صنعت داده محور

صنعت داده محور
صنعت داده محور
‫داده‬ ‫حجم‬ ‫نمایی‬ ‫رشد‬
‫از‬1950‫که‬‫ايانه‬‫ر‬‫در‬‫تحليل‬‫و‬‫ذخيره‬‫ي‬‫ساز‬‫داده‬‫ها‬‫مورد‬‫استفاده‬‫و‬‫بهره‬‫ی‬‫بردار‬‫قر‬‫ار‬
،‫گرفت‬‫تا‬‫سال‬1970‫حجم‬‫داده‬‫ها‬‫در‬‫پايگاه‬‫داده‬‫ها‬‫دو‬‫ابر‬‫ر‬‫ب‬‫گردید‬.‫با‬‫پیشرفت‬‫فن‬‫آو‬‫ي‬‫ر‬
‫اطالعات‬‫هر‬‫سال‬1990‫هر‬‫دو‬‫سال‬‫يکبار‬‫حجم‬‫داده‬،‫ها‬‫دو‬‫ابر‬‫ر‬‫ب‬‫شد‬.(tan94)
‫حجم‬‫دادگان‬‫هر‬1.2‫سال‬‫یکبار‬‫دو‬‫ابر‬‫ر‬‫ب‬‫می‬‫شود‬.(Mulcahy 2014)
‫داده‬ ‫حجم‬ ‫نمایی‬ ‫رشد‬
‫از‬1950‫که‬‫ايانه‬‫ر‬‫در‬‫تحليل‬‫و‬‫ذخيره‬‫ي‬‫ساز‬‫داده‬‫ها‬‫مورد‬‫استفاده‬‫و‬‫بهره‬‫ی‬‫بردار‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫گر‬،‫فت‬‫تا‬
‫سال‬1970‫حجم‬‫داده‬‫ها‬‫در‬‫پايگاه‬‫داده‬‫ها‬‫دو‬‫ابر‬‫ر‬‫ب‬‫گردید‬.‫با‬‫پیشرفت‬‫فن‬‫ي‬‫ر‬‫آو‬‫اطالعات‬‫ه‬‫ر‬
‫سال‬1990‫هر‬‫دو‬‫سال‬‫يکبار‬‫حجم‬‫داده‬،‫ها‬‫دو‬‫ابر‬‫ر‬‫ب‬‫شد‬.(tan94)
90‫صد‬‫ر‬‫د‬‫دادگان‬‫مربوط‬‫به‬‫دو‬‫سال‬‫اخير‬‫است‬.(ibm 2011)
‫داده‬ ‫حجم‬ ‫نمایی‬ ‫رشد‬
5
‫چرا‬‫محور‬ ‫داده‬ ‫صنعت‬
‫رشد‬‫نمایی‬‫داده‬
‫رقابت‬‫برای‬‫سرویس‬‫دهی‬‫بهتر‬‫به‬‫مشتریان‬
‫نیاز‬‫به‬‫استخراج‬‫اطالعات‬‫از‬‫داده‬‫برای‬‫تصمیم‬‫گیری‬‫بهتر‬
‫رفتارشناسی‬‫مشتریان‬
6
‫چرا‬‫محور‬ ‫داده‬ ‫صنعت‬
7
‫باز‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ‫برای‬ ‫بعد‬ ‫سه‬‫ار‬
8
‫داده‬ ‫بعد‬ ‫سه‬
‫هزینه‬
‫زمان‬
‫کیفیت‬
‫های‬ ‫چالش‬‫در‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬
‫صنعت‬‫فرما‬‫ر‬‫کا‬
‫ان‬‫ر‬‫گ‬‫تحلیل‬
‫ها‬‫شرکت‬ ‫ارزیابی‬
10
‫ها‬‫شرکت‬ ‫ارزیابی‬
11
‫داده‬ ‫استخراج‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫مقاوم‬ ‫های‬‫سازمان‬
،‫باشد‬ ‫پنهان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫میدهند‬ ‫ترجیح‬
‫می‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫برخی‬ ‫منافع‬ ‫آنها‬ ‫افشای‬ ‫زیرا‬
‫اندازد‬.
‫ضعف‬ ‫افشای‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫داده‬ ‫آنالیز‬ ‫و‬ ‫افشا‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫عملکرد‬.
‫که‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
‫دارد‬ ‫نامناسبی‬ ‫استراتژی‬ ‫سازمان‬.
‫نوین‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫تمایل‬ ‫عدم‬
‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫با‬ ‫کار‬
‫مدیران‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫تیم‬ ‫آموزش‬ ‫جهت‬.
‫ها‬‫شرکت‬ ‫ارزیابی‬
12
‫مطلع‬ ‫های‬‫سازمان‬
‫در‬ ‫موجود‬ ‫داده‬ ‫ارزش‬ ‫به‬ ‫آگاه‬ ‫های‬‫سازمان‬
‫سازمان‬ ‫محدوده‬.
‫مانند‬ ‫مرتبط‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫گردآوری‬ ‫در‬ ‫سعی‬
‫وب‬ ‫تحلیل‬
‫اجتماعی‬ ‫های‬‫رسانه‬ ‫تحلیل‬
‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫نیروهای‬ ‫خودکارسازی‬
‫مشتریان‬
‫های‬‫سامانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ERP‫سازماندهی‬ ‫جهت‬
‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫جهت‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫حسابداری‬ ‫و‬ ‫مالی‬
‫ها‬‫شرکت‬ ‫ارزیابی‬
13
