فرهنگِ داده‌محور در سازمان

‫دیجیتال‬ ‫فرهنگ‬:‫دیجیتال‬ ‫تحول‬ ‫پود‬ ‫و‬ ‫تار‬
‫بهمن‬1397
‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
@ShamiZanjani 2
‫لحظه‬‫بزرگ‬‫برای‬،‫سازمان‬‫زمانی‬‫اتف‬‫اق‬
‫‌افتد‬‫ی‬‫م‬‫که‬‫بپذیرد‬‫تحول‬‫دیجی‬‫تال‬
‫یک‬‫مسئله‬‫فناورانه‬،‫نیست‬‫ب‬‫لکه‬
‫یک‬‫تغییر‬‫فرهنگی‬‫است‬.
‫یان‌روگررز‬
(‌‫مدیر‌ارشد‌دیجیتال‬LVMH‌‌)
@ShamiZanjani 3
‫چیست‬ ‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬‫؟‬
‌‫فرهنگ‌سازمانی‬‫ای‬‫نهفته‬ ‫باورهای‬‫‌ست‌که‌افراد‌به‌طور‌مشترک‌آموخته‬‫ا‬‌‫‌اند‌و‬
‫‌کنند‬‫ی‬‫رفتارهای‌روزمره‌خود‌را‌بر‌پایه‌آن‌تنظیم‌م‬.(،‫شاین‬1992)
@ShamiZanjani 4
«‌‫فرهنگ‌به‌مانند‬‫چسبی‬‫است‌که‌باعث‌انسجام‌و‌انجام‌مناسب‌فعالیت‬‌‫ها‌خواهد‬
‫‌گسیختگی‌و‌عدم‌بهره‬‫م‬‫شد،‌یا‌در‌مقابل‌منجر‌به‌ازه‬‫‌گردد‬‫ی‬‫وری‌سازمان‌م‬»
-«‫ِنشتین‬‫ر‬‫ب‬ ‫ِتان‬‫ا‬»‫کسب‬ ‫مدرسه‬ ،‫هاروارد‬ ‫وکار‬
@ShamiZanjani 5
33%
25%
24%
22%
21%
21%
19%
1۶%
13%
‫رفتاری‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫های‬‫چالش‬
‫دیجیتالی‬ ‫روندهای‬ ‫درک‬ ‫عدم‬
‫دیجیتال‬ ‫استعدادهای‬ ‫کمبود‬
‫الزم‬ ‫فناوری‬ ‫های‬‫زیرساخت‬ ‫نبود‬
‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫انطباق‬ ‫عدم‬
‫مشخص‬ ‫بودجه‬ ‫اختصاص‬ ‫عدم‬
‫سنت‬ ‫های‬‫روش‬ ‫با‬ ‫دیجیتال‬ ‫رویکردهای‬ ‫انطباق‬ ‫عدم‬‫ی‬
‫وکار‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫انعطاف‬ ‫عدم‬
‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬‫داده‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫دیجیتال‬ ‫تحول‬ ‫های‬‫چالش‬
،‫مکینزی‬2016
@ShamiZanjani ۶
‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫فرهنگ‬ ‫چالش‬ ‫شدن‬ ‫تر‬‫جدی‬
،‫کپجمینای‬2017
@ShamiZanjani 7
‫شکست‬ ‫ریسک‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ،‫فرهنگی‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫غافل‬ ‫با‬
‫می‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫دیجیتال‬ ‫تحول‬ ‫مسیر‬‫گیرد‬.
‫طبق‌گزارش‌گروه‌مشاوران‌بوستون،‌طی‌پژوهشی‌که‌در‌میان‌چهل‌سازمان،‌که‌ب‬‌‫رنامه‬
‫تحول‌دیجیتال‌خود‌را‌پیش‌گرفته‬‫اند،‌عملکرد‌مالی‌آن‬‫هایی‌که‌از‌تغییرات‌ف‬‌‫رهنگی‬
‫استقبال‌کرد‬‫ه‬‌،‫اند‬‫برابر‬ ‫پنج‬‌‫بهتر‌از‬‫آن‬‌‫هایی‬‫بوده‌است‌که‌از‌این‌تغییرات‌غ‬‫افل‌شده‬‫اند‬‌‌.
