Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio
Anúncio

Creamat Comptetències Infantil Dolça Vert

 1. Activitats de número 3r curs del Segon Cicle d’Educació Infantil
 2. PROPOSTA D’ACTIVITAT CONCEPTE A TREBALLAR Construcció de la noció de quantitat i inici de la seva representació OBJECTIUS Millorar l’habilitat de comptar. Entendre la noció de quantitat i la seva representació. Adonar-se que un mateix número el podem representar de diferents maneres (inclusió). Aplicar estratègies de càlcul d’afegir i treure per arribar a una quantitat prèviament establerta. Ser capaç de representar sobre el paper l’activitat que ha fet. Tenir actitud positiva d’ajuda i d’escolta, cap els companys.
 3. Situació inicial que es planteja: Busquem la parella del número . Per poder-la fer hem de comptar molt bé. PROPOSTA . Agrupament: Petit grup Desenvolupament: Per sobre la taula s’escampen cartronets de quantitats (de 0 a 9). Hi ha un piló de números de caps per avall. Cada alumne, al seu torn, agafa un número. Ha d’agafar el cartronet que tingui la quantitat que es correspon al número que li ha tocat.
 4. Situació inicial que es planteja: Busquem la parella del número . Per poder-la fer hem de comptar molt bé. PROPOSTA . Agrupament: Petit grup Desenvolupament: Per sobre la taula s’escampen cartronets de quantitats (de 0 a 9). Hi ha un piló de números de caps per avall. Cada alumne, al seu torn, agafa un número. Ha d’agafar el cartronet que tingui la quantitat que es correspon al número que li ha tocat. L’alumne que té al costat comprova que ho hagi fet bé. Si no està bé, ho corregeix explicant el que fa.
 5. Situació inicial que es planteja: Busquem la parella del número . Per poder-la fer hem de comptar molt bé. PROPOSTA . Agrupament: Petit grup Indicadors: -Han de resoldre una situació de manera individual , amb un altre company , en grup? -Es parteix d’una situació quotidiana, contextualitzada, d’un joc,...? -S’utilitza material manipulatiu , eines, TAC?
 6. Situació que es planteja : Juguem a buscar números amagats. PROPOSTA . Agrupament: Petit grup Desenvolupament: Cada alumne agafa 8 botons. N’ha de fer dos pilons. Per ordre, els alumnes van explicant els dos pilons que han fet al grup. Un cop vistes totes les opcions la mestra intervé (si cal) perquè s’adonin que es poden agrupar de moltes maneres. La mestra proposa que cadascú dibuixi el que ha fet en el paper. Si no surten els números, la mestra intervé: Podem representar les quantitats d’una altra manera?
 7. Situació que es planteja : Juguem a buscar números amagats. PROPOSTA . Agrupament: Petit grup Desenvolupament: Cada alumne agafa 8 botons. N’ha de fer dos pilons. Per ordre, els alumnes van explicant els dos pilons que han fet al grup. Un cop vistes totes les opcions la mestra intervé (si cal) perquè s’adonin que es poden agrupar de moltes maneres. La mestra proposa que cadascú dibuixi el que ha fet en el paper. Si no surten els números, la mestra intervé: Podem representar les quantitats d’una altra manera? Cada alumne explica la seva representació al grup.
 8. Situació que es planteja : Juguem a buscar números amagats. PROPOSTA . Agrupament: Petit grup Indicadors: - Han de resoldre una situació de manera individual , amb un altre company, en grup? -Els alumnes han d’explicar allò que fan i el què han après, als altres, amb les seves paraules? -Els alumnes fan les pròpies representacions del què han après al final de la sessió? -S’utilitza material manipulatiu , eines, TAC?
 9. Situació que es planteja: Hem d’endevinar les avellanes que haurem d’afegir a la capsa perquè hi hagin 7 (...) avellanes. PROPOSTA . Agrupament: Petit grup Desenvolupament: Comença la mestra posant X avellanes a dins d’una capsa. Es pregunta als alumnes: quantes avellanes haurem de posar per tenir-ne 5, 8,...? Cada alumne diu una quantitat. Es fa la comprovació.
 10. Situació que es planteja: Hem d’endevinar les avellanes que haurem d’afegir a la capsa perquè hi hagin 7 (...) avellanes. PROPOSTA . Agrupament: Petit grup Desenvolupament: Comença la mestra posant X avellanes a dins d’una capsa. Es pregunta als alumnes: quantes avellanes haurem de posar per tenir-ne 5, 8,...? Cada alumne diu una quantitat. Es fa la comprovació. Cada alumne, al seu torn, fica X avellanes i fa la demanda als companys. Diu quin és company ha encertat la resposta i en fa la comprovació. Si s’ha equivocat en triar la resposta correcta, han de trobar entre tots quin és l’error.
