O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

แบบฝึกหัดที่ 1 รู้จักอาเซียน

53.219 visualizações

Publicada em

แบบฝึกหัดที่ 1 รู้จักอาเซียน ALAKBlog.wordpress.com

Publicada em: Carreiras
 • Seja o primeiro a comentar

แบบฝึกหัดที่ 1 รู้จักอาเซียน

 1. 1. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 1 แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง ประวัติการก่อตั้งอาเซียน รายวิชา อาเซียนศึกษา (วิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ส23202 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชื่อ-สกุล .....................................................................................เลขที่.................... คาแนะนา เมื่อนักเรียนศึกษาประวัติการก่อตั้งอาเซียนแล้ว จงตอบคาถามต่อไปนี้ 1. จงเล่าประวัติการก่อตั้งอาเซียน มาพอเข้าใจ ตอบ ....................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 2. จากการศึกษาประวัติการก่อตั้งอาเซียน จงวิเคราะห์สิ่งที่นักเรียนควรศึกษาตามความ สนใจของนักเรียน ดังตารางต่อไปนี้ สิ่งที่ควรศึกษาเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งอาเซียน สถานที่ตั้งของอาเซียน วันก่อตั้งอาเซียน สมาชิกกลุ่มแรก ภาษาที่ใช้ในการทางานของอาเซียน อัตลักษณ์ของอาเซียน คาขวัญของอาเซียน
 2. 2. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 2 แนวคาตอบแบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง ประวัติการก่อตั้งอาเซียน รายวิชา อาเซียนศึกษา (วิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ส23202 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการตอบคาถาม 1. จงเล่าประวัติการก่อตั้งอาเซียน มาพอเข้าใจ ตอบ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนของประเทศสมาชิกใหม่เหล่านี้ทาให้อาเซียน มีสมาชิกครบ 10 ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ สอดคล้องกับปฎิญญา อาเซียน ซึ่งระบุว่า อาเซียนพร้อมรับทุกประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่พร้อมที่จะรับเป้าหมาย หลักการและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสมาชิกภูมิภาคอาเซียน ในปัจจุบัน 2. จากการศึกษาประวัติการก่อตั้งอาเซียน จงวิเคราะห์สิ่งที่นักเรียนควรศึกษาตามความ สนใจของนักเรียนดังตารางต่อไปนี้ สิ่งที่ควรศึกษาเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งอาเซียน สถานที่ตั้งของอาเซียน อยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย วันก่อตั้งอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 สมาชิกกลุ่มแรก ประเทศอินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร์ มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ภาษาสากลของอาเซียน ภาษาอังกฤษ อัตลักษณ์ของอาเซียน อาเซียนต้องส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมกันของตนเองและ ความรู้สึก เป็นส่วนหนึ่ง ในหมู่ประชาชนของตน เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย และคุณค่าร่วมกันของอาเซียน คาขวัญของอาเซียน "One Vision, One Idenity, One Community" "หนึ่ง วิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม"
 3. 3. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 3 แบบฝึกหัดที่ 2 เรื่อง สัญลักษณ์ของอาเซียน รายวิชา อาเซียนศึกษา (วิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ส23202 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชื่อ-สกุล .....................................................................................เลขที่.................... คาแนะนา เมื่อนักเรียนศึกษาสัญลักษณ์ของอาเซียนแล้วจงตอบคาถามต่อไปนี้ การเปรียบเทียบ สัญญลักษณ์ ความหมาย สิ่งที่เหมือนกัน สิ่งที่ไม่มี
 4. 4. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 4 แนวคาตอบแบบฝึกหัดที่ 2 เรื่อง สัญลักษณ์ของอาเซียน รายวิชา อาเซียนศึกษา (วิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ส23202 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการตอบคาถาม การเปรียบเทียบ สัญลักษณ์ ความหมาย สิ่งที่เหมือนกัน สีน้าเงิน แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ แดงบ่งชี้ ความกล้าหาญและการก้าวหน้า ขาว แสดงความบริสุทธิ์ เหลืองเป็นสัญลักษณ์ของ ความเจริญรุ่งเรือง ลักษณะของธง รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สิ่งที่ไม่มี รวงข้าว แสดงถึงความใฝ่ฝันของบรรดาผู้ก่อตั้ง อาเซียน ให้มีอาเซียนที่ประกอบด้วย บรรดาประเทศทั้งหมดในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ผูกพันกันอย่าง มีมิตรภาพและเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน วงกลม แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน
 5. 5. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 5 แบบฝึกหัดที่ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน รายวิชา อาเซียนศึกษา (วิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ส23202 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชื่อ-สกุล .....................................................................................เลขที่.................... คาแนะนา เมื่อนักเรียนศึกษาวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียนแล้ว จงตอบคาถาม ต่อไปนี้ 1. จงบอกวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียนมาพอเข้าใจ ตอบ .................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 2. ในฐานที่นักเรียนเป็นคนไทยคิดว่าวัตถุประสงค์ข้อใดที่นักเรียนคิดว่าคนไทย สามารถดาเนินงานตามแผนงานบูรณาการการในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน จะประสบความสาเร็จก่อนเป็นอันดับแรก ( ) 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิต ( ) 2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให้ ความสาคัญกับประเด็นนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ( ) 3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ( ) 4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ จงให้เหตุผลประกอบ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 3. นักเรียนควรเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนในเรื่องใดบ้าง จงอธิบาย ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................
