O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Smartart Powerpoint2007.pdf

 • Entre para ver os comentários

Smartart Powerpoint2007.pdf

 1. 1. 07 SmartArt SmartArt หรือ Diagram (ไดอะแกรม) เปนการแสดงขอมูลและความ คิดของคุณออกมาเป นกราฟ กที่ มี ลําดั บหรือขั้นตอนที่ เกี่ยวข องและ สั มพั นธ กัน ทํ าให มองเห็ นภาพรวมของแนวคิ ดได ชัดเจนมากยิ่ งขึ้ น คุณสามารถสรางกราฟก SmartArt ในโปรแกรมชุด Office 2007 ได โดยเลือกรูปแบบกราฟกไดจากเคาโครงตางๆที่โปรแกรมมีให เพื่อให การสื่อสารขอมูลของคุณมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และงายขึ้น ซึ่งจะมี ใหเลือกหลายชนิด เชน กระบวนการ, ลําดับชั้น, วงกลม หรือความ สั ม พั น ธ SmartArt แต ละชนิ ดจะมี เค าโครงสํ าเร็ จรู ปที่ แตกต างกั น หลายเค าโครงใหเลือก พรอมรูปแบบใหม ๆที่ นํามาตกแตงรูปทรงใน SmartArt ไดอยางสวยงามและโดดเดน 1
 2. 2. 0 7 รูจักกับ SmartArt การที่จะเริ่มลงมือสราง SmartArt คุณอาจจะเรียบเรียงแนวคิดกอนวาตองการนําเสนอขอมูลของ SmartArt ในลักษณะใด เพื่ อจะได ชนิ ดของ SmartArt ได ตรงเปาหมาย เช น ตองการนําเสนอแนวคิ ดที่ เกี่ยวของกันทั้ง 3 สวน ก็อาจจะเลือก SmartArt แบบวงกลม (Cycle) หรือตองสรางลําดับการทํางานที่เปน ขั้นตอนก็อาจเลือกเปนแบบกระบวนการ (Process) เปนตน ซึ่งจะแบงชนิดของ SmartArt ไดดังนี้ ในกลุม List (รายการ) Basic Block List ใชแสดงกลุมขอมูลที่ไมเปนลําดับหรือที่จัดกลุม โดย (รายการบล็อกพื้นฐาน) ขยายพื้นที่แสดงทั้งแนวตั้งและแนวนอนใหใหญที่สุด สําหรับรูปทรงได Bending Picture Accent ใชแสดงกลุมขอมูลที่ไมเปนลําดับหรือที่จัดกลุม โดย List (รายการที่สวนที่ถูกเนน เลื อ กใส รู ป ภาพได เหมาะกั บ การแสดงทั้ งข อความ ของรูปภาพแนวโคง) ระดับ 1 โดยขยายพื้นที่แสดงแนวนอนและแนวตั้งให ใหญได Continuous Picture List ใชแสดงกลุมขอมูลที่เชื่อมโยงถึงกัน และใสรูปภาพใน (รายการรูปภาพแบบตอเนื่อง) วงกลมได Detailed Process ใชกับขอความระดับ 2 ที่มีจํานวนมากเพื่อแสดงความ (กระบวนการโดยละเอียด) คืบหนาตามขั้นตอนตางๆ Grouped List ใชแสดงกลุมและกลุมยอยของขอมูล หรือขั้นตอนและ (รายการที่ถูกจัดกลุม) ขั้นตอนยอยในงาน กระบวนการหรือเวิรกโฟลว โดย ขอความระดับ 1 จะสัมพันธกับรูปทรงแนวนอนที่ระดับ บนสุด และขอความระดับ 2 จะสัมพันธกับขั้นตอนยอย Hierarchy List ใชแสดงความสัมพันธแบบลําดับชั้นที่ดําเนินการขาม (รายการลําดับชั้น) กลุ ม นอกจากนี้ ยั งสามารถใช กั บกลุ ม หรื อ รายการ ขอมูลไดดวย Horizontal Bullet List ใชแสดงรายการขอ มูล ที่ไมเปน ลํ าดั บหรือ ที่จัดกลุม (รายการสัญลักษณแสดง เหมาะกั บ ข อ ความจํ า นวนมาก มี ร ะดั บ การเน น หัวขอยอยแนวนอน) ขอความที่เหมือนกัน และไมมีการระบุทิศทาง 2