‌‫نزدیک‬‫به‬۸0‫سازمان‬ ‫درصد‬‫ها‬‌‫،‌جهت‌گام‌نهادن‌در‌مسیر‌تحول‌دیجیتال،‌از‌برنامه‬
‫تحول‌فرهنگی‌برای‌مدت‌زمان‌ده‌ساله‌در‌آینده،‌بهره‌برده‬‫اند‬.
،‫جی‬‫سی‬‫بی‬201۸
@ShamiZanjani 8
‫فرهنگ‬‫چیست؟‬ ‫دیجیتال‬
‌‫‌ای‌از‬‫ه‬‫مجموع‬‫مند‬‫نظام‬ ‫های‬‫شیوه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ارزش‬‌‫که‌به‌صورت‬‫فردی‬‫توسط‬
‫هر‌یک‌از‌افراد‌تقویت‌شده‌و‌یک‌سازمان‌را‌در‌مسیر‌پیشرفت‌در‌دنیای‬‌‫ی‌که‬
‫دیجیتال‬ ‫اقتصاد‬‫‌سازد‬‫ی‬‫پیشرو‌است،‌توانمند‌م‬.
‫جورج‬،‫وسترمن‬‫محقق‬‫تحول‬‫دیجیتال‬‫دانشگاه‬‫‌تی‬‫ی‬‫‌آ‬‫م‬‫ا‬
@ShamiZanjani 9
‫چیست‬ ‫دیجیتال‬ ‫فرهنگ‬ ‫های‬‫ویژگی‬‫؟‬
‫سازمانی‬ ‫چابکی‬
‫مستمر‬ ‫یادگیری‬
‫دیجیتال‬ ‫های‬‫مهارت‬
‫همکاری‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬‫محور‬‫مشتری‬‫ی‬‫روحیه‬‫پذیری‬‫ریسک‬
‫در‬ ‫محوری‬‫داده‬
‫گیری‬‫تصمیم‬
‫منعطف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫محیط‬
‫کاری‬
‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬
‫دیجیتال‬
‫دیجیتال‬ ‫فکر‬ ‫طرز‬
‫به‬ ‫نهادن‬ ‫ارج‬
‫دیجیتال‬ ‫استعدادهای‬
@ShamiZanjani 10
‫جذب‬ ‫دیجیتال‬ ‫فرهنگ‬‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫استعدادهای‬ ‫کننده‬.
‫مشهور‌بودن‌به‌عنوان‌یک‌سازمان‌پیشرو‌دیجیتال،‌جذب‬‫کننده‌استعدادها‌است‬‌.‫هز‬ ‫نسل‬‫اره‬‌‫به‌دنبال‬
‫شرکت‬‫های‌دیجیتال‌با‌برخورداری‌از‌محیطی‌مشارکتی‌و‌خالقانه‌و‌استقالل‌در‌آزادی‌عمل‌ه‬‫ستند‬‌‌.
‫تعجب‬‫آور‌نیست‌که‌امروزه،‌متقاضیان‌استخدام‌از‌وب‬‫سایت‬‌‫هایی‌نظیر‬‫لینکدین‬‌‫و‬َ‫ل‬ِ‫گ‬‫سدور‬‌‫برای‬
‫آشنایی‌با‌فرهنگ‌سازمانی‌یک‌شرکت‌استفاده‌می‬‫کنند‬.
،‫جی‬‫سی‬‫بی‬201۸
@ShamiZanjani 11
‫های‬‫چالش‬‫فرهنگ‬ ‫پرورش‬‫دیجیتال‬
✓‫ناچیز‌پنداشتن‌و‌یا‌عدم‌درک‬‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬ ‫اهمیت‬‫در‌برنامه‬‫ریزی‬‫‌عطالی‬ ‫های‌مربوط‌به‌تحول‌دیجیتال‌در‌سطط‬‌‫سطازمان‌از‬
‫‌توجه‌است‬‫ل‬‫موارد‌قاب‬.