 6. 6. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 6 แนวคาตอบแบบฝึกหัดที่ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน รายวิชา อาเซียนศึกษา (วิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ส23202 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการตอบคาถาม 1. การก่อตั้งอาเซียนมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสิ่งใด ตอบ เพื่อทาให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 2. แผนงานบูรณาการการดาเนินงานในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ในฐานที่นักเรียนเป็นคนไทย คิดว่าวัตถุประสงค์ข้อใดที่นักเรียนคิดว่าคนไทย จะประสบความสาเร็จก่อนเป็นอันดับแรก ( ) 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิต ( ) 2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให้ ความสาคัญกับประเด็นนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ( ) 3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ( ) 4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ จงให้เหตุผลประกอบ -แล้วแต่ดุลพินิจของครูผู้สอน- ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 3. นักเรียนควรเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนในเรื่องใดบ้าง จงอธิบาย -แล้วแต่ดุลพินิจของครูผู้สอน- เช่น ฝึกพูดภาษาสากล ภาษาประจาชาติอาเซียน ศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจ สกุลเงิน และการแลกเปลี่ยน ศาสนาวัฒนธรรมและความเชื่อ เป็นต้น
 7. 7. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 7 แบบฝึกหัดที่ 4 เรื่อง คาขวัญของอาเซียน รายวิชา อาเซียนศึกษา (วิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ส23202 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชื่อ-สกุล .....................................................................................เลขที่.................... คาแนะนา เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่องคาขวัญอาเซียนแล้ว จงตอบคาถามต่อไปนี้ 1. จงเขียนคาขวัญอาเซียน เป็นภาษาอังกฤษ จานวน 3 ครั้ง ตอบ ครั้งที่ 1……………………………………………………………………………………………………….. ครั้งที่ 2……………………………………………………………………………………………………….. ครั้งที่ 3……………………………………………………………………………………………………….. 2. จงบอกความหมายของ คาขวัญอาเซียน ............................................................................................................................................. 2. วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 นักเรียนคิดว่าข้อใดเข้ากับนิสัยคนไทย ( ) 1. วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขียนภาษาอังกฤษ...................................................................................................... ( ) 2. การมุ่งปฺฎิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก เขียนภาษาอังกฤษ...................................................................................................... ( ) 3. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มั่นคงและรุ่งเรือง เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาอย่าง มีพลวัต เขียนภาษาอังกฤษ........................................................................................ ( ) 4. การเป็นชุมชนแห่งการเอื้ออาทร เขียนภาษาอังกฤษ...................................................................................................... จงให้เหตุผลประกอบ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................
