãñ ÔãÞÞããè ãäÍãàãã ¹ãã¾ããè Öõ, ãä•ãÔã‡ãŠãè ºãì®ãè Íããâ¦ã ‚ããõÀ ¶¾ãã¾ãªÍããê Öõý „Ôã¶ãñ ÔãÞÞããè ãäÍãàãã ¹ãã¾ããè Öõ, ãä•ãÔã‡ãŠã ½ã¶ã‡ã슪À¦ããè ‡ãŠã¶ãî¶ã Ôãñ ¼ãÀã Öõ ‚ããõÀ ãä•ãÔã‡ãŠãè ƒâãä³¾ãã „Ôã‡ãñŠ ºãÔã ½ãò Öõ; ãä•ãÔã‡ãñŠ ½ã¶ã ‡ãŠãè ¼ããÌã¶ãã†â ãäºãʇãìŠÊã Íãì® Öö; ãä•ãÔãñ ¶ããèÞã ‡ãŠã½ããò Ôãñ ¶ã¹ãŠÀ¦ã Öö •ããñ ªîÔãÀãò ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ •ãõÔãã ½ãã¶ã¦ããÖõý†ñÔãã‚ã㪽ããèÖãèÔãÞÞãããäÍããäàã¦ã(¦ããÊããè½ãÍãìªã) ½ãã¶ãã •ãã¾ãñØããý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ÌãÖ ‡ã슪À¦ã ‡ãñŠ ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãñŠ ½ãì¦ãããäºã‡ãŠ ÞãÊã¦ãã Öõý ‡ã슪À¦ã „Ôã‡ãŠã ‚ãޜ㠄¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀñØããè ‚ããõÀ ÌãÖ ‡ã슪À¦ã ‡ãŠã ‚ãޜ㠄¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀñØããý''‚ãØãÀ ¾ãÖãè ÔãÞÞããè ãäÍãàãã Öãñ ¦ããñ ½ãö ‡ãŠÔã½ã Œãã‡ãŠÀ ‡ãŠÖîâØãã ãä‡ãŠ …¹ãÀ •ããñ ÍããԨ㠽ãö¶ãñ ãäØã¶ãã¾ãñ Öö „Ôã‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ½ãñÀñ ÍãÀãèÀ ¾ãã ½ãñÀãè ƒâãä³¾ããò ‡ãŠãñ ºãÔã ½ãò ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ãì¢ãñ ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡ãý ƒÔããäÊㆠ¹ãÆヽãÀãè-¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ ãäÍãàãã ‡ãŠãñ ãäÊããä•ã¾ãñ ¾ãã …âÞããè ãäÍãàãã ‡ãŠãñ ãäÊããä•ã¾ãñý „Ôã‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ½ã쌾㠺ãã¦ã ½ãò ¶ãÖãé Öãñ¦ããý „ÔãÔãñ ֽ㠽ã¶ãìӾ㠶ãÖãé ºã¶ãã¦ãñý „ÔãÔãñ ֽ㠂ã¹ã¶ã㠇㊦ãÃ̾㠶ãÖãé •ãã¶ã Ôã‡ãŠ¦ãñ ¹ã㟇ãŠ-‚ãØãÀ †ñÔãã Öãè Öõ, ¦ããñ ½ãö ‚ãã¹ãÔãñ †‡ãŠ ÔãÌããÊã ‡ãŠÁâØããý ‚ãã¹ã ¾ãñ •ããñ ÔããÀãè ºãã¦ãñ ‡ãŠÖ ÀÖñ Öö, ÌãÖ ãä‡ãŠÔã‡ãŠãè ºãªãõÊã¦ã ‡ãŠÖ ÀÖñ Ööý ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã¶ãñ ‚ãàãÀ — ãã¶ã ‚ããõÀ …âÞããè ãäÍãàãã ¶ãÖãé ¹ãã¾ããè Öãñ¦ããè ¦ããñ ¾ãÖ Ôãºã ºãã¦ãñ ‚ãã¹ã ½ãì¢ãñ ‡ãõŠÔãñ Ôã½ã¢ãã ¹ãã¦ãñ? Ôãâ¹ã㪇ãŠ-‚ãã¹ã¶ãñ ‚ãÞœãè Ôãì¶ãã¾ããè Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ÔãÌããÊã ‡ãŠã ½ãñÀã •ãÌããºã ¼ããè Ôããè£ãã Öõý ‚ãØãÀ ½ãö¶ãñ …âÞããè ¾ãã ¶ããèÞããè ãäÍãàãã ¶ãÖãé ¹ãã¾ããè Öãñ¦ããè, ¦ããñ ½ãö ¶ãÖãé ½ãã¶ã¦ãã ‡ãŠãè ½ãö ãä¶ã‡ãŠ½½ãã ‚ã㪽ããè Öãñ •ãã¦ããý ‚ãºã ½ãö ¾ãÖ ºãã¦ãñ ‡ãŠÖ‡ãŠÀ ½ãö „¹ã¾ããñØããè ºã¶ã¶ãñ ‡ãŠãè ƒÞœã ÀŒã¦ãã Öîâ †ñÔãã ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† •ããñ ‡ã슜 ½ãö¶ãñ ¹ãü¤ã „Ôãñ ½ãö ‡ãŠã½ã ½ãò Êãã¦ãã Öîâ ‚ããõÀ „Ôã‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‚ãØãÀ Öãñ ¦ããñ, ½ãö ‚ã¹ã¶ãñ ‡ãŠÀãñü¡ãñ ¼ãヾããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ¶ãÖãé ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã, ãäÔã¹ãÊ ‚ãã¹ã •ãõÔãñ ¹ãü¤ñ ãäÊãŒãñ ÊããñØããò ‡ãñŠ ãäÊㆠÖãè ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Öîâý ƒÔãÔãñ ¼ããè ½ãñÀãè Öãè ºãã¦ã ‡ãŠã Ôã½ã©ãöã Öãñ¦ãã Öõý ½ãö ‚ããõÀ ‚ãã¹ã ªãñ¶ããò ØãÊã¦ã ãäÍãàãã ‡ãñŠ ¹ãâ•ãñ ½ãò ¹ãâŠÔã Øã¾ãñ ©ãñý „Ôã½ãò Ôãñ ½ãö ‚ã¹ã¶ãñ ‡ãŠãñ ½ãì‡ã‹¦ã Öì‚ãã ½ãã¶ã¦ãã Öîâ ‚ãºã ÌãÖ ‚ã¶ãì¼ãÌã ½ãö ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ªñ¦ãã Öîâ ‚ããõÀ „Ôãñ ªñ¦ãñ Ôã½ã¾ã Êããè ÖìƒÃ ãäÍãàãã ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ‡ãñŠ „Ôã½ãò ÀÖãè Ôãü¡¶ã ½ãö ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ã䪌ãã¦ãã Öîâý ƒÔã‡ãñŠ ãäÔãÌãã, ‚ãã¹ã¶ãñ •ããñ ºãã¦ã ½ãì¢ãñ Ôãì¶ãã¾ããè „Ôã½ãñ ‚ãã¹ã ØãÊã¦ããè Œãã Øã¾ãñ, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ½ãö¶ãñ ‚ãàãÀ —ãã¶ã ‡ãŠãñ (ÖÀ ÖãÊã¦ã ½ãò) ºãìÀã ¶ãÖãé ‡ãŠÖã Öõý ½ãö¶ãñ ¦ããñ ƒ¦ã¶ãã Öãè ‡ãŠÖã Öõ ãä‡ãŠ „Ôã —ãã¶ã ‡ãŠãè Ö½ãò ½ãîãä¦ãà ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ¹ãî•ãã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¶ããè ÞãããäÖ†ý ÌãÖ Ö½ããÀãè ‡ãŠã½ã£ãñ¶ãî ¶ãÖãé Öõý ÌãÖ ‚ã¹ã¶ããè •ãØãÖ ¹ãÀ Íããñ¼ãã ªñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ‚ããõÀ ÌãÖ •ãØãÖ ¾ãÖ Öõ: •ãºã ½ãö¶ãñ ‚ããõÀ ‚ãã¹ã¶ãñ ƒâãä³¾ããò ‡ãŠãñ ºãÔã ½ãò ‡ãŠÀ ãäÊã¾ãã Öãñ, •ãºã Ö½ã¶ãñ ¶ããèãä¦ã ‡ãŠãè ¶ããéÌã ½ã•ãºãî¦ã ºã¶ãã Êããè Öãñ, ¦ãºã ‚ãØãÀ Ö½ãò ‚ãàãÀ —ãã¶ã ¹ãã¶ãñ ‡ãŠãè ƒÞœã Öãñ ¦ããñ „Ôãñ ¹ãã‡ãŠÀ ƒÞœã Öãñ ¦ããñ „Ôãñ ¹ãã‡ãŠÀ ֽ㠄Ôã‡ãŠã ‚ãޜ㠄¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ÌãÖ ãäÍãàãã ‚ãã¼ãîÓã¥ã ‡ãñŠ ¹㠽ãò ‚ãÞœãè ÊãØã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãàãÀ —ãã¶ã ‡ãŠã ‚ãØãÀ ‚ãã¼ãîÓã¥ã ‡ãñŠ ¦ããõÀ ¹ãÀ Öãè „¹ã¾ããñØã Öãñ ¦ããñ †ñÔããè ãäÍãàãã ‡ãŠãñ Êãã•ã½ããè ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè Ö½ãò •ãÁÀ¦ã ¶ãÖãé ý Ö½ããÀñ ¹ãìÀã¶ãñ Ô‡ãîŠÊã Öãè ‡ãŠã¹ãŠãè Öõý ÌãÖãâ ¶ããèãä¦ã ‡ãŠãñ ¹ãÖÊãã Ô©ãã¶ã ã䪾ãã •ãã¦ãã Öõý ÌãÖ ÔãÞÞããè ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ ãäÍãàãã Öõý „Ôã ¹ãÀ ֽ㠕ããñ ƒ½ããÀ¦ã Œãü¡ãè ‡ãŠÀòØãñ ÌãÖ ã䛇㊠Ôã‡ãñŠØããèý ¹ã㟇ãŠ: ¦ãºã ‡ã‹¾ãã ½ãñÀã ¾ãÖ Ôã½ã¢ãã¶ãã Ÿãè‡ãŠ Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ÔÌãÀ㕾㠇ãñŠ ãäÊㆠ‚ãâØãÆñ•ããè ãäÍãàãã ‡ãŠã ‡ãŠãñƒÃ „¹ã¾ããñØã ¶ãÖãé ½ãã¶ã¦ãñ? Ôãâ¹ã㪇ãŠ:½ãñÀã •ãÌããºã `Öãâ' ‚ããõÀ `¶ãÖãé' ªãñ¶ããò Öõý ‡ãŠÀãñü¡ãò ÊããñØããò ‡ãŠãñ ‚ãâØãÆñ•ããè ‡ãŠãè ãäÍãàãã ªñ¶ãã „¶Öò ØãìÊãã½ããè ½ãò ¡ãÊã¶ãñ •ãõÔãã Öõý ½ãõ‡ãŠãÊãñ ¶ãñ ãäÍãàãã ‡ãŠãè •ããñ ºãìãä¶ã¾ã㪠¡ãÊããè, „Ôã¶ãñ ƒÔããè ƒÀãªñ Ôãñ ‚ã¹ã¶ããè ¾ããñ•ã¶ãã ºã¶ãã¾ããè ©ããè, †ñÔãã ½ãö ¶ãÖãé Ôãì¢ãã¶ãã ÞããÖ¦ããý ¾ãÖ ãä‡ãŠ¦ã¶ãñ ªìŒã ‡ãŠãè ºãã¦ã Öõ ãä‡ãŠ Ö½ã ÔÌãÀã•ã ‡ãŠãè ºãã¦ã ¼ããè ¹ãÀã¾ããè ¼ããÓãã ½ãò ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ãä•ãÔã ãäÍãàãã ‡ãŠãñ ‚ãâØãÆñ•ããò ¶ãñ Ÿì‡ãŠÀã ã䪾ãã Öõ ÌãÖ Ö½ããÀã ãäÔãâØããÀ ºã¶ã¦ããè Öõ, ¾ãÖ •ãã¶ã¶ãñ Êãã¾ã‡ãŠ Öõý „¶Öãé ‡ãñŠ ãäÌã´ã¶ã ‡ãŠÖ¦ãñ ÀÖ¦ãñ Ööý ãä‡ãŠ „Ôã½ãò ¾ãÖ ‚ãޜ㠶ãÖãé Öõ, ÌãÖ ‚ãޜ㠶ãÖãé Öõ, Ìãñ ãä•ãÔãñ ¼ãîÊã Ôãñ Øã¾ãñ Ööý „Ôããè ½ãò ֽ㠂ã¹ã¶ããè ‚ã—ãã¶ã ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã ãäÞã¹ã‡ãñŠ ÀÖ¦ãñ Ööý „¶ã½ãò ‚ã¹ã¶ããè ‚ã¹ã¶ããè ¼ããÓãã ‡ãŠãè „¸ããä¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ÞãÊã ÀÖãè Öõý ÌãñÊÔã ƒâØÊãö¡ ‡ãŠã †‡ãŠ œãñ›ã Ôãã ¹ãÀØã¶ãã Öõý „Ôã‡ãŠãè ¼ããÓãã £ãîÊã •ãõÔããè ¶ãØ㥾ã Öõý †ñÔããè ¼ããÓãã ‡ãŠã ‚ãºã •ããè¥ããó®ãÀ Öãñ ÀÖã Öõý ÌãñÊÔã ‡ãñŠ ºãÞÞãñ ÌãñÊÔã ¼ããÓãã ½ãò Öãè ºããñÊãò, †ñÔããè ‡ãŠãñãäÍãÍã ÌãÖãâ ÞãÊã ÀÖãè Öõý ƒÔã½ãò ƒâØÊãö¡ ‡ãñŠ Œã•ããâÞããè Êããù¾ã¡ •ããù•ãà ºãü¡ã ãäÖÔÔãã Êãñ¦ãñ Ööý ‚ããõÀ Ö½ããÀãè ªÍãã ‡ãõŠÔããè Öõ?ý ֽ㠆‡ãŠ ªîÔãÀñ ‡ãŠãñ ¹ã¨ã ãäÊãŒã¦ãñ Öö ‚ãºã ØãÊã¦ã ‚ãâØãÆñ•ããè ½ãò ãäÊãŒã¦ãñ Ööý †‡ãŠ Ôãã£ããÀ¥ã †½ã.†. ¹ããÔã ‚ã㪽ããè ¼ããè †ñÔããè ØãÊã¦ã ‚ãâØãÅñ•ããè Ôãñ ºãÞãã ¶ãÖãé Öãñ¦ããý Ö½ããÀñ ‚ãÞœñ Ôãñ ‚ãÞœñ ãäÌãÞããÀ ¹ãƇ㊛ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã •ãÀãè¾ãã Öõ ‚ãâØãÆñ•ããè, Ö½ããÀãè ‡ãŠãâØãÆñÔã ‡ãŠã ‡ãŠãÀãñºããÀ ¼ããè ‚ãâØãÆñ•ããè ½ãò ÞãÊã¦ãã Öõý ‚ãØãÀ †ñÔãã Êãâºãñ ‚ãÀÔãñ ¦ã‡ãŠ ÞãÊãã ¦ããñ ½ãñÀã ½ãã¶ã¶ãã Ö ãä‡ãŠ ‚ãã¶ãñÌããÊããè ¹ããèü¤ãè Ö½ããÀã ãä¦ãÀÔ‡ãŠãÀ ‡ãŠÀñØããè ‚ããõÀ „Ôã‡ãŠã Íãã¹ã Ö½ããÀãè ‚ã㦽ãã ‡ãŠãñ ÊãØãñØããý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ôã½ã¢ãã¶ãã ÞãããäÖ† ãä‡ãŠ ‚ãâØãÆñ•ããè ãäÍãàãã Êãñ‡ãŠÀ Ö½ã¶ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ÀãÓ›È ‡ãŠãñ ØãìÊãã½ã ºã¶ãã¾ãã Öõý ‚ãâØãÆñ•ããè ãäÍãàãã Ôãñ ªâ¼ã , ÀãØã, •ãìʽã ÌãØãõÀÖ ºãü¤ñ Ööý ‚ãâØãÆñ•ããè ãäÍãàãã ¹ãã¾ãñ Öì† ÊããñØããò ¶ãñ ¹ãÆ•ãã ‡ãŠãñ ŸØã¶ãñ ½ãò ,„Ôãñ ¹ãÀñÍãã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ‡ã슜 ¼ããè „Ÿã ¶ãÖãé ÀŒãã Öõý ‚ãºã ‚ãØãÀ ֽ㠂ãâØãÆñ•ããè ãäÍãàãã ¹ãã¾ãñ Öì† ÊããñØã „Ôã‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ã슜 û‡ãŠÀ¦ãñ Öö , ¦ããñ „Ôã‡ãŠã ֽ㠹ãÀ •ããñ ‡ãŠ•ãà Þã¤ã Öì‚ãã Öõ „Ôã‡ãŠã ‡ã슜 ãäÖÔÔãã Öãè ֽ㠂ãªã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ¾ãÖ ‡ã‹¾ãã •ãìʽ㠇ãŠãè ºãã¦ã Öõ ãä‡ãŠ ‚ã¹ã¶ãñ ªñÍã ½ãò ‚ãØãÀ ½ãì¢ãñ ƒâÔãã¹ãŠ ¹ãã¶ãã Öãñ, ¦ããñ ½ãì¢ãñ ‚ãØãÆñ•ããè ¼ããÓãã ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ†! ºãõãäÀÔ›À Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ½ãö ÔÌã¼ããÓãã ½ãò ºããñÊã ¶ãÖãé Ôã‡ãŠ¦ãã! ªîÔãÀñ ‚ã㪽ããè ‡ãŠãñ ½ãñÀñ ãäÊㆠ¦ã•ãìýãã ‡ãŠÀ ªñ¶ãã ÞãããäÖ† ! ¾ãÖ ‡ã슜 ‡ãŠ½ã ªâ¼ã Öõ? ¾ãÖ ØãìÊãã½ããè ‡ãŠãè Öª ¶ãÖãé ¦ããñ ‚ããõÀ ‡ã‹¾ãã Öõ? ƒÔã½ãò ½ãö ‚ãâØãÆñ•ããò ‡ãŠã ªãñÓã ãä¶ã‡ãŠãÊãîâ ¾ãã ‚ã¹ã¶ãã? ãäÖâªìÔ¦ãã¶ã ‡ãŠãñ ØãìÊãã½ã ºã¶ãã¶ãñÌããÊãñ ¦ããñ ֽ㠂ãâØãÆñ•ããè •ãã¶ã¶ãñÌããÊãñ ÊããñØã Öãè Öõý ÀãÓ›È ‡ãŠãè Öã¾ã ‚ãâØãÆñ•ããò ¹ãÀ ¶ãÖãé ¹ãü¡ñØããèý ºããäʇ㊠ֽ㠹ãÀ ¹ãü¡ñØããèý Êãñãä‡ãŠ¶ã ½ãö¶ãñ ‚ãã¹ãÔãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ½ãñÀã •ãÌããºã Öãâ ‚ããõÀ ¶ãã ªãñ¶ããò Öõ, `Öãâ' ‡ãõŠÔãñ Ôããñ ½ãö¶ãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ôã½ã¢ãã¾ããý ‚ãºã ¶ãã ‡ãõŠÔãñ ¾ãÖ ºã¦ãã¦ããÖîâ Ö½ã Ôã¼¾ã¦ãã ‡ãñŠ ÀãñØã ½ãò †ñÔãñ ¹ãâŠÔã Øã¾ãñ Öö ãä‡ãŠ ‚ãâØãÆñ•ããè ãäÍãàãã ãäºãʇãìŠÊã ãäÊã¾ãñ ãäºã¶ãã ‚ã¹ã¶ãã ‡ãŠã½ã ÞãÊãã Ôã‡ãòŠ †ñÔãã Ôã½ã¾ã ‚ãºã ¶ãÖãé ÀÖã ãä•ãÔã¶ãñ ÌãÖ ãäÍãàãã ¹ãã¾ããè Öõ, ÌãÖ „Ôã‡ãŠã ‚ãÞœ „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀñý ‚ãâØãÆñ•ããò ‡ãñŠ Ôãã©ã ‡ãñŠ ̾ãÌãÖãÀ ½ãò ‚ãñÔãñ ãäÖâªìÔ¦ãããä¶ã¾ããò ‡ãñŠ Ôãã©ã ‡ãñŠ ̾ãÌãÖãÀ ½ãñ ãä•ã¶ã‡ãŠãè ¼ããÓãã Ö½ã Ôã½ã¢ã ¶ã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öãò ãõÀ ‚ãâØãÆñ•ã Œãìª ‚ã¹ã¶ããè Ôã¼¾ã¦ãã Ôãñ ‡ãõŠÔãñ ¹ãÀñÍãã¶ã Öãñ Øã¾ãñ Öö ¾ãÖ Ôã½ã¢ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãâØãÆñ•ããè ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¾ãñý •ããñ ÊããñØã ‚ãâØãÆñ•ããè ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¾ãñý •ããñ ÊããñØã ‚ãâØãÆñ•ããè ¹ãü¤ñ Öì† Öö„¶ã‡ãŠãè Ôãâ¦ãã¶ããò ‡ãŠãñ ¹ãÖÊãñ ¦ããñ ¶ããèãä¦ã ãäÔãŒãã¶ããè ÞãããäÖ†, „¶ã‡ãŠãè ½ãã¦ãð¼ããÓãã ãäÔãŒãã¶ããè ÞãããäÖ† ‚ããõÀ ãäÖâªìÔ¦ãã¶ã ‡ãŠãè †‡ãŠ ªîÔãÀãè ¼ããÓãã ãäÔãŒãã¶ããè ÞãããäÖ†ý ºããÊã‡ãŠ •ãºã ¹ã쌦ãã (¹ã‡ã‹‡ãŠãè) „½ãÆ ‡ãñŠ Öãñ •ãã¾ãñ ¦ãºã ¼ãÊãñ Öãè Ìãñ ‚ãâØãÆñ•ããè ãäÍãàãã ¹ãã¾ãñ, ‚ããõÀ ÌãÖ ¼ããè „Ôãñ ãä½ã›ã¶ãñ ‡ãñŠ ƒÀãªñ Ôãñ, ¶ã ãä‡ãŠ „Ôã‡ãñŠ •ãÀãè¾ãñ ¹ãõÔãñ ‡ãŠ½ãã¶ãñ ‡ãñŠ ƒÀãªñ Ôãñý †ñÔãã ‡ãŠÀ¦ãñ Ö† ¼ããè Ö½ãò ¾ãÖ ÔããñÞã¶ãã ÖãñØãã ãä‡ãŠ ‚ãâØãÆñ•ããè ½ãò ‡ã‹¾ãã ÔããèŒã¶ãã ÞãããäÖ† ‚ããõÀ ‡ã‹¾ãã ¶ãÖãé ÔããèŒã¶ããÞãããäÖ†, ‡ãŠãõ¶ã Ôãñ ÍããԨ㠹ãü¤¶ãñ ÞãããäÖ†, ¾ãÖ ¼ããè Ö½ãò ÔããñÞã¶ãã ÖãñØããý ¹ã㟇ãŠ: ¦ãºã ‡ãõŠÔããè ãäÍãàãã ªãè •ãã¾ãñ? Ôãâ¹ã㪇ãŠ:„Ôã‡ãŠã •ãÌããºã …¹ãÀ ‡ã슜 Öª ¦ã‡ãŠ ‚ãã Øã¾ãã Öõý ãä¹ãŠÀ ¼ããè ƒÔã ÔãÌããÊã ¹ãÀ ֽ㠂ããõÀ ãäÌãÞããÀ ‡ãŠÀòý ½ãì•ãñ ¦ããñ ÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ Ö½ãò ‚ã¹ã¶ããè Ôã¼ããè ¼ããÓãã‚ããò ‡ãŠãñ „••ãÌãÊã Íãã¶ãªãÀ ºã¶ãã¶ãã ÞãããäÖ† Ö½ãò ‚ã¹ã¶ããè ¼ããÓãã ½ãò Öãè ãäÍãàãã Êãñ¶ããè ÞãããäÖ† ƒÔã‡ãñŠ ‡ã‹¾ãã ½ãã¶ããè Öõ, ƒÔãñ •¾ããªã Ôã½ã¢ãã¶ãñ ‡ãŠã ¾ãÖ Ô©ãã¶ã ¶ãÖãé Öõ •ããñ ‚ãâØãÆñ•ããè ¹ãìÔ¦ã‡ãñŠ ‡ãŠã½ã ‡ãŠãè Öõ, „¶ã‡ãŠã Ö½ãò ‚ã¹ã¶ããè ¼ããÓãã ½ãò ‚ã¶ãìÌã㪠‡ãŠÀ¶ãã ÖãñØããý ºãÖì¦ã Öãè ÍããÔ¨ã ÔããèŒã¶ãñ ‡ãŠã ªâ¼ã ‚ããõÀ ÌãÖ¶ã Ö½ãò œãñü¡¶ãã ÖãñØããý ÔãºãÔãñ ¹ãÖÊãñ ¦ããñ £ã½ãà ‡ãŠãè ãäÍãàãã ¾ãã ¶ããèãä¦ã ‡ãŠãè ãäÍãàãã ªãè •ãã¶ããè ÞãããäáÖ†ý ÖÀ †‡ãŠ ¹ãü¤ñ ãäÊãŒãñ ãäÖâªìÔ¦ãã¶ããè ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè ¼ããÓãã ‡ãŠã ãäÖâªî ‡ãŠãñ ÔãâÔ‡ãðŠãä¦ã ‡ãŠã ½ãìÔãÊã½ãã¶ã ‡ãŠãñ ‚ãÀºããè ‡ãŠã, ¹ããÀÔããè ‡ãŠãñ ¹ãŠãÀÔããè ‡ãŠã ‚ããõÀ Ôãºã‡ãŠãñ ãäÖâªãè ‡ãŠã —ãã¶ã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ† ‡ã슜 ãäÖâªì‚ããò ‡ãŠãñ ‚ãÀºããè ‚ããõÀ ‡ã슜 ½ãìÔãÊã½ãã¶ããò ‚ããõÀ ¹ããÀãäÔã¾ããò ‡ãŠãñ ÔãâÔ‡ãðŠ¦ã ÔããèŒã¶ããè ÞãããäÖ†ý „¦¦ãÀãè ‚ããõÀ ¹ããäÍÞã½ããè ãäÖâªìÔ¦ãã¶ã ‡ãñŠ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ¦ããä½ãÊã ÔããèŒã¶ããè ÞãããäÖ†ý ÔããÀñ ãäÖâªìÔ¦ãã¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ããñ ¼ããÓãã ÞãããäÖ†, ÌãÖ ¦ããñ ãäÖâªãè Öãè Öãñ¶ããè ÞãããäÖ†ý „Ôãñ „ªîà ¾ãã ¶ããØãÀãè ãäÊããä¹ã ½ãò ãäÊãŒã¶ãñ ‡ãŠãè œî› ÀÖ¶ããè ÞããäÖ†ý ãäÖâªî ½ãìÔãÊã½ãã¶ããñáâ ‡ãñŠ Ôãâºãâ£ã Ÿãè‡ãŠ ÀÖò. ƒÔããäÊㆠºãÖì¦ã