‫های‬‫سازمان‬‫داده‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫هدایت‬
‫سازی‬‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫انباره‬ ‫در‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫گردآوری‬
‫آنها‬
‫داده‬ ‫تحلیل‬
ETL
‫ابری‬ ‫محاسبات‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫محاسبات‬
‫بهبود‬ ‫جهت‬ ‫آنها‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫عملکرد‬
‫ها‬‫شرکت‬ ‫ارزیابی‬
14
‫داده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هوش‬ ‫دارای‬ ‫های‬‫سازمان‬
‫سمت‬ ‫به‬ ‫شد‬ ‫چه‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫از‬ ‫حرکت‬
‫شد‬ ‫چنین‬ ‫چرا‬.
‫با‬ ‫گوناگون‬ ‫اتفاقات‬ ‫وقوع‬ ‫علل‬ ‫کشف‬ ‫برای‬ ‫تالش‬
‫طوالنی‬ ‫زمانی‬ ‫های‬‫بازه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫تحلیل‬
‫دست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫سواالتی‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫گذشته‬:
‫است؟‬ ‫شده‬ ‫کم‬ ‫فصل‬ ‫فروش‬ ‫چرا‬
‫خرند؟‬‫می‬ ‫کمتر‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫تولیدات‬ ‫مشتریان‬ ‫چرا‬
‫چرا‬x‫ولی‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کار‬Y‫خیر؟‬
‫ها‬‫شرکت‬ ‫ارزیابی‬
15
‫محور‬ ‫داده‬ ‫های‬‫سازمان‬
‫سواالت‬ ‫جواب‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫حاصل‬ ‫های‬‫پاسخ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫قبل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬.
‫شده‬ ‫حاصل‬ ‫های‬‫تحلیل‬ ‫برمبنای‬ ‫کار‬ ‫راه‬ ‫ارایه‬
‫آینده‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬.
‫قبیل‬ ‫از‬ ‫کارهایی‬ ‫راه‬ ‫ارایه‬:
‫محصول‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ،‫داده‬ ‫اساس‬ ‫بر‬X‫بعد‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫را‬
23%‫دهیم‬ ‫افزایش‬.
‫ایمیلی‬ ‫بازاریابی‬ ‫چرا‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫تحلیل‬
‫طراحی‬ ‫کمپین‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫نبوده‬ ‫موفق‬ ‫سازمان‬
‫است‬ ‫نبوده‬ ‫کاربران‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫سازمان‬ ‫شده‬.
‫رضایت‬ ‫محصول‬ ‫پرتغالی‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫مشتری‬ ‫یک‬ ‫وقتی‬
‫فهمید‬ ‫توان‬‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫ندارد‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬‫جذاب‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫طالیی‬ ‫رنگ‬ ‫که‬.
‫مورد‬‫های‬‫گزارش‬
‫نیاز‬
‫که‬ ‫هایی‬ ‫گزارش‬
‫نزد‬ ‫آن‬ ‫دانش‬
‫است‬ ‫خبرگان‬
‫ساده‬ ‫گزارش‬
‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬
‫پیچیده‬(OLAP)
‫که‬ ‫هایی‬ ‫گزارش‬
‫پنهان‬ ‫آن‬ ‫دانش‬
‫است‬(‫داده‬
‫کاوی‬)
‫نیازمندی‬ ‫حوزه‬–‫ها‬ ‫ارش‬‫ز‬‫گ‬
‫های‬ ‫چالش‬‫در‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬
‫صنعت‬‫فرما‬‫ر‬‫کا‬
0‫یا‬100
‫ان‬‫ر‬‫گ‬‫تحلیل‬
‫توان‬‫فنی‬‫در‬‫مقدمات‬‫مانند‬‫تعریف‬
‫توان‬‫فنی‬‫در‬‫ایه‬‫ر‬‫ا‬‫الگوریتم‬‫مانند‬‫بندی‬‫خوشه‬‫ی‬‫مشتر‬
‫داده‬ ‫کالن‬ ‫اهمیت‬
‫جز‬10‫برتر‬ ‫تکنولوژی‬
18
‫داده‬ ‫کالن‬ ‫اهمیت‬