 3. 3. Horizontal Picture List ใชแสดงขอมูลที่ไมเปนลําดับหรือที่จัดกลุม โดยมีการ (รายการรูปภาพแนวนอน) เนนรูปภาพที่เกี่ยวของ โดยกรอบบนสุดใสรูปภาพได Picture Accent List ใชแสดงขอมูลที่จัดกลุมหรือที่เกี่ยวของกัน โดยใสรูปไว (รายการสวนที่ถูกเนนของ ที่ มุ มบน จะเน น ข อ ความระดั บ 2 เด น กว าข อความ รูปภาพ) ระดับ 1 และเหมาะกับขอความระดับ 2 ที่มีจํานวนมาก Picture Caption List ใชแสดงกลุมขอมูลที่ไมเปนลําดับหรือที่จัดกลุม โดยใส (รายการคําอธิบายรูปภาพ) รูปภาพไวดานบนเหนือขอความ จึงเหมาะกับรูปภาพที่ มีขอความอธิบายภาพสั้นๆ Pyramid List ใช แ สดงความสั ม พั น ธ ต ามสั ด ส ว น ความสั ม พั น ธ (รายการพีระมิด) ที่ เชื่ อ มโยงถึ งกั น หรื อ ความสั ม พั น ธ ต ามลํ าดั บ ชั้ น ขอความจะปรากฏอยูในรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาที่ดาน บนของพื้นหลังของพีระมิด Segmented Process ใช แสดงความคื บหน าหรือขั้นตอนตาม ลํ าดั บในงาน (กระบวนการเปนสวนๆ) กระบวนการ หรือเวิรกโฟลว โดยเนนขอความระดับ 2 เนื่องจากแตละบรรทัดปรากฏอยูในรูปทรงแยกตางหาก Stacked List ใช แสดงกลุมขอมูลหรือขั้ นตอนในงาน กระบวนการ (รายการแบบเรียงซอน) หรือเวิรกโฟลว เหมาะกับรายละเอียดจํานวนมาก และ ขอความระดับ 1 มีจํานวนนอย Table Hierarchy ใชแสดงกลุมขอมูลที่สรางจากบนลงลาง และลําดับชั้น (ลําดับชั้นตาราง) ภายในแตละกลุม เคาโครงนี้ไมมีเสนเชื่อมตอ Table List ใช แสดงข อมู ลที่ จั ดกลุมหรือที่ เกี่ ยวข องกันของค าที่ (รายการตาราง) เทากัน ขอความบรรทัดแรกระดับ 1 สัมพันธกับรูปทรง บนสุ ด และข อความบรรทั ดแรกระดั บ 2 ใช สํ าหรั บ รายการที่ตามมา Target List ใช แสดงข อมู ลที่ เกี่ยวของกั นหรือทั บซ อนกั น แต ละ (รายการเปาหมาย) บรรทัดของขอความระดับ 1 และเจ็ดบรรทัดแรกจะ แสดงในรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา SmartArt และ WordArt 3
 4. 4. 0 7 Trapezoid List ใช แสดงขอมู ลที่ จัดกลุมหรือที่ เกี่ยวของกั นของค าที่ (รายการสี่เหลี่ยมคางหมู) เทากัน เหมาะกับขอความจํานวนมาก Vertical Box List แสดงกลุมขอมูลหลายกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่มี (รายการกลองแนวตั้ง) ขอความระดับ 2 จํานวนมาก เหมาะสําหรับรายการ ขอมูลที่มีสัญลักษณแสดงหัวขอยอย Vertical Block List ใช แสดงกลุมขอมู ลหรือขั้นตอนในงาน กระบวนการ (รายการบล็อกแนวตั้ง) หรื