Matematika "Peluang slide by Dwi Rahayu Amini"

J
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
DWI RAHAYU AMINI
XII IPA 1
SMA N 1 DUSUN
SELATAN
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
SK/KD
STANDAR KOMPETENSI
2. Menggunakan permutasi, dan kombinasi
dalam pemecahan masalah.
KOMPETENSI DASAR
2.1 Menentukan ruang sampel suatu
percobaan.
2.2 Menentukan peluang suatu kejadian dan
penafsirannya.
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
INDIKATOR
 Mengidentifikasi fungsi
permutasi, dan kombinasi
dalam pemecahan masalah
Peluang.
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
MATERI
Permutasi
Permutasi r unsur dari n unsur yang
tersedia (ditulis Pr
n atau nPr) adalah
banyak cara menyusun r unsur yang
berbeda diambil dari sekumpulan n
unsur yang tersedia.
Rumus: nPr =
)!rn(
!n
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Contoh 1
Banyak cara menyusun pengurus
yang terdiri dari Ketua, Sekretaris,
dan Bendahara yang diambil dari 5
orang calon adalah….
MATERI
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Penyelesaian
banyak calon pengurus 5 n = 5
banyak pengurus yang akan
dipilih 3 r = 3
nPr = =
5P3 = =
= 60 cara
MATERI
)!rn(
!n
)!35(
!5
!2
!5
!2
5.4.3!.2
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Contoh 2
Banyak bilangan yang terdiri dari tiga
angka yang dibentuk dari angka-
angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, di mana
setiap angka hanya boleh
digunakan satu kali adalah….
MATERI
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Penyelesaian
banyak angka = 6 n = 6
bilangan terdiri dari 3 angka
r = 3
nPr = =
6P3 = =
= 120 cara
MATERI
)!rn(
!n
)!36(
!6
!3
!6
!3
6.5.4!.3
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
)!rn(!r
!n
Kombinasi
Kombinasi r unsur dari n unsur yang
tersedia (ditulis Cr
n atau nCr) adalah banyak
cara mengelompokan r unsur yang diambil
dari sekumpulan n unsur yang tersedia.
Rumus: nCr =
MATERI
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Contoh 1
Seorang siswa diharuskan
mengerjakan 6 dari 8 soal, tetapi
nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan .
Banyak pilihan yang dapat diambil
oleh siswa adalah….
MATERI
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Penyelesaian
mengerjakan 6 dari 8 soal, tetapi nomor 1
sampai 4 wajib dikerjakan
berarti tinggal memilih 2 soal lagi dari soal
nomor 5 sampai 8
r = 2 dan n = 4
4C2 =
MATERI
2!.2!
4!
2)!(42!
4!
6 pilihan
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Contoh 2
Dari sebuah kantong yang berisi 10
bola merah dan 8 bola putih akan
diambil 6 bola sekaligus secara
acak.
Banyak cara mengambil 4 bola
merah dan 2 bola putih adalah….
MATERI
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Penyelesaian
mengambil 4 bola merah dari 10 bola merah
r = 4, n = 10
10C4 = =
= =
mengambil 2 bola putih dari 8 bola putih
r = 2, n = 8
8C2 = =
MATERI
)!410(!4
!10
!6!4
!10
!6.4.3.2.1
10.9.8.7!.6
7.3.10
)!28(!2
!8
!6!2
!8
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
8C2 = =
= 7.4
Jadi banyak cara mengambil 4 bola merah
dan 2 bola putih adalah
10C4 x 8C2 = 7.3.10 x 7.4 = 5880 cara
MATERI
!6!2
!8
!6.2.1
8.7!.6
4
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Peluang atau Probabilitas
Peluang atau nilai kemungkinan
adalah perbandingan antara
kejadian yang diharapkan muncul
dengan
banyaknya kejadian
yang mungkin muncul.
MATERI
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Bila banyak kejadian yang diharapkan
muncul dinotasikan dengan n(A), dan
banyaknya kejadian yang mungkin muncul
(ruang sampel = S) dinotasikan dengan n(S)
maka
Peluang kejadian A ditulis
P(A) =
MATERI
n(A)
n(S)
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Contoh 1
Peluang muncul muka dadu nomor 5 dari
pelemparan sebuah dadu satu kali
adalah….
Penyelesaian:
n(5) = 1 dan
n(S) = 6 yaitu: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Jadi P(5) = =
MATERI
6
1
)S(n
)5(n
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Contoh 2
Dalam sebuah kantong terdapat 4
kelereng merah dan 3 kelereng biru .
Bila sebuah kelereng diambil dari dalam
kantong maka peluang terambilnya
kelereng merah adalah….
MATERI
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Penyelesaian:
Kejadian yang diharapkan muncul yaitu
terambilnya kelereng merah ada 4
n(merah) = 4
Kejadian yang mungkin muncul yaitu
terambil 4 kelereng merah dan 3 kelereng
biru n(S) = 4 + 3 = 7
MATERI
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Jadi peluang kelereng merah
yang terambil adalah
P(merah) =
P(merah) =
MATERI
)S(n
)merah(n
7
4
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Contoh 3
Dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng
merah dan 3 kelereng biru .
Bila tiga buah kelereng diambil sekaligus
maka peluang terambilnya kelereng merah
adalah….
MATERI
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Penyelesaian:
Banyak kelereng merah = 7 dan biru = 3
jumlahnya = 10
Banyak cara mengambil 3 dari 7
7C3 =
=
= 35
MATERI
)!37(!3
!7
!4!.3
!7
3.2.1
7.6.5
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Banyak cara mengambil 3 dari 10
10C3 =
=
= 120
Peluang mengambil 3 kelereng merah
sekaligus =
= =
MATERI
)!310(!3
!10
!7!.3
!10
3.2.1
10.9.8
120
35
C
C
310
37
24
7
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Komplemen Kejadian
Nilai suatu peluang antara 0 sampai dengan
1 0 ≤ p(A) ≤ 1
P(A) = 0 kejadian yang tidak mungkin
terjadi
P(A) = 1 kejadian yang pasti
terjadi
P(A1) = 1 – P(A)
A1 adalah komplemen A
MATERI
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Contoh 1
Sepasang suami istri mengikuti keluarga
berencana. Mereka berharap mempunyai
dua anak.
Peluang paling sedikit mempunyai
seorang anak laki-laki adalah ….
MATERI
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Penyelesaian:
kemungkinan pasangan anak yang akan
dimiliki: keduanya laki-laki, keduanya
perempuan atau 1 laki - laki dan 1
perempuan n(S) = 3
Peluang paling sedikit 1 laki-laki
= 1 – peluang semua perempuan
= 1 – = 1 –
MATERI
3
1
)S(n
)p,p(n
3
2
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Contoh 2
Dalam sebuah keranjang terdapat 50 buah
salak, 10 diantaranya busuk. Diambil 5
buah salak.
Peluang paling sedikit mendapat sebuah
salak tidak busuk adalah….
a. b. c.
d. e.
MATERI
550
510
C
C
1
550
540
C
C
1
550
510
P
P
1
550
510
C
C
550
540
C
C
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Penyelesaian:
banyak salak 50, 10 salak busuk diambil 5
salak r = 5
n(S) = 50C5
Peluang paling sedikit 1 salak tidak busuk
= 1 – peluang semua salak busuk
= 1 –
MATERI
550
510
C
C
berarti jawabannya a
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Kejadian Saling Lepas
Jika A dan B adalah
dua kejadian yang saling lepas
maka peluang kejadian A atau B
adalah
P(A atau B) = P(A) + P(B)
MATERI
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Contoh 1
Dari satu set kartu bridge (tanpa joker) akan
diambil dua kartu satu persatu berturut-
turut, kemudian kartu tersebut
dikembalikan.
Peluang terambilnya kartu as atau kartu
king adalah….
MATERI
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Penyelesaian:
kartu bridge = 52 n(S) = 52
kartu as = 4 n(as) = 4
P(as) =
kartu king = 4 n(king) = 4
P(king) =
P(as atau king) = P(as) + P(king)
=
MATERI
52
4
52
4
52
4
52
4
52
8
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Contoh 2
Sebuah dompet berisi uang logam 5
keping lima ratusan dan 2 keping ratusan
rupiah.Dompet yang lain berisi uang
logam 1 keping lima ratusan dan 3 keping
ratusan.
Jika sebuah uang logam diambil secara
acak dari salah satu dompet, peluang
untuk mendapatkan uang logam ratusan
rupiah adalah….
MATERI
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Penyelesaian
dompet I: 5 keping lima ratusan dan 2
keping ratusan
P(dompet I,ratusan) = ½. =
dompet II: 1 keping lima ratusan dan 3
keping ratusan.
P(dompet II, ratusan) = ½. =
Jadi peluang mendapatkan uang logam
ratusan rupiah
P(ratusan) = + =
MATERI
7
2
4
3
7
1
8
3
7
1
8
3
56
29
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Kejadian Saling Bebas
Kejadian A dan B saling bebas
Jika keduanya tidak saling
mempengaruhi
P(A dan B) = P(A) x P(B)
MATERI
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Contoh 1
Anggota paduan suara suatu sekolah
terdiri dari 12 putra dan 18 putri. Bila
diambil dua anggota dari kelompok
tersebut untuk mengikuti lomba
perorangan maka peluang terpilihnya
putra dan putri adalah….
MATERI
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Penyelesaian
banyak anggota putra 12 dan
banyak anggota putri 18
n(S) = 12 + 18 = 30
P(putra dan putri)
= P(putra) x P(putri)
= x
=
MATERI
30
12
30
18
25
6
2
55
3
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Contoh 2
Peluang Amir lulus pada Ujian Nasional
adalah 0,90. Sedangkan peluang Badu
lulus pada Ujian Nasional 0,85.
Peluang Amir lulus tetapi Badu tidak lulus
pada ujian itu adalah….
MATERI
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Penyelesaian:
Amir lulus P(AL) = 0,90
Badu lulus P(BL) = 0,85
Badu tidak lulus
P(BTL) = 1 – 0,85 = 0,15
P(AL tetapi BTL) = P(AL) x P(BTL)
= 0,90 x 0,15
= 0,135
MATERI
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Contoh 3
Dari sebuah kantong berisi 6 kelereng
merah dan 4 kelereng biru diambil 3
kelereng sekaligus secara acak.
Peluang terambilnya 2 kelereng merah
dan 1 biru adalah….
MATERI
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Penyelesaian:
banyak kelereng merah = 6
dan biru = 4 jumlahnya = 10
banyak cara mengambil 2 merah
dari 6 r = 2 , n = 6
6C2 =
=
= 5.3
MATERI
)!26(!2
!6
!4!.2
!6
2.1
6.5
3
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
banyak cara mengambil 1 biru
dari 4 kelereng biru r = 1, n = 4
4C1 =
banyak cara mengambil 3 dari 10
n(S) = 10C3 =
=
= 12.10
MATERI
)!14(!1
!4
4
)!310(!3
!10
!7!.3
!10
3.2.1
10.9.812
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Peluang mengambil 2 kelereng
merah dan 1 biru =
=
=
Jadi peluangnya = ½
MATERI
n(A)
n(S)
6C2. 1C4
10C3
5.3. 4
12.10
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Contoh 4
Dari sebuah kotak yang berisi 5 bola
merah dan 3 bola putih di - ambil 2 bola
sekaligus secara acak.
Peluang terambilnya keduanya merah
adalah….
MATERI
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Penyelesaian:
banyak bola merah = 5
dan putih = 3 jumlahnya = 8
banyak cara mengambil 2 dari 5
5C2 =
=
= 10
MATERI
)!25(!2
!5
!3!.2
!5
2.1
5.4
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Penyelesaian:
banyak cara mengambil 2 dari 8
8C2 =
=
= 28
Peluang mengambil 2 bola merah
sekaligus =
MATERI
)!28(!2
!8
!6!.2
!8
2.1
8.7
28
10
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
1. Dari 5 pria dan 4 wanita akan dipilih 3 pria dan
3 wanita. Banyak cara memilih ada ....
a. 60 d. 20
b. 40 e. 18
c. 24
2. Suatu rapat diikuti 7 orang yang duduk
mengelilingi meja bundar. Banyak cara duduk
adalah ….
a. 270 d. 4.050
b. 460 e. 5.040
c. 720
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
3. Jika peluang kejadian hujan dalam kurun
waktu 30 hari adalah 17/30 maka peluang
kejadian tidak hujan dalam kurung waktu 30
hari adalah ….
a. 12/30 d. 15/30
b. 13/30 e. 16/30
c. 14/30
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
4. Dua dadu dilempar bersama-sama. Peluang
muncul mata dadu pertama 3 dan mata dadu
kedua 5 adalah ….
a. 6/36 d. 3/36
b. 5/36 e. 1/36
c. 4/36
5. Dua buah dadu dilempar bersama-sama. Peluang
munculnya jumlah mata dadu 9 atau 10 adalah ….
a. 5/36 d. 9/36
b. 7/36 e. 11/36
c. 8/36
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
Penyusun
DWI RAHAYU AMINI
XII IPA 1
SMA N 1 DUSUN
SELATAN
1 de 50