19
‫برفت‬ ‫من‬ ‫یاد‬ ‫از‬‫همه‬ ‫ام‬‫خوانده‬‫که‬ ‫آنها‬
‫دوست‬ ‫حدیث‬‫اال‬...
‫تشکر‬ ‫با‬
صنعت داده محور
1 de 21

Recomendados

Big data related to BI por
Big data related to BIBig data related to BI
Big data related to BIdata scientist
459 visualizações23 slides
ترجمه رسمی انگلیسی por
ترجمه رسمی انگلیسیترجمه رسمی انگلیسی
ترجمه رسمی انگلیسیalighobyshavi
12 visualizações2 slides
IOT-Startup-Business-Model-Canvas por
IOT-Startup-Business-Model-CanvasIOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-CanvasMahdi Nasseri
3.2K visualizações76 slides
Fargosha data analysis services por
Fargosha data analysis servicesFargosha data analysis services
Fargosha data analysis servicesMahdi Nasseri
650 visualizações7 slides
اصطلاحات استارتاپی قسمت سوم por
اصطلاحات استارتاپی قسمت سوماصطلاحات استارتاپی قسمت سوم
اصطلاحات استارتاپی قسمت سومaliaalistartup
41 visualizações14 slides
Persian Document ITBSC por
Persian Document  ITBSCPersian Document  ITBSC
Persian Document ITBSCHamideh Iraj
661 visualizações6 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a صنعت داده محور

Digital marketing6 por
Digital marketing6Digital marketing6
Digital marketing6Alireza Mojahedi
49 visualizações43 slides
BPM and Sales por
BPM and Sales BPM and Sales
BPM and Sales Khorasan home of Industrial, mine and trade
75 visualizações35 slides
حکمرانی داده در صنعت بانکداری por
حکمرانی داده در صنعت بانکداریحکمرانی داده در صنعت بانکداری
حکمرانی داده در صنعت بانکداریHosseinieh Ershad Public Library
286 visualizações35 slides
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار por
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یارتاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یارHanieh Kashfi
63 visualizações20 slides
Internet engineering por
Internet engineeringInternet engineering
Internet engineeringamirhosseinshahed
34 visualizações22 slides
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان por
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیانروش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیانAmir Mansoori
74 visualizações21 slides

Similar a صنعت داده محور(20)