 8. 8. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 8 แนวคาตอบแบบฝึกหัดที่ 4 เรื่อง คาขวัญอาเซียน รายวิชา อาเซียนศึกษา (วิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ส23202 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการตอบคาถาม 1. จงเขียนคาขวัญอาเซียน เป็นภาษาอังกฤษ จานวน 3 ครั้ง ตอบ ครั้งที่ 1 "One Vision, One Identity, One Community" ครั้งที่ 2 "One Vision, One Identity, One Community" ครั้งที่ 3 "One Vision, One Identity, One Community" 2. จงบอกความหมายของ คาขวัญอาเซียน ตอบ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” 3. วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 นักเรียนคิดว่าข้อใดเข้ากับนิสัยคนไทย ( ) 1. วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขียนภาษาอังกฤษ (A concert of Southeast Asian Nations) ( ) 2. การมุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก เขียนภาษาอังกฤษ (An Outward-Looking ASEAN) ( ) 3. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มั่นคง และรุ่งเรือง เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา อย่างมีพลวัต เขียนภาษาอังกฤษ (A Partnership in Dynamic Development) (√) 4. การเป็นชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร เขียนภาษาอังกฤษ (A Community of Caring Societies) จงให้เหตุผลประกอบ ตอบ -แล้วแต่ดุลพินิจของครูผู้สอน- เช่น การเป็นชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร เนื่องจากนิสัยคนไทยเป็นคนเอื้ออาทร ชอบ แบ่งบัน เป็นต้น
 9. 9. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 9 แบบฝึกหัดที่ 5 เรื่อง โครงสร้างองค์กรของอาเซียน รายวิชา อาเซียนศึกษา (วิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ส23202 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชื่อ-สกุล .....................................................................................เลขที่.................... คาแนะนา ให้นักเรียนอธิบายโครงสร้างองค์กรของอาเซียน มี 4 หมวด จงอธิบายหมวดที่ นักเรียนสนใจศึกษา ( ) 1. ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ( ) 2. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Councils: ACCs) ( ) 3. คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Councils) ( ) 4. องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) จงอธิบายโครงสร้างองค์กรของอาเซียน ที่นักเรียนสนใจ ตอบ....................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................
 10. 10. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 10 แนวคาตอบแบบฝึกหัดที่ 5 เรื่อง โครงสร้างองค์กรของอาเซียน รายวิชา อาเซียนศึกษา (วิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ส23202 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการตอบคาถาม ให้นักเรียนอธิบายโครงสร้างองค์กรของอาเซียน มี 4 หมวด จงอธิบายหมวดที่ นักเรียนสนใจศึกษา ( ) 1. ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ( ) 2. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Councils: ACCs) ( ) 3. คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Councils) ( ) 4. องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) จงอธิบายโครงสร้างองค์กรของอาเซียน ที่นักเรียนสนใจ ตอบ -แล้วแต่ดุลพินิจของครูผู้สอน- ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................
 11. 11. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 11 แบบฝึกหัดที่ 6 เรื่อง กฎบัตรอาเซียน รายวิชา อาเซียนศึกษา (วิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ส23202 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คาแนะนา หลังจากจัดตั้ง ประชาคมอาเซียนเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 แล้ว อาเซียนได้เปิดรับสมาชิกใหม่จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติม เป็นระยะมีประเทศใดบ้าง ให้เรียงลาดับก่อนหลังตามปี พ.ศ. ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาชิก ผู้ก่อตั้งมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทยสมาชิกเพิ่มเติมดังนี้ ตอบ 1. ประเทศ ............................................................................................................... เข้ามาเมื่อวันที่.................................................................................................................... 2. ประเทศ ............................................................................................................... เข้ามาเมื่อวันที่.................................................................................................................... 3. ประเทศ ............................................................................................................... เข้ามาเมื่อวันที่.................................................................................................................... 4. ประเทศ ............................................................................................................... เข้ามาเมื่อวันที่.................................................................................................................... 5. ประเทศ ............................................................................................................... เข้ามาเมื่อวันที่....................................................................................................................