อเวิ ร กโฟลว เหมาะกั บข อความระดั บ 2 จํ านวน มากที่ มี ประเด็ นหลั กหนึ่ งประเด็ นและประเด็ นย อย หลายประเด็น Vertical Bullet List ใชแสดงกลุมขอมูลที่ไมเปนลําดับหรือที่จัดกลุม เหมาะ (รายการสัญลักษณแสดง กับรายการที่มีหัวเรื่องยาวหรือขอมูลระดับบนสุด หัวขอยอยแนวตั้ง) Vertical Chevron List ใช แสดงความคื บหน าหรื อขั้ นตอนตามลํ าดั บในงาน (รายการเครื่องหมายบั้ง กระบวนการ หรือเวิรกโฟลว หรือเพื่อเนนการเคลื่อน แนวตั้ง) ไหวหรือทิศทางของงาน Vertical Picture Accent ใชแสดงกลุมขอมูลที่ไมเปนลําดับหรือที่จัดกลุม โดยใส List (รายการสิ่งที่ถูกเนน รูปภาพที่วงกลมได ของรูปภาพแนวตั้ง) Vertical Picture List ใชแสดงกลุมขอมูลที่ไมเปนลําดับหรือที่จัดกลุม และใส (รายการรูปภาพแนวตั้ง) รูปภาพที่กรอบขนาดเล็กมุมซายได Vertical Arrow List ใช แสดงความคื บหน าหรื อขั้ นตอนตามลํ าดั บในงาน (รายการลูกศรแนวตั้ง) กระบวนการ หรื อ เวิ ร ก โฟลว ที่ ย า ยไปยั ง จุ ด หมาย เดียวกัน เหมาะกับรายการขอมูลแบบหัวขอยอย 4
 5. 5. ในกลุม Process (กระบวนการ) Accent Process ใช แ สดงความคื บ หน า เส น เวลา หรื อ ขั้ น ตอนตาม (กระบวนการสิ่งที่ถูกเนน) ลําดับในงาน กระบวนการ หรือเวิรกโฟลว เหมาะกับ รายการขอมูลแบบหัวขอยอย Alternating Flow ใช แ สดงกลุ ม ข อ มู ล หรื อ ขั้ น ตอนตามลํ า ดั บ ในงาน (โฟลวแบบสลับ) กระบวนการ หรือเวิรกโฟลว โดยเนนการโตตอบหรือ ความสัมพันธระหวางกลุมขอมูล Arrow Ribbon ใชแสดงมโนทัศนที่เกี่ยวของหรือขัดแยงกันซึ่งมีความ (ริบบิ้นลูกศร) สัมพันธบางอยาง เชน แรงที่เปนปฏิปกษกัน Basic Bending Process ใช แสดงความคืบหนาหรือขั้นตอนตามลําดับในงาน (กระบวนการแนวโคงพื้นฐาน) กระบวนการ หรือเวิรกโฟลว โดยขยายพื้นที่แสดงทั้ง แนวนอนและแนวตั้งใหใหญที่สุดสําหรับรูปทรง Basic Chevron Process ใชแสดงความคืบหนา เสนเวลา ขั้นตอนตามลําดับใน (กระบวนการเครื่องหมายบั้ง งาน กระบวนการ หรือเวิรกโฟลว หรือเนนการเคลื่อน พื้นฐาน) ยายหรือทิศทางของงาน Basic Process ใช แสดงความคืบหนาหรือขั้นตอนตามลําดับในงาน (กระบวนการพื้นฐาน) กระบวนการ หรือเวิรกโฟลว Basic Timeline ใชแสดงขั้นตอนตามลําดับในงาน กระบวนการ หรือ (เสนเวลาพื้นฐาน) เวิรกโฟลว หรือแสดงขอมูลเสนเวลา Chevron List ใชแสดงความคืบหนาตามกระบวนการตางๆ ที่ทําให (รายการเครื่องหมายบั้ง) เกิดเวิรกโฟลวโดยรวม นอกจากนี้ยังใชสําหรับแสดง กระบวนการที่ขัดแยงกัน Circular Bending Process ใชแสดงลําดับหรือขั้นตอนแบบยาวที่ไมเปนเชิงเสน (กระบวนการแนวโคงแบบ ในงาน กระบวนการ หรื อเวิ ร กโฟลว เหมาะสํ าหรั บ วงกลม) ข อความ ระดั บ 1 เท านั้ น โดยขยายพื้ นที่ แ สดงทั้ ง แนวนอนและแนวตั้งใหใหญที่สุดสําหรับรูปทรง Closed Chevron Process ใช แสดงความคื บหน า เส นเวลา ขั้นตอนตามลํ าดั บ (กระบวนการเครื่องหมายบั้ง ในงาน กระบวนการ หรือ เวิ รก โฟลว หรื อ เน นการ แบบปด) เคลื่อนยายหรือทิศทาง SmartArt และ WordArt 5
