Bài giảng Thương mại điện tử Chương 2

Đinh Chính
Đinh ChínhSếp em Nhà tôi - vợ tôi [ in the future]
Các mô hình kinh doanh điện tử
Hoàng Xuân Trọng
Chuyên ngành QTKD
Các nội dung chính
 Giới thiệu về mô hình kinh doanh
 Các yếu tố cơ bản của mô hình kinh doanh
 Các mô hình kinh doanh cơ bản
Giới thiệu về mô hình kinh doanh
 Khái niệm mô hình kinh doanh miêu tả một tầm rộng những mô hình (về mặt
hình thức) do các doanh nghiệp xác định để đại diện các khía cạnh khác nhau
của doanh nghiệp, như là các quá trình hoạt động, các cấu trúc tổ chức, và
những dự báo tài chính…
 Thuật ngữ mô hình kinh doanh xuất hiện vào những năm 50 (thế kỷ XX)
 Đạt được vị trí phổ biến trong những năm 90 (thế kỷ XX)
 Một hệ thống gồm nhiều phần tử và các quan hệ của chúng; thể hiện lý luận
kinh doanh, quan điểm quản trị của một doanh nghiệp
 Mô tả khả năng sản xuất-kinh doanh các loại sản phẩm, dịch vụ của một doanh
nghiệp đối với một hoặc nhiều đối tượng khách hàng
 Mô tả thuật kiến trúc của doanh nghiệp, mạng lưới đối tác doanh nghiệp sử
dụng để tạo lập, tiếp thị và phân phối các sản phẩm, dịch vụ nói trên
 Mô tả các nguồn lực, các mối quan hệ, nhằm phát sinh các dòng doanh thu có
khả năng tạo lợi nhuận trước mắt và lâu dài của doanh nghiệp.
Giới thiệu về mô hình kinh doanh
 Một mô hình kinh doanh liên quan tới 4 khía cạnh cơ bản của doanh nghiệp:
 Cơ sở hạ tầng (Infrastructure - I)
 Chào hàng (Offering - O)
 Khách hàng (Customers - C)
 Tài chính (Finances - F)
 Các khía cạnh của mô hình kinh doanh bao gồm 9 yếu tố:
1. Năng lực nòng cốt
2. Mạng lưới đối tác
3. Cấu hình giá trị
4. Mục tiêu giá trị
5. Đối tượng khách hàng
6. Mạng lưới phân phối
7. Quan hệ khách hàng
8. Cấu trúc chi phí
9. Mô hình doanh thu
Giới thiệu về mô hình kinh doanh
Khái niệm mô hình kinh doanh
Là một phương pháp tiến hành kinh doanh qua đó doanh nghiệp có được
doanh thu, điều kiện cơ bản để tồn tại và phát triển trên thị trường.
(Efraim Turban, 2006)
Mô hình kinh doanh là cách bố trí, sắp xếp các sản phẩm, dịch vụ và các
dòng thông tin, bao gồm việc mô tả các yếu tố của quá trình kinh doanh và
vai trò của nó đối với kinh doanh; đồng thời mô tả các nguồn doanh thu,
khả năng thu lợi nhuận từ mỗi mô hình kinh doanh đó.
(Paul Timmers, 1999)
Sự công nhận và bảo hộ các mô hình kinh doanh
o Mỗi mô hình kinh doanh được coi như một phát minh sáng chế
và được pháp luật bảo hộ ở Mỹ
o Bằng sáng chế “Đặt giá cố định/Đấu giá đặt sẵn” của Priceline
(US No. 5,794,207), được cấp cho một “phương thức và bộ máy
của hệ thống mạng thương mại chạy trên cơ chế bảo mật được
thiết kế để tạo sự phù hợp với những chào mua hàng có điều
kiện”.
o Bằng sáng chế “Quảng cáo DoubleClick” (US No.5,948,061),
cấp cho “một phương pháp truyền gửi, nhắm đích, và đo lường
việc quảng cáo qua mạng”.
o Bằng sáng chế “Mua hàng bằng giỏ hàng điện tử” (US
5,715,314), cấp cho “Hệ thống bán hàng qua mạng”.
Yếu tố cơ bản của mô hình kinh doanh
CÁC THÀNH PHẦN (8) CÂU HỎI THEN CHỐT
o Mục tiêu giá trị Tại sao khách hàng mua hàng của doanh nghiệp?
o Mô hình doanh thu Doanh nghiệp sẽ kiếm tiền như thế nào?
o Cơ hội thị trường
Thị trường doanh nghiệp dự định phục vụ là gì? Phạm vi của nó
như thế nào?
o Môi trường cạnh tranh Đối thủ của doanh nghiệp trên thị trường là những ai?
o Lợi thế cạnh tranh
Những lợi thế riêng có của doanh nghiệp trên thị trường đó là
gì?
o Chiến lược thị trường
Kế hoạch xúc tiến sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp nhằm
thu hút khách hàng như thế nào?
o Cấu trúc tổ chức
Các kiểu cấu trúc tổ chức mà doanh nghiệp cần áp dụng để thực
hiện kế hoạch kinh doanh của mình?
o Đội ngũ quản lý
Những kinh nghiệm và kỹ năng quan trọng của đội ngũ
lãnh đạo trong việc điều hành doanh nghiệp?
Mục tiêu giá trị
 Là cách mà sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu
khách hàng
 Để phân tích mục tiêu giá trị, doanh nghiệp phải trả lời các câu hỏi sau:
 Vì sao khách hàng lựa chọn doanh nghiệp để giao dịch?
 Doanh nghiệp có thể cung cấp cho khách hàng những gì mà các doanh
nghiệp khác không thể cung cấp?
 Mục tiêu giá trị thương mại điện tử bao gồm:
 sự cá nhân hoá, cá biệt hoá của các sản phẩm
 giảm bớt chi phí tìm kiếm sản phẩm, so sánh giá cả
 sự thuận tiện trong giao dịch thông qua quá trình quản lý phân phối sản
phẩm.
 Thí dụ: Amazon.com
Mô hình doanh thu
 Là cách thức để doanh nghiệp có doanh thu, tạo ra lợi nhuận và có mức lợi
nhuận trên vốn đầu tư lớn hơn các hình thức đầu tư khác
 Các mô hình doanh thu chủ yếu được áp dụng trong thương mại điện tử bao
gồm:
 Mô hình doanh thu quảng cáo
 Mô hình doanh thu đăng ký
 Mô hình thu phí giao dịch
 Mô hình doanh thu bán hàng
 Mô hình doanh thu liên kết
 Các mô hình doanh thu khác
Cơ hội thị trường
 Nhằm để chỉ tiềm năng thị trường của một doanh nghiệp và
toàn bộ cơ hội tài chính tiềm năng mà doanh nghiệp có khả
năng thu được từ thị trường đó.
 Cơ hội thị trường thực tế được hiểu là khoản doanh thu
doanh nghiệp có khả năng thu được ở mỗi vị trí thị trường
mà doanh nghiệp có thể giành được.
Môi trường cạnh tranh
 Nhằm nói đến phạm vi hoạt động của các doanh nghiệp khác
kinh doanh sản phẩm cùng loại trên cùng thị trường
 Môi trường cạnh tranh bao gồm các nhân tố như:
có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh đang hoạt động,
phạm vi hoạt động của các đối thủ đó ra sao,
thị phần của mỗi đối thủ nh− thế nμo,
lợi nhuận của các đối thủ
mức giá của các đối thủ lμ bao nhiêu.
 Môi trường cạnh tranh là một căn cứ quan trọng để đánh giá
tiềm năng của thị trường
 Phân tích yếu tố này giúp DN đưa ra quyết định đầu tư
Lợi thế cạnh tranh
 Là khả năng sản xuất một loại sản phẩm có chất lượng cao
hơn và/hoặc tung ra thị trường một sản phẩm có mức giá
thấp hơn các đối thủ cạnh tranh
 Lợi thế cạnh tranh có thể là những điều kiện thuận lợi liên
quan đến nhà cung ứng, người vận chuyển, nguồn lao động
hoặc sự vượt trội về kinh nghiệm, tri thức hay sự trung
thành của người lao động…
Chiến lược thị trường
 Nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách
hàng
 Lập kế hoạch thực hiện các hoạt động xúc tiến sản phẩm,
dịch vụ cho khách hàng
Cấu trúc tổ chức
 Các doanh nghiệp muốn phát triển bền vững cần có một hệ
thống tổ chức tốt đảm bảo thực thi có hiệu quả các kế hoạch
và chiến lược kinh doanh.
 Một kế hoạch phát triển có tổ chức được hiểu là cách thức
bố trí, sắp xếp và thực thi các công việc kinh doanh nhằm
đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp
Đội ngũ quản trị
 Đội ngũ quản trị chịu trách nhiệm xây dựng các mẫu công
việc trong doanh nghiệp
 Đội ngũ quản trị giỏi có thể đưa ra các quyết định thay đổi
hoặc tái cấu trúc mô hình kinh doanh khi cần thiết
 Một đội ngũ quản trị mạnh góp phần tạo sự tin tưởng chắc
chắn đối với các nhà đầu tư bên ngoài và là lợi thế cạnh
tranh của các DN
 Đội ngũ quản trị có khả năng và kinh nghiệm là yếu tố quan
trọng, cần thiết đối với các mô hình kinh doanh mới