 12. 12. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 12 แนวคาตอบแบบฝึกหัดที่ 6 เรื่อง กฎบัตรอาเซียน รายวิชา อาเซียนศึกษา (วิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ส23202 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการตอบคาถาม หลังจากจัดตั้ง ประชาคมอาเซียนเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 แล้ว อาเซียนได้ เปิดรับสมาชิกใหม่จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติมเป็นระยะให้ เรียงลาดับก่อนหลังตามปี พ.ศ. ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาชิก บรูไนดารุสซาลาม 8 มกราคม พ.ศ. 2527 สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 สหภาพพม่า 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ราชอาณาจักรกัมพูชา 30 เมษายน พ.ศ. 2542
 13. 13. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 13 แบบฝึกหัดที่ 7 เรื่อง วิถีอาเซียน รายวิชา อาเซียนศึกษา (วิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ส23202 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชื่อ-สกุล .....................................................................................เลขที่.................... คาแนะนา เมื่อนักเรียนศึกษา เรื่อง วิถีอาเซียนแล้ว จงตอบคาถามต่อไปนี้ 1. จงยกตัวอย่าง สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia – TAC) มาพอเข้าใจ ตอบ สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีหลาย ประการ เช่น การเคารพอธิปไตยและไม่แทรกแซงกิจกรรมของประเทศอื่น การแก้ไข ปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีการสันติและหลีกเลี่ยงการใช้กาลังต่อกัน และทาให้ในช่วง ทศวรรษที่ 90 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ยอมรับวิถีทางแห่งการดาเนินการทางการทูต ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของ ASEAN Way ที่บ่งบอกถึง ลักษณะทางวัฒนธรรมทางการทูตที่คล้ายเคียงกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ 2. ลักษณะที่สาคัญทางวัฒนธรรมทางการทูตที่คล้ายเคียงกันของประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะอย่างไร ตอบ ลักษณะที่สาคัญทางวัฒนธรรมทางการทูตที่คล้ายเคียงกันของประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนี้ 1. ประเทศสมาชิกอาเซียนจะให้ความเคารพในอานาจอธิปไตยของประเทศสมาชิก และจะดาเนินการในทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้จะเป็น อิสระจากการแทรกแซงของประเทศมหาอานาจนอก 2. วิถีอาเซียนและเป็นลักษณะพิเศษในวัฒนธรรมทางการทูตในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ คือการให้ความสาคัญกับการปรึกษาหารือ และการเห็นพ้องต้องกันใน การตัดสินใจของอาเซียน
 14. 14. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 14 แนวคาตอบแบบฝึกหัดที่ 7 เรื่อง วิถีอาเซียน รายวิชา อาเซียนศึกษา (วิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ส23202 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการตอบคาถาม 1. จงยกตัวอย่าง สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia – TAC) มาพอเข้าใจ ตอบ สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีหลาย ประการ เช่น การเคารพอธิปไตยและไม่แทรกแซงกิจกรรมของประเทศอื่น การแก้ไข ปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีการสันติและหลีกเลี่ยงการใช้กาลังต่อกัน และทาให้ในช่วง ทศวรรษที่ 90 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ยอมรับวิถีทางแห่งการดาเนินการทางการทูต ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของ ASEAN Way ที่บ่งบอกถึง ลักษณะทางวัฒนธรรมทางการทูตที่คล้ายเคียงกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ 2. ลักษณะที่สาคัญทางวัฒนธรรมทางการทูตที่คล้ายเคียงกันของประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะอย่างไร ตอบ ลักษณะที่สาคัญทางวัฒนธรรมทางการทูตที่คล้ายเคียงกันของประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนี้ 1. ประเทศสมาชิกอาเซียนจะให้ความเคารพในอานาจอธิปไตยของประเทศสมาชิก และจะดาเนินการในทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้จะเป็น อิสระจากการแทรกแซงของประเทศมหาอานาจนอก 2. วิถีอาเซียนและเป็นลักษณะพิเศษในวัฒนธรรมทางการทูตในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ คือการให้ความสาคัญกับการปรึกษาหารือ และการเห็นพ้องต้องกันใน การตัดสินใจของอาเซียน
 15. 15. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 15 แบบฝึกหัดที่ 8 เรื่อง ปริญญาอาเซียน รายวิชา อาเซียนศึกษา (วิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ส23202 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชื่อ-สกุล .....................................................................................เลขที่.................... คาแนะนา เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550 ผู้นาประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ร่วมกันกาหนดเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ไว้ว่าอย่างไร สรุปตามความ เข้าใจของนักเรียน ตอบ .................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................
 16. 16. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 16 แนวคาตอบแบบฝึกหัดที่ 8 เรื่อง ปริญญาอาเซียน รายวิชา อาเซียนศึกษา (วิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ส23202 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการตอบคาถาม เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550 ผู้นาประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกัน กาหนดเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ไว้ว่าอย่างไร สรุปตามความเข้าใจ ของนักเรียน ตอบ .................................................................................................................................. -แล้วแต่ดุลพินิจของครูผู้สอน- ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................