Recomendados

Materi matematik tentang peluang kelas x sma por
Materi matematik tentang peluang kelas x smaMateri matematik tentang peluang kelas x sma
Materi matematik tentang peluang kelas x smaqhe2
42.3K visualizações46 slides
Statistika Konsep Peluang por
Statistika Konsep PeluangStatistika Konsep Peluang
Statistika Konsep PeluangEko Mardianto
7.4K visualizações17 slides
Materi Peluang por
Materi PeluangMateri Peluang
Materi PeluangAisyah Wati
30.9K visualizações16 slides
Makalah matematika peluang por
Makalah matematika peluangMakalah matematika peluang
Makalah matematika peluangLilin Ariandi
29.9K visualizações15 slides
peluang matematika por
 peluang matematika peluang matematika
peluang matematikaYuni Wiantari
6.6K visualizações13 slides
Peluang suatu kejadian por
Peluang suatu kejadianPeluang suatu kejadian
Peluang suatu kejadianWayan Sudiarta
16.9K visualizações13 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Matematika Kelas 9 - BAB PELUANG por
Matematika Kelas 9 - BAB PELUANGMatematika Kelas 9 - BAB PELUANG
Matematika Kelas 9 - BAB PELUANGnissayyo
10.3K visualizações20 slides
Presentasi Materi Peluang por
Presentasi Materi PeluangPresentasi Materi Peluang
Presentasi Materi Peluangermamagdalena
12.7K visualizações23 slides
Peluang_Statistika por
Peluang_StatistikaPeluang_Statistika
Peluang_StatistikaAhmadTeguh
5.1K visualizações32 slides
Statistika: Peluang por
Statistika: PeluangStatistika: Peluang
Statistika: PeluangJidun Cool
23.1K visualizações33 slides
Peluang matematika por
Peluang matematikaPeluang matematika
Peluang matematikaUNIMED
26.1K visualizações6 slides
Peluang ppt por
Peluang pptPeluang ppt
Peluang pptRahmawati Lestari
71.1K visualizações17 slides

Mais procurados(20)