✓‫ریشه‬‫دار‌بودن‌فرهنگ‌موجود‌و‌شیو‬‫ه‬‫ی‌انجام‌فعالیت‬‌،‫ها‌به‌شکل‌سنتی‬‫سازمان‬ ‫فرهنگ‬ ‫تغییر‬‫را‌با‌مشکل‌مواج‬‫ه‌می‬‫کند‬.
✓‫همانند‌مشتریان،‌کارکنان‌سازمان‌نیز‌تمایل‌بیشتری‌برای‌بهره‬‫گیری‌از‌فناوری‬‫های‌دیجیتال‌و‌توجه‌به‌انتظارات‬‫‌هطا‌دارنطد‬‫ن‬‫آ‬‌.‌‫عطدم‬
‫درک‌این‌موضوع‌توسط‌مدیران‌سازمان‌می‬‌‫تواند‌موجب‬‫ساازمان‬ ‫رهباران‬ ‫و‬ ‫کارکناان‬ ‫عقاید‬ ‫میان‬ ‫فاصله‬‫شطده‌و‌اقطد‬‌‫امات‬
‫مربوط‌به‌فرهنگ‌دیجیتال‌با‌مشکل‌مواجه‌شود‬.
✓‌‫اقدامات‌مربوط‌به‬‫سازمانی‬ ‫رفتارهای‬ ‫تغییر‬‫‌بطه‌تجربطه‌چطالش‬ ‫‌کندی‌انجام‌شوند‌و‌کارکنان‌تطروی‬‫ه‬‫ب‬‫هطای‌جدیطد،‌ت‬‌‫شطویق‌بطه‬
‫یادگیری‌مهارت‬‫های‌جدید‌نشده‌و‌انگیزه‬‫ای‌برای‌ارائه‌ایده‬‫های‌نوآورانه‌نداشته‌باشند‬.،‫کپجمینای‬2017
@ShamiZanjani 12
‫استفاده‬‫از‬‫یامر‬‫سازمانی‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬(ESN)
‫ها‬‫ایده‬ ‫برترین‬ ‫به‬ ‫پاداش‬ ‫و‬ ‫پردازی‬‫ایده‬‫طریق‬ ‫از‬‫سازمان‬ ‫تعاملی‬ ‫های‬‫شبکه‬(‫یامر‬)
‫رویکردهایی‬ ‫ترویج‬‫مانند‬‫استاد‬-‫معکوس‬ ‫شاگردی‬
‫تسهیم‬‫موفقیت‬ ‫داستان‬‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫مشتاقانه‬ ‫مشارکت‬ ‫از‬‫دی‬ ‫های‬‫قابلیت‬ ‫یادگیری‬‫جدید‬ ‫جیتال‬
‫تعیین‬‫الزم‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬‫مهارت‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫تیمی‬‫کارکنان‬ ‫برای‬
‫تشویق‬‫به‬ ‫کارکنان‬‫عمومی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬‫مانند‬ ،‫لینکدین‬
‫نمودن‬ ‫اضافه‬‫سبز‬ ‫نقطه‬‫یادآوری‬ ‫جهت‬ ‫شرکت‬ ‫لوگو‬ ‫کنار‬‫شعار‬«‫عزمی‬ ،‫مهیج‬ ‫فرهنگی‬‫را‬‫سخ‬»
‫استفاده‬‫از‬‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫های‬‫کمپین‬‫مانند‬ ‫هایی‬‫تگ‬ ‫با‬:@GreenDot
‫دیلویت‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬ ‫ابتکارات‬
@ShamiZanjani 13
‫بر‬ ‫تأکید‬‫امور‬ ‫تسهیل‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬‫فرماندهی‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫جای‬ ‫به‬
‫سازمان‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫مشارکت‬‫برنامه‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫و‬‫دیجیتال‬ ‫کار‬ ‫محیط‬
‫بر‬ ‫تأکید‬‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫سفر‬‫و‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫تجربه‬ ‫شورای‬ ‫تشکیل‬‫ر‬ ‫به‬‫رهبر‬ ‫یاست‬
‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ،‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫مدیران‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫و‬ ‫سازمان‬
‫اس‬‫بی‬‫دی‬ ‫بانک‬ ‫در‬ ‫حمایتگر‬ ‫رهبری‬
14
‫دیجیتال‬ ‫فرهنگ‬ ‫پرورش‬ ‫مدل‬
‫فرهنگ‬
‫دیجیتال‬
،‫دیتیجی‬1397
@ShamiZanjani 15
@ShamiZanjani
‫دیجیتال‬ ‫فرهنگ‬ ‫پرورش‬ ‫ابتکارات‬:
‫توانمندسازی‬
‫دیجیتال‬ ‫های‬‫جوخه‬
‫دیجیتال‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارشد‬ ‫مدیر‬ ‫تعیین‬(CCO)
