O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

การปรับปร..

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

การปรับปร..

 1. 1. การพัฒนาของ<br />โรงเรียน สตรีนครสวรรค์<br />
 2. 2. ในปัจจุบันนี้การทำธุรกิจเป็นเกมการแข่งขันที่มีความซับซ้อน และทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนของปัจจัยแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากขึ้นกว่าในอดีต ด้วยสาเหตุนี้องค์ของข้าพเจ้าจึงอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อปัจจัยจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที<br />ปัญหาที่อยากจะพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรคือ ความสามัคคี หรือ การทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น<br />ขั้นตอนในการพัฒนานั้นโดยเริ่มจากกระบวนการพัฒนาองค์กร (OD Process) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ดังนี้ <br />
 3. 3. 1. การวินิจฉัยองค์กร<br />2. การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผน<br />4. การประเมินการพัฒนาองค์กร<br />3. การดำเนินงานพัฒนาองค์กร<br />
 4. 4. ขั้นตอนที่ 1 การวินิจฉัยองค์กร (Oraganization Diagnosis)<br /> หลังจากที่ผู้บริหารตระหนักถึงปัญหาที่องค์กรประสบอยู่ หรือมองเห็นโอกาสในการพัฒนาองค์กร ก็จะแต่งตั้งผู้มีอำนาจพัฒนาองค์ (OD Team) ให้ทำการศึกษา ทำความเข้าใจและอธิบายสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และเสนอแนะวิธีการพัฒนาองค์กรในอนาคต<br />ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนพัฒนาองค์กร (Establish OD Strategy and Implementation Plan)<br /> ทีมงานพัฒนาองค์กรนำข้อมูลจากการวินิจฉัยองค์กร มากำหนดแผนพัฒนาองค์กรเลือกเทคโนโลยี และระกับในการพัฒนาองค์กรและร่างแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการซึ่งจะต้องดำเนินงานอย่างระบบ และเป็นขั้นตอน โดยพิจารณาภาพรวมขององค์กร เพื่อให้แผนปฏิบัติการสามารถบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร และสร้างผลงานที่สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม<br />
 5. 5. ขั้นตอนที่ 3 การนำเสนอกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรไปประยุกต์ (OD Intervention) หรือการแทรกแซงการพัฒนาองค์กร จัดเป็นขั้นที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลวในการพัฒนาองค์กร โดยมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำแผนการพัฒนาองค์กร ที่มีการวางแผนปฏิบัติงาน ตารางกิจกรรม กำหนดตารางเวลา และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ตลอดจนมีการเตรียมพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา โดยไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น<br />ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการพัฒนาองค์กร (OD Evaluation) เป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรที่ช่วยในการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาองค์กรว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย เกณฑ์ และมาตรฐานที่กำหนดไว้เพียงใด ตลอดจนจะต้องมีการแก้ไข และปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ขณะเดียวกันก็จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนาองคืกรที่จะได้รับข้อมูลย้อนกลับ<br />
 6. 6. ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ การขาดความสามัคคีในองค์กร หัวหน้าสายงานเยอะเกินไปทำให้เกินการทำงานล่าช้า <br />น่าจะตัดหัวหน้าสายงาน ออกไป เพื่อจะได้สั่งการ ในการทำงานได้เร็วขึ้น โดยที่ไม่ต้องรอว่าจะต้องรับจากใครอีก<br />เรื่องความสามัคคี แนวทางการแก้ไข <br /> 1. ประชุม สัมมนา เกี่ยวกับเรื่องการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จในงาน<br /> 2. จัดหาวิทยากรที่บรรยายเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม<br /> 3. สร้างทัศนคติใหม่ในที่ทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น<br />
 7. 7. ปัญหาในการจ้างครู<br /> ในการรับบุคลากรเข้ามาทำหน้าที่สอนในวิชาต่างๆนั้นยังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขกันมากเนื่องจากบุคคลที่รับเข้ามายังไม่เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อการสอนและกิจกรรมภายในโรงเรียน<br />แนวทางแก้ไข<br />1 . ควรมีการระบุถึงหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจนตั้งแต่การเปิดรับสมัครเข้ามาทำงานภายในโรงเรียน<br />2 . ควรมีการทดสอบถึงคุณสมบัติในการสอนหรือหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่แรกเพื่อทำให้ได้บุคคลากรตรงตามความต้องการของทางโรงเรียนได้และทำให้ได้บุคคลากรที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงานอีกด้วย<br />
 8. 8. เรื่องของความรักต่อองค์กร<br /> ในเรื่องนี้คิดว่าที่บุคคลากรยังไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กรเกี่ยวเนื่องมาการปัญหาในการขาดความสามัคคีกันของบุคคลภายในองค์กรจึงทำให้บุคคลภายในองค์กรนั้นทำงานแบบงานใครงานมัน จึงเป็นเหตุทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานและผลของการทำงานออกมาไม่ดีมากนัก<br /> ซึ่งในเรื่องนี้แนวทางการแก้ไขค่อนข้างที่จะทำได้ยากจึงต้องมีการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและยังรวมไปถึงการให้ผลประโยชน์ต่อบุคคลที่ทำงานในระดับต่างๆภายในโรงเรียนด้วยอย่างเช่น<br />1. การช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการ โดยอาจจะมีการจัดตั้งกองทุนภายในโรงเรียนเพื่อเพิ่มแนวทางแก้ไขในเรื่องของเงินเดือน<br />2. ในบุคคลากรที่มาทำงานจากต่างจังหวัดทางโรงเรียนอาจจะหาที่พักให้พักหรืออาจจะให้เช่าในราคาที่ถูกเพื่อลดภาระในส่วนนี้<br />
 9. 9. การประเมินการทำงาน<br /> ในการทำแบบประเมินของการทำงานนั้นควรให้มีการทำแบบประเมินแบบ 360 องศา โดยให้ทั้ง ตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา และหัวหน้าในกลุ่มสาระภายในโรงเรียนร่วมทำการประเมินการทำงานเพื่อให้ผลของการประเมินออกมาเป็นธรรมและในใบประเมินนั้นควรมีแบบประเมินที่เห็นผลที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ทั้งในด้านของพฤติกรรมและการทำงาน<br /> ในการประเมินนั้นบุคคลที่มีอำนาจที่สุดในการประเมินขั้นตอนสุดท้ายควรมีความเป็นกลางไม่เข้าข้างหรือใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการตัดสินการประเมินการทำงาน ซึ่งอาจส่งผลทำให้บุคคลนั้นเสียประวัติในการทำงาน<br />
 10. 10. โครงสร้างของเงินเดือน<br /> ในการจ้างงานให้บุคคลเพื่อทำหน้าที่ในการสอนโดยควรมีการทดลองงานก่อนทำงานบรรจุให้เป็นพนักงานราชการ โดยต้องมีการแจ้งให้แก่บุคคลที่จะมารับหน้าที่นี้ตั้งแต่ก่อนทำการรับเข้ามาทำงาน และควรมีการแจ้งของโครงสร้างเงินเดือนในผู้นั้นรู้ด้วยว่าการเพิ่มเงินเดือนจะมีขึ้นเมื่อใด ระดับของเงินเดือนอยู่ในช่วงใด และควรมีหนังสือในการแจ้งด้วย<br />
 11. 11. ผู้จัดทำ<br />นางสาวน้ำฝน รักซ้อน 52101668<br />นางสาวทัศนีย์ สกุลนี521<br />นิสิตปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์<br />

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

Vistos

Vistos totais

793

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2

Ações

Baixados

3

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×