Matematika Kelas 9 - BAB PELUANG por nissayyo
Matematika Kelas 9 - BAB PELUANGMatematika Kelas 9 - BAB PELUANG
Matematika Kelas 9 - BAB PELUANG
nissayyo10.3K visualizações
Presentasi Materi Peluang por ermamagdalena
Presentasi Materi PeluangPresentasi Materi Peluang
Presentasi Materi Peluang
ermamagdalena12.7K visualizações
Peluang_Statistika por AhmadTeguh
Peluang_StatistikaPeluang_Statistika
Peluang_Statistika
AhmadTeguh5.1K visualizações
Statistika: Peluang por Jidun Cool
Statistika: PeluangStatistika: Peluang
Statistika: Peluang
Jidun Cool23.1K visualizações
Peluang matematika por UNIMED
Peluang matematikaPeluang matematika
Peluang matematika
UNIMED26.1K visualizações
Peluang ppt por Rahmawati Lestari
Peluang pptPeluang ppt
Peluang ppt
Rahmawati Lestari71.1K visualizações
Peluang por fatria anggita
PeluangPeluang
Peluang
fatria anggita5.6K visualizações
Peluang SMP por Fitri Puzpita
Peluang SMPPeluang SMP
Peluang SMP
Fitri Puzpita4.7K visualizações
Matematika - Pengertian Peluang por tioprayogi
Matematika - Pengertian Peluang Matematika - Pengertian Peluang
Matematika - Pengertian Peluang
tioprayogi24.8K visualizações
Peluang suatu kejadian kelompok 7 ok por Anha Anha
Peluang suatu kejadian kelompok 7 okPeluang suatu kejadian kelompok 7 ok
Peluang suatu kejadian kelompok 7 ok
Anha Anha9.7K visualizações
Makalah Peluang Dalam Pelajaran Matematika por Amnil Wardiah
Makalah Peluang Dalam Pelajaran MatematikaMakalah Peluang Dalam Pelajaran Matematika
Makalah Peluang Dalam Pelajaran Matematika
Amnil Wardiah1K visualizações
Ruang sampel dan frekuensi harapan por Fita Ardiana
Ruang sampel dan frekuensi harapanRuang sampel dan frekuensi harapan
Ruang sampel dan frekuensi harapan
Fita Ardiana1.3K visualizações
Teori peluang por Fienha Bluemickey
Teori peluangTeori peluang
Teori peluang
Fienha Bluemickey2.4K visualizações
Peluang por Aidia Propitious
PeluangPeluang
Peluang
Aidia Propitious68.7K visualizações
Materi SMA Kelas X Matematika Peluang por Ana Sugiyarti
Materi SMA Kelas X Matematika PeluangMateri SMA Kelas X Matematika Peluang
Materi SMA Kelas X Matematika Peluang
Ana Sugiyarti18K visualizações
Ruang Sampel, Kejadian, dan Faktorial por Anha Anha
Ruang Sampel, Kejadian, dan FaktorialRuang Sampel, Kejadian, dan Faktorial
Ruang Sampel, Kejadian, dan Faktorial
Anha Anha10.3K visualizações
Peluang dan Statistika por Dini Nurfadilah Ehom
Peluang dan StatistikaPeluang dan Statistika
Peluang dan Statistika
Dini Nurfadilah Ehom5.8K visualizações
Teori peluang por Tenia Wahyuningrum
Teori peluangTeori peluang
Teori peluang
Tenia Wahyuningrum8.8K visualizações
Modul bahan ajar peluang 2012 por Devita Riyany
Modul bahan ajar peluang 2012Modul bahan ajar peluang 2012
Modul bahan ajar peluang 2012
Devita Riyany18.6K visualizações
DINDI , desain media pelajaran , materi peluang suatu kejadian por Dindi2
DINDI , desain media pelajaran , materi peluang suatu kejadian DINDI , desain media pelajaran , materi peluang suatu kejadian
DINDI , desain media pelajaran , materi peluang suatu kejadian
Dindi232 visualizações

Destaque

Power Point Tentang Peluang por
Power Point Tentang PeluangPower Point Tentang Peluang
Power Point Tentang PeluangMatt Engky
41.5K visualizações10 slides
Peluang kelas X kurikulum 2013 por
Peluang kelas X kurikulum 2013Peluang kelas X kurikulum 2013
Peluang kelas X kurikulum 2013milaram
3.3K visualizações28 slides
Ppt peluang (sopiyan alamsah upi p.mtk) por
Ppt peluang (sopiyan alamsah upi p.mtk)Ppt peluang (sopiyan alamsah upi p.mtk)
Ppt peluang (sopiyan alamsah upi p.mtk)Sopiyan Alamsah
11.9K visualizações31 slides
MATEMATIKA - PELUANG por
MATEMATIKA - PELUANGMATEMATIKA - PELUANG
MATEMATIKA - PELUANGamrinarosada7x
602 visualizações14 slides
Kombinasi, Permutasi dan Peluang ppt por
Kombinasi, Permutasi dan Peluang pptKombinasi, Permutasi dan Peluang ppt
Kombinasi, Permutasi dan Peluang pptAisyah Turidho
13.6K visualizações27 slides
Permutasi dan Kombinasi por
Permutasi dan KombinasiPermutasi dan Kombinasi
Permutasi dan KombinasiHappy Math Happy Life
18.9K visualizações27 slides