 6. 6. 0 7 Continuous Arrow Process ใช แ สดงเส น เวลา หรื อ ขั้ น ตอนตามลํ า ดั บ ในงาน (กระบวนการลูกศรแบบตอเนื่อง) กระบวนการ หรือเวิรกโฟลว Continuous Block Process ใชแสดงความคืบหนา หรือขั้นตอนตามลําดับในงาน (กระบวนการบล็อกแบบตอเนื่อง) กระบวนการ หรือเวิรกโฟลว Converging Arrows ใช แ สดงความคิ ด หรื อ แนวคิ ด ที่ ค รอบคลุ ม จุ ด ศู น ย (ลูกศรชี้บรรจบกัน) กลาง ใชงานไดดีที่สุดกับขอความระดับ 1 เทานั้น Diverging Arrows ใช แ สดงความคิ ด หรื อ แนวคิ ด ที่ อ อกมาจากแหล ง (ลูกศรแยกออกจากกัน) ศูนยกลาง ใชไดดีที่สุดกับขอความระดับ 1 เทานั้น Equation ใชแสดงขั้นตอนตามลําดับหรืองานที่อธิบายแผนการ (สมการ) หรือผลลัพธ Funnel ใชแสดงการกรองขอมูลหรือวิธีผสานสวนตางๆ เปน (กรวย) หนึ่งเดียว โดยเนนผลลัพธสุดทาย สามารถมีขอความ ระดับ 1 ไดถึงสี่บรรทัด Gear ใชแสดงความคิดที่เชื่อมโยงกัน แตละบรรทัดขอความ (เกียร) ระดับ 1 สามบรรทัดแรกจะสัมพันธกับรูปทรงเกียร Opposing Arrows ใช แสดงสองความคิดที่ ตรงข ามกั น หรือความคิ ดที่ (ลูกศรชี้สวนกัน) ตางจากจุดศูนยกลาง ขอความระดับ 1 สองบรรทัด แรกจะสัมพันธกับลูกศร Picture Accent Process ใชแสดงขั้นตอนตามลําดับในงาน กระบวนการ หรือ (กระบวนการสิ่งที่เนนของ เวิรกโฟลว โดยรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาในพื้นหลังจะใส รูปภาพ) รูปภาพได Process Arrows ใช แสดงข อ มู ล ที่ แ สดงกระบวนการหรื อ เวิ ร ก โฟลว (ลูกศรตามกระบวนการ) โดยข อความระดั บ 1 จะปรากฏในรูปทรงวงกลม และ ขอความ ระดั บ 2 จะปรากฏในรูปทรงลูกศร เหมาะ สําหรับขอความจํานวนนอยและเนนการเคลื่อนยาย หรือทิศทาง 6
 7. 7. Process List ใชแสดงกลุมขอมูลหลายกลุมหรือขั้นตอนและขั้นตอน (รายการกระบวนการ) ย อ ยในงาน กระบวนการ หรื อ เวิ ร ก โฟลว โดย ข อ ความระดั บ 1 และระดั บ 2 จะสั มพั นธ กั บรู ปทรง แนวนอนดานบน Repeating Bending ใช แสดงความคืบหนาหรือขั้นตอนตามลําดับในงาน Process (กระบวนการแนวโคง กระบวนการ หรือเวิรกโฟลว โดยขยายพื้นที่แสดงทั้ง การทําซ้ํา) แนวนอนและแนวตั้งใหใหญที่สุดสําหรับรูปทรง Segmented Process ใชแสดงความคืบหนาในทางลงในขั้นตอนตางๆ แตละ (กระบวนการแบบเหลื่อมกัน) บรรทัดของขอความระดับ 