Các mô hình kinh doanh chủ yếu trong TMĐT giữa
doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C e-commerce)
• Thương mại điện tử B2C là loại giao dịch trong đó
khách hàng của các doanh nghiệp kinh doanh trực
tuyến là những người tiêu dùng cuối cùng, mua
hàng với mục đích phục vụ tiêu dùng cá nhân.
• Đây là loại giao dịch quen thuộc và phổ biến nhất
trong thương mại điện tử.
Các mô hình kinh doanh trong thương mại điện
tử B2C
Mô hình KD Dạng thức Mô tả Mô hình D thu
Cổng nối
Chiều rộng/
Tổng quát
Đưa ra các dịch vụ trọn gói và các
nội dung như tìm kiếm, tin tức, thư
tín điện tử, chuyện gẫu, âm nhạc,
chương trình video, chương trình
lịch... Đối tượng chủ yếu là những
người sử dụng tại nhà.
Quảng cáo
Phí đăng ký
Phí giao dịch
Chiều sâu/
Chuyên biệt hoá
Đưa ra các dịch vụ và sản phẩm
cho những thị trường chuyên biệt
Quảng cáo
Phí đăng ký/
Phí giao dịch
Các mô hình kinh doanh trong thương mại điện
tử B2C
Mô hình KD Dạng thức Mô tả Mô hình D thu
Nhà bán lẻ
Người bán
hàng ảo
điện tử
(e-tailer)
Người bán
hàng ảo
Phiên bản trực tuyến của cửa hàng bán
lẻ, nơi khách hàng có thể mua Bán hàng
hoá sắm hàng hoá ngay tại nhà/công sở
vào bất cứ thời gian nào trong ngày
Bán hàng hoá
Cú nhắp và
vữa hồ
Kênh phân phối trực tuyến cho các DN
kinh doanh truyền thống
Bán hàng hoá
Danh mục
người bán
hàng
Phiên bản trực tuyến của danh mục thư
tín trực tiếp
Bán hàng hoá
Phố buôn
bán trực
tuyến
Phiên bản trực tuyến của phố buôn bán
Bán hàng hoá/
Phí dịch vụ
Các nhà sản
xuất trực tiếp
Việc bán hàng trực tuyến được thực hiện
trực tiếp bởi các nhà sản xuất
Bán hàng hoá
Các mô hình kinh doanh trong thương mại điện
tử B2C
Mô hình
KD
Dạng
thức
Mô tả
Mô hình D
thu
Trung gian
giao dịch
Các trung gian giao dịch cung cấp những bộ xử
lý giao dịch bán hàng trực tuyến, giống như các
nhà môi giới chứng khoán hay các đại lý du
lịch. Bằng việc tạo điều kiện để các hoạt động
giao dịch diễn ra nhanh hơn với chi phí thấp
hơn, các trung gian này góp phần tăng hiệu suất
mua bán của khách hàng và của các doanh
nghiệp.
Phí giao dịch
Các mô hình kinh doanh trong thương mại điện
tử B2C
MÔ HÌNH
KD
DẠNG
THỨC
MÔ TẢ
MÔ HÌNH
DOANH
THU
Nhà cung
cấp nội
dung
Các nhà cung cấp thông tin, các chương trình giải trí
(như báo chí, các vấn đề thể thao,...) và các chương
trình trực tuyến khác đưa ra cho khách hàng các tin tức
thời sự cập nhật, các vấn đề quan tâm đặc biệt, những
chỉ dẫn hay lời khuyên trong các lĩnh vực và bán thông
tin
Quảng cáo
Phí đăng ký
Phí liên kết /
tham khảo
Các mô hình kinh doanh trong thương mại điện
tử B2C
Mô hình KD Dạng thức Mô tả Mô hình D thu
Người tạo
nên thị
trường
Các hình thức
đấu giá và các
mô hình giá
động
Các doanh nghiệp trên cơ sở Web
sử dụng các công nghệ Internet
để tạo nên thị trường, đưa người
mua và người bán lại với nhau.
Phí dịch vụ
Nhà cung
cấp dịch vụ
Các doanh nghiệp kiếm tiền chủ
yếu bằng việc bán dịch vụ cho
khách hàng.
Bán dịch vụ
Nhà cung
cấp cộng
đồng
Những site, nơi các cá nhân có
mối quan tâm, sở thích riêng biệt,
có thể tới để cung chia sẻ kinh
nghiệm, trao đổi, thảo luận về
những vấn đề cùng quan tâm.
Quảng cáo
Phí đăng ký
Phí liên kết và
tham khảo
Cổng thông tin
 Cổng thông tin chung
(còn gọi là cổng thông tin
chiều rộng)
 Yahoo, AOL, MSN...
 Cổng thông tin chuyên
biệt (hay cổng thông tin chiều
sâu)
 iBoats.com
 Đưa ra các dịch vụ trọn gói và các
nội dung như tìm kiếm, tin tức, thư tín
điện tử, chuyện gẫu, âm nhạc, chương
trình video, chương trình lịch...
 Đối tượng chủ yếu là những người
sử dụng tại nhà.
 Mô hình doanh thu: Quảng cáo,
phí đăng ký, phí giao dịch, phí liên
kết
 Cơ hội thị trường: hầu hết người
sử dụng đều thông qua các cổng
thông tin để truy cập vào những
website thương mại khác trên khắp
thế giới
Nhà bán lẻ điện tử
 Người bán hàng ảo
 Amazon.com
 Cú nhắp và vữa hồ
 Walmart.com
 Danh mục người bán hàng
 LandsEnd.com
 Phố buôn bán trực tuyến
 Fashionmall.com
 Các nhà sản xuất trực tiếp
 Dell.com
 Phiên bản trực tuyến của cửa hàng bán
lẻ, nơi khách hàng có thể mua sắm hàng
hoá ngay tại nhà hoặc công sở vào bất cứ
thời gian nào trong ngày
 Kênh phân phối trực tuyến cho các
doanh nghiệp kinh doanh truyền thống
 Mô hình doanh thu: Bán hàng hóa, phí
dịch vụ
 Cơ hội thị trường: mọi người sử dụng
trên Internet đều có thể là khách hàng tiềm
năng của các doanh nghiệp bán lẻ điện tử
Nhà cung cấp nội dung
 Cung cấp thông tin, các chương trình giải trí (như báo chí, các vấn đề
thể thao,...) và các chương trình trực tuyến, các tin tức thời sự cập nhật, các
vấn đề quan tâm đặc biệt, những chỉ dẫn hay lời khuyên trong các lĩnh vực
và/hoặc bán thông tin
 Mô hình doanh thu: Quảng cáo, phí đăng ký, phí liên kết hoặc tham
khảo, phí download
 Cơ hội thị trường: chủ yếu vẫn thuộc về các nhà cung cấp thông tin
truyền thống, có kinh nghiệm và thâm niên hoạt động
Nhà trung gian giao dịch
 Các nhà trung gian giao dịch cung cấp những bộ xử lý giao dịch bán
hàng trực tuyến, giống như các nhà môi giới chứng khoán hay các đại lý du
lịch.
 Góp phần tăng hiệu suất mua bán của khách hàng và của các doanh
nghiệp.
 Mô hình doanh thu: Phí giao dịch
 Cơ hội thị trường: Với sự phát triển của Internet, sự gia tăng của thị
trường tài chính và thị trường chứng khoán, cơ hội thị trường ngày càng lớn
 Yêu cầu: Phải giải quyết các lo ngại của khách hàng bằng các biện
pháp hữu hiệu đảm bảo an toàn và bảo vệ tính riêng tư của khách
Nhà tạo thị trường
 Các doanh nghiệp trên cơ sở Web sử dụng Internet để tạo nên thị
trường, kết nối người mua và người bán
 Mô hình doanh thu: Phí dịch vụ
 Cơ hội thị trường: Có tiềm năng rất lớn
 Yêu cầu:
 Phải có nguồn lực tài chính và chiến lược tiếp thị tốt để thu hút
người mua và người bán đến với thị trường
 Tốc độ xử lý và sự thuận tiện trong xử lý giao dịch
 Các hình thức đấu giá và các dạng khác của mô hình giá động
 eBay.com, Priceline.com...
Mô hình Đấu giá & Đấu thầu điện tử
 Cho phép người tham gia đấu giá các sản phẩm hoặc các dịch vụ thông
qua mạng internet.
 Mô hình này rất được ưa chuộng hiện nay đối với doanh nghiệp, cá
nhân người tiêu dùng và đặc biệt với các cơ quan công quyền, cho phép
người mua và người bán tham gia trên một cửa hàng ảo, được quyền đưa
giá trên một phòng đấu giá ảo do mình tạo ra.
 Có hai phương thức đấu giá trực tuyến: đấu giá theo giá tăng dần và
đấu giá theo hình thức giá giảm dần (đấu thầu Reverve Auction Model).
 Ví dụ:
 www.ebay.com: website đấu giá nổi tiếng.
 www.priceline.com: mô hình đấu giá ngược (đấu thầu).
Đấu giá trực tuyến, giá tăng dần
(Ascending Price)
Đấu giá trực tuyến, giá giảm dần
(Reverse Auction Process)
Nhà cung cấp dịch vụ
 Các doanh nghiệp kiếm tiền chủ yếu bằng việc bán dịch vụ cho khách hàng.
 Các dịch vụ chủ yếu: lưu giữ thông tin trên máy tính, tư vấn, đánh giá, mua
bán tạp phẩm…
 Mô hình doanh thu: Bán dịch vụ, phí đăng ký
 Cơ hội thị trường: rất lớn vì nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm
dịch vụ ngày càng tăng
 Yêu cầu:
 Cần quảng cáo, xúc tiến nhằm giảm bớt những lo ngại của khách hàng đối
với các dịch vụ trực tuyến, tạo dựng sự tin cậy
 Có biện pháp khuyến khích khách hàng tiếp cận và quyết định dùng thử các
sản phẩm dịch vụ của DN
Nhà cung cấp cộng đồng
 Những site, nơi các cá nhân có cùng mối quan tâm, chung sở thích riêng biệt, có
thể tới cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, thảo luận về những vấn đề quan tâm
 Mô hình doanh thu: Quảng cáo, phí đăng ký, phí liên kết và tham khảo
 Cơ hội thị trường: số lượng người sử dụng Internet, các mối quan tâm của người
tiêu dùng ở các cộng đồng trên mạng cũng ngày càng tăng.
 Yêu cầu:
 Phải có chiến lược tiếp thị tốt để có thể thu hút những thành viên mới tham gia
cộng đồng
 Cân đối giữa chi phí cho các nội dung chất lượng cao và thu nhập của doanh
nghiệp.
Các mô hình kinh doanh chủ yếu trong TMĐT
giữa các doanh nghiệp (B2B e-commerce)
Thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp (business-to-
business hay B2B e-commerce) là loại hình giao dịch quan
trọng nhất, chiếm tỉ trọng lớn nhất trên Internet.
Các mô hình kinh doanh trong thương mại điện
tử B2B
Mô hình KD Dạng thức Mô tả Mô hình D thu
Thị trường/
Sở giao dịch
(trung tâm
B2B)
Chiều sâu/
Chiều rộng
Giúp người mua và người bán gặp
gỡ nhau nhằm giảm chi phí mua
sắm trong một lĩnh vực kinh doanh
nhất định
Phí giao dịch
Nhà phân
phối điện tử
Kết nối trực tiếp các doanh nghiệp
với các doanh nghiệp khác nhằm
giảm thiểu chu trình bán hàng và
giá thành sản phẩm
Bán hàng hoá
Nhà cung
cấp dịch vụ
B2B
Truyền thống
Hỗ trợ các doanh nghiệp thông
qua các Bán dịch vụ dịch vụ kinh
doanh trực tuyến
Bán dịch vụ
Nhà cung cấp
dịch vụ ứng
dụng (ASP)
Cho các doanh nghiệp thuê các
ứng dụng phần mềm trên cơ sở
Internet
Phí dịch vụ
Các mô hình kinh doanh trong
thương mại điện tử B2B
Mô hình KD Dạng thức Mô tả
Mô hình D
thu
Môi giới giao
dịch B2B
(matchmaker)
Giúp các doanh nghiệp tìm được
các hàng hoá và dịch vụ mà họ
cần
Phí giao dịch
Trung gian
thông tin
Môi giới
quảng cáo
Thu thập các thông tin về người
tiêu dùng và sử dụng chúng giúp
các nhà quảng cáo xây dựng các
chương trình quảng cáo phù hợp
Bán thông tin
Định hướng
Cung cấp thông tin định hướng
KD
Phí tham
khảo/liên kết
Thị trường - Sở giao dịch
 Là một khoảng không thị trường điện tử số hoá nơi các nhà
cung ứng và các DN TMĐT tiến hành các hành vi thương
mại
 Mô hình doanh thu: Phí giao dịch
 Cơ hội thị trường:
 Phụ thuộc vào qui mô của lĩnh vực kinh doanh và số
lượng người sử dụng đăng ký tham gia thị trường
 Bị thay thế dần bởi các giao dịch ngang hàng trực tiếp
Nhà phân phối điện tử
 Thực hiện phân phối trực tiếp sản phẩm, dịch vụ cho các tổ chức kinh
doanh cá thể trong TMĐT
 Bán hàng theo hình thức one-stop shopping
 Mô hình doanh thu: Bán hàng hoá
 Cơ hội thị trường:
 Phụ thuộc vào uy tín của DN trên thị trường và tính chuyên nghiệp
trong lĩnh vực phân phối.
 Thí dụ: Grainger.com, GE Aircraft Engines
Nhà cung cấp dịch vụ B2B
 Nhà cung cấp dịch vụ truyền thống:
 Employeematters.com
 Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP)
 Salesforce.com, Corio.com
 Cung cấp các dịch vụ kinh doanh cho các DN như: kế toán, kiểm toán,
dịch vụ tài chính, quản trị nguồn nhân lực, dịch vụ xuất bản, in ấn...
 Cung cấp dịch vụ ứng dụng (Application Service Provider – ASP)
 Mô hình doanh thu: Bán dịch vụ
 Cơ hội thị trường:
 Nhiều tiềm năng vì đối với người sử dụng, việc chi một khoản tiền phí
để sử dụng dịch vụ từ các nhà cung cấp dịch vụ B2B vẫn kinh tế và khả
thi hơn so với việc bỏ tiền đầu tư xây dựng hệ thống dịch vụ riêng
Nhà môi giới giao dịch B2B
 Giúp các doanh nghiệp tìm được các hàng
hoá và dịch vụ mà họ cần
 Mô hình doanh thu: Phí giao dịch
 Thí dụ: iShip.com
Trung gian thông tin
Mô hình doanh thu: Bán thông tin, phí tham khảo
hoặc liên kết
Các dạng thức:
– − Môi giới quảng cáo: DoubleClick.net
– − Định hướng kinh doanh: AutoByTel.com
Tập hợp thông tin về khách hàng, tiếp thị và bán
những thông tin thu thập được cho các doanh
nghiệp, đồng thời bảo vệ tính riêng tư của các
thông tin đó
Thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp (business-
to-business hay B2B e-commerce) là loại hình giao
dịch quan trọng nhất, chiếm tỉ trọng lớn nhất trên
Internet.
Các mô hình kinh doanh đặc trưng
của thương mại điện tử
Các mô hình kinh doanh đặc trưng
của thương mại điện tử
LOẠI HÌNH MÔ HÌNH KD MÔ TẢ
MÔ HÌNH
DOANH THU
Mô hình kinh doanh
giữa các người tiêu
dùng (C2C)
Nhà tạo
thị trường
Liên kết người tiêu dùng với
những người tiêu dùng khác để
bán hàng
Phí giao dịch
Mô hình
kinh doanh
ngang hàng
(P2P)
Nhà cung
cấp nội dung
Công nghệ cho phép khách hàng
chia sẻ các tập tin và các dịch vụ
qua Web
Phí đăng ký,
quảng cáo và
phí giao dịch
Mô hình
thương mại
di động
Các dạng
khác
Các ứng dụng kinh doanh mở
rộng sử dụng công nghệ không
dây
Bán hàng hoá
Mô hình kinh doanh giữa các người tiêu dùng
(C2C)
 Là cách mà người tiêu dùng có thể sử dụng để bán các hàng
hoá của mình cho người tiêu dùng khác với sự giúp đỡ của
một doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến
 Người tiêu dùng trên Internet thường dùng cách này để
thanh lý các hàng hoá dư thừa hoặc các hàng hóa đã qua sử
dụng
 Mô hình doanh thu: Phí giao dịch
 Thí dụ: eBay.com, Half.com
Mô hình kinh doanh ngang hàng
(peer-to-peer – P2P)
 Mô hình kinh doanh ngang hàng (P2P) hoạt động với mục tiêu liên
kết những người sử dụng, cho phép họ chia sẻ các tệp tin và các tài
nguyên khác trên máy tính mà không cần truy cập vào một máy chủ
chung
 Mục đích hoạt động chủ yếu: chia sẻ các thông tin và các loại tài
nguyên khác
 Mô hình doanh thu: Phí đăng ký, quảng cáo và phí giao dịch
 Thí dụ: Napster.com
Mô hình thương mại di động
(M-commerce)
Mô hình kinh doanh cho phép mọi đối tượng thực hiện các giao dịch
mua bán tại mọi thời điểm, đặc biệt là ở mọi nơi sử dụng các thiết bị
trên cơ sở công nghệ mới, không dây
Điều kiện để phát triển mô hình:
 Hạ tầng công nghệ
 Cước phí sử dụng các thiết bị di động truy cập Internet
Mô hình doanh thu: Bán hàng hoá
Những người tạo điều kiện cho thương mại điện tử
Những người cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết giúp các DN kinh doanh điện tử
thực hiện các hoạt động kinh doanh.
CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC DOANH NGHIỆP ĐIỂN HÌNH
Phần cứng: Máy chủ Web IBM, Sun, Compaq, Dell
Phần mềm: Hệ điều hành và phần mềm máy chủ Microsoft, Sun, Apache
Thiết bị mạng: Bộ định tuyến Cisco
Bảo mật: Phần mềm mã hoá CheckPoint, VeriSign
Các phần mềm hệ thống TMĐT (B2B, B2C) IBM, Microsoft, iPlanet, CommerceNet, Ariba
Các giải pháp đa phương tiện Real Networks, Microsoft
Phần mêm quản lý mối quan hệ khách hàng PeopleSoft
Các hệ thống thanh toán PayPal, CyberCash
Nâng cao hiệu suất Akamai, Cache Flow, Inktomi, Digital Island
Cơ sở dữ liệu Oracle, Sybase
Dịch vụ máy chủ Exodus, Equinex, Global Crossing
1 de 46

Recomendados

Bài giảng Thương mại điện tử Chương 1 por
Bài giảng Thương mại điện tử Chương 1Bài giảng Thương mại điện tử Chương 1
Bài giảng Thương mại điện tử Chương 1Đinh Chính
31K visualizações74 slides
Các mô hình thương mại điện tử por
Các mô hình thương mại điện tửCác mô hình thương mại điện tử
Các mô hình thương mại điện tửCat Van Khoi
65.8K visualizações61 slides
Đề tài: Nghiên cứu hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng, HAY por
Đề tài: Nghiên cứu hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng, HAYĐề tài: Nghiên cứu hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng, HAY
Đề tài: Nghiên cứu hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng, HAYViết thuê trọn gói ZALO 0934573149
127.8K visualizações94 slides
Tổng quan về thương mại điện tử por
Tổng quan về thương mại điện tửTổng quan về thương mại điện tử
Tổng quan về thương mại điện tửCat Van Khoi
23.7K visualizações32 slides
Chương 1 Quản trị kênh phân phối por
Chương 1  Quản trị kênh phân phốiChương 1  Quản trị kênh phân phối
Chương 1 Quản trị kênh phân phốiTống Bảo Hoàng
34.5K visualizações28 slides
Chương 4: hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý por
Chương 4: hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lýChương 4: hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý
Chương 4: hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lýThạc sĩ Vũ Ngọc Hiếu
44.2K visualizações81 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Đề tài: Thương mại điện tử và thực trạng, giải pháp ở Việt Nam, HAY por
Đề tài: Thương mại điện tử và thực trạng, giải pháp ở Việt Nam, HAYĐề tài: Thương mại điện tử và thực trạng, giải pháp ở Việt Nam, HAY
Đề tài: Thương mại điện tử và thực trạng, giải pháp ở Việt Nam, HAYViết thuê trọn gói ZALO 0934573149
25.1K visualizações78 slides
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA por
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUAPHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUADigiword Ha Noi
288.1K visualizações35 slides
Tổng hợp câu hỏi ôn thi quản trị bán hàng (có đáp án chi tiết) por
Tổng hợp câu hỏi ôn thi quản trị bán hàng (có đáp án chi tiết)Tổng hợp câu hỏi ôn thi quản trị bán hàng (có đáp án chi tiết)
Tổng hợp câu hỏi ôn thi quản trị bán hàng (có đáp án chi tiết)希夢 坂井
77.6K visualizações92 slides
Báo cáo thực tập marketing(athena) por
Báo cáo thực tập marketing(athena)Báo cáo thực tập marketing(athena)
Báo cáo thực tập marketing(athena)hiepvu54321
90.3K visualizações52 slides
Phân tích môi trường chính trị - pháp luật thuộc môi trường marketing vĩ mô por
Phân tích môi trường chính trị - pháp luật thuộc môi trường marketing vĩ mô Phân tích môi trường chính trị - pháp luật thuộc môi trường marketing vĩ mô
Phân tích môi trường chính trị - pháp luật thuộc môi trường marketing vĩ mô luanvantrust
6.2K visualizações23 slides
xây dựng kế hoạch dự án thương mại điện tử por
 xây dựng kế hoạch dự án thương mại điện tử xây dựng kế hoạch dự án thương mại điện tử
xây dựng kế hoạch dự án thương mại điện tửLong Khủng
50.2K visualizações24 slides

Mais procurados(20)

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA por Digiword Ha Noi
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUAPHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA
Digiword Ha Noi288.1K visualizações
Tổng hợp câu hỏi ôn thi quản trị bán hàng (có đáp án chi tiết) por 希夢 坂井
Tổng hợp câu hỏi ôn thi quản trị bán hàng (có đáp án chi tiết)Tổng hợp câu hỏi ôn thi quản trị bán hàng (có đáp án chi tiết)
Tổng hợp câu hỏi ôn thi quản trị bán hàng (có đáp án chi tiết)
希夢 坂井77.6K visualizações
Báo cáo thực tập marketing(athena) por hiepvu54321
Báo cáo thực tập marketing(athena)Báo cáo thực tập marketing(athena)
Báo cáo thực tập marketing(athena)
hiepvu5432190.3K visualizações
Phân tích môi trường chính trị - pháp luật thuộc môi trường marketing vĩ mô por luanvantrust
Phân tích môi trường chính trị - pháp luật thuộc môi trường marketing vĩ mô Phân tích môi trường chính trị - pháp luật thuộc môi trường marketing vĩ mô
Phân tích môi trường chính trị - pháp luật thuộc môi trường marketing vĩ mô
luanvantrust6.2K visualizações
xây dựng kế hoạch dự án thương mại điện tử por Long Khủng
 xây dựng kế hoạch dự án thương mại điện tử xây dựng kế hoạch dự án thương mại điện tử
xây dựng kế hoạch dự án thương mại điện tử
Long Khủng50.2K visualizações
Chuong 2 môi trường marketing. marketing căn bản por Khanh Duy Kd
Chuong 2  môi trường marketing. marketing căn bảnChuong 2  môi trường marketing. marketing căn bản
Chuong 2 môi trường marketing. marketing căn bản
Khanh Duy Kd84.7K visualizações
Chương 2 - Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing (2014) por Trong Hoang
Chương 2 - Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing (2014)Chương 2 - Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing (2014)
Chương 2 - Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing (2014)
Trong Hoang19K visualizações
Chương 2 Quản trị kênh phân phối por Tống Bảo Hoàng
Chương 2  Quản trị kênh phân phốiChương 2  Quản trị kênh phân phối
Chương 2 Quản trị kênh phân phối
Tống Bảo Hoàng29.5K visualizações
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG CÓ GIẢI CHI TIẾT por Khotailieu - Kiều My
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG CÓ GIẢI CHI TIẾTĐỀ CƯƠNG ÔN THI QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG CÓ GIẢI CHI TIẾT
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG CÓ GIẢI CHI TIẾT
Khotailieu - Kiều My3.9K visualizações
Thương mại điện tử - Chương 3: Marketing điện tử por Share Tài Liệu Đại Học
Thương mại điện tử - Chương 3: Marketing điện tửThương mại điện tử - Chương 3: Marketing điện tử
Thương mại điện tử - Chương 3: Marketing điện tử
Share Tài Liệu Đại Học8.8K visualizações
Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lý por Quách Đại Dương
Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lýĐề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lý
Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lý
Quách Đại Dương155.1K visualizações
Hành vi mua của khách hàng por Vũ Hồng Phong
Hành vi mua của khách hàngHành vi mua của khách hàng
Hành vi mua của khách hàng
Vũ Hồng Phong69K visualizações
Chuong 1 tổng quan về marketing. marketing căn bản por Khanh Duy Kd
Chuong 1 tổng quan về marketing. marketing căn bảnChuong 1 tổng quan về marketing. marketing căn bản
Chuong 1 tổng quan về marketing. marketing căn bản
Khanh Duy Kd26.7K visualizações
Chương 6 chính sách giá cả. marketing căn bản por Khanh Duy Kd
Chương 6  chính sách giá cả. marketing căn bảnChương 6  chính sách giá cả. marketing căn bản
Chương 6 chính sách giá cả. marketing căn bản
Khanh Duy Kd186.7K visualizações
đề Cương quản trị chuỗi cung ứng preview por Trần Trung
đề Cương quản trị chuỗi cung ứng previewđề Cương quản trị chuỗi cung ứng preview
đề Cương quản trị chuỗi cung ứng preview
Trần Trung12.2K visualizações
Giáo trình quản trị kinh doanh quốc tế por Nguyễn Nhật Anh
Giáo trình quản trị kinh doanh quốc tếGiáo trình quản trị kinh doanh quốc tế
Giáo trình quản trị kinh doanh quốc tế
Nguyễn Nhật Anh37.3K visualizações