Ôãñ ãäÖâªìÔ¦ãããä¶ã¾ããò ‡ãŠã ƒ¶ã ªãñ¶ããò ãäÊããä¹ã¾ããò ‡ãŠãñ •ãã¶ã Êãñ¶ãã •ãÁÀãè Öõý †ñÔãã Öãñ¶ãñ Ôãñ ֽ㠂ãã¹ãÔã ‡ãñŠ ̾ãÌãÖãÀ ½ãò ‚ãâØãÆñ•ããè ‡ãŠãñ ãä¶ã‡ãŠãÊã Ôã‡ãòŠØãñý ‚ããõÀ ¾ãÖ Ôãºã ãä‡ãŠÔã‡ãñŠ ãäÊㆠ•ãÁÀãè Öõ? ֽ㠕ããñ ØãìÊãã½ã ºã¶ã Øã¾ãñ Öö „¶ã‡ãñŠ ãäÊã†ý Ö½ããÀãè ØãìÊãã½ããè ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ªñÍã ‡ãŠã ¹ãÆ•ãã ØãìÊãã½ã ºã¶ããè Öõ, ‚ãØãÀ Ö½ã ØãìÊãã½ããè Ôãñ œî› •ãã¾ãñ, ¦ããñ ¹ãÆ•ãã ¦ããñ œî› Öãè •ãã¾ãñØããèý
  7. 7. 717 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 201017 mess 23 DekeÌìtyej 2010 Ôãì¶ããèÊã Øããõ¦ã½ã ½ãìâºãƒÃ, ‡ã‹¾ãã ½ãìâºãƒÃ ½ãò ÔãîŒãã ¹ãü¡ Øã¾ãã Öõ ¾ãã ƒÔã ÔããÊã ½ãìâºãƒÃ ‡ãŠãñ ºãÀÔãã¦ã ¶ãÔããèºã ¶ãÖâ ÖìƒÃ, ºãü¡ñ-ºãü¡ñ ›ãÌãÀ, ªìãä¶ã¾ãã ‡ãŠãè ÔãºãÔãñ ºãü¡ãè ãäºããäÊ¡âØã ½ãìâºãƒÃ ½ãò ºã¶ã¶ãñÌããÊããè Öõ, ªìãä¶ã¾ãã ‡ãñŠ ‚ã½ããèÀ ‚ã㪽ããè ½ãìâºãƒÃÌããÔããè Öõ, ÖÀ •ãØãÖ ¹ã‹ÊããƒÃ ‚ããñÌãÀ, ½ããùÊã ŒãìÊã ÀÖñ Öö, ‡ã슜 ÊããñØã ƒÔã‡ãŠãñ ¦ãÀ‡ã‹‡ãŠãè ‡ãŠã ¹ãõ½ãã¶ãã ½ãã¶ã ÀÖñ Ööý Êãñãä‡ãŠ¶ã •ã¶ããºã, ½ãìâºãƒÃ ‚ãâ›ã¹ããäÖÊã ‡ãñŠ Þã¶ãã ØãÊããè, Íããâãä¦ã ¶ãØãÀ, ‚ãã•ã㪠½ããñÖÊÊãã ‡ãñŠ ¢ããñ¹ãü¡¹ã›á›ãè ‡ãñŠ ÊããñØã ¹ãîÀãè Àã¦ã ¹ãã¶ããè ‡ãñŠ ƒâ¦ã•ããÀ ½ãò •ãØãã¦ãñ Ööý ÔããÀãè Àã¦ã ºããè.†½ã. Ôããè. ‡ãŠã ÊããñØããò ‡ãŠã ¹ãã¶ããè ªñ¶ãñ ‡ãŠã ªìãä¶ã¾ãã ‡ãŠã ÔãºãÔãñ ‚㪼ãì¦ã ¦ãÀãè‡ãŠã ãä¶ã‡ãŠãÊãã Öõ, Àã¦ã ‡ãŠãñ 12 ºã•ãñ ‡ãñŠ ºã㪠‡ãŠ¼ããè ¼ããè ¹ãã¶ããè ‚ãã¦ãã Öõ, Àã¦ã ‡ãñŠ 12 ºã•ãñ ‡ãñŠ ºã㪠, 1 ºã•ãñ 1.30 ºã•ãñ, 2 ºã•ãñ ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ‡ãñŠ •ãÊã ªñÌã¦ãã ƒ¶ã ØãÀãèºããò ‡ãŠãñ ¹ãã¶ããè ¶ãÊã ½ãò ªñ¦ãñ Ööý ¹ãã¶ããè ‡ãŠã ‡ãŠãñƒÃ Ôã½ã¾ã ¶ãÖãé Öõ, Àã¦ã ‡ãŠãñ ¹ãã¶ããè ‚ãã¦ãã ¼ããè Öõ Ìããñ ¼ããè ‚ãã£ãñ Üãâ›ñ ‡ãñŠ ãäÊã†ý ¾ãÖãâ ¹ãÀ ÀÖ¶ãñÌããÊãñ ÊããñØã •¾ããªã¦ãÀ ‡ãŠãÀŒãã¶ããò ½ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ã䪶㠽ãâò ‡ãŠü¡ãè ½ãñÖ¶ã¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ‚ããõÀ Àã¦ã ‡ãŠãñ ¹ãã¶ããè ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ããØã¦ãñ Öõý ‡ã슜 Ôã½ã¾ã ¹ãÖÊãñ ºããè †½ã Ôããè ½ãò ½ããñÞããà Êãñ‡ãŠÀ Øã¾ãñ, Ìãã¡Ã ‚ãããä¹ãŠÔãÀ ½ãò ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ À½ã•ãã¶ã ‡ãñŠ ºã㪠Ôãºã Ÿãè‡ãŠ ¼ããÀ¦ããè¾ã ‡ãŠ½ãÊãã ¶ãØãÀ ÔããÊ›¹ãñ¶ã Àãñ¡, †ââ›ã¹ã ãäÖÊã, Ìã¡ãÊãã (ƒÃ), ½ãìâºãƒÃ-37. Ôãâ¹ã‡ãÊ : Ôãì¶ããèÊã Øããõ¦ã½ã ½ããñ. : 9324591974-022-22947309 ¹ããäÀÌã¦ãöã ãäÍãàã¥ã ÔãâÔ©ãã ´ãÀã ÔãâÞãããäÊã¦ã •ãñ. ºããè.