Destaque(20)

Power Point Tentang Peluang por Matt Engky
Power Point Tentang PeluangPower Point Tentang Peluang
Power Point Tentang Peluang
Matt Engky41.5K visualizações
Peluang kelas X kurikulum 2013 por milaram
Peluang kelas X kurikulum 2013Peluang kelas X kurikulum 2013
Peluang kelas X kurikulum 2013
milaram3.3K visualizações
Ppt peluang (sopiyan alamsah upi p.mtk) por Sopiyan Alamsah
Ppt peluang (sopiyan alamsah upi p.mtk)Ppt peluang (sopiyan alamsah upi p.mtk)
Ppt peluang (sopiyan alamsah upi p.mtk)
Sopiyan Alamsah11.9K visualizações
MATEMATIKA - PELUANG por amrinarosada7x
MATEMATIKA - PELUANGMATEMATIKA - PELUANG
MATEMATIKA - PELUANG
amrinarosada7x602 visualizações
Kombinasi, Permutasi dan Peluang ppt por Aisyah Turidho
Kombinasi, Permutasi dan Peluang pptKombinasi, Permutasi dan Peluang ppt
Kombinasi, Permutasi dan Peluang ppt
Aisyah Turidho13.6K visualizações
Permutasi dan Kombinasi por Happy Math Happy Life
Permutasi dan KombinasiPermutasi dan Kombinasi
Permutasi dan Kombinasi
Happy Math Happy Life18.9K visualizações
Materi SMA X - Statistika por Ana Sugiyarti
Materi SMA X - StatistikaMateri SMA X - Statistika
Materi SMA X - Statistika
Ana Sugiyarti10.1K visualizações
ppt lingkaran por dhina_prahesti
ppt lingkaranppt lingkaran
ppt lingkaran
dhina_prahesti28.5K visualizações
statistik kelas 6 sd por astiariani14
statistik kelas 6 sdstatistik kelas 6 sd
statistik kelas 6 sd
astiariani1416K visualizações
P2 MALARIA by Risno, S.Km por jajarM
P2 MALARIA by Risno, S.KmP2 MALARIA by Risno, S.Km
P2 MALARIA by Risno, S.Km
jajarM1.2K visualizações
Statistik Peluang por Churifiani Eva
Statistik PeluangStatistik Peluang
Statistik Peluang
Churifiani Eva7.4K visualizações
Permutasi,kombinasi dan peluang kelompok 5 por 1234567890pgri
Permutasi,kombinasi dan peluang kelompok 5Permutasi,kombinasi dan peluang kelompok 5
Permutasi,kombinasi dan peluang kelompok 5
1234567890pgri13.5K visualizações
2. Faktorial por widi1966
2. Faktorial2. Faktorial
2. Faktorial
widi196629K visualizações
RPP peluang por Wahyu Andista
RPP peluangRPP peluang
RPP peluang
Wahyu Andista17.4K visualizações
1. Aturan Perkalian por widi1966
1. Aturan Perkalian 1. Aturan Perkalian
1. Aturan Perkalian
widi196617.4K visualizações
Matriks por widi1966
MatriksMatriks
Matriks
widi196667.4K visualizações
Permutasi dan Kombinasi por Fahrul Usman
Permutasi dan KombinasiPermutasi dan Kombinasi
Permutasi dan Kombinasi
Fahrul Usman19.2K visualizações
proyeksi pada titik, garis, dan bidang por anggi syahputra
proyeksi pada titik, garis, dan bidangproyeksi pada titik, garis, dan bidang
proyeksi pada titik, garis, dan bidang
anggi syahputra68.7K visualizações
Jawab evalusi bab 2 por Al Frilantika
Jawab evalusi bab 2Jawab evalusi bab 2
Jawab evalusi bab 2
Al Frilantika27.3K visualizações

Similar a Matematika "Peluang slide by Dwi Rahayu Amini"

peluang por
peluang peluang
peluang laelioktami
3.2K visualizações39 slides
Materi Kombinasi por
Materi KombinasiMateri Kombinasi
Materi KombinasiIbnu Fajar
4.9K visualizações20 slides
peluang_by_novi.pptx por
peluang_by_novi.pptxpeluang_by_novi.pptx
peluang_by_novi.pptxDwiSintya
20 visualizações72 slides
Makalah matematika smk 2019 tentang peluang por
Makalah matematika smk 2019 tentang peluangMakalah matematika smk 2019 tentang peluang
Makalah matematika smk 2019 tentang peluangAnto Pixels
2.6K visualizações13 slides
16. modul peluang (probabilitas) pak sukani por
16. modul peluang (probabilitas) pak sukani16. modul peluang (probabilitas) pak sukani
16. modul peluang (probabilitas) pak sukanisukani
68.4K visualizações13 slides
Mtk kls 8_peluang-2 por
Mtk kls 8_peluang-2Mtk kls 8_peluang-2
Mtk kls 8_peluang-2JeJe JeJe
171 visualizações31 slides