Similar a Bài giảng Thương mại điện tử Chương 2

Bai giang tmdt can ban chuong02 por
Bai giang tmdt can ban  chuong02Bai giang tmdt can ban  chuong02
Bai giang tmdt can ban chuong02chinh0609
1.1K visualizações16 slides
Chuong 2 cac mo hinh kinh doanh dien tu por
Chuong 2  cac mo hinh kinh doanh dien tuChuong 2  cac mo hinh kinh doanh dien tu
Chuong 2 cac mo hinh kinh doanh dien turoanderi
11.3K visualizações26 slides
Truy cập vào website Amazon.com và phân tích mô hình kinh doanh của website… por
Truy cập vào website Amazon.com và phân tích mô hình kinh doanh của website…Truy cập vào website Amazon.com và phân tích mô hình kinh doanh của website…
Truy cập vào website Amazon.com và phân tích mô hình kinh doanh của website…AskSock Ngô Quang Đạo
37.6K visualizações32 slides
canvas business model por
canvas business model canvas business model
canvas business model Asia Dragon Software
13.7K visualizações32 slides
Chương 4_Nội dung mô hình kinh doanh B2C(Business To Customer)_ThS Lê Thị Bíc... por
Chương 4_Nội dung mô hình kinh doanh B2C(Business To Customer)_ThS Lê Thị Bíc...Chương 4_Nội dung mô hình kinh doanh B2C(Business To Customer)_ThS Lê Thị Bíc...
Chương 4_Nội dung mô hình kinh doanh B2C(Business To Customer)_ThS Lê Thị Bíc...Hoa Le
1.3K visualizações56 slides
Chien luoc kinh doanh hieu qua por
Chien luoc kinh doanh hieu quaChien luoc kinh doanh hieu qua
Chien luoc kinh doanh hieu quaLee Cường
389 visualizações81 slides

Similar a Bài giảng Thương mại điện tử Chương 2(20)

Bai giang tmdt can ban chuong02 por chinh0609
Bai giang tmdt can ban  chuong02Bai giang tmdt can ban  chuong02
Bai giang tmdt can ban chuong02
chinh06091.1K visualizações
Chuong 2 cac mo hinh kinh doanh dien tu por roanderi
Chuong 2  cac mo hinh kinh doanh dien tuChuong 2  cac mo hinh kinh doanh dien tu
Chuong 2 cac mo hinh kinh doanh dien tu
roanderi11.3K visualizações
Truy cập vào website Amazon.com và phân tích mô hình kinh doanh của website… por AskSock Ngô Quang Đạo
Truy cập vào website Amazon.com và phân tích mô hình kinh doanh của website…Truy cập vào website Amazon.com và phân tích mô hình kinh doanh của website…
Truy cập vào website Amazon.com và phân tích mô hình kinh doanh của website…
AskSock Ngô Quang Đạo37.6K visualizações
canvas business model por Asia Dragon Software
canvas business model canvas business model
canvas business model
Asia Dragon Software13.7K visualizações
Chương 4_Nội dung mô hình kinh doanh B2C(Business To Customer)_ThS Lê Thị Bíc... por Hoa Le
Chương 4_Nội dung mô hình kinh doanh B2C(Business To Customer)_ThS Lê Thị Bíc...Chương 4_Nội dung mô hình kinh doanh B2C(Business To Customer)_ThS Lê Thị Bíc...
Chương 4_Nội dung mô hình kinh doanh B2C(Business To Customer)_ThS Lê Thị Bíc...
Hoa Le1.3K visualizações
Chien luoc kinh doanh hieu qua por Lee Cường
Chien luoc kinh doanh hieu quaChien luoc kinh doanh hieu qua
Chien luoc kinh doanh hieu qua
Lee Cường389 visualizações
Chien luoc kinh doanh hieu qua por Linh Hoàng
Chien luoc kinh doanh hieu quaChien luoc kinh doanh hieu qua
Chien luoc kinh doanh hieu qua
Linh Hoàng335 visualizações
Chiến lược Kinh doanh hiệu quả por Mai Sang
Chiến lược Kinh doanh hiệu quảChiến lược Kinh doanh hiệu quả
Chiến lược Kinh doanh hiệu quả
Mai Sang771 visualizações
B2cmodels por Đạt Hoàng
B2cmodels B2cmodels
B2cmodels
Đạt Hoàng158 visualizações
TL Thương mại điện tử - Tìm hiểu Udacity.com por 希夢 坂井
TL Thương mại điện tử - Tìm hiểu Udacity.comTL Thương mại điện tử - Tìm hiểu Udacity.com
TL Thương mại điện tử - Tìm hiểu Udacity.com
希夢 坂井7.2K visualizações
Cam nang kinh doanh harvard chiến lược kinh doanh hiệu quả por Hùng Đồng phục
Cam nang kinh doanh harvard chiến lược kinh doanh hiệu quảCam nang kinh doanh harvard chiến lược kinh doanh hiệu quả
Cam nang kinh doanh harvard chiến lược kinh doanh hiệu quả
Hùng Đồng phục653 visualizações
Chương 8: quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chức por Thạc sĩ Vũ Ngọc Hiếu
Chương 8: quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chứcChương 8: quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chức
Chương 8: quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chức
Thạc sĩ Vũ Ngọc Hiếu8.2K visualizações
Slide mitu shoes_vn por mrbaochjp
Slide mitu shoes_vnSlide mitu shoes_vn
Slide mitu shoes_vn
mrbaochjp505 visualizações
Slide mitu shoes_vn por thanhbp
Slide mitu shoes_vnSlide mitu shoes_vn
Slide mitu shoes_vn
thanhbp326 visualizações
Slide chuong 3_1 por Huynh Nam
Slide chuong 3_1Slide chuong 3_1
Slide chuong 3_1
Huynh Nam32 visualizações
Nhóm 4-TMĐTCB.docx por TngNguynThanh98
Nhóm 4-TMĐTCB.docxNhóm 4-TMĐTCB.docx
Nhóm 4-TMĐTCB.docx
TngNguynThanh98440 visualizações

Mais de Đinh Chính

Ôn tập TMDT 04 por
Ôn tập TMDT 04Ôn tập TMDT 04
Ôn tập TMDT 04Đinh Chính
609 visualizações4 slides
Ôn tập Thương mại điện tử 3 por
Ôn tập Thương mại điện tử 3Ôn tập Thương mại điện tử 3
Ôn tập Thương mại điện tử 3Đinh Chính
600 visualizações1 slide
Ôn tập Thương mại điện tử 2 por
Ôn tập Thương mại điện tử 2Ôn tập Thương mại điện tử 2
Ôn tập Thương mại điện tử 2Đinh Chính
544 visualizações3 slides
Ôn tập Giao tiếp kinh doanh por
Ôn tập Giao tiếp kinh doanhÔn tập Giao tiếp kinh doanh
Ôn tập Giao tiếp kinh doanhĐinh Chính
9.3K visualizações4 slides
Giao tiếp kinh doanh 2 por
Giao tiếp kinh doanh 2Giao tiếp kinh doanh 2
Giao tiếp kinh doanh 2Đinh Chính
17.3K visualizações50 slides
Giao tiếp kinh doanh 1 por
Giao tiếp kinh doanh 1Giao tiếp kinh doanh 1
Giao tiếp kinh doanh 1Đinh Chính
32.2K visualizações43 slides

Mais de Đinh Chính(7)

Ôn tập TMDT 04 por Đinh Chính
Ôn tập TMDT 04Ôn tập TMDT 04
Ôn tập TMDT 04
Đinh Chính609 visualizações
Ôn tập Thương mại điện tử 3 por Đinh Chính
Ôn tập Thương mại điện tử 3Ôn tập Thương mại điện tử 3
Ôn tập Thương mại điện tử 3
Đinh Chính600 visualizações
Ôn tập Thương mại điện tử 2 por Đinh Chính
Ôn tập Thương mại điện tử 2Ôn tập Thương mại điện tử 2
Ôn tập Thương mại điện tử 2
Đinh Chính544 visualizações
Ôn tập Giao tiếp kinh doanh por Đinh Chính
Ôn tập Giao tiếp kinh doanhÔn tập Giao tiếp kinh doanh
Ôn tập Giao tiếp kinh doanh
Đinh Chính9.3K visualizações
Giao tiếp kinh doanh 2 por Đinh Chính
Giao tiếp kinh doanh 2Giao tiếp kinh doanh 2
Giao tiếp kinh doanh 2
Đinh Chính17.3K visualizações
Giao tiếp kinh doanh 1 por Đinh Chính
Giao tiếp kinh doanh 1Giao tiếp kinh doanh 1
Giao tiếp kinh doanh 1
Đinh Chính32.2K visualizações
Giáo trình Giao tiếp kinh doanh - Mục lục por Đinh Chính
Giáo trình Giao tiếp kinh doanh - Mục lụcGiáo trình Giao tiếp kinh doanh - Mục lục
Giáo trình Giao tiếp kinh doanh - Mục lục
Đinh Chính8.5K visualizações

Último

TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...Nguyen Thanh Tu Collection
30 visualizações175 slides
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... por
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...Nguyen Thanh Tu Collection
13 visualizações731 slides
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... por
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...tcoco3199
5 visualizações156 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
22 visualizações92 slides
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
12 visualizações431 slides
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...Nguyen Thanh Tu Collection
34 visualizações92 slides

Último(20)

TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
Nguyen Thanh Tu Collection30 visualizações
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
Nguyen Thanh Tu Collection13 visualizações
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
tcoco31995 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection22 visualizações
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
Nguyen Thanh Tu Collection12 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
Nguyen Thanh Tu Collection34 visualizações
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... por tcoco3199
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
tcoco31995 visualizações
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx por AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219508 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection14 visualizações
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk158 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection9 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection13 visualizações
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
Nguyen Thanh Tu Collection11 visualizações
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
Nguyen Thanh Tu Collection12 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection17 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection16 visualizações
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... por tcoco3199
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
tcoco319910 visualizações
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... por Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
Nguyen Thanh Tu Collection9 visualizações
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... por sividocz
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
sividocz6 visualizações

Bài giảng Thương mại điện tử Chương 2

 • 1. Các mô hình kinh doanh điện tử Hoàng Xuân Trọng Chuyên ngành QTKD
 • 2. Các nội dung chính  Giới thiệu về mô hình kinh doanh  Các yếu tố cơ bản của mô hình kinh doanh  Các mô hình kinh doanh cơ bản
 • 3. Giới thiệu về mô hình kinh doanh  Khái niệm mô hình kinh doanh miêu tả một tầm rộng những mô hình (về mặt hình thức) do các doanh nghiệp xác định để đại diện các khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp, như là các quá trình hoạt động, các cấu trúc tổ chức, và những dự báo tài chính…  Thuật ngữ mô hình kinh doanh xuất hiện vào những năm 50 (thế kỷ XX)  Đạt được vị trí phổ biến trong những năm 90 (thế kỷ XX)  Một hệ thống gồm nhiều phần tử và các quan hệ của chúng; thể hiện lý luận kinh doanh, quan điểm quản trị của một doanh nghiệp  Mô tả khả năng sản xuất-kinh doanh các loại sản phẩm, dịch vụ của một doanh nghiệp đối với một hoặc nhiều đối tượng khách hàng  Mô tả thuật kiến trúc của doanh nghiệp, mạng lưới đối tác doanh nghiệp sử dụng để tạo lập, tiếp thị và phân phối các sản phẩm, dịch vụ nói trên  Mô tả các nguồn lực, các mối quan hệ, nhằm phát sinh các dòng doanh thu có khả năng tạo lợi nhuận trước mắt và lâu dài của doanh nghiệp.
 • 4. Giới thiệu về mô hình kinh doanh  Một mô hình kinh doanh liên quan tới 4 khía cạnh cơ bản của doanh nghiệp:  Cơ sở hạ tầng (Infrastructure - I)  Chào hàng (Offering - O)  Khách hàng (Customers - C)  Tài chính (Finances - F)  Các khía cạnh của mô hình kinh doanh bao gồm 9 yếu tố: 1. Năng lực nòng cốt 2. Mạng lưới đối tác 3. Cấu hình giá trị 4. Mục tiêu giá trị 5. Đối tượng khách hàng 6. Mạng lưới phân phối 7. Quan hệ khách hàng 8. Cấu trúc chi phí 9. Mô hình doanh thu
 • 5. Giới thiệu về mô hình kinh doanh
 • 6. Khái niệm mô hình kinh doanh Là một phương pháp tiến hành kinh doanh qua đó doanh nghiệp có được doanh thu, điều kiện cơ bản để tồn tại và phát triển trên thị trường. (Efraim Turban, 2006) Mô hình kinh doanh là cách bố trí, sắp xếp các sản phẩm, dịch vụ và các dòng thông tin, bao gồm việc mô tả các yếu tố của quá trình kinh doanh và vai trò của nó đối với kinh doanh; đồng thời mô tả các nguồn doanh thu, khả năng thu lợi nhuận từ mỗi mô hình kinh doanh đó. (Paul Timmers, 1999)
 • 7. Sự công nhận và bảo hộ các mô hình kinh doanh o Mỗi mô hình kinh doanh được coi như một phát minh sáng chế và được pháp luật bảo hộ ở Mỹ o Bằng sáng chế “Đặt giá cố định/Đấu giá đặt sẵn” của Priceline (US No. 5,794,207), được cấp cho một “phương thức và bộ máy của hệ thống mạng thương mại chạy trên cơ chế bảo mật được thiết kế để tạo sự phù hợp với những chào mua hàng có điều kiện”. o Bằng sáng chế “Quảng cáo DoubleClick” (US No.5,948,061), cấp cho “một phương pháp truyền gửi, nhắm đích, và đo lường việc quảng cáo qua mạng”. o Bằng sáng chế “Mua hàng bằng giỏ hàng điện tử” (US 5,715,314), cấp cho “Hệ thống bán hàng qua mạng”.
 • 8. Yếu tố cơ bản của mô hình kinh doanh CÁC THÀNH PHẦN (8) CÂU HỎI THEN CHỐT o Mục tiêu giá trị Tại sao khách hàng mua hàng của doanh nghiệp? o Mô hình doanh thu Doanh nghiệp sẽ kiếm tiền như thế nào? o Cơ hội thị trường Thị trường doanh nghiệp dự định phục vụ là gì? Phạm vi của nó như thế nào? o Môi trường cạnh tranh Đối thủ của doanh nghiệp trên thị trường là những ai? o Lợi thế cạnh tranh Những lợi thế riêng có của doanh nghiệp trên thị trường đó là gì? o Chiến lược thị trường Kế hoạch xúc tiến sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp nhằm thu hút khách hàng như thế nào? o Cấu trúc tổ chức Các kiểu cấu trúc tổ chức mà doanh nghiệp cần áp dụng để thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình? o Đội ngũ quản lý Những kinh nghiệm và kỹ năng quan trọng của đội ngũ lãnh đạo trong việc điều hành doanh nghiệp?
 • 9. Mục tiêu giá trị  Là cách mà sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu khách hàng  Để phân tích mục tiêu giá trị, doanh nghiệp phải trả lời các câu hỏi sau:  Vì sao khách hàng lựa chọn doanh nghiệp để giao dịch?  Doanh nghiệp có thể cung cấp cho khách hàng những gì mà các doanh nghiệp khác không thể cung cấp?  Mục tiêu giá trị thương mại điện tử bao gồm:  sự cá nhân hoá, cá biệt hoá của các sản phẩm  giảm bớt chi phí tìm kiếm sản phẩm, so sánh giá cả  sự thuận tiện trong giao dịch thông qua quá trình quản lý phân phối sản phẩm.  Thí dụ: Amazon.com
 • 10. Mô hình doanh thu  Là cách thức để doanh nghiệp có doanh thu, tạo ra lợi nhuận và có mức lợi nhuận trên vốn đầu tư lớn hơn các hình thức đầu tư khác  Các mô hình doanh thu chủ yếu được áp dụng trong thương mại điện tử bao gồm:  Mô hình doanh thu quảng cáo  Mô hình doanh thu đăng ký  Mô hình thu phí giao dịch  Mô hình doanh thu bán hàng  Mô hình doanh thu liên kết  Các mô hình doanh thu khác
 • 11. Cơ hội thị trường  Nhằm để chỉ tiềm năng thị trường của một doanh nghiệp và toàn bộ cơ hội tài chính tiềm năng mà doanh nghiệp có khả năng thu được từ thị trường đó.  Cơ hội thị trường thực tế được hiểu là khoản doanh thu doanh nghiệp có khả năng thu được ở mỗi vị trí thị trường mà doanh nghiệp có thể giành được.
 • 12. Môi trường cạnh tranh  Nhằm nói đến phạm vi hoạt động của các doanh nghiệp khác kinh doanh sản phẩm cùng loại trên cùng thị trường  Môi trường cạnh tranh bao gồm các nhân tố như: có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh đang hoạt động, phạm vi hoạt động của các đối thủ đó ra sao, thị phần của mỗi đối thủ nh− thế nμo, lợi nhuận của các đối thủ mức giá của các đối thủ lμ bao nhiêu.  Môi trường cạnh tranh là một căn cứ quan trọng để đánh giá tiềm năng của thị trường  Phân tích yếu tố này giúp DN đưa ra quyết định đầu tư
 • 13. Lợi thế cạnh tranh  Là khả năng sản xuất một loại sản phẩm có chất lượng cao hơn và/hoặc tung ra thị trường một sản phẩm có mức giá thấp hơn các đối thủ cạnh tranh  Lợi thế cạnh tranh có thể là những điều kiện thuận lợi liên quan đến nhà cung ứng, người vận chuyển, nguồn lao động hoặc sự vượt trội về kinh nghiệm, tri thức hay sự trung thành của người lao động…