1 หาบรรทัดแรกจะสัมพันธ กับสี่เหลี่ยมผืนผา สวนขอความที่ไมใชจะไมปรากฏ Upward Arrow ใช แสดงความคื บหน าหรื อขั้ น ตอนที่ แนวโน มสู งขึ้ น (ลูกศรขึ้น) ในงาน กระบวนการ หรือเวิ รกโฟลว แต ละบรรทั ด ของขอความระดับ 1 หาบรรทัดแรกจะสัมพันธกับจุด บนลูกศร เหมาะกับขอความที่มีจํานวนนอย Vertical Bending Process ใช แสดงความคืบหนาหรือขั้นตอนตามลําดับในงาน (กระบวนการแนวโคงแนวตั้ง) กระบวนการ หรือเวิรกโฟลว และเนนความสัมพันธ ระหวางรูปทรงมากกวาทิศทางหรือการเคลื่อนยาย Vertical Equation ใชแสดงขั้นตอนตามลําดับหรืองานที่อธิบายแผนการ (สมการแนวตั้ง) หรื อ ผลลั พ ธ ข อ ความระดั บ 1 บรรทั ด สุ ด ท า ยจะ ปรากฏหลังลูกศร ใชงานไดดีที่สุดกับขอความระดับ 1 เทานั้น Vertical Process ใช แสดงความคืบหนาหรือขั้นตอนตามลําดับในงาน (กระบวนการแนวตั้ง) กระบวนการ หรื อ เวิ ร ก โฟลว ที่ ดํ า เนิ น งานจากบน ลงลาง ใชงานไดดีกับขอความระดับ 1 เนื่องจากพื้นที่ แนวตั้งมีจํากัด SmartArt และ WordArt 7
 8. 8. 0 7 ในกลุม Cycle (วงกลม) Basic Cycle ใช แ สดงลํ า ดั บ ต อ เนื่ อ งของขั้ น ตอน งาน หรื อ (วงกลมพื้นฐาน) เหตุ การณ ในแนววงกลม โดยเน นช วงหรือขั้ นตอน มากกวาลูกศรหรือแนวการดําเนินงานที่เชื่อมตอกัน เหมาะกับขอความระดับ 1 เทานั้น Basic Pie ใชแสดงวาแตละสวนประกอบเขากันเปนหนึ่งเดียวได (วงกลมธรรมดา) อยางไร บรรทัดขอความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะ สัมพันธกับรูปทรงสามเหลี่ยมหรือวงกลมที่กระจาย อยูเทาๆกัน Basic Radial ใช แ สดงความสั ม พั น ธ ต อ ความคิ ด หลั ก ในรู ป แบบ (รัศมีธรรมดา) วงกลม ขอความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธกับ รูปทรงตรงกลาง และขอความระดับ 2 ของรูปทรง นั้นจะสัมพันธกับรูปทรงวงกลมที่อยูลอมรอบ Block Cycle ใช แ สดงลํ าดั บ ต อ เนื่ องของขั้ นตอน งาน หรื อ เหตุ (วงกลมแบบบล็อก) การณ ในแนววงกลม โดยเน น ช ว งหรื อ ขั้ น ตอน มากกวาลูกศรหรือแนวการดําเนินงานที่เชื่อมตอกัน Continuous Cycle ใช แ สดงลํ า ดั บ ต อ เนื่ อ งของขั้ น ตอน งาน หรื อ (วงกลมแบบตอเนื่อง) เหตุการณในแนววงกลม โดยเนนการเชื่อมตอระหวาง คอมโพเนนต ทั้ งหมด เหมาะกั บ ข อ ความ 1 ระดั บ เทานั้น Cycle Matrix ใช แสดงความสัมพั นธ ต อความคิ ดหลั กในความคื บ (เมทริกซวงกลม) หนาแบบวงจร แตละบรรทัดของขอความระดับ 1 สี่ บรรทั ด แรกจะสั ม พั น ธ กั บ รู ป ทรงสามเหลี่ ย มหรื อ วงกลม และข อความระดั บ 2 จะปรากฏในรู ปทรง สี่เหลี่ยมผืนผาทางดานขางของรูปทรงสามเหลี่ยม หรือวงกลม Diverging Radial ใช แ สดงความสั ม พั น ธ กั บ ความคิ ด หลั ก ในรู ป แบบ (รัศมีแผออกจากศูนยกลาง) วงกลม ขอความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธกับ รูปทรงวงกลมตรงกลาง โดยเนนวงกลมที่ลอมรอบ มากกวาจะเนนความคิดตรงกลาง 8