1۶
@ShamiZanjani
‫دیجیتال‬ ‫فرهنگ‬ ‫پرورش‬ ‫ابتکارات‬:
‫سازی‬‫جاری‬
‫دیجیتال‬ ‫فرهنگ‬ ‫چالشی‬ ‫های‬‫کمپین‬
‫نوآوری‬ ‫البراتوارهای‬ ‫اندازی‬‫راه‬
17
@ShamiZanjani
‫دیجیتال‬ ‫فرهنگ‬ ‫پرورش‬ ‫ابتکارات‬:
‫بخشی‬‫الهام‬
‫دیجیتال‬ ‫تحول‬ ‫سرایی‬‫داستان‬
‫دیجیتال‬ ‫مروجان‬ ‫آفرینی‬‫نقش‬
18
‫نقش‬ ‫تعیین‬«‫فرهنگ‬ ‫ارشد‬ ‫مدیر‬»‫سازمان‬ ‫در‬
‫تشکیل‬‫کارگروه‬‫فرهنگی‬ ‫تغییرات‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬
‫کند‬ ‫حمایت‬ ‫دیجیتال‬ ‫صنعتی‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫اقدامات‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫فرهنگی‬ ‫ایجاد‬.‫فر‬‫هنگی‬
‫مانند‬ ‫هایی‬‫ویژگی‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬‫چابکی‬،،‫عملیات‬ ‫در‬ ‫سادگی‬ ‫و‬ ‫سرعت‬‫پ‬‫ریسک‬‫ذیری‬،
‫وخطا‬‫آزمون‬،‫کارکنان‬ ‫مستمر‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬‫و‬‫محوری‬‫مشتری‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫نگرش‬ ‫و‬ ‫انداز‬‫چشم‬ ‫ترویج‬:
✓‫ترویج‬«‫الکتریک‬ ‫جنرال‬ ‫مشترک‬ ‫باورهای‬ ‫و‬ ‫عقاید‬»‫کارکنان‬ ‫برای‬‫س‬‫ازمان‬
✓‫های‬‫روش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫کاری‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫شیوه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫استارتاپی‬‫و‬‫ت‬‫ناب‬ ‫ولید‬
✓‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫بازتعریف‬:
‫دریافت‬‫مستمرکارکنان‬ ‫بازخورد‬‫از‬ ‫گیری‬‫بهره‬ ‫و‬‫دوطرفه‬ ‫ارتباطات‬
@ShamiZanjani
‫الکتریک‬ ‫جنرال‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫فرهنگ‬ ‫پرورش‬
19
‫دیجیتال‬ ‫ایران‬ ‫رویای‬ ‫تحقق‬ ‫امید‬ ‫به‬
ShamiZanjani.ir
@ShamiZanjani
1 de 20

Recomendados

شهر هوشمند ناب por
شهر هوشمند نابشهر هوشمند ناب
شهر هوشمند نابMasoud Chitgarha
1.3K visualizações28 slides
تیپ ها و رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی. دکتر حمید سعیدی por
تیپ ها و رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی. دکتر حمید سعیدیتیپ ها و رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی. دکتر حمید سعیدی
تیپ ها و رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی. دکتر حمید سعیدیHossein Zeinivand
267 visualizações8 slides
Presentation Feel 2016 - WEB por
Presentation Feel 2016 - WEB Presentation Feel 2016 - WEB
Presentation Feel 2016 - WEB Behrang Tonekaboni
81 visualizações32 slides
آشنایی با مدل کسب‌وکار پلتفرم por
آشنایی با مدل کسب‌وکار پلتفرمآشنایی با مدل کسب‌وکار پلتفرم
آشنایی با مدل کسب‌وکار پلتفرمArman Safayi
356 visualizações45 slides
ارائه برای آشنایی-95.06.18 por
ارائه برای آشنایی-95.06.18ارائه برای آشنایی-95.06.18
ارائه برای آشنایی-95.06.18Miaad Nabizadeh
208 visualizações20 slides
5 ویژگی کارآفرینان اجتماعی موفق por
5 ویژگی کارآفرینان اجتماعی موفق5 ویژگی کارآفرینان اجتماعی موفق