 • 14. Chiến lược thị trường  Nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng  Lập kế hoạch thực hiện các hoạt động xúc tiến sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng
 • 15. Cấu trúc tổ chức  Các doanh nghiệp muốn phát triển bền vững cần có một hệ thống tổ chức tốt đảm bảo thực thi có hiệu quả các kế hoạch và chiến lược kinh doanh.  Một kế hoạch phát triển có tổ chức được hiểu là cách thức bố trí, sắp xếp và thực thi các công việc kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp
 • 16. Đội ngũ quản trị  Đội ngũ quản trị chịu trách nhiệm xây dựng các mẫu công việc trong doanh nghiệp  Đội ngũ quản trị giỏi có thể đưa ra các quyết định thay đổi hoặc tái cấu trúc mô hình kinh doanh khi cần thiết  Một đội ngũ quản trị mạnh góp phần tạo sự tin tưởng chắc chắn đối với các nhà đầu tư bên ngoài và là lợi thế cạnh tranh của các DN  Đội ngũ quản trị có khả năng và kinh nghiệm là yếu tố quan trọng, cần thiết đối với các mô hình kinh doanh mới
 • 17. Các mô hình kinh doanh chủ yếu trong TMĐT giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C e-commerce) • Thương mại điện tử B2C là loại giao dịch trong đó khách hàng của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến là những người tiêu dùng cuối cùng, mua hàng với mục đích phục vụ tiêu dùng cá nhân. • Đây là loại giao dịch quen thuộc và phổ biến nhất trong thương mại điện tử.
 • 18. Các mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử B2C Mô hình KD Dạng thức Mô tả Mô hình D thu Cổng nối Chiều rộng/ Tổng quát Đưa ra các dịch vụ trọn gói và các nội dung như tìm kiếm, tin tức, thư tín điện tử, chuyện gẫu, âm nhạc, chương trình video, chương trình lịch... Đối tượng chủ yếu là những người sử dụng tại nhà. Quảng cáo Phí đăng ký Phí giao dịch Chiều sâu/ Chuyên biệt hoá Đưa ra các dịch vụ và sản phẩm cho những thị trường chuyên biệt Quảng cáo Phí đăng ký/ Phí giao dịch
 • 19. Các mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử B2C Mô hình KD Dạng thức Mô tả Mô hình D thu Nhà bán lẻ Người bán hàng ảo điện tử (e-tailer) Người bán hàng ảo Phiên bản trực tuyến của cửa hàng bán lẻ, nơi khách hàng có thể mua Bán hàng hoá sắm hàng hoá ngay tại nhà/công sở vào bất cứ thời gian nào trong ngày Bán hàng hoá Cú nhắp và vữa hồ Kênh phân phối trực tuyến cho các DN kinh doanh truyền thống Bán hàng hoá Danh mục người bán hàng Phiên bản trực tuyến của danh mục thư tín trực tiếp Bán hàng hoá Phố buôn bán trực tuyến Phiên bản trực tuyến của phố buôn bán Bán hàng hoá/ Phí dịch vụ Các nhà sản xuất trực tiếp Việc bán hàng trực tuyến được thực hiện trực tiếp bởi các nhà sản xuất Bán hàng hoá
 • 20. Các mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử B2C Mô hình KD Dạng thức Mô tả Mô hình D thu Trung gian giao dịch Các trung gian giao dịch cung cấp những bộ xử lý giao dịch bán hàng trực tuyến, giống như các nhà môi giới chứng khoán hay các đại lý du lịch. Bằng việc tạo điều kiện để các hoạt động giao dịch diễn ra nhanh hơn với chi phí thấp hơn, các trung gian này góp phần tăng hiệu suất mua bán của khách hàng và của các doanh nghiệp. Phí giao dịch
 • 21. Các mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử B2C MÔ HÌNH KD DẠNG THỨC MÔ TẢ MÔ HÌNH DOANH THU Nhà cung cấp nội dung Các nhà cung cấp thông tin, các chương trình giải trí (như báo chí, các vấn đề thể thao,...) và các chương trình trực tuyến khác đưa ra cho khách hàng các tin tức thời sự cập nhật, các vấn đề quan tâm đặc biệt, những chỉ dẫn hay lời khuyên trong các lĩnh vực và bán thông tin Quảng cáo Phí đăng ký Phí liên kết / tham khảo
 • 22. Các mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử B2C Mô hình KD Dạng thức Mô tả Mô hình D thu Người tạo nên thị trường Các hình thức đấu giá và các mô hình giá động Các doanh nghiệp trên cơ sở Web sử dụng các công nghệ Internet để tạo nên thị trường, đưa người mua và người bán lại với nhau. Phí dịch vụ Nhà cung cấp dịch vụ Các doanh nghiệp kiếm tiền chủ yếu bằng việc bán dịch vụ cho khách hàng. Bán dịch vụ Nhà cung cấp cộng đồng Những site, nơi các cá nhân có mối quan tâm, sở thích riêng biệt, có thể tới để cung chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, thảo luận về những vấn đề cùng quan tâm. Quảng cáo Phí đăng ký Phí liên kết và tham khảo
 • 23. Cổng thông tin  Cổng thông tin chung (còn gọi là cổng thông tin chiều rộng)  Yahoo, AOL, MSN...  Cổng thông tin chuyên biệt (hay cổng thông tin chiều sâu)  iBoats.com  Đưa ra các dịch vụ trọn gói và các nội dung như tìm kiếm, tin tức, thư tín điện tử, chuyện gẫu, âm nhạc, chương trình video, chương trình lịch...  Đối tượng chủ yếu là những người sử dụng tại nhà.  Mô hình doanh thu: Quảng cáo, phí đăng ký, phí giao dịch, phí liên kết  Cơ hội thị trường: hầu hết người sử dụng đều thông qua các cổng thông tin để truy cập vào những website thương mại khác trên khắp thế giới
 • 24. Nhà bán lẻ điện tử  Người bán hàng ảo  Amazon.com  Cú nhắp và vữa hồ  Walmart.com  Danh mục người bán hàng  LandsEnd.com  Phố buôn bán trực tuyến  Fashionmall.com  Các nhà sản xuất trực tiếp  Dell.com  Phiên bản trực tuyến của cửa hàng bán lẻ, nơi khách hàng có thể mua sắm hàng hoá ngay tại nhà hoặc công sở vào bất cứ thời gian nào trong ngày  Kênh phân phối trực tuyến cho các doanh nghiệp kinh doanh truyền thống  Mô hình doanh thu: Bán hàng hóa, phí dịch vụ  Cơ hội thị trường: mọi người sử dụng trên Internet đều có thể là khách hàng tiềm năng của các doanh nghiệp bán lẻ điện tử
 • 25. Nhà cung cấp nội dung  Cung cấp thông tin, các chương trình giải trí (như báo chí, các vấn đề thể thao,...) và các chương trình trực tuyến, các tin tức thời sự cập nhật, các vấn đề quan tâm đặc biệt, những chỉ dẫn hay lời khuyên trong các lĩnh vực và/hoặc bán thông tin  Mô hình doanh thu: Quảng cáo, phí đăng ký, phí liên kết hoặc tham khảo, phí download  Cơ hội thị trường: chủ yếu vẫn thuộc về các nhà cung cấp thông tin truyền thống, có kinh nghiệm và thâm niên hoạt động
 • 26. Nhà trung gian giao dịch  Các nhà trung gian giao dịch cung cấp những bộ xử lý giao dịch bán hàng trực tuyến, giống như các nhà môi giới chứng khoán hay các đại lý du lịch.  Góp phần tăng hiệu suất mua bán của khách hàng và của các doanh nghiệp.  Mô hình doanh thu: Phí giao dịch  Cơ hội thị trường: Với sự phát triển của Internet, sự gia tăng của thị trường tài chính và thị trường chứng khoán, cơ hội thị trường ngày càng lớn  Yêu cầu: Phải giải quyết các lo ngại của khách hàng bằng các biện pháp hữu hiệu đảm bảo an toàn và bảo vệ tính riêng tư của khách
 • 27. Nhà tạo thị trường  Các doanh nghiệp trên cơ sở Web sử dụng Internet để tạo nên thị trường, kết nối người mua và người bán  Mô hình doanh thu: Phí dịch vụ  Cơ hội thị trường: Có tiềm năng rất lớn  Yêu cầu:  Phải có nguồn lực tài chính và chiến lược tiếp thị tốt để thu hút người mua và người bán đến với thị trường  Tốc độ xử lý và sự thuận tiện trong xử lý giao dịch  Các hình thức đấu giá và các dạng khác của mô hình giá động  eBay.com, Priceline.com...
 • 28. Mô hình Đấu giá & Đấu thầu điện tử  Cho phép người tham gia đấu giá các sản phẩm hoặc các dịch vụ thông qua mạng internet.  Mô hình này rất được ưa chuộng hiện nay đối với doanh nghiệp, cá nhân người tiêu dùng và đặc biệt với các cơ quan công quyền, cho phép người mua và người bán tham gia trên một cửa hàng ảo, được quyền đưa giá trên một phòng đấu giá ảo do mình tạo ra.  Có hai phương thức đấu giá trực tuyến: đấu giá theo giá tăng dần và đấu giá theo hình thức giá giảm dần (đấu thầu Reverve Auction Model).  Ví dụ:  www.ebay.com: website đấu giá nổi tiếng.  www.priceline.com: mô hình đấu giá ngược (đấu thầu).