 9. 9. Multidirectional Cycle ใช แ สดงลํ า ดั บ ต อ เนื่ อ งของขั้ น ตอน งาน หรื อ (วงกลมหลายทิศทาง) เหตุการณที่สามารถเกิดขึ้นในทิศทางใดก็ได Nondirectional Cycle ใชแทนลําดับตอเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ (วงกลมไรทิศทาง) ในแนววงกลม รูปทรงแต ละรูปมี ระดั บความสําคัญ เทากัน เหมาะที่จะใชเมื่อไมจําเปนตองระบุทิศทาง Radial Cycle ใช แสดงความสั มพั นธ กับความคิดหลั ก โดยเน นทั้ ง (วงกลมรัศมี) ข อ มู ลในวงกลมตรงกลางและเน นการใช ข อมู ล ใน วงกลมรอบนอกกั บ ความคิ ด ตรงกลาง บรรทั ด ข อความระดั บ 1 บรรทั ดแรกจะสั มพั นธ กั บวงกลม ตรงกลาง และขอความระดับ 2 จะสัมพันธกับวงกลม รอบนอก Radial Venn ใช แ สดงทั้ ง ความสั ม พั น ธ ที่ เหลื่ อ มกั น และความ (เวนนแบบรัศมี) สัมพันธตอความคิดหลักในวงกลม ขอความระดับ 1 บรรทั ด แรกจะสั ม พั น ธ กั บ รู ป ทรงตรงกลาง และ บรรทั ดต างๆ ของข อความระดั บ 2 จะสั มพั นธ กั บ รูปทรงวงกลมที่อยูลอมรอบ Segmented Cycle ใช แสดงความคื บหน าหรื อลํ าดั บของขั้ น ตอน งาน (วงกลมเปนสวนๆ) หรื อ เหตุ ก ารณ ในแนววงกลม โดยเน น ชิ้ น งานที่ เชื่อมโยงกัน แตละขอความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรก จะสัมพันธกับรูปทรงสามเหลี่ยมหรือวงกลม Text Cycle ใช แสดงลํ าดั บ ต อ เนื่ องของขั้ นตอน งาน หรื อเหตุ (วงกลมขอความ) การณ ในแนววงกลม โดยเน น ลู ก ศรหรื อ แนวการ ดํ า เนิ น งานมากกว า ช ว งหรื อ ขั้ น ตอน เหมาะกั บ ขอความ 1 ระดับเทานั้น SmartArt และ WordArt 9
 10. 10. 0 7 ในกลุม Hierarchy (ลําดับชั้น) Hierarchy ใชแสดงความสัมพันธแบบลําดับชั้นจากบนลงลาง (ลําดับชั้น) Hierarchy List ใชแสดงความสัมพันธแบบลําดับชั้นที่ดําเนินขามกลุม (รายการลําดับชั้น) นอกจากนี้ยังสามารถใชกับกลุมหรือรายการขอมูลได อีกดวย Horizontal Hierarchy ใชแสดงความสัมพันธแบบลําดับชั้นที่ดําเนินในแนว (ลําดับชั้นแนวนอน) นอน เหมาะสําหรับโครงสรางการติดสินใจ Horizontal Labeled ใชแสดงความสัมพันธแบบลําดับชั้นที่ดําเนินในแนว Hierarchy (ลําดับชั้นที่มี นอนและจัดกลุมตามลําดับชั้น โดนเนนหัวเรื่องหรือ ปายชื่อแนวนอน) ขอความระดับ 1 บรรทัดแรกของขอความระดับ 1 จะปรากฏในรูปทรงที่ จุดเริ่มต นของลําดั บชั้ น และ บรรทั ด ที่ ส องรวมถึ งบรรทั