Similar a Matematika "Peluang slide by Dwi Rahayu Amini"(20)

peluang por laelioktami
peluang peluang
peluang
laelioktami3.2K visualizações
Materi Kombinasi por Ibnu Fajar
Materi KombinasiMateri Kombinasi
Materi Kombinasi
Ibnu Fajar4.9K visualizações
peluang_by_novi.pptx por DwiSintya
peluang_by_novi.pptxpeluang_by_novi.pptx
peluang_by_novi.pptx
DwiSintya20 visualizações
Makalah matematika smk 2019 tentang peluang por Anto Pixels
Makalah matematika smk 2019 tentang peluangMakalah matematika smk 2019 tentang peluang
Makalah matematika smk 2019 tentang peluang
Anto Pixels2.6K visualizações
16. modul peluang (probabilitas) pak sukani por sukani
16. modul peluang (probabilitas) pak sukani16. modul peluang (probabilitas) pak sukani
16. modul peluang (probabilitas) pak sukani
sukani68.4K visualizações
Mtk kls 8_peluang-2 por JeJe JeJe
Mtk kls 8_peluang-2Mtk kls 8_peluang-2
Mtk kls 8_peluang-2
JeJe JeJe171 visualizações
bahan-ajar-pe-l-u-a-n-g.ppt por KholidYusuf4
bahan-ajar-pe-l-u-a-n-g.pptbahan-ajar-pe-l-u-a-n-g.ppt
bahan-ajar-pe-l-u-a-n-g.ppt
KholidYusuf46 visualizações
PERTEMUAN 1 &2 (PELUANG).ppt por AmbarPristiarini
PERTEMUAN 1 &2  (PELUANG).pptPERTEMUAN 1 &2  (PELUANG).ppt
PERTEMUAN 1 &2 (PELUANG).ppt
AmbarPristiarini22 visualizações
Teori Probabilitas - Materi 5 - Peluang.pdf por muhammadkafa1
Teori Probabilitas - Materi 5 - Peluang.pdfTeori Probabilitas - Materi 5 - Peluang.pdf
Teori Probabilitas - Materi 5 - Peluang.pdf
muhammadkafa16 visualizações
Rpp peluang & statistika math g 8_2014-2015 sem 2 por Leonardo Wibowo
Rpp peluang & statistika  math g 8_2014-2015 sem 2Rpp peluang & statistika  math g 8_2014-2015 sem 2
Rpp peluang & statistika math g 8_2014-2015 sem 2
Leonardo Wibowo1.5K visualizações
bahan-ajar-pe-l-u-a-n-g.ppt por FachruddinAlAhmadi1
bahan-ajar-pe-l-u-a-n-g.pptbahan-ajar-pe-l-u-a-n-g.ppt
bahan-ajar-pe-l-u-a-n-g.ppt
FachruddinAlAhmadi111 visualizações
Bahan ajar-pe-l-u-a-n-g por Aisyah Wati
Bahan ajar-pe-l-u-a-n-gBahan ajar-pe-l-u-a-n-g
Bahan ajar-pe-l-u-a-n-g
Aisyah Wati1.1K visualizações
Analisa Soal Peluang por Safran Nasoha
Analisa Soal PeluangAnalisa Soal Peluang
Analisa Soal Peluang
Safran Nasoha2.4K visualizações
Konsep dasar-peluang2 2 por Wisnu Ifandu Pramana
Konsep dasar-peluang2 2Konsep dasar-peluang2 2
Konsep dasar-peluang2 2
Wisnu Ifandu Pramana2.6K visualizações
Peluang por siti komsiyah
PeluangPeluang
Peluang
siti komsiyah6.1K visualizações
Konsep Dasar Peluang dan Kejadian.ppt por zul fikar
Konsep Dasar Peluang dan Kejadian.pptKonsep Dasar Peluang dan Kejadian.ppt
Konsep Dasar Peluang dan Kejadian.ppt
zul fikar2 visualizações
Konsep Dasar Peluang dan Kejadian.ppt por Zamzam660728
Konsep Dasar Peluang dan Kejadian.pptKonsep Dasar Peluang dan Kejadian.ppt
Konsep Dasar Peluang dan Kejadian.ppt
Zamzam66072841 visualizações
Bab 1-peluang por septy nafisa
Bab 1-peluangBab 1-peluang
Bab 1-peluang
septy nafisa451 visualizações
Matematika-Mutasi dan kombinasi por Kardilah Azijehmail
Matematika-Mutasi dan kombinasiMatematika-Mutasi dan kombinasi
Matematika-Mutasi dan kombinasi
Kardilah Azijehmail41K visualizações
Probabilitas konsepsi peluang por Isna Aryanty
Probabilitas konsepsi peluangProbabilitas konsepsi peluang
Probabilitas konsepsi peluang
Isna Aryanty10.3K visualizações

