Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

تجربه و رفتار

 1. ‫رفتار و تجربه‬ ‫اولین میتاپس ‪ UX‬مشهد‬
 2. ‫تجربه کاربر را چگونه تعریف کرده اند؟‬
 3. ‫تمامی جنبه هایی از یک محصول تعاملی که افراد از آن استفاده می‬ ‫کنند: جوری که آن را در دست خود حس می کنند، اینکه چگونه یاد‬ ‫می گیرند از آن استفاده کنند، و اینکه وقتی با آن کار می کنند چه‬ ‫حسی دارند، چگونه آن را در خدمت اهداف خود به کار می گیرند، و‬ ‫اینکه چگونه زمینه مورد استفاده آن ها را پوشش می دهد.‬ ‫6991 ‪Alben‬‬
 4. ‫تمامی جنبه های تعامل کاربر نهایی با شرکت، خدمات و محصوالت‬ ‫آن. اولین نیاز برای یک تجربه کاربر نمونه، دید دقیق نیاز مشتری،‬ ‫بدون اعتراض و خستگی است. در ادامه ساده سازی و زیبایی وارد‬ ‫می شود، که شادی داشتن و استفاده از محصول را می سازد.‬ ‫‪Nielsen-Norman Group‬‬
 5. ‫تجربه کاربری درباره حسی است که کاربر درباره استفاده از یک‬ ‫سیستم پیدا می کند. تجربه کاربری جنبه های تجربی، عاطفی، معنی‬ ‫دار و ارزشمند از تعامل انسان و کامپیوتر و مالکیت محصول را‬ ‫برجسته می کند، اما همچنین ادراک فرد از جنبه های عملی مانند‬ ‫ابزار، سهولت استفاده و کارایی یک سیستم را نیز پوشش می دهد.‬ ‫تجربه کاربری ذاتا وابسته به برداشت ذهنی افراد است، زیرا درباره‬ ‫عملکرد، احساسات و افکار اشخاص درباره یک سیستم است.‬ ‫‪Wikipedia‬‬
 6. ‫نتیجه یک کنش با انگیزه در یک حوزه مشخص است. تجارب و‬ ‫انتظارات قبلی کاربر بر روی تجربه فعلی او تاثیر می گذارد؛ این‬ ‫تجربه منجر به تجارب بیشتر و انتظارات اصالح شده می گردد.‬ ‫1002 ‪Mäkelä & Fulton Suri‬‬
 7. ‫تمامی این تعاریف ضرورت ایجاد چه چیزی را در فرد مورد بحث قرار داده اند؟‬ ‫« یک حس خوب »‬ ‫رضایت‬ ‫خوشحالی‬ ‫شعف‬
 8. ‫خوب! حاال از کجا می فهمیم که فرد از لمس این تجربه خوشحاله؟‬ ‫رفتار فرد‬
 9. ‫پس تجربه چیست؟‬ ‫تجربه تاثیر متقابل فرد و محیط است که این تاثیر متقابل‬ ‫در فرد موجب یادگیری و بروز عکس العمل در مواجهه‬ ‫مجدد با رخدادهای محیطی می شود‬
 10. ‫یادگیری چگونه است و چه چیزی باعث بروز عکس العمل می شود؟‬ ‫پیچیدگی شناختی‬
 11. ‫پیچیدگی شناختی‬ ‫پیچیدگیهای ساختاری سیستم ادراکی افراد و‬ ‫حجم اطالعات بیشتری که در پردازش استفاده‬ ‫می کنند‬
 12. ‫رویکرد پیچیدگی شناختی‬ ‫توانایی تفکیک نمودن دیدگاه ها از یکدیگر،‬ ‫و ترکیب نمودن آنها جهت اتخاذ یک تصمیم‬
 13. ‫حال ما چگونه می توانیم رفتار را در فرد شکل دهیم؟‬
 14. ‫زیاد‬ ‫رفتار اجتماعی‬ ‫رفتار فردی‬ ‫دشواری تغییر‬ ‫نگرش‬ ‫دانش‬ ‫کم‬ ‫زیاد‬ ‫زمان‬ ‫کم‬
 15. ‫پس برای تغییر رفتار ابتدا باید از انتقال‬ ‫دانش‬ ‫شروع کرد‬
 16. ‫متشکرم از وقتی که بابت رقم زدن این تجربه گذاشتید‬ ‫‪drux.ir‬‬
 17. ?
Anúncio