ãä¡Ôããñ•ãã ãäÍãàãã ‡ãòŠ³ 200 Á¹ã¾ãñ ½ãò ‡ãŠ½¹¾ãì›À ÔããèŒãò, (ºãñãäÔã‡ãŠ ‡ãŠãñÔãÃ) ‡ãŠ½¹¾ãì›À ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã †¡ãä½ãÍã¶ã ÍãìÁ ¦ãìÀâ¦ã Ôãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀò... Deye keâcheÙetšj keâesme& Deewj Yeer Deemeeve Deehekesâ Deheves meQšj ceW keâchÙetšj keâesme& keâerefpeS keâesF& Mewef#ekeâ ÙeesiÙelee vener Skeâ efJeIeeLeea, Skeâ keâchetÙešj keâesme& kesâ efueS Deb«espeer peeveves keâer DeeJeMÙekeâlee veneR veewkeâjer {tb{ves ceW ceoo ‡ãŠ½¹¾ãì›À‡ãŠ½¹¾ãì›À‡ãŠ½¹¾ãì›À‡ãŠ½¹¾ãì›À‡ãŠ½¹¾ãì›À Ôãò›ÀÔãò›ÀÔãò›ÀÔãò›ÀÔãò›À 200 Á¹ã¾ãñ ½ãò ‡ãŠ½¹¾ãì›À ÔããèŒãò, (ºãñãäÔã‡ãŠ ‡ãŠãñÔãÃ) ‡ãŠ½¹¾ãì›À ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã Öãñ •ãã¾ãñØããý ¾ãÖãâ ãä‡ãŠ ¶ãØãÀ ÔãñãäÌã‡ãŠã ‡ãñŠ ¹ããÔã ¼ããè ¹ãŠãäÀ¾ã㪠Êãñ‡ãŠÀ Øã¾ãñ, Êãñãä‡ãŠ¶ã Ôãºã ºãñ‡ãŠãÀ'' †ñÔãã ‡ãŠÖ¶ãã Öõ ãäÌãÖãâ ‡ãñŠ ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ½ããñ. Íã‡ãŠãèÊã ‡ãŠã ‚ãÔã½ãã •ããñ †‡ãŠ ãäÌã²ãã©ããê Öõ ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ``Àã¦ã ¼ãÀ ¹ããäÀÌããÀ ‡ãŠãñ •ããØã¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõ, ¹ãã¶ããè ¼ããè ãäÔã¹ãÊ ‚ãã£ãñ Üãâ›ñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãã¦ãã Öõ, ‚ããõÀ †‡ãŠ ¶ãÊã ¹ãÀ 10 ¹ããäÀÌããÀ ãä¶ã¼ãÃÀ ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ¹ãã¶ããè ¹ãîÀã ¶ãÖãé ¹ãü¡¦ãã ÖãÊãã¦ã ¦ããñ ¦ãºã ‚ããõÀ ¼ããè ºãª¦ãÀ Öãñ •ãã¦ãñ Öõö •ãºã 10-10 ã䪶㠦ã‡ãŠ ¹ãã¶ããè Öãè ¶ãÖãé ‚ãã¦ããý'' ¾ãÖãè ºãã¦ã ŒãìÍã¶ãì½ãã ¶ãã½ã ‡ãŠãè ½ããäÖÊãã ¼ããè ‡ãŠÖ¦ããè Öõ ãä‡ãŠ Àã¦ã ¼ãÀ ¹ãã¶ããè ‡ãŠã ƒâ¦ã•ããÀ ‡ãŠÀãñ, ¹ãã¶ããè ‚ãã¾ãã ¦ããñ Ÿãè‡ãŠ ¶ãÖãé ¦ããñ ½ãñÖ¶ã¦ã ºãñ‡ãŠãÀ, ‡ãŠƒÃ ºããÀ 6-7 ã䪶㠹ãã¶ããè Öãè ¶ãÖãé ‚ãã¦ãã, ¦ãºã „¶ã ¹ãÀ ½ãã¶ããñ ½ãìãäÔãºã¦ã Öãè ›î› ¹ãü¡¦ããè Öõ, Ìããñ ¼ããÀ¦ããè¾ã ‡ãŠ½ãÊãã ¶ãØãÀ •ããñ àãñ¨ã ½ãò ¹ãã¶ããè ‚ãã¦ãã Öõ, ÌãÖãâ Ôãñ ¼ããèŒã ½ããâØã ‡ãŠÀ ãäÔã¹ãÊ ¹ããè¶ãñ ‡ãŠã ¹ãã¶ããè Êãã¦ãñ Öö, ‡ãŠ¹ãü¡ñ, ºã¦ãöã, ¶ãÖã¶ãñ ‡ãñŠ ¹ãã¶ããè ¶ãÔããèºã ¶ãÖãé Öãñ¦ããý Ìããñ ªîÔãÀñ ƒÊãã‡ãñŠ Ôãñ ¹ãõªÊã •ãã‡ãŠÀ ¹ãã¶ããè ºããÊ›ãè ½ãò ¼ãÀ ¼ãÀ ‡ãŠÀ Êãã¦ãñ Ööý ֽ㠇ãŠã½ã ‡ãŠÀñ, ¹ãñ› ¹ããÊãñ ¾ãã Àã¦ã ¼ãÀ ¹ãã¶ããè ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ããØãñ 600 Á¹ã¾ãñ ÖÀ ½ãÖãè¶ãñ ãäºãÊã ‚ãã¦ãã Öõ, ¹ãã¶ããè ‚ãㆠ¾ãã ¶ãã ‚ãㆠãäºãÊ㠛ヽã Ôãñ ‚ãã¦ãã Öõ, ãä¹ãœÊãñ ½ãÖãè¶ããò Ôãñ ֽ㠹ãÀñÍãã¶ã Öõý ‚㺪ìÊã ‡ãŠÀãè½ã •ããñ Þã¹¹ãÊã ‡ãñŠ ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ ½ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, „¶Öãò¶ãñ ‚ã¹ã¶ããè ¦ã‡ãŠÊããè¹ãŠ ºã¦ãã¾ããè, ‚ããØãñ „¶Öãò¶ãñ ‡ãŠÖã ¹ãã¶ããè ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããè Ôãñ Œãã¶ãã ºã¶ãã¶ãñ ½ãò ºãÖì¦ã ½ãìãä͇ãŠÊã Öãñ¦ããè Öõý ¶ãÊã ½ãò ¹ãã¶ããè ºãÖì¦ã ‡ãŠ½ã ‚ããõÀ £ããèÀñ ‚ãã¦ãã Öõý ¹ãã¶ããè Ö½ã‡ãŠãñ ºãÖì¦ã ½ãÖâØãã ¹ãü¡¦ãã Öõ, ¹ãã¶ããè ‡ãŠã ãäºãÊã ‚ãÊãØã ãäºã•ãÊããè ‡ãŠã ãäºãÊã ‚ãÊãØãý •ãºã ¹ãîœã ãä‡ãŠ •ãºã 6-10 ã䪶㠹ãã¶ããè ¶ãÖãé ‚ãã¦ãã ¦ããñ ‚ãã¹ã ‡ãŠÀ¦ãñ ‡ã‹¾ãã Öõý †ñÔãã ‡ãŠÖ¶ãñ ¹ãÀ „¶Öãò¶ãñ ºããÊ›ãè ‡ãŠã ¹ãã¶ããè ã䪌ãã¾ããý ¾ã‡ãŠãè¶ã ½ãããä¶ã¾ãñ ¹ãã¶ããè ÖʇãñŠ ¹ããèÊãñ ÀâØã ‡ãŠã ©ãã, ‡ãŠãèü¡ñ, ØãâªØããè Ôãñ ¼ãÀã Öì‚ãã ý ½ãö¶ãñ Öã©ã Ôãñ ¹ãã¶ããè „Ÿã¾ãã, ºãÖì¦ã ¦ãñ•ã ºãªºãî ¹ãã¶ããè Ôãñ ‚ãã ÀÖãè ©ããèý ÖìͶã‚ããÀã ºãñØã½ã ¶ãñ ‡ãŠÖã Øã›À ‡ãñŠ ¹ããÔã †‡ãŠ ¶ãÊã Öõ ãä•ãÔã½ãò ‡ãŠ¼ããè Øãâªã ¹ãã¶ããè ‚ãã¦ãã Öõý ƒÔããè ¹ãã¶ããè Ôãñ ֽ㠇㊹ãü¡ñ £ããñ¦ãñ Öõ, ºã¦ãöã Ôãã¹ãŠ ‡ãŠÀ¦ãñ Öõ, ‚ããõÀ ¶ãÖã¦ãñ Ööý ¶ãÖã¦ãñ ¼ããè ‚ãã¹ã ƒÔããè ¹ãã¶ããè Ôãñ Öõý ÖìͶã‚ããÀã ºãñØã½ã ¶ãñ ‡ãŠÖã Öãâ, ‚ããõÀ ‡ãŠãñƒÃ ÞããÀã ¼ããè ¶ãÖãèâ Öõ ƒÔã ¦ãÀÖ Ôãñ ÍãÀãèÀ ½ãò ºããè½ããÀãè Öãñ ÀÖãè Öõý ½ãÖÁ¶ããèÍãã ¶ãã½ã‡ãŠ †‡ãŠ ½ããäÖÊãã ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã †ñÔãñ ¹ãã¶ããè ‡ãŠã ¹ãƾããñØã ãä¹ãœÊãñ 8 ½ãÖãè¶ããò Ôãñ ‡ãŠÀ ÀÖñ Ööý Êãñãä‡ãŠ¶ã Ö½ããÀãè ¹ãŠãäÀ¾ã㪠‡ãŠãñƒÃ ¶ãÖãé Ôãì¶ã ÀÖã Öõý ƒÔã ºããÀ ¦ããñ ƒÃª ‡ãñŠ ã䪶ã Öãè ¹ãã¶ããè ¶ãÖãé ‚ãã¾ãã, ƒÃª ‡ãŠãè ¶ã½ãã•ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ¼ããè ¹ãã¶ããè ¶ãÖãé ©ããý ``Þã¶ãã ØãÊããè, Íããâãä¦ã ¶ãØãÀ, ‚ãã•ã㪠½ããñÖÊÊãã ½ãò Àã¦ã ‡ãŠãñ 12 ºã•ãñ ‡ãñŠ ºã㪠‡ãŠ¼ããè ¼ããè ¹ãã¶ããè ‚ãã¦ãã Öõý ‡ãŠãñƒÃ ›ãƒ½ã ›ñºãÊã ¶ãÖãé, ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ¶ãñ ¾ãñ ‡ãŠãõ¶ã Ôãã Ôã½ã¾ã ãä¶ã‡ãŠãÊãã Öõ, ¹ãã¶ããè ªñ¶ãñ ‡ãŠã Œãìª ¦ããñ ÜãÀ ½ãò ‚ããÀã½ã Ôãñ Ôããñ¦ãñ Ööý'' ‚㺪ìÊã ‡ãŠÀãè½ã ¶ãñ „¹ãÀãñ‡ã‹¦ã ºãã¦ã ‡ãŠÖãè ¹ãã¶ããè ¦ããñ ‚ããâÔã½ãã Ôãñ ºãÀÔãñ Öö ãä¹ãŠÀ ‡ã‹¾ãîâ ֽ㠺ãîâª-ºãî⪠‡ãŠãñ ¦ãÀÔãñ Ööý ÖÀ ã䪶ã ÖÀ Àã¦ã ¹ãã¶ããè ‡ãŠã ƒâ¦ã•ããÀ

×