Digital marketing6 por Alireza Mojahedi
Digital marketing6Digital marketing6
Digital marketing6
Alireza Mojahedi49 visualizações
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار por Hanieh Kashfi
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یارتاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
Hanieh Kashfi63 visualizações
Internet engineering por amirhosseinshahed
Internet engineeringInternet engineering
Internet engineering
amirhosseinshahed34 visualizações
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان por Amir Mansoori
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیانروش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
Amir Mansoori74 visualizações
Digital marketing1 por Leila Fanaee
Digital marketing1Digital marketing1
Digital marketing1
Leila Fanaee18 visualizações
تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود por Mojtaba Abbasian Ardakani
تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکودتجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود
تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود
Mojtaba Abbasian Ardakani2.8K visualizações
How to create a successful business in biotechnology por Hosein Godazi
How to create a successful business in biotechnologyHow to create a successful business in biotechnology
How to create a successful business in biotechnology
Hosein Godazi39 visualizações
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟ por Kaveh Radi
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟
Kaveh Radi197 visualizações
Big data and business analytics por Mehdi Amirsadeghi
Big data and business analyticsBig data and business analytics
Big data and business analytics
Mehdi Amirsadeghi213 visualizações
Is & Business Strategy por Morteza Samadian
Is & Business StrategyIs & Business Strategy
Is & Business Strategy
Morteza Samadian1.1K visualizações
هوش تجاری (Business intelligence) por RayBPMS
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)
RayBPMS603 visualizações
مقدمه ای بر داده کاوی por data scientist
مقدمه ای بر داده کاویمقدمه ای بر داده کاوی
مقدمه ای بر داده کاوی
data scientist2.2K visualizações
سمینار کاربردهای تحلیل عظیم داده por Meisam Asgari
سمینار کاربردهای تحلیل عظیم دادهسمینار کاربردهای تحلیل عظیم داده
سمینار کاربردهای تحلیل عظیم داده
Meisam Asgari107 visualizações
Business intelligence por Naghi Nasiri
Business intelligenceBusiness intelligence
Business intelligence
Naghi Nasiri75 visualizações
Business intelligence01 [autosaved] por Naghi Nasiri
Business intelligence01 [autosaved]Business intelligence01 [autosaved]
Business intelligence01 [autosaved]
Naghi Nasiri75 visualizações

Mais de Hosseinieh Ershad Public Library

تجربه مشتریان داده محور por
تجربه مشتریان داده محورتجربه مشتریان داده محور
تجربه مشتریان داده محورHosseinieh Ershad Public Library
594 visualizações43 slides
محصول داده محور por
محصول داده محورمحصول داده محور
محصول داده محورHosseinieh Ershad Public Library
206 visualizações18 slides
مباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصص por
مباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصصمباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصص
مباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصصHosseinieh Ershad Public Library
151 visualizações11 slides
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها por
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هااز مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هاHosseinieh Ershad Public Library
416 visualizações59 slides
فرهنگِ داده‌محور در سازمان por
 فرهنگِ داده‌محور در سازمان فرهنگِ داده‌محور در سازمان
فرهنگِ داده‌محور در سازمانHosseinieh Ershad Public Library
179 visualizações20 slides
Data Skills for Digital Era-مهارت های داده ای por
Data Skills for Digital Era-مهارت های داده ایData Skills for Digital Era-مهارت های داده ای
Data Skills for Digital Era-مهارت های داده ایHosseinieh Ershad Public Library
235 visualizações41 slides

Mais de Hosseinieh Ershad Public Library(20)

از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها por Hosseinieh Ershad Public Library
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هااز مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
Hosseinieh Ershad Public Library416 visualizações
Business Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانی por Hosseinieh Ershad Public Library
Business Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانیBusiness Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانی
Business Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانی
Hosseinieh Ershad Public Library252 visualizações
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور por Hosseinieh Ershad Public Library
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محورData driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری por Hosseinieh Ershad Public Library
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
Hosseinieh Ershad Public Library186 visualizações
زنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارم por Hosseinieh Ershad Public Library
زنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارمزنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارم
زنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارم
Hosseinieh Ershad Public Library314 visualizações