5 ویژگی کارآفرینان اجتماعی موفقModirinfo
129 visualizações8 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Hosseinieh Ershad Public Library

تجربه مشتریان داده محور por
تجربه مشتریان داده محورتجربه مشتریان داده محور
تجربه مشتریان داده محورHosseinieh Ershad Public Library
594 visualizações43 slides
محصول داده محور por
محصول داده محورمحصول داده محور
محصول داده محورHosseinieh Ershad Public Library
213 visualizações10 slides
محصول داده محور por
محصول داده محورمحصول داده محور
محصول داده محورHosseinieh Ershad Public Library
206 visualizações18 slides
مباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصص por
مباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصصمباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصص
مباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصصHosseinieh Ershad Public Library
151 visualizações11 slides
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها por
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هااز مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هاHosseinieh Ershad Public Library
417 visualizações59 slides
Data Skills for Digital Era-مهارت های داده ای por
Data Skills for Digital Era-مهارت های داده ایData Skills for Digital Era-مهارت های داده ای
Data Skills for Digital Era-مهارت های داده ایHosseinieh Ershad Public Library
235 visualizações41 slides

Mais de Hosseinieh Ershad Public Library(20)

از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها por Hosseinieh Ershad Public Library
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هااز مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
Hosseinieh Ershad Public Library417 visualizações
Business Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانی por Hosseinieh Ershad Public Library
Business Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانیBusiness Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانی
Business Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانی
Hosseinieh Ershad Public Library252 visualizações
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور por Hosseinieh Ershad Public Library
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محورData driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری por Hosseinieh Ershad Public Library
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
Hosseinieh Ershad Public Library186 visualizações
زنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارم por Hosseinieh Ershad Public Library
زنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارمزنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارم
زنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارم
Hosseinieh Ershad Public Library316 visualizações

فرهنگِ داده‌محور در سازمان

 • 1. ‫دیجیتال‬ ‫فرهنگ‬:‫دیجیتال‬ ‫تحول‬ ‫پود‬ ‫و‬ ‫تار‬ ‫بهمن‬1397 ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
 • 4. ‫چیست‬ ‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬‫؟‬ ‌‫فرهنگ‌سازمانی‬‫ای‬‫نهفته‬ ‫باورهای‬‫‌ست‌که‌افراد‌به‌طور‌مشترک‌آموخته‬‫ا‬‌‫‌اند‌و‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫رفتارهای‌روزمره‌خود‌را‌بر‌پایه‌آن‌تنظیم‌م‬.(،‫شاین‬1992) @ShamiZanjani 4
 • 6. 33% 25% 24% 22% 21% 21% 19% 1۶% 13% ‫رفتاری‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫های‬‫چالش‬ ‫دیجیتالی‬ ‫روندهای‬ ‫درک‬ ‫عدم‬ ‫دیجیتال‬ ‫استعدادهای‬ ‫کمبود‬ ‫الزم‬ ‫فناوری‬ ‫های‬‫زیرساخت‬ ‫نبود‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫انطباق‬ ‫عدم‬ ‫مشخص‬ ‫بودجه‬ ‫اختصاص‬ ‫عدم‬ ‫سنت‬ ‫های‬‫روش‬ ‫با‬ ‫دیجیتال‬ ‫رویکردهای‬ ‫انطباق‬ ‫عدم‬‫ی‬ ‫وکار‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫انعطاف‬ ‫عدم‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬‫داده‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫دیجیتال‬ ‫تحول‬ ‫های‬‫چالش‬ ،‫مکینزی‬2016 @ShamiZanjani ۶
 • 7. ‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫فرهنگ‬ ‫چالش‬ ‫شدن‬ ‫تر‬‫جدی‬ ،‫کپجمینای‬2017 @ShamiZanjani 7
 • 8. ‫شکست‬ ‫ریسک‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ،‫فرهنگی‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫غافل‬ ‫با‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫دیجیتال‬ ‫تحول‬ ‫مسیر‬‫گیرد‬. ‫طبق‌گزارش‌گروه‌مشاوران‌بوستون،‌طی‌پژوهشی‌که‌در‌میان‌چهل‌سازمان،‌که‌ب‬‌‫رنامه‬ ‫تحول‌دیجیتال‌خود‌را‌پیش‌گرفته‬‫اند،‌عملکرد‌مالی‌آن‬‫هایی‌که‌از‌تغییرات‌ف‬‌‫رهنگی‬ ‫استقبال‌کرد‬‫ه‬‌،‫اند‬‫برابر‬ ‫پنج‬‌‫بهتر‌از‬‫آن‬‌‫هایی‬‫بوده‌است‌که‌از‌این‌تغییرات‌غ‬‫افل‌شده‬‫اند‬‌‌. ‌‫نزدیک‬‫به‬۸0‫سازمان‬ ‫درصد‬‫ها‬‌‫،‌جهت‌گام‌نهادن‌در‌مسیر‌تحول‌دیجیتال،‌از‌برنامه‬ ‫تحول‌فرهنگی‌برای‌مدت‌زمان‌ده‌ساله‌در‌آینده،‌بهره‌برده‬‫اند‬. ،‫جی‬‫سی‬‫بی‬201۸ @ShamiZanjani 8
 • 9. ‫فرهنگ‬‫چیست؟‬ ‫دیجیتال‬ ‌‫‌ای‌از‬‫ه‬‫مجموع‬‫مند‬‫نظام‬ ‫های‬‫شیوه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ارزش‬‌‫که‌به‌صورت‬‫فردی‬‫توسط‬ ‫هر‌یک‌از‌افراد‌تقویت‌شده‌و‌یک‌سازمان‌را‌در‌مسیر‌پیشرفت‌در‌دنیای‬‌‫ی‌که‬ ‫دیجیتال‬ ‫اقتصاد‬‫‌سازد‬‫ی‬‫پیشرو‌است،‌توانمند‌م‬. ‫جورج‬،‫وسترمن‬‫محقق‬‫تحول‬‫دیجیتال‬‫دانشگاه‬‫‌تی‬‫ی‬‫‌آ‬‫م‬‫ا‬ @ShamiZanjani 9
 • 10. ‫چیست‬ ‫دیجیتال‬ ‫فرهنگ‬ ‫های‬‫ویژگی‬‫؟‬ ‫سازمانی‬ ‫چابکی‬ ‫مستمر‬ ‫یادگیری‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬‫مهارت‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬‫محور‬‫مشتری‬‫ی‬‫روحیه‬‫پذیری‬‫ریسک‬ ‫در‬ ‫محوری‬‫داده‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫منعطف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫محیط‬ ‫کاری‬ ‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬ ‫دیجیتال‬ ‫دیجیتال‬ ‫فکر‬ ‫طرز‬ ‫به‬ ‫نهادن‬ ‫ارج‬ ‫دیجیتال‬ ‫استعدادهای‬ @ShamiZanjani 10