ด ที่ ต ามมาทั้ งหมดของ ข อความระดั บ 1 จะปรากฏที่ด านบนของสี่เหลี่ ยม ผืนผาแนวตั้ง Labeled Hierarchy ใชแสดงความสัมพันธแบบลําดับชั้นที่ดําเนินจากบน (ลําดับชั้นที่มีปายชื่อ) ลงล างและจัดกลุ มตามลํ าดั บชั้ น โดนเน น หั วเรื่ อง หรือขอความระดับ 1 บรรทัดแรกของขอความระดับ 1 จะปรากฏในรูปทรงที่จุดเริ่มตนของลําดับชั้น และ บรรทั ด ที่ ต ามมาทั้ งหมดของข อ ความระดั บ 1 จะ ปรากฏที่ดานซายของสี่เหลี่ยมผืนผาแนวตั้ง Organization Chart ใช แ สดงข อ มู ล แบบลํ าดั บ ชั้ น หรื อ ความสั ม พั น ธ ที่ (แผนผังองคกร) รายงานในองคกร เคาโครงแบบลอยของรูปทรงผูชวย และแผนผังองคกรพรอมใชงานสําหรับเคาโครงนี้ 10
 11. 11. ในกลุม Relationship (ความสัมพันธ) Balance ใชเปรียบเทียบหรือแสดงความสัมพันธระหวางสอง (สมดุล) ความคิ ด แต ละบรรทั ดของข อความระดั บ 1 สอง บรรทัดแรกจะสัมพันธกับขอความที่อยูดานหนึ่งของ จุดกึ่งกลางที่ ด านบน โดยเน นข อความระดั บ 2 ซึ่ง จํากัดใหมีได สี่รูปทรงบนแตละด านของจุดกึ่งกลาง สวนปลายที่สมดุลกันที่ชี้ไปยังดานขางกับรูปทรงสวน ใหญจะมีขอความระดับ 2 Basic Target ใชแสดงความสัมพันธแบบที่เก็บ แบบเปนขั้นๆ หรือ (เปาหมายพื้นฐาน) แบบลําดับชั้น หาบรรทัดแรกของขอความระดับ 1 จะสัมพันธกับวงกลม Basic Venn ใชแสดงความสัมพันธที่เหลื่อมกันหรือเชื่อมโยงถึงกัน (เวนนพื้นฐาน) เจ็ดบรรทัดแรกของขอความระดับ 1 จะสัมพันธกับ วงกลม ถาขอความระดับ 1 มีสี่บรรทัดหรือนอยกวา ขอความจะอยูในวงกลม ถาขอความระดับ 1 มีมาก กวาสี่บรรทัดขอความ จะอยูนอกวงกลม Converging Radial ใชแสดงความสัมพันธของแนวคิดหรือคอมโพเนนต (รัศมีรวมสูจุดศูนยกลาง) กับความคิดหลักในวงกลม บรรทัดแรกของขอความ ระดับ 1 จะสัมพันธกับรูปทรงวงกลมตรงกลาง และ บรรทั ดต างๆ ของข อความระดั บ 2 จะสั มพั นธ กั บ รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาที่อยูลอมรอบรอบ Counterbalance Arrows ใชแสดงความคิดหรือแนวคิดที่ตรงขามกัน ขอความ (ลูกศรถวงดุล) ระดับ 1 สองบรรทั ดแรกจะสั มพั นธกั บลู กศร และ ใชงานไดดีที่สุดกับขอความระดับ 2 Linear Venn ใช เพื่ อ แสดงความสั ม พั น ธ ที่ เหลื่ อ มกั น ตามลํ า ดั บ (เวนนเชิงเสน) ใชงานไดดีที่สุดกับขอความระดับ 1 เทานั้น Nested Target ใช แสดงความสั มพั นธ แบบที่ เก็ บ แต ละบรรทั ดของ (เปาหมายแบบซอนกัน) ข อความ ระดั บ 1 สามบรรทั ด แรกจะสั ม พั น ธ กั บ ขอความดานบนซายในรูปทรง และขอความระดับ 2 จะสั มพั นธ กั บรูปทรงที่ เล็ กกวา ใช งานได ดี ที่ สุ ดกั บ บรรทัดขอความระดับ 2 ที่มีจํานวนนอยที่สุด SmartArt และ WordArt 11