صنعت داده محور

 • 3. ‫داده‬ ‫حجم‬ ‫نمایی‬ ‫رشد‬ ‫از‬1950‫که‬‫ايانه‬‫ر‬‫در‬‫تحليل‬‫و‬‫ذخيره‬‫ي‬‫ساز‬‫داده‬‫ها‬‫مورد‬‫استفاده‬‫و‬‫بهره‬‫ی‬‫بردار‬‫قر‬‫ار‬ ،‫گرفت‬‫تا‬‫سال‬1970‫حجم‬‫داده‬‫ها‬‫در‬‫پايگاه‬‫داده‬‫ها‬‫دو‬‫ابر‬‫ر‬‫ب‬‫گردید‬.‫با‬‫پیشرفت‬‫فن‬‫آو‬‫ي‬‫ر‬ ‫اطالعات‬‫هر‬‫سال‬1990‫هر‬‫دو‬‫سال‬‫يکبار‬‫حجم‬‫داده‬،‫ها‬‫دو‬‫ابر‬‫ر‬‫ب‬‫شد‬.(tan94) ‫حجم‬‫دادگان‬‫هر‬1.2‫سال‬‫یکبار‬‫دو‬‫ابر‬‫ر‬‫ب‬‫می‬‫شود‬.(Mulcahy 2014)
 • 4. ‫داده‬ ‫حجم‬ ‫نمایی‬ ‫رشد‬ ‫از‬1950‫که‬‫ايانه‬‫ر‬‫در‬‫تحليل‬‫و‬‫ذخيره‬‫ي‬‫ساز‬‫داده‬‫ها‬‫مورد‬‫استفاده‬‫و‬‫بهره‬‫ی‬‫بردار‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫گر‬،‫فت‬‫تا‬ ‫سال‬1970‫حجم‬‫داده‬‫ها‬‫در‬‫پايگاه‬‫داده‬‫ها‬‫دو‬‫ابر‬‫ر‬‫ب‬‫گردید‬.‫با‬‫پیشرفت‬‫فن‬‫ي‬‫ر‬‫آو‬‫اطالعات‬‫ه‬‫ر‬ ‫سال‬1990‫هر‬‫دو‬‫سال‬‫يکبار‬‫حجم‬‫داده‬،‫ها‬‫دو‬‫ابر‬‫ر‬‫ب‬‫شد‬.(tan94) 90‫صد‬‫ر‬‫د‬‫دادگان‬‫مربوط‬‫به‬‫دو‬‫سال‬‫اخير‬‫است‬.(ibm 2011)
 • 8. ‫باز‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ‫برای‬ ‫بعد‬ ‫سه‬‫ار‬ 8 ‫داده‬ ‫بعد‬ ‫سه‬ ‫هزینه‬ ‫زمان‬ ‫کیفیت‬
 • 9. ‫های‬ ‫چالش‬‫در‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫صنعت‬‫فرما‬‫ر‬‫کا‬ ‫ان‬‫ر‬‫گ‬‫تحلیل‬
 • 11. ‫ها‬‫شرکت‬ ‫ارزیابی‬ 11 ‫داده‬ ‫استخراج‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫مقاوم‬ ‫های‬‫سازمان‬ ،‫باشد‬ ‫پنهان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫میدهند‬ ‫ترجیح‬ ‫می‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫برخی‬ ‫منافع‬ ‫آنها‬ ‫افشای‬ ‫زیرا‬ ‫اندازد‬. ‫ضعف‬ ‫افشای‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫داده‬ ‫آنالیز‬ ‫و‬ ‫افشا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫عملکرد‬. ‫که‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫دارد‬ ‫نامناسبی‬ ‫استراتژی‬ ‫سازمان‬. ‫نوین‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫تمایل‬ ‫عدم‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫مدیران‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫تیم‬ ‫آموزش‬ ‫جهت‬.
 • 12. ‫ها‬‫شرکت‬ ‫ارزیابی‬ 12 ‫مطلع‬ ‫های‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫داده‬ ‫ارزش‬ ‫به‬ ‫آگاه‬ ‫های‬‫سازمان‬ ‫سازمان‬ ‫محدوده‬. ‫مانند‬ ‫مرتبط‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫گردآوری‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫وب‬ ‫تحلیل‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫رسانه‬ ‫تحلیل‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫نیروهای‬ ‫خودکارسازی‬ ‫مشتریان‬ ‫های‬‫سامانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ERP‫سازماندهی‬ ‫جهت‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫جهت‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حسابداری‬ ‫و‬ ‫مالی‬
 • 13. ‫ها‬‫شرکت‬ ‫ارزیابی‬ 13 ‫های‬‫سازمان‬‫داده‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫هدایت‬ ‫سازی‬‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫انباره‬ ‫در‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫گردآوری‬ ‫آنها‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ETL ‫ابری‬ ‫محاسبات‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫محاسبات‬ ‫بهبود‬ ‫جهت‬ ‫آنها‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عملکرد‬