 • 11. ‫جذب‬ ‫دیجیتال‬ ‫فرهنگ‬‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫استعدادهای‬ ‫کننده‬. ‫مشهور‌بودن‌به‌عنوان‌یک‌سازمان‌پیشرو‌دیجیتال،‌جذب‬‫کننده‌استعدادها‌است‬‌.‫هز‬ ‫نسل‬‫اره‬‌‫به‌دنبال‬ ‫شرکت‬‫های‌دیجیتال‌با‌برخورداری‌از‌محیطی‌مشارکتی‌و‌خالقانه‌و‌استقالل‌در‌آزادی‌عمل‌ه‬‫ستند‬‌‌. ‫تعجب‬‫آور‌نیست‌که‌امروزه،‌متقاضیان‌استخدام‌از‌وب‬‫سایت‬‌‫هایی‌نظیر‬‫لینکدین‬‌‫و‬َ‫ل‬ِ‫گ‬‫سدور‬‌‫برای‬ ‫آشنایی‌با‌فرهنگ‌سازمانی‌یک‌شرکت‌استفاده‌می‬‫کنند‬. ،‫جی‬‫سی‬‫بی‬201۸ @ShamiZanjani 11
 • 12. ‫های‬‫چالش‬‫فرهنگ‬ ‫پرورش‬‫دیجیتال‬ ✓‫ناچیز‌پنداشتن‌و‌یا‌عدم‌درک‬‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬ ‫اهمیت‬‫در‌برنامه‬‫ریزی‬‫‌عطالی‬ ‫های‌مربوط‌به‌تحول‌دیجیتال‌در‌سطط‬‌‫سطازمان‌از‬ ‫‌توجه‌است‬‫ل‬‫موارد‌قاب‬. ✓‫ریشه‬‫دار‌بودن‌فرهنگ‌موجود‌و‌شیو‬‫ه‬‫ی‌انجام‌فعالیت‬‌،‫ها‌به‌شکل‌سنتی‬‫سازمان‬ ‫فرهنگ‬ ‫تغییر‬‫را‌با‌مشکل‌مواج‬‫ه‌می‬‫کند‬. ✓‫همانند‌مشتریان،‌کارکنان‌سازمان‌نیز‌تمایل‌بیشتری‌برای‌بهره‬‫گیری‌از‌فناوری‬‫های‌دیجیتال‌و‌توجه‌به‌انتظارات‬‫‌هطا‌دارنطد‬‫ن‬‫آ‬‌.‌‫عطدم‬ ‫درک‌این‌موضوع‌توسط‌مدیران‌سازمان‌می‬‌‫تواند‌موجب‬‫ساازمان‬ ‫رهباران‬ ‫و‬ ‫کارکناان‬ ‫عقاید‬ ‫میان‬ ‫فاصله‬‫شطده‌و‌اقطد‬‌‫امات‬ ‫مربوط‌به‌فرهنگ‌دیجیتال‌با‌مشکل‌مواجه‌شود‬. ✓‌‫اقدامات‌مربوط‌به‬‫سازمانی‬ ‫رفتارهای‬ ‫تغییر‬‫‌بطه‌تجربطه‌چطالش‬ ‫‌کندی‌انجام‌شوند‌و‌کارکنان‌تطروی‬‫ه‬‫ب‬‫هطای‌جدیطد،‌ت‬‌‫شطویق‌بطه‬ ‫یادگیری‌مهارت‬‫های‌جدید‌نشده‌و‌انگیزه‬‫ای‌برای‌ارائه‌ایده‬‫های‌نوآورانه‌نداشته‌باشند‬.،‫کپجمینای‬2017 @ShamiZanjani 12
 • 13. ‫استفاده‬‫از‬‫یامر‬‫سازمانی‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬(ESN) ‫ها‬‫ایده‬ ‫برترین‬ ‫به‬ ‫پاداش‬ ‫و‬ ‫پردازی‬‫ایده‬‫طریق‬ ‫از‬‫سازمان‬ ‫تعاملی‬ ‫های‬‫شبکه‬(‫یامر‬) ‫رویکردهایی‬ ‫ترویج‬‫مانند‬‫استاد‬-‫معکوس‬ ‫شاگردی‬ ‫تسهیم‬‫موفقیت‬ ‫داستان‬‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫مشتاقانه‬ ‫مشارکت‬ ‫از‬‫دی‬ ‫های‬‫قابلیت‬ ‫یادگیری‬‫جدید‬ ‫جیتال‬ ‫تعیین‬‫الزم‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬‫مهارت‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫تیمی‬‫کارکنان‬ ‫برای‬ ‫تشویق‬‫به‬ ‫کارکنان‬‫عمومی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬‫مانند‬ ،‫لینکدین‬ ‫نمودن‬ ‫اضافه‬‫سبز‬ ‫نقطه‬‫یادآوری‬ ‫جهت‬ ‫شرکت‬ ‫لوگو‬ ‫کنار‬‫شعار‬«‫عزمی‬ ،‫مهیج‬ ‫فرهنگی‬‫را‬‫سخ‬» ‫استفاده‬‫از‬‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫های‬‫کمپین‬‫مانند‬ ‫هایی‬‫تگ‬ ‫با‬:@GreenDot ‫دیلویت‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬ ‫ابتکارات‬ @ShamiZanjani 13