 12. 12. 0 7 Radial List ใช แ สดงความสั ม พั น ธ กั บ ความคิ ด หลั ก ในวงกลม (รายการรัศมี) รูปทรงตรงกลางสามารถมีรูปภาพได โดยขอความ ระดับ 1 จะปรากฏในวงกลมที่เล็กกวา และขอความ ระดับ 2 ที่เกี่ยวของใด ๆ จะปรากฏที่ ดานขางของ วงกลมที่เล็กกวา Segmented Pyramid ใชแสดงความสัมพันธแบบที่เก็บ ความสัมพันธตาม (พีระมิดเปนสวนๆ) สั ด ส ว น หรื อ ความสั ม พั น ธ แ บบเชื่ อ มโยงถึ ง กั น ขอความระดับ 1 เกาบรรทัดแรกจะปรากฏในรูปทรง สามเหลี่ยม สวนขอความที่ไมใชจะไมปรากฏ แตยัง คงใชไดถาคุณสลับเคาโครง Stacked Venn ใชแสดงความสัมพันธที่เหลื่อมกัน เหมาะสําหรับเนน (เวนนแบบเรียงซอน) การเติ บโตหรื อลํ าดั บ ใช งานได ดี ที่ สุ ดกั บข อความ ระดับโดยเจ็ดบรรทั ดแรกของข อความระดับ 1 จะ สัมพันธกับรูปวงกลม ในกลุม Matrix (เมทริกซ) Basic Matrix ใช แสดงความสั ม พั นธ ของคอมโพเนนต ทั้ งหมดใน (เมทริกซพื้นฐาน) ควอแดรนต สี่บรรทัดแรกของขอความระดับ 1 จะ ปรากฏในควอแดรนต Grid Matrix ใชแสดงการวางแนวคิดระหวางสองแกน โดยเนนแต (เมทริกซเสนตาราง) ละคอมโพเนนตมากกวาคอมโพเนนตทั้งหมด สี่บรรทัด แรกของขอความระดับ 1 จะปรากฏในควอแดรนต Titled Matrix ใช แ สดงความสั ม พั น ธ ข องควอแดรนต ทั้ ง สี่ กั บ (เมทริกซที่มีชื่อเรื่อง) ควอแดรนตทั้งหมด บรรทัดแรกของขอความระดับ 1 จะสัมพันธกับรูปทรงตรงกลาง และสี่บรรทัดแรกของ ขอความระดับ 2 จะปรากฏในควอแดรนต 12
 13. 13. ในกลุม พีระมิด (Pyramid) Basic Pyramid ใชแสดงความสั มพั นธตามสั ดสวน ความสั มพั นธ ที่ (พีระมิดพื้นฐาน) เชื่อมโยงถึงกัน หรือความสัมพันธตามลําดับชั้นโดยมี คอมโพเนนต ใหญ สุ ด ที่ ด านล างและทํ าให แคบเข า โดยข อความระดั บ 1 จะปรากฏในส วนต างๆ ของ พี ระมิ ด และข อความระดั บ 2 จะปรากฏในรูปทรง ขางพีระมิดแตละสวน Inverted Pyramid ใชเพื่อแสดงความสัมพันธตามสัดสวน ความสัมพันธ (พีระมิดคว่ํา) ที่เชื่อมโยงถึงกัน หรือความสัมพันธตามลําดับชั้นโดย มีคอมโพเนนตใหญสุดที่ดานบนและทําใหแคบเขา Pyramid List ใช แสดงความสั มพั นธ ตามสั ดสวน ความสั มพั นธ ที่ (รายการพีระมิด) เชื่ อ มโยงถึ งกั น หรื อ ความสั ม พั น ธ ต ามลํ าดั บ ชั้ น ขอความจะปรากฏอยูในรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาที่ดาน บนของพื้นหลังพีระมิด Segmented Pyramid ใชแสดงความสัมพันธแบบที่เก็บ ความสัมพันธตาม (พีระมิดเปนสวนๆ) สั ด ส ว น หรื อ ความสั ม พั น ธ แ บบเชื่ อ มโยงถึ ง กั น ขอความระดับ 1 เกาบรรทัดแรกจะปรากฏในรูปทรง สามเหลี่ยม เหมาะกับขอความระดับ 1 เทานั้น SmartArt และ WordArt 13

×