Mais de jajarM

Cover por
CoverCover
CoverjajarM
2.4K visualizações31 slides
Persebaran hindu-buddha Kelas XII por
Persebaran hindu-buddha Kelas XIIPersebaran hindu-buddha Kelas XII
Persebaran hindu-buddha Kelas XIIjajarM
8.7K visualizações17 slides
Kliping Sejarah "Perkembangan IPTEK di Indonesia" por
Kliping Sejarah "Perkembangan IPTEK di Indonesia"Kliping Sejarah "Perkembangan IPTEK di Indonesia"
Kliping Sejarah "Perkembangan IPTEK di Indonesia"jajarM
17.9K visualizações14 slides
"Perilaku Hidup Bersih dan Sehat" by Risno, S.Km por
"Perilaku Hidup Bersih dan Sehat" by Risno, S.Km"Perilaku Hidup Bersih dan Sehat" by Risno, S.Km
"Perilaku Hidup Bersih dan Sehat" by Risno, S.KmjajarM
5.4K visualizações17 slides
SATUAN ACARA PENYULUHAN PENYAKIT CACINGAN por
SATUAN ACARA PENYULUHAN PENYAKIT CACINGANSATUAN ACARA PENYULUHAN PENYAKIT CACINGAN
SATUAN ACARA PENYULUHAN PENYAKIT CACINGANjajarM
12.2K visualizações12 slides
Pengaruh Lingkungan Terhadap Kesehatan por
Pengaruh Lingkungan Terhadap KesehatanPengaruh Lingkungan Terhadap Kesehatan
Pengaruh Lingkungan Terhadap KesehatanjajarM
25.2K visualizações28 slides

Mais de jajarM(8)

Cover por jajarM
CoverCover
Cover
jajarM2.4K visualizações
Persebaran hindu-buddha Kelas XII por jajarM
Persebaran hindu-buddha Kelas XIIPersebaran hindu-buddha Kelas XII
Persebaran hindu-buddha Kelas XII
jajarM8.7K visualizações
Kliping Sejarah "Perkembangan IPTEK di Indonesia" por jajarM
Kliping Sejarah "Perkembangan IPTEK di Indonesia"Kliping Sejarah "Perkembangan IPTEK di Indonesia"
Kliping Sejarah "Perkembangan IPTEK di Indonesia"
jajarM17.9K visualizações
"Perilaku Hidup Bersih dan Sehat" by Risno, S.Km por jajarM
"Perilaku Hidup Bersih dan Sehat" by Risno, S.Km"Perilaku Hidup Bersih dan Sehat" by Risno, S.Km
"Perilaku Hidup Bersih dan Sehat" by Risno, S.Km
jajarM5.4K visualizações
SATUAN ACARA PENYULUHAN PENYAKIT CACINGAN por jajarM
SATUAN ACARA PENYULUHAN PENYAKIT CACINGANSATUAN ACARA PENYULUHAN PENYAKIT CACINGAN
SATUAN ACARA PENYULUHAN PENYAKIT CACINGAN
jajarM12.2K visualizações
Pengaruh Lingkungan Terhadap Kesehatan por jajarM
Pengaruh Lingkungan Terhadap KesehatanPengaruh Lingkungan Terhadap Kesehatan
Pengaruh Lingkungan Terhadap Kesehatan
jajarM25.2K visualizações
Contoh Perangkat Lunak Pembuat Presentasi por jajarM
Contoh Perangkat Lunak Pembuat PresentasiContoh Perangkat Lunak Pembuat Presentasi
Contoh Perangkat Lunak Pembuat Presentasi
jajarM21.4K visualizações
Jajar martono por jajarM
Jajar martonoJajar martono
Jajar martono
jajarM2K visualizações

Último

PPT_UP2_BKMA_Modul Online.pptx por
PPT_UP2_BKMA_Modul Online.pptxPPT_UP2_BKMA_Modul Online.pptx
PPT_UP2_BKMA_Modul Online.pptxsitikulsum85
7 visualizações41 slides
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Effective SERVICE EXCELLENCE" bagi Para ... por
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Effective SERVICE EXCELLENCE" bagi Para ...PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Effective SERVICE EXCELLENCE" bagi Para ...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Effective SERVICE EXCELLENCE" bagi Para ...Kanaidi ken
46 visualizações74 slides
PPT PENKOM ALVIN.pptx por
PPT PENKOM ALVIN.pptxPPT PENKOM ALVIN.pptx
PPT PENKOM ALVIN.pptxAlfin61471
16 visualizações9 slides
Senyawa Turunan Alkana.ppt por
Senyawa Turunan Alkana.pptSenyawa Turunan Alkana.ppt
Senyawa Turunan Alkana.pptlyricsong1117
14 visualizações40 slides
Kel.10-PBA.pdf por
Kel.10-PBA.pdfKel.10-PBA.pdf
Kel.10-PBA.pdfIBNUFAIZMUBAROK
8 visualizações16 slides
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso... por
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...Kanaidi ken
9 visualizações30 slides

Último(20)