 11. Situació que es planteja: Hem d’endevinar les avellanes que haurem d’afegir a la capsa perquè hi hagin 7 (...) avellanes PROPOSTA . Agrupament: Petit grup Indicadors: -Han de resoldre una situació de manera individual, amb un altre company, en grup ? -La mestra planteja interrogants als alumnes més que donar informació? -Es dóna la possibilitat als alumnes de plantejar interrogants? -Han de comprovar una hipòtesi prèviament plantejada? -S’utilitza material manipulatiu, eines, TAC?
 12. Situació que es planteja: Fem endevinalles de números per als nens de l’altra classe. Seria una activitat d’aplicació. (Es dóna per fet que els alumnes ja han treballat el text de l’endevinalla). PROPOSTA . Agrupament: Petit grup, parelles Desenvolupament: La mestra proposa l’activitat. Per fer-la ens cal triar un número. Cada parella farà un número. Un cop tenim el número, escrivim el text de l’endevinalla (Pe: endevina, endevineta, a veure si saps com fer el 7 amb 2 números? Escriu la mestra). La mestra planteja: Per saber si responen bé, què ens cal saber? Ens caldrà buscar totes les possibilitats de solucions. Les anotarem en un paper que penjarem a la classe juntament amb el text que hem elaborat. Obrim el bloc de classe, escrivim el text de l’endevinalla i el publiquem. Els alumnes de l’altra classe ens respondran en l’apartat de comentaris. Nosaltres haurem de comprovar les respostes.
 13. Situació que es planteja: Fem endevinalles de números per als nens de l’altra classe. Seria una activitat d’aplicació. (Es dóna per fet que els alumnes ja han treballat el text de l’endevinalla). PROPOSTA . Agrupament: Petit grup, parelles Indicadors: -Han de resoldre una situació de manera individual, amb un altre company , en grup? -Poden fer alguna tria: tema, activitat, quan fer-la,... -El mestre planteja interrogants als alumnes més que donar informació? -Hi ha activitats d’ús funcional de llenguatge escrit (lectura i escriptura, diferents tipus de textos), d’altres llenguatges? -Es parteix d’una situació quotidiana, contextualitzada, d’un joc,...? -Es dóna la possibilitat que els alumnes aventurin possibles explicacions a un fet? - S’utilitza material manipulatiu, eines , TAC ?
 14. Curs: GRAELLA DE PROGRAMACIÓ DESENVOLUPAMENT (sessions) ACTIVITATS Objectius: Situació inicial que es planteja: INDICADORS AGRUPAMENT MATERIAL Concepte a treballar:
 15. AVALUACIÓ Alumne 7 Alumne 6 Alumne 5 Alumne 4 Alumne 3 Alumne 2 Alumne 1 2.explicació oral del que ha fet 2.representació del número 1.comprovació i correcció del resultat 1.correspondència número-quantitat
 16. AVALUACIÓ Alumne 7 Alumne 6 Alumne 5 Alumne 4 Alumne 3 Alumne 2 Alumne 1 4.les combinacions de números 4.el treball per parelles 3.comprovació del resultat 3.l’anticipació
 17. APRENDRE A SER I ACTUAR D’UNA MANERA CADA VEGADA MÉS AUTÒNOMA. APRENDRE A PENSAR I A COMUNICAR APRENDRE A DESCOBRIR I TENIR INICIATIVA APRENDRE A CONVIURE I HABITAR EL MÓN CAPACITATS
 18. [email_address]
 19. Situació que es planteja: Busquem diferents maneres de fer els números PROPOSTA . Agrupament: Gran grup Desenvolupament: La mestra escriu un número a la PDI i hi posa un dibuix que li aplica la propietat de clonació infinita. Es demana a un alumne que posi els cotxes que cal (en funció del número escrit). A partir d’aquí busquem maneres diferents d’agrupar els cotxes. Fem un llistat entre tots de les combinacions de números que ens han anat sortint. Imprimim la pàgina que hem fet i la pengem a la classe com a recordatori.
 20. Situació que es planteja: Busquem diferents maneres de fer els números PROPOSTA . Agrupament: Gran grup Desenvolupament: La mestra escriu un número a la PDI i hi posa un dibuix que li aplica la propietat de clonació infinita. Es demana a un alumne que posi els cotxes que cal (en funció del número escrit). Li demanem que comprovi que no s’hagi equivocat amb la quantitat de cotxes. A partir d’aquí busquem maneres diferents d’agrupar els cotxes. Abans de passar a la PDI, la mestra demana a l’alumne, amb quins 2 números li sembla que podrà fer el 7. L’alumne, marca els agrupaments que ha dit (cada alumne amb un color diferent) i comprova la seva resposta. Fem un llistat entre tots de les combinacions de números que ens han anat sortint. Imprimim la pàgina que hem fet i la pengem a la classe com a recordatori.
 21. Situació que es planteja: Busquem diferents maneres de fer els números PROPOSTA . Agrupament: Gran grup Indicadors: -Han de resoldre una situació de manera individual , amb un altre company, en grup? -Es dóna la possibilitat que els alumnes aventurin possibles explicacions a un fet? -Han de comprovar una hipòtesi prèviament plantejada? -S’utilitza material manipulatiu, eines, TAC ?
Anúncio