 • 14. ‫بر‬ ‫تأکید‬‫امور‬ ‫تسهیل‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬‫فرماندهی‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫مشارکت‬‫برنامه‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫و‬‫دیجیتال‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫بر‬ ‫تأکید‬‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫سفر‬‫و‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫تجربه‬ ‫شورای‬ ‫تشکیل‬‫ر‬ ‫به‬‫رهبر‬ ‫یاست‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ،‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫مدیران‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫اس‬‫بی‬‫دی‬ ‫بانک‬ ‫در‬ ‫حمایتگر‬ ‫رهبری‬ 14
 • 15. ‫دیجیتال‬ ‫فرهنگ‬ ‫پرورش‬ ‫مدل‬ ‫فرهنگ‬ ‫دیجیتال‬ ،‫دیتیجی‬1397 @ShamiZanjani 15
 • 16. @ShamiZanjani ‫دیجیتال‬ ‫فرهنگ‬ ‫پرورش‬ ‫ابتکارات‬: ‫توانمندسازی‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬‫جوخه‬ ‫دیجیتال‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارشد‬ ‫مدیر‬ ‫تعیین‬(CCO) 1۶
 • 17. @ShamiZanjani ‫دیجیتال‬ ‫فرهنگ‬ ‫پرورش‬ ‫ابتکارات‬: ‫سازی‬‫جاری‬ ‫دیجیتال‬ ‫فرهنگ‬ ‫چالشی‬ ‫های‬‫کمپین‬ ‫نوآوری‬ ‫البراتوارهای‬ ‫اندازی‬‫راه‬ 17
 • 18. @ShamiZanjani ‫دیجیتال‬ ‫فرهنگ‬ ‫پرورش‬ ‫ابتکارات‬: ‫بخشی‬‫الهام‬ ‫دیجیتال‬ ‫تحول‬ ‫سرایی‬‫داستان‬ ‫دیجیتال‬ ‫مروجان‬ ‫آفرینی‬‫نقش‬ 18
 • 19. ‫نقش‬ ‫تعیین‬«‫فرهنگ‬ ‫ارشد‬ ‫مدیر‬»‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تشکیل‬‫کارگروه‬‫فرهنگی‬ ‫تغییرات‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬ ‫کند‬ ‫حمایت‬ ‫دیجیتال‬ ‫صنعتی‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫اقدامات‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫فرهنگی‬ ‫ایجاد‬.‫فر‬‫هنگی‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬‫ویژگی‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬‫چابکی‬،،‫عملیات‬ ‫در‬ ‫سادگی‬ ‫و‬ ‫سرعت‬‫پ‬‫ریسک‬‫ذیری‬، ‫وخطا‬‫آزمون‬،‫کارکنان‬ ‫مستمر‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬‫و‬‫محوری‬‫مشتری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫نگرش‬ ‫و‬ ‫انداز‬‫چشم‬ ‫ترویج‬: ✓‫ترویج‬«‫الکتریک‬ ‫جنرال‬ ‫مشترک‬ ‫باورهای‬ ‫و‬ ‫عقاید‬»‫کارکنان‬ ‫برای‬‫س‬‫ازمان‬ ✓‫های‬‫روش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫کاری‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫شیوه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫استارتاپی‬‫و‬‫ت‬‫ناب‬ ‫ولید‬ ✓‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫بازتعریف‬: ‫دریافت‬‫مستمرکارکنان‬ ‫بازخورد‬‫از‬ ‫گیری‬‫بهره‬ ‫و‬‫دوطرفه‬ ‫ارتباطات‬ @ShamiZanjani ‫الکتریک‬ ‫جنرال‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫فرهنگ‬ ‫پرورش‬ 19
 • 20. ‫دیجیتال‬ ‫ایران‬ ‫رویای‬ ‫تحقق‬ ‫امید‬ ‫به‬ ShamiZanjani.ir @ShamiZanjani