PPT_UP2_BKMA_Modul Online.pptx por sitikulsum85
PPT_UP2_BKMA_Modul Online.pptxPPT_UP2_BKMA_Modul Online.pptx
PPT_UP2_BKMA_Modul Online.pptx
sitikulsum857 visualizações
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Effective SERVICE EXCELLENCE" bagi Para ... por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Effective SERVICE EXCELLENCE" bagi Para ...PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Effective SERVICE EXCELLENCE" bagi Para ...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Effective SERVICE EXCELLENCE" bagi Para ...
Kanaidi ken46 visualizações
PPT PENKOM ALVIN.pptx por Alfin61471
PPT PENKOM ALVIN.pptxPPT PENKOM ALVIN.pptx
PPT PENKOM ALVIN.pptx
Alfin6147116 visualizações
Senyawa Turunan Alkana.ppt por lyricsong1117
Senyawa Turunan Alkana.pptSenyawa Turunan Alkana.ppt
Senyawa Turunan Alkana.ppt
lyricsong111714 visualizações
Kel.10-PBA.pdf por IBNUFAIZMUBAROK
Kel.10-PBA.pdfKel.10-PBA.pdf
Kel.10-PBA.pdf
IBNUFAIZMUBAROK8 visualizações
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso... por Kanaidi ken
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...
Kanaidi ken9 visualizações
(Fase A ) - Kewirausahaan - Sayurku Bentuk Tanggung Jawab ku.pdf por delimajie08
(Fase A ) - Kewirausahaan - Sayurku Bentuk Tanggung Jawab ku.pdf(Fase A ) - Kewirausahaan - Sayurku Bentuk Tanggung Jawab ku.pdf
(Fase A ) - Kewirausahaan - Sayurku Bentuk Tanggung Jawab ku.pdf
delimajie0810 visualizações
MAKALAH MASAILUL FIQH.docx por DinaAuliyaRahma
MAKALAH MASAILUL FIQH.docxMAKALAH MASAILUL FIQH.docx
MAKALAH MASAILUL FIQH.docx
DinaAuliyaRahma6 visualizações
Tahapan Leaderhip dalam Mengatur Bawahan _Training "Effective Leadership and ... por Kanaidi ken
Tahapan Leaderhip dalam Mengatur Bawahan _Training "Effective Leadership and ...Tahapan Leaderhip dalam Mengatur Bawahan _Training "Effective Leadership and ...
Tahapan Leaderhip dalam Mengatur Bawahan _Training "Effective Leadership and ...
Kanaidi ken6 visualizações
Kepemimpinan Pramuka por Kafe Buku Pak Aw
Kepemimpinan Pramuka Kepemimpinan Pramuka
Kepemimpinan Pramuka
Kafe Buku Pak Aw16 visualizações
Kel.10-PBA.pdf por YanDiyant
Kel.10-PBA.pdfKel.10-PBA.pdf
Kel.10-PBA.pdf
YanDiyant12 visualizações
Tugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptx por selvianafitri2k17
Tugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptxTugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptx
Tugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptx
selvianafitri2k1713 visualizações
Sumber Daya Kekuatan Pemimpin _Training "Effective Leadership and Supervisory... por Kanaidi ken
Sumber Daya Kekuatan Pemimpin _Training "Effective Leadership and Supervisory...Sumber Daya Kekuatan Pemimpin _Training "Effective Leadership and Supervisory...
Sumber Daya Kekuatan Pemimpin _Training "Effective Leadership and Supervisory...
Kanaidi ken7 visualizações
INSTITUSI KELURGA DAN MASYARAKAT DALAM ISLAM.pptx por Nur Farah Amira Zaidi
INSTITUSI KELURGA DAN MASYARAKAT DALAM ISLAM.pptxINSTITUSI KELURGA DAN MASYARAKAT DALAM ISLAM.pptx
INSTITUSI KELURGA DAN MASYARAKAT DALAM ISLAM.pptx
Nur Farah Amira Zaidi8 visualizações
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx por rdsnfgzhgj
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptxLatihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
rdsnfgzhgj11 visualizações
Fundamental of Leadership & Peran Leadership _Training "Effective Leadership... por Kanaidi ken
Fundamental of  Leadership & Peran Leadership _Training "Effective Leadership...Fundamental of  Leadership & Peran Leadership _Training "Effective Leadership...
Fundamental of Leadership & Peran Leadership _Training "Effective Leadership...
Kanaidi ken9 visualizações
instrumen BK RENCANA KONSELING INDIVIDUAL (RKI).pdf por mariamandesy
instrumen BK RENCANA KONSELING INDIVIDUAL (RKI).pdfinstrumen BK RENCANA KONSELING INDIVIDUAL (RKI).pdf
instrumen BK RENCANA KONSELING INDIVIDUAL (RKI).pdf
mariamandesy7 visualizações
ppt penkom jovan.pptx por joovi2311
ppt penkom jovan.pptxppt penkom jovan.pptx
ppt penkom jovan.pptx
joovi23115 visualizações
RENCANA + Link2 MATERI Inhouse Training "Teknik Perhitungan TKDN & BMP pada ... por Kanaidi ken
RENCANA + Link2 MATERI Inhouse Training "Teknik Perhitungan TKDN & BMP  pada ...RENCANA + Link2 MATERI Inhouse Training "Teknik Perhitungan TKDN & BMP  pada ...
RENCANA + Link2 MATERI Inhouse Training "Teknik Perhitungan TKDN & BMP pada ...
Kanaidi ken22 visualizações
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptx por NataliaApricaAnwar
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptxTUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptx
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptx
NataliaApricaAnwar45 visualizações

Matematika "Peluang slide by Dwi Rahayu Amini"