 • 14. ‫ها‬‫شرکت‬ ‫ارزیابی‬ 14 ‫داده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هوش‬ ‫دارای‬ ‫های‬‫سازمان‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫شد‬ ‫چه‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫از‬ ‫حرکت‬ ‫شد‬ ‫چنین‬ ‫چرا‬. ‫با‬ ‫گوناگون‬ ‫اتفاقات‬ ‫وقوع‬ ‫علل‬ ‫کشف‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫طوالنی‬ ‫زمانی‬ ‫های‬‫بازه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫دست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫سواالتی‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫گذشته‬: ‫است؟‬ ‫شده‬ ‫کم‬ ‫فصل‬ ‫فروش‬ ‫چرا‬ ‫خرند؟‬‫می‬ ‫کمتر‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫تولیدات‬ ‫مشتریان‬ ‫چرا‬ ‫چرا‬x‫ولی‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کار‬Y‫خیر؟‬
 • 15. ‫ها‬‫شرکت‬ ‫ارزیابی‬ 15 ‫محور‬ ‫داده‬ ‫های‬‫سازمان‬ ‫سواالت‬ ‫جواب‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫حاصل‬ ‫های‬‫پاسخ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫قبل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬. ‫شده‬ ‫حاصل‬ ‫های‬‫تحلیل‬ ‫برمبنای‬ ‫کار‬ ‫راه‬ ‫ارایه‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬. ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫کارهایی‬ ‫راه‬ ‫ارایه‬: ‫محصول‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ،‫داده‬ ‫اساس‬ ‫بر‬X‫بعد‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫را‬ 23%‫دهیم‬ ‫افزایش‬. ‫ایمیلی‬ ‫بازاریابی‬ ‫چرا‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫تحلیل‬ ‫طراحی‬ ‫کمپین‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫نبوده‬ ‫موفق‬ ‫سازمان‬ ‫است‬ ‫نبوده‬ ‫کاربران‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫سازمان‬ ‫شده‬. ‫رضایت‬ ‫محصول‬ ‫پرتغالی‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫مشتری‬ ‫یک‬ ‫وقتی‬ ‫فهمید‬ ‫توان‬‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫ندارد‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬‫جذاب‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫طالیی‬ ‫رنگ‬ ‫که‬.
 • 16. ‫مورد‬‫های‬‫گزارش‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫گزارش‬ ‫نزد‬ ‫آن‬ ‫دانش‬ ‫است‬ ‫خبرگان‬ ‫ساده‬ ‫گزارش‬ ‫تحلیلی‬ ‫گزارش‬ ‫پیچیده‬(OLAP) ‫که‬ ‫هایی‬ ‫گزارش‬ ‫پنهان‬ ‫آن‬ ‫دانش‬ ‫است‬(‫داده‬ ‫کاوی‬) ‫نیازمندی‬ ‫حوزه‬–‫ها‬ ‫ارش‬‫ز‬‫گ‬
 • 17. ‫های‬ ‫چالش‬‫در‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫صنعت‬‫فرما‬‫ر‬‫کا‬ 0‫یا‬100 ‫ان‬‫ر‬‫گ‬‫تحلیل‬ ‫توان‬‫فنی‬‫در‬‫مقدمات‬‫مانند‬‫تعریف‬ ‫توان‬‫فنی‬‫در‬‫ایه‬‫ر‬‫ا‬‫الگوریتم‬‫مانند‬‫بندی‬‫خوشه‬‫ی‬‫مشتر‬
 • 20. ‫برفت‬ ‫من‬ ‫یاد‬ ‫از‬‫همه‬ ‫ام‬‫خوانده‬‫که‬ ‫آنها‬ ‫دوست‬ ‫حدیث‬‫اال‬... ‫تشکر‬ ‫با‬