 • 29. Đấu giá trực tuyến, giá tăng dần (Ascending Price)
 • 30. Đấu giá trực tuyến, giá giảm dần (Reverse Auction Process)
 • 31. Nhà cung cấp dịch vụ  Các doanh nghiệp kiếm tiền chủ yếu bằng việc bán dịch vụ cho khách hàng.  Các dịch vụ chủ yếu: lưu giữ thông tin trên máy tính, tư vấn, đánh giá, mua bán tạp phẩm…  Mô hình doanh thu: Bán dịch vụ, phí đăng ký  Cơ hội thị trường: rất lớn vì nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm dịch vụ ngày càng tăng  Yêu cầu:  Cần quảng cáo, xúc tiến nhằm giảm bớt những lo ngại của khách hàng đối với các dịch vụ trực tuyến, tạo dựng sự tin cậy  Có biện pháp khuyến khích khách hàng tiếp cận và quyết định dùng thử các sản phẩm dịch vụ của DN
 • 32. Nhà cung cấp cộng đồng  Những site, nơi các cá nhân có cùng mối quan tâm, chung sở thích riêng biệt, có thể tới cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, thảo luận về những vấn đề quan tâm  Mô hình doanh thu: Quảng cáo, phí đăng ký, phí liên kết và tham khảo  Cơ hội thị trường: số lượng người sử dụng Internet, các mối quan tâm của người tiêu dùng ở các cộng đồng trên mạng cũng ngày càng tăng.  Yêu cầu:  Phải có chiến lược tiếp thị tốt để có thể thu hút những thành viên mới tham gia cộng đồng  Cân đối giữa chi phí cho các nội dung chất lượng cao và thu nhập của doanh nghiệp.
 • 33. Các mô hình kinh doanh chủ yếu trong TMĐT giữa các doanh nghiệp (B2B e-commerce) Thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp (business-to- business hay B2B e-commerce) là loại hình giao dịch quan trọng nhất, chiếm tỉ trọng lớn nhất trên Internet.
 • 34. Các mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử B2B Mô hình KD Dạng thức Mô tả Mô hình D thu Thị trường/ Sở giao dịch (trung tâm B2B) Chiều sâu/ Chiều rộng Giúp người mua và người bán gặp gỡ nhau nhằm giảm chi phí mua sắm trong một lĩnh vực kinh doanh nhất định Phí giao dịch Nhà phân phối điện tử Kết nối trực tiếp các doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác nhằm giảm thiểu chu trình bán hàng và giá thành sản phẩm Bán hàng hoá Nhà cung cấp dịch vụ B2B Truyền thống Hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua các Bán dịch vụ dịch vụ kinh doanh trực tuyến Bán dịch vụ Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) Cho các doanh nghiệp thuê các ứng dụng phần mềm trên cơ sở Internet Phí dịch vụ
 • 35. Các mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử B2B Mô hình KD Dạng thức Mô tả Mô hình D thu Môi giới giao dịch B2B (matchmaker) Giúp các doanh nghiệp tìm được các hàng hoá và dịch vụ mà họ cần Phí giao dịch Trung gian thông tin Môi giới quảng cáo Thu thập các thông tin về người tiêu dùng và sử dụng chúng giúp các nhà quảng cáo xây dựng các chương trình quảng cáo phù hợp Bán thông tin Định hướng Cung cấp thông tin định hướng KD Phí tham khảo/liên kết
 • 36. Thị trường - Sở giao dịch  Là một khoảng không thị trường điện tử số hoá nơi các nhà cung ứng và các DN TMĐT tiến hành các hành vi thương mại  Mô hình doanh thu: Phí giao dịch  Cơ hội thị trường:  Phụ thuộc vào qui mô của lĩnh vực kinh doanh và số lượng người sử dụng đăng ký tham gia thị trường  Bị thay thế dần bởi các giao dịch ngang hàng trực tiếp
 • 37. Nhà phân phối điện tử  Thực hiện phân phối trực tiếp sản phẩm, dịch vụ cho các tổ chức kinh doanh cá thể trong TMĐT  Bán hàng theo hình thức one-stop shopping  Mô hình doanh thu: Bán hàng hoá  Cơ hội thị trường:  Phụ thuộc vào uy tín của DN trên thị trường và tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực phân phối.  Thí dụ: Grainger.com, GE Aircraft Engines
 • 38. Nhà cung cấp dịch vụ B2B  Nhà cung cấp dịch vụ truyền thống:  Employeematters.com  Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP)  Salesforce.com, Corio.com  Cung cấp các dịch vụ kinh doanh cho các DN như: kế toán, kiểm toán, dịch vụ tài chính, quản trị nguồn nhân lực, dịch vụ xuất bản, in ấn...  Cung cấp dịch vụ ứng dụng (Application Service Provider – ASP)  Mô hình doanh thu: Bán dịch vụ  Cơ hội thị trường:  Nhiều tiềm năng vì đối với người sử dụng, việc chi một khoản tiền phí để sử dụng dịch vụ từ các nhà cung cấp dịch vụ B2B vẫn kinh tế và khả thi hơn so với việc bỏ tiền đầu tư xây dựng hệ thống dịch vụ riêng
 • 39. Nhà môi giới giao dịch B2B  Giúp các doanh nghiệp tìm được các hàng hoá và dịch vụ mà họ cần  Mô hình doanh thu: Phí giao dịch  Thí dụ: iShip.com
 • 40. Trung gian thông tin Mô hình doanh thu: Bán thông tin, phí tham khảo hoặc liên kết Các dạng thức: – − Môi giới quảng cáo: DoubleClick.net – − Định hướng kinh doanh: AutoByTel.com Tập hợp thông tin về khách hàng, tiếp thị và bán những thông tin thu thập được cho các doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ tính riêng tư của các thông tin đó
 • 41. Thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp (business- to-business hay B2B e-commerce) là loại hình giao dịch quan trọng nhất, chiếm tỉ trọng lớn nhất trên Internet. Các mô hình kinh doanh đặc trưng của thương mại điện tử
 • 42. Các mô hình kinh doanh đặc trưng của thương mại điện tử LOẠI HÌNH MÔ HÌNH KD MÔ TẢ MÔ HÌNH DOANH THU Mô hình kinh doanh giữa các người tiêu dùng (C2C) Nhà tạo thị trường Liên kết người tiêu dùng với những người tiêu dùng khác để bán hàng Phí giao dịch Mô hình kinh doanh ngang hàng (P2P) Nhà cung cấp nội dung Công nghệ cho phép khách hàng chia sẻ các tập tin và các dịch vụ qua Web Phí đăng ký, quảng cáo và phí giao dịch Mô hình thương mại di động Các dạng khác Các ứng dụng kinh doanh mở rộng sử dụng công nghệ không dây Bán hàng hoá
 • 43. Mô hình kinh doanh giữa các người tiêu dùng (C2C)  Là cách mà người tiêu dùng có thể sử dụng để bán các hàng hoá của mình cho người tiêu dùng khác với sự giúp đỡ của một doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến  Người tiêu dùng trên Internet thường dùng cách này để thanh lý các hàng hoá dư thừa hoặc các hàng hóa đã qua sử dụng  Mô hình doanh thu: Phí giao dịch  Thí dụ: eBay.com, Half.com
 • 44. Mô hình kinh doanh ngang hàng (peer-to-peer – P2P)  Mô hình kinh doanh ngang hàng (P2P) hoạt động với mục tiêu liên kết những người sử dụng, cho phép họ chia sẻ các tệp tin và các tài nguyên khác trên máy tính mà không cần truy cập vào một máy chủ chung  Mục đích hoạt động chủ yếu: chia sẻ các thông tin và các loại tài nguyên khác  Mô hình doanh thu: Phí đăng ký, quảng cáo và phí giao dịch  Thí dụ: Napster.com
 • 45. Mô hình thương mại di động (M-commerce) Mô hình kinh doanh cho phép mọi đối tượng thực hiện các giao dịch mua bán tại mọi thời điểm, đặc biệt là ở mọi nơi sử dụng các thiết bị trên cơ sở công nghệ mới, không dây Điều kiện để phát triển mô hình:  Hạ tầng công nghệ  Cước phí sử dụng các thiết bị di động truy cập Internet Mô hình doanh thu: Bán hàng hoá
 • 46. Những người tạo điều kiện cho thương mại điện tử Những người cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết giúp các DN kinh doanh điện tử thực hiện các hoạt động kinh doanh. CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC DOANH NGHIỆP ĐIỂN HÌNH Phần cứng: Máy chủ Web IBM, Sun, Compaq, Dell Phần mềm: Hệ điều hành và phần mềm máy chủ Microsoft, Sun, Apache Thiết bị mạng: Bộ định tuyến Cisco Bảo mật: Phần mềm mã hoá CheckPoint, VeriSign Các phần mềm hệ thống TMĐT (B2B, B2C) IBM, Microsoft, iPlanet, CommerceNet, Ariba Các giải pháp đa phương tiện Real Networks, Microsoft Phần mêm quản lý mối quan hệ khách hàng PeopleSoft Các hệ thống thanh toán PayPal, CyberCash Nâng cao hiệu suất Akamai, Cache Flow, Inktomi, Digital Island Cơ sở dữ liệu Oracle, Sybase Dịch vụ máy chủ Exodus, Equinex, Global Crossing