 17. 17. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 17 แบบฝึกหัดที่ 9 เรื่อง ประชาคมอาเซียน รายวิชา อาเซียนศึกษา (วิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ส23202 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชื่อ-สกุล .....................................................................................เลขที่.................... คาแนะนา เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ประชาคมอาเซียนแล้ว จงตอบคาถามต่อไปนี้ 1. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) หรือ ประชาคมอาเซียน มีเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศ สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เพื่ออะไร ตอบ........................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 2. ข้อตกลง “บาหลี 2” การร่วมลงนามในปฏิญญาให้เป็นประชาคมเดียวกัน ให้สาเร็จภายใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) พร้อมกับมีการแบ่งประชาคมย่อยออกเป็น 3 ประชาคม หรือ 3 เสาหลัก มีอะไรบ้าง ตอบ........................................................................................................................... ................................................................................................................................ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 3. เป้าหมายประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีลักษณะอย่างไรจงอธิบาย ตอบ........................................................................................................................... ................................................................................................................................ ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................
 18. 18. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 18 แนวคาตอบแบบฝึกหัดที่ 9 เรื่อง ประชาคมอาเซียน รายวิชา อาเซียนศึกษา (วิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ส23202 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการตอบคาถาม 1. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) หรือ ประชาคมอาเซียน มีเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศ สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เพื่ออะไร ตอบ เพื่อเพิ่มอานาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวที ระหว่างประเทศ รวมถึงให้อาเซียนมีความแข็งแกร่ง มีภูมิต้านทานที่ดี ในการรับมือกับ ปัญหาใหม่ ๆ ระดับโลก 2. ข้อตกลง “บาหลี 2” การร่วมลงนามในปฏิญญาให้เป็นประชาคมเดียวกัน ให้สาเร็จภายใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) พร้อมกับมีการแบ่งประชาคมย่อยออกเป็น 3 ประชาคม หรือ 3 เสาหลัก มีอะไรบ้าง ตอบ 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community – APSC) 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC) 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community – ASCC) 3. เป้าหมายประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีลักษณะอย่างไรจงอธิบาย ตอบ 1. เพื่อให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน 2. เพื่อให้ประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนกินดีอยู่ดี
 19. 19. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 19 แบบฝึกหัดที่ 10 เรื่อง เป้าหมายสาคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รายวิชา อาเซียนศึกษา (วิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ส23202 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชื่อ-สกุล .....................................................................................เลขที่.................... คาแนะนา เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่องเป้าหมายของอาเซียนแล้วจงตอบคาถามต่อไปนี้ 1. เป้าหมายสาคัญของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC มี 4 ด้าน คือ อะไรบ้าง จงอธิบาย ตอบ .................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 2. พันธกรณีที่ได้ตกลงและดาเนินการ มีอะไรบ้าง 1......................................................................................................................... 2......................................................................................................................... 3.........................................................................................................................
 20. 20. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 20 แนวคาตอบแบบฝึกหัดที่ 10 เรื่อง เป้าหมายสาคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รายวิชา อาเซียนศึกษา (วิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ส23202 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการตอบคาถาม 1. เป้าหมายสาคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC มี 4 ด้านมีอะไรบ้าง จงอธิบาย ตอบ 1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Production Base) เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ ลงทุน แรงงานฝีมือ เงินทุน อย่างเสรี ส่วนนี้เป็น การดาเนินตามพันธกรณีที่ได้ตกลงและดาเนินการ 2. สร้างขีดความสามามารถทางเศรษฐกิจ (High Competitive Economic Region) ให้ความสาคัญกับประเด็นด้านนโยบาย ที่ช่วยการรวมกลุ่ม เช่น นโยบาย การแข่งขัน นโยบายภาษี, ทรัพย์สินทางปัญญา, พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานร่วมกันเนิน การโดยแลกเปลี่ยนข้อมูล ฝึกอบรมบุคคลากรร่วมกัน 3. สร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Equitable Economic Development) สนับสนุนการพัฒนา SMES สร้างขีดความสามารถผ่านโครงการที่มี อยู่แล้ว 4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Fully Integrated into Global Economy) เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจอาเซียนกับนอกภูมิภาค เช่น ทา FTA 2. พันธกรณีที่ได้ตกลงและดาเนินการ มีอะไรบ้าง ตอบ พันธกรณีที่ได้ตกลงและดาเนินการ มีดังนี้ 1. AFTA (ASEAN Free Trade Area) 2. AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) 3. AIA (ASEAN Investment Area)

×